Okres Michalovce

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 3941×

Příbuzná témataOkres Michalovce

Súčastnosť okresu:
Na základe Zákona 221 z 3.júla 1996 Zz. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky na Slovenku vzniklo osem krajov,spravovanými krajskými úradmi.Tie sú člené na okresy spravované okresnými úradmi na čele s prednostami.Okres Mochalovce patí s ďalšími desiaimi do kraja Košiského.Zaberá územie ohraničené na severe podhorím Vihorlatských vrchov,na juhu jeho prirodzenú hranicu tvorí rieka Latorica.Na východe okers Michalovce hraničí s novovytvoreným okresom Sobrance a sčasti s Ukrajinou. Západnými susedmi sú okresy Trebišov a Vranov.
V okrese sa nachádza 78 obcí a k 1.1 1997 tu žilo vyše 107 tisíc obyvateľov.Z toho v mestách Michalovce skoro 41 tisíc,Veľké Kapušany okolo 10 tisíc a v Strážskom 4500,čo predstavuje vyše 51% obyvaťeľstva okresu.
Prírodné zdroje:
Z palivo energetických surovín sa v okrese nachádzajú ložiská zemného plynu,gazolínu a lignitu.Z nerudných surovín má okres dostatok stavebných hmôt a halloyzit.
Významným ložiskom soli pri obci Zbudza,ktorý má celoštátny význam.Zásoby sú až 725 mil.ton.
Priemyselná výroba:
V okrese je zastúpená nasledujúcimi významnými podnikmi v jednotlivých odvetviach.
Palivá a enrgetika: Nafta a.s;Slovnaft a.s;Probuga a.s;
Chemický priemysel:Chemko Stražské a.s;
Strojársky priemysel:Zemplínske Strojárne a.s;
Elektronický primysel:Mez a.s;Siemens Automotive spol s.r.o.

Priemysel stavebných:látok:Kerko a.s;
Potrvinársky priemysel:Zempmilk a.s;Tipso spol s.r.o;Pekárne a Cukrárne a.s;
Ľahký priemysel:Jas a.s;Lykové textilné závody a.s;
Stavebníctvo:Chemkostav spol s.r.o;Impo a.s;Cestné stavby a.s; Robstav v.d
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo:
Poľnohospodárska pôda zaberá 72079 ha z celkovej rozlohy okresu,čo je 70,8%.Na ornú pôdu pripadá 67,2%,na trvalé trávne porasty 27,3%,na trvalé kultúry 5,5%.V okrese je 12 188 ha lesnej pôdy,12%výmetry.Delí sa na lužné lesy,ktoré sú viazané na nivy vodných tokov,na nižné a podhorské lesy.Sú listnaté,rozlíšené vo vyšších stupňoch riečnych terás cez pahorkatiny až po úpätie priľahlých kopcov.Dneštný spôsob hospodárenia v lesoch má dlhú tradíciu,s obmenami u nás pretrváva už viac ako 150 rokov.Začína oživovať niekdajší spôsob hospodárenia lesných urbariátov.V súčastnosti je vytvorených 24 lesných spoločností s výmenou 439,8 ha.
Dopravná inštitúcia:
Cestná doprava:Okres je výhodne pripojený na medzinárodné cestné ťahy.Priamo cez okres prechádza medzinárodný cestný ťah e 50 s prepojením na Ukrejinskú repubiku.
Železničná doprava:Cez okres prechádza železničná trať nadokresného významu Michaľany-Medzilaborce,ktorým je celý región pripojený na 2 a 3 hlavný ťah SR a na medzinárodné železničné trate Košice-Kehnec-Hidasnémeti MÁV-Prešov-Plaveč-Muszyna PKP.Na území okresu je vybudovaných 81,4 km železničnej trate,z toho 26,5 km Širokorozchodná tarť.
Školstvo:
V okrese je 53 základných škôl s počtom tried 511 a priemerným počtom žiakov 22.Celkový počet žiakov v okrese je 11289.
Zdavotníctvo:
Primárna starostlivosť praktický lekár pre dospelých v počta 45,pre deti a dorast 23.Sekendárna starostlivosť,čiže odborní ambulantní lekári.Títo pracujú v ambulanciach,ktoré sú súčasťov 13 lôžkových oddelení alebo sú to samostatné ambulancie odborných lekárov poliklinického typu. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?