Okres Hlohovec

Kategorie: Geografia (celkem: 1046 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 7321×

Příbuzná témataOkres Hlohovec

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
Rozloha: 267 km²
Počet obyvateľov: 45 595
Hustota zaľudnenia:171 obyvateľov na 1km²
Ak neuvažujeme o 9 mestských okresoch Bratislavy a Košíc, potom je okres
Hlohovec druhý najmenší okres na Slovensku. Leží na východnom okraji
Trnavského kraja, teda na západnom Slovensku. Susedí s Topoľčanmi a
Nitrou, dvoma okresmi Nitrianskeho kraja, a tromi okresmi vlastného
Trnavského kraja: Galantou, Trnavou a Piešťanmi. PRÍRODNÉ PODMIENKY:
Geologický vývoj: V okrese Hlohovec sa nachádzajú iba dva druhy rozdielnych povrchových celkov. A to sú: Považský Inovec = jadrové pohorie a Podunajská pahorkatina = nížina. Jadrové pohoria: základ jadrových pohorí je zložený z prvohorných a starších kryštalických hornín: žula, rula, svor, ktoré tvoria najvyššie vrchy Slovenska. Okolo týchto kryštalických hornín sú nahromadené vrstvy vápencov, dolomitov, bridlíc, slieňov a pieskovcov. V jadrových pohoriach sa vyskytujú rudy železa, medi, antimónu. Vo veľkých množstvách sa ťažia najmä nerudné suroviny. Vápenec sa láme na mnohých miestach a využíva sa na výrobu cementu a vápna, do vysokých pecí na stavebné účely. Magnezit sa používa ako izolačný materiál.
Povrch: Jadro okresu leží na Dolnovážskej nive, ktorá sa na západe dotýka Trnavskej pahorkatiny a na východe je od Nitrianskej pahorkatiny oddelená výbežkom Považského Inovca. Najvyššiu polohu, 432 metrov nad morom, dosahuje okres Holým vrchom v Považskom Inovci, najnižšiu 131 metrov nad morom, v mieste výtoku Dudváhu v obci Siladice. Pozdĺž Váhu je povrch územia rovinatý, ďalej od nich sa rozprestierajú pahorkatiny. Len výbežok Považského Inovca sa vyznačuje členitejším vrchovinovým reliéfom.
Podnebie: Okres patrí do teplej klimatickej oblasti, iba najvyššie vrchy Považského Inovca do mierne teplej oblasti.
Vodstvo: Územím okresu preteká rieka Váh (ročný prietok
153 m3.s-1) a rovnobežne s ním Dudváh (ročný prietok iba 1,3 m3.s-1.
Fauna a Flóra: Väčšina územia okresu je odlesnená. Z pôvodných rozsiahlejších plôch lužného lesa pozdĺž Váhu sa zachovali iba zvyšky. V nevysokom Považskom Inovci sa vyskytujú najmä dubové lesy, ktoré ako remízy nájdeme aj na Nitrianskej Pahorkatine. Z chránených rastlinných druhov sa tu vyskytujú ľan chlpatý, poniklec obyčajný, hlaváčik jarný.

Zo živočíchov prevažujú druhy obývajúce kultúrne stepi: bažant poľovný, jarabica poľná, chrček poľný, syseľ obyčajný, zajac poľný a škovránok poľný. Pri Váhu sa zdržuje vodné vtáctvo. Z chránených živočíchov tu je: roháč obyčajný, čmeľ zemný, bystruška fialová, kukučka jarabá a jež východný. Do okresu nezasahuje žiadny národný park ani chránená krajinná oblasť. Nachádzajú sa tu iba maloplošné chránené územia – prírodná rezervácia Sedliská a chránené areály Dedova Jama a Malé Vážky v severozápadnej časti okresu.
Pôdy: Nivu Váhu pokrývajú usadené štrky, piesky a hliny. Pahorkatiny sú pokryté sprašami a sprašovými hlinami. Výbežok Považského Inovca je budovaný prevažne triasovými dolomitmi. Východnú časť okresu v oblasti Nitrianskej pahorkatiny pokrývajú hnedozeme. Pre nivy Váhu a Dudváhu sú typické lužné pôdy, čiernice a nivné pôdy fluvizeme. V Považskom Inovci sa vyskytujú hlavne rendziny.
Obyvateľstvo: Počtom obyvateľov patrí okres Hlohovec medzi menšie okresy Slovenska. Za priemernou hodnotou zaostáva o viac ako 20 000 obyvateľov. Hustota zaľudnenia je tu však veľmi veľká, viac ako 1,5-krát prevyšuje celoslovenský priemer. Okres Hlohovec má dokonca najväčšiu hustotu zaľudnenia zo všetkých okresov Trnavského kraja. Obyvateľstvo je v okrese je rozmiestnené rovnomerne. Sídla v okrese sú lokalizované pozdĺž hlavných ciest a železničných tratí, ktoré sú cez okres husto poprepletané.
HOSODÁRSTVO:
Najzávažnejším odvetvím hospodárstva okresu je výroba drôtov a iných hutníckych druhovýrobkov, farmaceutický a chemický priemysel. Najvýznamnejšie podniky sú iba v Hlohovci: Drôtovňa a.s., Slovakofarma a.s.(výroba liekov a liečiv) a BIOPO s.r.o. (produkcia liehu, liehovín a octu). Ja sa budem podrobnejšie zaoberať hlavne farmaceutickou fabrikou Slovakofarma a potom ešte Drôtovňa Hlohovec.
SLOVAKOFARMA Hlohovec a.s.:
- jej hlavnou činnosťou je výskum, vývoj, výroba a predaj chemicky homogénnych a heterogénnych liečiv, pomocných farmaceutických a technických substancií, farmaceutických prípravkov, medicinálnych a ochranných pracovných mastí, zubných pást, fortifikačných prípravkov, špeciálnych modifikácii krmív a výrobkov na báze lekárskych a aromatických liečivých rastlín. DROTOVŇA, a.s. Hlohovec,:
je firmou, ktorá od svojho založenia v roku 1960 zaznamenala obrovskú expanziu vo všetkých smeroch.

Firma je dnes akciovou spoločnosťou a vo svojom odbore - výroba oceľového drôtu a
drôtených produktov - zastáva jedno z popredných miest v Strednej Európe.
Drôtovňa vyváža svoje výrobky do viac ako 30-tich krajín sveta.
Drôtovňa, a.s., so sídlom v Hlohovci je v odborných kruhoch i v širokej verejnosti zaregistrovaná ako popredný výrobca oceľového drôtu a výrobkov z neho.
Od polozenia základného kameňa v roku 1960 si svojim rozvojom a konaním postupne vytvárala priestor a upevňovala pozíciu najväčšieho výrobcu vo svojom obore na Slovensku s významným postavením medzi konkurenciou v európskom meradle. Dnes jej 2 200 zamestnancov spracováva ročne cez 120 tis. ton základného materiálu a realizáciou svojich výrobkov dosahuje ročný
obrat viac ako 2,4 mld. Sk. Objem exportu prevažne do krajín západnej
a strednej Európy sa pohybuje na úrovni 55 %.
Dlhoročné dobre výsledky v oblasti kvality realizovanej produkcie spoločnosť preukazuje viacerými výrokovými certifikátmi na náročné rakúske, nemecké a nórske trhy a v neposlednej miere i certifikátom systému riadenia kvality podľa normy DIN - ISO 9001 (EN 2900) udeleným po vykonaní auditu systému v I. polroku 1995 certifikačnou firmou TUV CERT nemeckej organizácie RW TUW so sídlom v Essene. Udaj tržby predstavuje tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb.
Počet zamestnancov je vyjadrený v osobách, ako priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných za príslušný rok. PRODUKTY:
Oceľové drôty s nízkym obsahom uhlíka, oceľové drôty s nízkym obsahom uhlíka - pozinkovane, zvárané siete,
priestorová výstuž do železobetónových konštrukcii, klince, ostnatý drôt, drôtené pletivá, oceľové lanové drôty,
pneudrôt, oceľové drôty pre predpínanú výstuž, oceľové lana, oceľové lana pre elektrické vedenia, oceľové lana pre predpnanú výstuž, oceľové kordy do pneumatík, oceľové kordy do dopravníkových pasov, umelecko-úžitkové drotárstvo.
Poľnohospodárstvo: Poľnohospodárstvo okresu zatieňuje priemyselná výroba, no napriek tomu patrí medzi vysokoproduktívne územia, najmä na nive a terasách Váhu. Pestuje sa tu pšenica, jačmeň – hlavne sladovnícky, kukurica, cukrová repa, zelenina a ovocie. Tradičné je ale aj vinárstvo a ovocinárstvo, dozrievajú tu aj teplomilné broskyne a marhule. Na severe okresu sú väčšie rozlohy zemiakov a krmovín.
Doprava: Okres má výhodnú dopravnú polohu. Prechádza ním diaľnica a náš najvýznamnejší železničný ťah: Bratislava – Žilina – Košice. Leopoldov je významnou železničnou križovatkou a depom. Hlohovec je od Trnavy vzdialený iba 23 km, od Bratislavy 73 km.
Pre rozvoj cestovného ruchu môžu byť zaujímavé výbežky Považského Inovca, kde sú príjemné a nenáročné turistické trasy, a pôvodne renesančný kaštieľ v Hlohovci. Pre vodákov je atraktívna rieka Váh.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?