Okolie podniku

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 12054×

Příbuzná témataOkolie podniku

Podnik existuje vždy v určitej časovej a priestorovej realite. Priestorová realita to sú prvky okolia, ktoré ho obklopujú a s ktorými má podnik vzájomné väzby. Okolie podniku sa skladá z mikroprostredia a makroprostredia. Pod mikroprostredím sa rozumie súbor faktorov, ktoré majú vplyv na schopnosť podniku uspokojovať potreby zákazníkov.
Pod makroprostredím sa chápe pôsobenie šiestich základných faktorov, ktorými sú demografické prostredie, ekonomické prostredie, prírodné prostredie, technologické prostredie, politické a kultúrne prostredie.

Prvky okolia podniku

Demografické prostredie tvoria významné demografické trendy, ako sú zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva, počet členov v rodine, zmeny vo vzdelanostnej štruktúre, v rozložení populácie. Demografické prostredie býva často určujúcim prvkom okolia v rozhodovacom procese o lokalizácii podniku.
Ekonomické prostredie vytvára najmä kúpna sila spoločnosti a štruktúra jej výdavkov. Súčasťou ekonomického prostredia ako prvku okolia podniku sú aj zákazníci, dodávatelia podniku, banky a ostatné finančné inštitúcie.
Prírodné prostredie reprezentujú prírodné zdroje, ktorými spoločnosť disponuje. V súčasnosti je tento faktor ovplyvnený hlavne: nedostatkom prírodných surovín ich znečistením a rastom energetických nákladov.
Technologické prostredie významne ovplyvňuje postavenie podniku. Vytvárajú ho sily, ktoré pôsobia na vznik nových technológií, nových produktov. Špičkové podniky sa orientujú na výskum a vývoj nových technológií a produktov, ktorý financujú nielen z vlastných zdrojov, ale aj prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu, zdrojov z nadácií a fondov.
Politické prostredie sa presadzuje prostredníctvom práva. Vytvárajú ho zákony vládnych orgánov, ktorými sa upravujú podnikateľské aktivity, konkurenčné prostredie , ochrana spotrebiteľov, ekologické správanie sa podnikov. Úlohou zákonov nie je len podpora podnikania, ale aj vytvorenie bariér pre nedovolené podnikanie. Tu ide napr. o nepravdivú reklamu, ponuku nekvalitných výrobkov, porušovanie hygienických noriem. Súčasťou politického prostredia je aj podnikateľská etika.
Kultúrne prostredie je prvkom, ktorý sa historicky vyvíjal a ovplyvnil základné hodnoty spoločnosti, záľuby a postoje jej členov.
Okrem prvkov okolia podniku sú súčasťou jeho okolia aj väzby medzi podnikom a jednotlivými prvkami.

Podľa smeru ich pôsobenia možno vymedziť vertikálne a horizontálne väzby.
Vertikálne väzby majú charakter mocenských vzťahov a najčastejšie sú to vzťahy medzi ekonomickým centrom štátu a obce a podnikmi. Do vertikálnych väzieb patria aj vzťahy podnikov združených v určitom združení.
Horizontálne väzby majú charakter trhových vzťahov medzi podnikmi a sú ovplyvnené najmä postavením podniku v podmienkach dokonalej, alebo nedokonalej konkurencie.Svetové okolie podniku

Okolím podniku, najmä priamym okolím, je pre väčšinu podnikov národné okolie. Svetové okolie je zvyčajne nepriamym okolím podniku. Svetové okolie vplýva na podniky prostredníctvom týchto javov: internacionalizácia, intelektualizácia, informatizácia, akcelerácia, flexibilita, ekologizácia, humanizácia a intenzifikácia.
Internacionalizácia sa prejavuje vzájomným prepojením hospodárskych procesov v jednotlivých krajinách, pri ktorom sa stierajú hranice štátov a kontinentov. Pod jej vplyvom sa prehlbuje medzinárodná deľba práce vo vede, výskume, vývoji, výrobe, službách a obchode.
Intelektualizácia sa prejavuje rastúcim významom podnikania súvisiaceho s tvorivou prácou. Najvyspelejšie štáty s vysokokvalifikovanými pracovníkmi vyvážajú za hranice materiálovo a surovinovo náročné výrobné procesy a orientujú sa na vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, softwarové a projektové činnosti.
Informatizácia umožňuje odovzdávať a získavať v reálnom čase potrebné informácie, čím sa zreálňujú obchodné operácie na svetovom finančnom trhu.
Akcelerácia je zrýchlenie hospodárskych procesov pod vplyvom vedecko-technického rozvoja. Dôsledkom akcelerácie je aj zánik tradičných technológií a vznik nových.
Flexibilita je vývojová tendencia, ktorá vyjadruje potrebu vysokej prispôsobivosti meniacim sa podmienkam trhu.
Ekologizácia je celosvetová tendencia, ktorá je odrazom snahy o zachovanie a skvalitnenie životného prostredia. Humanizácia sa prejavuje zastaraním a prekonaním jestvujúcich metód organizácie práce, pri ktorých sa preferovala špecializácia operácií a pracovníkov.
Intenzifikácia predstavuje úsilie o účinnejšie zhodnotenie disponibilných zdrojov a to pracovníkov, materiálov strojov, zaradení, ale aj finančných prostriedkov.

Interakčné väzby podniku a okolia, či už svetového, národného, alebo menšieho územného celku, predurčuje postavenie podniku.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?