Odmeňovanie pracovníkov v podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4862×

Příbuzná témataOdmeňovanie pracovníkov v podniku

Stimulácia je vonkajší podnet, ktorý pôsobí na správanie pracovník nepriamo, prostredníctvom jeho motivácie.
Motivácia predstavuje všetky vnútorné podnety, ktoré aktivizujú človeka a vedú ho k určitému správaniu. Stimulačné prostriedky: * mzda
* materiálne výhody a služby
* spoločenské postavenie
* práca, ktorá uspokojuje
* príležitosť pre rozvoj a pracovný postup
* pozitívne hodnotenie pracovníka bezprostredným nadriadeným
* uznanie spolupracovníkov
* spravodlivé a schopné vedenie
* osobná sila a vplyv
* dobré pracovné podmienky
Peňažné odmeňovanie sa realizuje v práci najmä na základe zákona o mzde.
Mzda predstavuje plnenie poskytované zamestnávateľom za prácu. Dojedná sa v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. Zákon o mzde predstavuje len základný ráme pre dojednávanie miezd. Formy miezd:
Z Á K L A D N É : časová
úkolová
podielová
zmiešaná
zmluvná
naturálna
D O P L N K O V É : odmeny
prémie
osobné ohodnotenie
podiely na hospodárskom výsledku
č a s o v á: Mč = Tm * Sm
Mč=> časová mzda pracovníka
Tm=> odpracované hodiny za mesiac
Sm=> mzdová sadzba v tarifnej triede za hodinu
Mzdové tarify upravuje nariadenie vlády SR zo 16.12.1997 a obsahuje 12 tarifných tried:
1. trieda - 16,20 Skk/hod
12.trieda - 32,20 Skk/hod

ú k o l o v á: závisí od skutočného výkonu pracovníka Su = Nč * Sm
Su=> úkolová sadzba 60
Nč=> norma času v minútach za kus
Sm=> mzdová sadzba v príslušnej tarifnej triede za hodinu

p o d i e l o v á: uplatňuje sa najmä v oblastiach poskytovania služieb a to na pracoviskách, kde výkon možno merať iba súhrnnými ukazovateľmi. Mu = Q * Su
Mu=> úkolová mzda
Q=> počet jednotiek výkonu
Su=> úkolová sadzba za kus


z m i e š a n á: vhodné vzájomné kombinovanie
* časová a úkolová
* časová a podielová
* využitie v konkrétnych podmienkach prednosti týchto foriem miezd

z m l u v n á: je dohodnutá mzda medzi zamestnávateľom a pracovníkom

n a t u r á l n a: predstavuje len časť mzdy, hradenou formou výrobkov, výkonov, prác a služieb

Doplnkové: sú voľné, uplatňované a účelovo zamerané na požadované ciele.

Výrazne ovplyvňujú stimulačné pôsobenie na celkový zárobok.
Do hrubého príjmu okrem mzdy patrí:
=> náhrada za dovolenku
=> vyplatená nevyčerpaná dovolenka
=> platené študíjné voľno
=> náhrada za sviatky a iné platené voľno podľa ZP
=> mzda za prestoje
=> dohody o vykonaní práce, alebo pracovnej činnosti, ake sa vykonávajú popri hlavnom pracovnom pomere

HRUBÝ PRÍJEM
- zdravotné poistenie
- dôchodkové zabezpečenie
- nemocenské poistenie
- fond zamestnanosti
- paušál
---------------------------------
= č i a s t k o v ý základ dane
- odpočet na daňovníka
- odpočet na dieťa
- odpočet na zdravotne postihnuté dieťa
-----------------------------------------------
= z á k l a d dane

Časové podmienky práce predstavujú dĺžku a štruktúru pracovného času, účelné striedanie práce a oddychu v rámci zmeny pracovného týždňa a roka. Maximálny pracovný čas je 43 hodín. U pracovníkov mladších ako 16 rokov je to 33 hodin týždenne. Kratší pracovný čas sa môže z prevádzkových dôvodov dohodnúť so zamestnancom v pracovnej zmluve.Pracovný režim predstavuje spôsob rozvrhnutia pracovného času, určuje rozloženie pracovných dní v týždni, dĺžku a cykly striedania pracovných zmien. Pružný pracovný čas je také rozvrhnutie pracovného času, kde nie je stanovený presný začiatok a koniec denného pracovného času, ale len presne vymedzený čas stanovený na 5 hodín každý pracovný deň. Pracovné prostredie vplýva na výkon pracovníka a jeho pracovnú pohodu. Ide najmä o vplyv fyzikálnych a sociálno-psychologických faktorov.
Fyzikálne faktory: * osvetlenie
* hluk
* čistota ...
Sociálno-psychologické faktory: vzťahy medzi ľuďmi na pracovisku
Bezpečnosť ochrany zdravia je taký stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých faktorov na pracovníkov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?