Odbyt a marketingová stratégia v odbyte

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Odbyt a marketingová stratégia v odbyte

Zákonitosti určujúce výsledky predaja podniku skúma teória odbytu. Najfrekventovanejšie odbytové teórie sú: f u n k c i o n á l n a
n á s t r o j o v á
Odbytová teória je odbytová logistika a marketing, ktorý je nástrojovou odbytovou teóriou.
Nástrojmi marketingového mixu sú: kontraktačná
výrobková
komunikačná
distribučná politika podniku.
Marketingová stratégia podniku => základným východiskom je prieskum trhu, ktorý sa člení podľa viacerých hľadísk: * objekt skúmania
* čas
* metódy získavania informácií
podľa objektu skúmania : je hospodársky a sociologický prieskum
podľa časového hľadiska: je to analýza trhu a sledovania trhu
Analýzou trhu získavame údaje o momentálnej situácii na trhu a sledovaním trhu sledujeme zmeny trhových situácií.
Za základné marketingové stratégie sa považujú: - stratégia využitia trhu
- stratégia rozšírenia trhu
- stratégia diferenciácie výrobkov
- stratégia diverzifikácie výrobkov aj trhov
Komunikačná politika - reklama, ktorá má komunikačné poslanie. Jej funkciou je aktivizovať doypt a zvyšovať obrat. Vtedy hovoríme o ekonomickej funkcii.
Distribučná politika - výber metód odbytu. Metódou odbytu rozumieme spôsob ako sa dostane výrobok k spotrebiteľovi. Metóda odbytu sa spája s konkrétnym typom predajného systému:
=> podnikový
=> spoločný
=> cudzí
Podnikový predajný systém - tvorí sieť vlastných odbytových útvarov.
Spoločný predajný systém - je prepojením inými podnikmi.
Cudzí predajný systém - je právne i ekonomicky oddelený od predajného systému výrobcu.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?