Ochudobnený urán

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 2446×

Příbuzná témataOchudobnený urán

Používanie zbraní s ochudobneným uránom (Depleted Uranium) vo vojenských konfliktoch a možný dopad na zdravie ľudí a životné prostredie.

Obavy z možného vplyvu DU a jeho zdravotných účinkov na vojakov, ako aj civilistov sa objavili v roku 1991 vo vojne pri Golfskom zálive. Tieto obavy boli vznesené niekoľkými mimovládnymi organizáciami, niekoľkými vedcami ale hlavne nezávislými novinármi.
Odkedy DU boli použité v Balkánskom konflikte v roku 1999, objavili sa nové dohady o možných dôsledkoch použitia DU na ľudí a na životné prostredie v tejto oblasti. Ukázalo sa nevyhnutné podrobiť analýze existujúce informácie o DU a z príslušných odporúčaní prejsť na príslušné opatrenia. To sa uskutočnilo v Októbri 1999. V Novembri 2000 bola vyslaná misia do Kosova, vybavená novými informáciami NATO. V Máji 1999 sa ustanovila Balkan Task Force (skupina UNEP) kvôli prieskumu enviromentálnych následkov konfliktu a vplyvu na civilné obyvateľstvo Kosova, Macedónie, Čiernej Hory, Albánska a Srbska. Boli zorganizované Technické Misie na získanie nezávislých a dôveryhodných informácii, ktoré boli relevantné pre riešený problém. Bola vytvorená špeciálne medzinárodná expertná skupina (Depleted Uranium Desk Assessment Group), ktorej úlohou bolo analyzovať situáciu predovšetkým v Kosove. Úlohou tejto skupiny bolo zistiť možný zdravotný a enviromentálny dopad DU použitého v Kosovskom konflikte prostredníctvom:

1. zberu informácii z existujúcich materiálov v úzkej spolupráci s relevantnými inštitúciami a skupinami o: - možných dopadoch DU na ľudské zdravie a životné prostredie
- kvantitu a kvalitu DU použitého v konflikte
- lokalizovanie postihnutých miest
2. odhadu potenciálneho vplyvu DU použitého v konflikte v Ksove na zdravie a životné
prostredie a to jak bezprostredné tak aj pozdné. Vplyv DU, ktorý sa nachádza v Jadranskom
mori.
3. prostredníctvom vytvorenia odbornej misie, ktorá v Kosove pripraví odber vzoriek
a terénne merania
4. použitia vhodných metod odhadu radioaktivity a toxicity DU na zhromaždenie
dostatočného množstva informácii z rôznych miest.
5.

analýzi týchto informácii, ktorá umožní stanoviť možné riziko pre ľudí alebo poškodenie
životného prostredia.

Učelom uvedených úloh bolo rozhodnúť, či sa ľudia môžu vrátiť do zasiahnutých miest alebo či sú potrebné určité nápravné opatrenia pre odstránenie nežiadúceho vplyvu.

Základné údaje o DU
Ochudobnený urán je odpadový produkt v procese obohacovania prírodnej uránovej rudy pre použitie v jadrových reaktoroch a v jadrových zbraniach. V porovnaní s prírodním uránom, v ktorom sa U-235 (škodlivá zložka) nachádza v množstve 0,7%, je v ochudobnenom uráne znížená na 1/3 = 0,23%. DU sa používa najmä na výplne tankov, gulometov lietadiel A-10, alebo do hrotov balistických zbraní. DU sa tiež používa často na vyváženie v leteckom priemysle a ako vhodná ochrana pred rontgenovým žiarením v nemocniciach ako aj na výrobu kontajnerov na transport rádioaktívnych zdrojov. Hlavnou príčinou prečo sa DU ako kov používa je jeho vysoká hustota. V prípade zbraní ich DU činí extrémne tvrdými a schopnými preniknúť do väčšej hlbky. Okrem toho jeho použitie je veľmi lacné a tento materiál je dostupný vo velkých množstvách. DU ako kov má hustotu 19,07g /cm3 (1,7 krát väčšia hustota ako olovo). Kovový DU reaguje chemicky rovnakým spôsobom ako kovový urán so všetkými nekovovými prvkami, s ktorými vytvára kovové zmesi. V práškovej forme sa DU spontánne odparuje pri teplote 600-700C. Skodlivé účinky na zdravie môžu byť spôsobené predovšetkým inhaláciou uránu a jeho chemickou toxicitou (prenikanie do tela). Chemická toxicita môže spôsobovať poškodenie ladvín. Výsledky misie
Misia uskutočnila merania vo vzduchu, v okolí poškodených vojenských vozidiel pozdlž ciest a vo vnútri budov, ktoré boli zasiahnuté raketami s DU a nasledne sa v nich vznietil požiar. Misia pri týchto meraniach nenašla žiaden dôkaz o prítomnosti DU v týchto miestach.
Predpokladá sa, že útok sa uskutočnil troma lietadlami a celkove bolo použité množstvo 10kg DU. Zasiahnutím terčom bolo niekolko vojenských vozidiel a možné znečistenie mohlo zasiahnúť plochu najviac1000m2. Vplyv DU na vojakov a civilistov v tomto kilometri sa odhaduje na možné vdýchnutie 100mg DU. Je možné predpokladať, že ludia nachádzajúci sa v tej lokalite pri vznietení DU mohli byť určitím spôsobom poškodený.
Avšak rozptil DU na väčšiu plochu nemôže mať za následok žiadne chemické ani radiačné poškodenia. Komisia dospela k uzávere, že možné chemické účinky a poškodenia zdravia v dôsledku ožiarenia je možné očakávať iba na ploche menšej ako 1000m2. Ďalšou možnou cestou by bolo, ak by sa kúsky roztriešteného kovu DU našli niekde v blízkosti uvedenej plochy a človek by tento kúsok DU nosil vo vresku po dobu niekoľko týždňou, alebo mesiacov. V takom prípade by mohlo dojsť k prekročeniu prípustných hodnôt ožiarenia na kožu.

Žiadny takýto prípad sa však v Kosove nepotvrdil.

Závery odbornej komisie
Po odstránení malého množstva tankov a zariadení, ktoré mohli byť zasiahnuté strelami obsahujúcimi DU, je veľmi nepravdepodobné, že mohlo dojsť k zdravotnej ujme obyvateľstva. Podľa upozornení NATO boli použite strely USAF (lietadlo A-10, viď prílohu),
ktoré obsahujú DU vo svojom štandardnom vybavení. Hlavným terčom operácii síl NATOboli miesta okolo ďiaľnice Dakovica-Priznec. Celkové množstvo DU sa odhaduje na 300kg. Skupina odborníkov pozostávajúca zo 14-tich osôb za podpory jednotiek KFOR v Kosove dospela k záveru, že napriek tomu, že DU bol použitý, merania veľkého množstva odobraných vzoriek vody, pôdy a potravín nepotvrdilo možnosť vzniku leukémie, alebo iného nádorového ochorenia, v dôsledku vdychovania DU.

Menej odborný názor
Po zopár faktoch prejdime k menej odborným názorom. Z toho, čo som si prečítal a čo som napísal sa dá vyrozumieť, že ochudobnený urán nemá negatívny dopad na zdravie ľudí, ani na životné prostredie. Priestory, kde mohlo dôjsť k použitiu zbraní s DU je potrebné naďalej sledovať, avšak nie je možné dávať do súvislostí akékoľvek ochorenie s použitím tohto typu zbraní.Preto si myslím, že DU sa naďalej bude používať na všetky účely, na ktoré sa používal a to najmä v chudobnejších a rozvojových krajinách, pre ktoré je jeho dostupnosť a nízka cena veľmi výhodná.

Pre viac informácii:
Kontakty: SE-17116 Stockholm Sweden, tel: +468 729 71 00, fax: +468 729 71 08.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?