Ochrana životného prostredia

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Ochrana životného prostredia

Vo svojom referáte som sa rozhodla vám priblížiť stav životného prostredia v okrese Spišská Nová Ves.
Okres Spišská Nová Ves je z hľadiska prírodných pomerov veľmi bohatý. Rozličné typy podložia, výrazná geomorfologická tvárnosť a relatívne ťažká dostupnosť rozsiahlych oblastí podmienili pestrosť a zachovalosť živej i neživej prírody. O tomto bohatstve svedčí aj fakt, že na území okresu sú, alebo boli vyhlásené chránené územia všetkých kategórií vymedzených zákonom o štátnej ochrane prírody.
Na druhej strane neustále vzrastajúci tlak ľudskej činnosti na prírodné prostredie znamená čoraz vážnejšie narúšanie vyhlásených chránených území, ako aj poškodzovanie až likvidáciu významných hodnôt v územiach navrhovaných na vyhlásenie za chránené. Je preto potrebné urýchlene vyhlasovať zachovalé prírodné lokality, s uvedomelým vzťahom k nim zabezpečovať ich ochranu za účelom zachovania pre budúce generácie. Na území okresu sa nachádzajú nasledovné chránené územia:
Národný park Slovenský raj, vyhlásený v roku 1988 o rozlohe 19763 ha s ochranným pásmom 13 011 ha. Základom atraktívnosti a príťažlivosti sú krasové plošiny, rozčlenené údoliami Hornádu a Hnilca v okrajových častiach a sieťou známych tiesňav vo vnútri oblasti. Geologická stavba a jej geomorfologické podmienili existenciu typických rastlinných a živočíšnych spoločenstiev s bohatým zastúpením vzácnych a chránených spoločenstiev. V rámci národného parku sú vyhlásené viaceré maloplošné chránené územia, z ktorých v okrese SNV leží 8 štátnych prírodných rezervácii, 2 chránené prírodné výtvory a jedna chránená prírodná pamiatka Červený jarok.
OVZDUŠIE
V údolí Hornádu na území okresu je evidovaných 23 znečisťovateľov ovzdušia. Najväčšími znečisťovateľmi sú Kovohuty Krompachy (61 %), ŽB závod Rudňany (25 %), Finiš Spišská Nová Ves (9 %), Slovenské škrobárne závod Spišská Nová Ves, SEZ Krompachy a ŽB Slovinky. Zo škodlivín vypúšťaných do ovzdušia sú najzávažnejšie: toxický prach (ťažké kovy), SO2, kovová ortuť, zlúčeniny chlóru a čpavku. Podnik Kovohuty Krompachy napriek realizácii opatrení zostáva rozhodujúcim znečisťovateľom ovzdušia v okrese.
Z hľadiska celkového znečistenia ovzdušia je najzávažnejšia situácia v imisnom areáli Rudňany, kde je ovzdušie extrémne znečistené s trvalým prekračovaním povolených hygienických noriem pri prachu a ortuti a s hraničnými hodnotami SO2 a As. Veľký podiel na znečisťovaní ovzdušia má i vykurovanie bytov tuhým palivom.

Jedinou možnosťou riešenia tohoto problému je plynofikácia obce. V imisnom areáli Rudňany sú zasiahnuté aj sídla Poráč, Markušovce, Matejovce a Závadka.
Nižší stupeň znečistenia ovzdušia je v imisnom areáli Krompachy, pretože sa jedná o väčší areál a imisie sú intenzívnejšie rozptyľované. Zasiahnuté sú sídla Krompachy, Slovinky, Kluknava, Richnava, Hrišovce, Kaľava, Kalinovce, Spišské Vlachy, Slatvina.
Najmenší imisný areál je Spišská Nová Ves, kde v intraviláne mesta sú dosahované hraničné hodnoty škodlivín (prach, SO2).
Návrh opatrení na zlepšenie životného prostredia- ochranu ovzdušia obsahuje okrem iných návrhov aj tieto: zabezpečenie dostatočného počtu kvalitných a účinných čistiacich zariadení, zváženie ďalšej výroby medi v Kovohutách Krompachy vzhľadom na ekonomiku ťažby, kvalitu vody a rozsah investícií na výstavbu nových zariadení na ochranu ovzdušia, realizovanie plynofikácie sídel Harichovce, Hrabušice, Kluknava, Vojkovce, Rudňany prípadné iniciovanie inštalovania kotlov na fluidné spaľovanie dreva ako v obci Mlynky. VODA:
Akosť povrchových a podzemných vôd na území okresu ovplyvňuje 24 bodových zdrojov znečistenia. Anorganické znečistenia tokov spôsobujú najmä závody ŽB Spišská Nová Ves ale aj Kovohuty a SEZ Krompachy, Spišská mliekáreň a Slovenské škrobárne Spišská Nová Ves. Akosť vôd vo všetkých kontrolovaných profiloch je na úrovni štvrtej triedy, veľmi nepriaznivá situácia je v znečistení vôd ťažkými kovmi, ktoré sa akumulujú v tokoch ale najmä vo vodnej nádrži Ružín. Hlavnými príčinami znečisťovania povrchových ale aj podzemných vôd sú nevybudované čističky odpadových vôd, nedostatočné kapacity vybudovaných ČOV, nedodržiavanie limitov vypúšťaných odpadových vôd do kanalizácie zo strany priemyselných podnikov a spôsob likvidácie priemyselných tuhých odpadov.
Pre ochranu životného prostredia sú naliehavé tieto úlohy: zlepšenie kvality pitnej vody, zabezpečenie dostatku vodných zdrojov, dobudovanie ČOV v Krompachoch a dbať na dodržiavanie limitov vypúšťaných odpadových vôd do kanalizácie.
PôDA:
Dlhodobé pôsobenie emisií výrazne ovplyvnilo kvalitu pôdy, v ktorej sa akumulovali ťažké kovy a po imitovaní spôsobili výraznú degradáciu a sekundárnu kontamináciu potravinového reťazca. Najväčšie prekročenie oproti platným a odporúčaným limitom bolo zistené v oblasti Rudňan a v oblasti Krompach. Predpokladá sa, že kontaminácia poľnohospodársky využívaných plôch v okrese dosahuje výmeru 9000 ha.

K znehodnoteniu prispeli aj poľnohospodári nadmerným používaním poľnohospodárskych hnojív.
Lesy na území lesných závodov Margecany a Spišská Nová Ves boli na základe zdravotného stavu zaradené do oblasti mimoriadneho ohrozenia lesov imisiami. Na stromy pôsobia nielen škodliviny z ovzdušia ale aj z pôdy, kde sú akumulované preto najúčinnejším prostriedkom na ich ozdravenie je likvidácia zdrojov znečistenia.
ODPADY:
Najväčšie problémy sú z odpadom priemyselným, ktorý vzniká najmä pri ťažbe a spracovaní priemyselných surovín. Haldy, odkaliská a skládky sa stále rozširujú a okrem zlého estetického dojmu pôsobia negatívne na všetky zložky životného prostredia. Najväčšími producentmi odpadov v okrese sú ŽB SNV a Kovohuty Krompachy. V Rudňanoch sa okrem banskej jaloviny skladuje flotačný kal a toxický odpad(výpalky As). Slovinky majú rozsiahle kalové hospodárstvo bez toxického odpadu. Kovohuty Krompachy majú odkaliská v blízkosti Hornádu, kde sa vyváža i tuhý komunálny odpad z mesta. Celkove je možné hodnotiť územie okresu z hľadiska ekonomického i krajinárskeho ako narušené s vážnymi nedostatkami a ekologicky nadmerne zaťaženými lokalitami, ktoré však po odstránení zdrojov znečistenia je možné napraviť.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?