Ochrana lesov

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 4133×

Příbuzná témataOchrana lesov

V zmysle § 25 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov ide o lesy, ktoré sú nevyhnutné pre potreby obrany štátu.

Uvedená kategorizácia lesov podľa ich poslania má význam predovšetkým z toho hľadiska, že determinuje špeciálny právny režim starostlivosti o tieto lesy vrátane spôsobu hospodárenia v nich.
Osobitný právny režim majú aj tzv. oblasti lesov (§ 24 ods. 1), ktoré vyhlasuje vláda republiky nariadením.
Predmetom právnej regulácie môže byť úprava, resp. zákaz činnosti, ktoré ohrozujú poslanie oblasti lesov, a to najmä v záujme ekologickej stability územia oblasti lesov.
Platná právna úprava pojem les nedefinuje, právna teória však zastáva názor, že tento pojem je širší ako zákonný pojem lesný fond.
Lesný fond v zmysle § 1 zákona č. 61/1977 Zb. tvoria pozemky patriace do lesného pôdneho fondu a lesné dreviny na nich.
Lesný pôdny fond v súlade s § 2 ods. 1, 2 cit. zákona tvoria pozemky, ktoré sú trvalé určené na plnenie funkcií lesov (tzv. lesné pozemky).

Lesnými pozemkami sú:
a) zo zákona
· pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré slúžia na plnenie funkcií lesov a pozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom obnoviť ich alebo s cieľom zriadiť lesné škôlky, prípadne lesné semenové plantáže
· pozemky bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú preň nepostrádateľné (lesné cesty, plochy lesných skladov)
· pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií


b) na základe vyhlásenia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva
· pozemky, ktoré možno najhospodárnejšie využiť na zalesnenie
· pozemky, ktoré sa majú zalesniť najmä z vodohospodárskych, pôdoochranných, zdravotných, rekreačných a estetických dôvodov
· nezalesnené pozemky vnútri lesov, ktoré slúžia alebo majú slúžiť na plnenie funkcií lesov, najmä pri tvorbe a ochrane prírodného prostredia

Starostlivosťou o lesný pôdny fond treba rozumieť jeho ochranu, zveľaďovanie a racionálne využívanie na plnenie funkcií lesov.
Zákonom stanovené subjekty ( § 4 –8 cit. zákona) sú nositeľmi zákona stanovených povinností v rámci ochrany lesného pôdneho fondu, a to jednak základných, jednak osobitných povinností. Základnými právnymi prostriedkami, ktoré sledujú zabezpečenie ochrany a racionálne využitie lesného pôdneho fondu, sú:
· zakotvenie špeciálnych zásad, ochrany lesného pôdneho fondu ( § 4 odstavec 2,3 zak. č. 61/1977 Zb.

o lesoch v znení neskorších predpisov )
· regulácia procesu, rozhodovania orgánov štátnej správa lesného hospodárstva predmetne súvisiaceho s problematikou vyňatia lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu a s obmedzením ich využívania na plnenie funkcii lesov
· úprava mechanizmu realizácie finančných platieb subjektov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu

Vedúcou zásadou pokiaľ ide o vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu, je že k vyňatiu môže dôjsť len v nevyhnutných a oddôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy ekonomického a spoločenského rozvoja nemožno zabezpečiť inak ( § 4 ods. 2 cit. zak. ) Kompletný orgán štátnej správy lesného hospodárstva pri rozhodovaní o vyňatí lesných pozemkov alebo pri obmedzení


v ich využívaní vychádza zo zákonných zásad ochrany lesného pôdneho fondu v cit. § 4 ods.3 a 5.
Pri vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo pri obmedzení v ich využívaní treba:
· osobitne chrániť lesné pozemky v lesoch vyhlásených za ochranné lesy a za lesy osobitného určenia
· použiť predovšetkým lesné pozemky, na ktorých možno vzhľadom na prírodné podmienky dosiahnuť len malú produkciu lesné hmoty, ak tieto pozemky nezabezpečujú iné funkcie lesov
· použiť len nevyhnutne potrebnú plochu lesných pozemkov a nepripúšťať treštenie lesného pôdneho fondu
· zabezpečiť, aby použitie lesných pozemkov čo najmenej narúšalo záujmy lesného hospodárstva a čo najmenej sťažovalo hospodárenie v lesoch
· dôsledne dbať na ochranu lesných porastov
· v prípade, ak je to to účelné a technicky uskutočniteľné, robiť robiť podľa rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva skrývku kultúrnych vrstiev pôdy a opatrenia na nej hospodárne využitie
· po skončení použitia vyňatých lesných pozemkov na iné účely urýchlene vykonať pôdne úpravy a rekultiváciu tak, aby sa dotknuté lesní pozemky mohli zalesniť, v prípadoch väčšieho a dlhodobého sústredenia ťažby nerastov vykonávať aj biologickú rekultiváciu vhodnými lesnými porastam

Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov rozoznávania tzv. trvale vyňatie lesného pozemku z lesného pôdneho fondu a tzv. dočasné vyňatie.
Správne konanie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu sa spravuje tzv. dispozičnou zásadou. Začína sa na návrh, ktorým je podľa § 1 ods. 1 vyhlášky MLVH SSR č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu. Z lesného pôdneho fondu, najmä v oblastiach s nízkou lesnatosťou, možno vyňať iba roztrúsené lesné pozemky, bezvýznamné pre lesné hospodárstvo, životné prostredie a ráz krajiny.

V záujme ochrany, zveľadenia a racionálneho využitia lesov sa všetky lesy bez ohľadu na veľkosť a správu musia plánovite obhospodarovať ako lesný fond.

Na tieto účely slúži hospodárska úprava lesov, ktorej výsledkom sú predovšetkým lesné hospodárske plány ale aj inštitút priestorového rozdelenia lesa, režim diferencovaného hospodárenia v lesoch (§ 6 – 7), zabezpečenie hospodárenia v lesoch vlastníkmi a užívateľmi odborným lesným hospodárom ( § 13 – 14) a inštitút dozoru v lesnom hospodárstve ( § 30 – 32).

Právna úprava ochrany lesov v zmysle cit. zákona SNR č. 100/1977 Zb. spočíva:
· v regulácií užívania lesov fyzickými a právnickými osobami s možnosťou obmedziť, resp. zakázať užívanie lesov
· zakotvenie výslovných zákazov niektorých činností
· v stanovení povinností pri ochrane lesov

Fyzické osoby sú podľa § 17 ods. 1 cit. zákona nositeľmi tzv. všeobecného užívacieho práva. Podľa tohto ustanovenia každý môže vstupovať na lesné pozemky a do lesných porastov, zbierať pre vlastnú potrebu lesné plodiny a raždie, pritom je povinný les chrániť, zachovávať v lese potrebnú opatrnosť a nerušiť lesné prostredie. Za zákonom stanovených podmienok však orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo s jeho súhlasom užívateľ môže takéto užívanie zakázať, prípadne obmedziť (§ 17 ods. 2).

Právnické osoby, ktoré vykonávajú v lese činnosti podľa osobitných predpisov, na ktoré podľa lesného zákona alebo zákona SNR č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov netreba povolenie, majú ohlasovaciu povinnosť, v prípade ak to vyžaduje ochrana lesov alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže takú činnosť obmedziť inak upraviť jej vykonávanie.
Súčasťou právnej úpravy lesov je taxatívny výpočet zákonom reprobovaných aktivít subjektov v § 19 zákona SNR č. 100/1977 Zb. Ide o aktivity, ktoré sú v lesoch zakázané, avšak s možnosťou povolenia výnimky z uvedených zákazov.
Ochrana lesov v zmysle § 20 zákona SNR č. 100/1977 Zb. spočíva predovšetkým v predchádzaní škodám vznikajúcim pri rôznych činnostiach subjektov. Orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické sú nositeľmi generálnej povinnosti dbať na ochranu lesov pri uskutočňovaní svojej činnosti, pričom inštitút prevencie v značnej miere modifikuje i obsah konkrétnych povinností užívateľov lesov na úseku ochrany lesov.

Zákonné oprávnenia a povinnosti členov lesnej stráže pri výkone funkcie upravuje § 24 cit. zákona a vyhláška MP SR č. 79/1995 Z. z. o lesnej stráži.
Podľa § 10 ods. 1 zákona č, 61/1977 Zb. o lesoch každý je povinný dbať, aby nedochádzalo k poškodzovaniu lesného fondu, ani objektov a zariadení na lesných pozemkov slúžiacich lesnému hospodárstvu.
V prípade, ak k poškodeniu dôjde, je ten, kto ho spôsobil, povinný uviesť dotknuté miesta do pôvodného stavu. Ak sa tak nestane, je povinný poskytnúť poškodenému náhradu podľa predpisov o náhrade škody.

O tom, či sa poškodenie lesného fondu a objektov a zariadení na lesných pozemkov slúžiacich lesnému hospodárstvu v rámci konkrétneho prípadu odstráni uvedením do pôvodného stavu podľa § 10 ods. 7 cit. zákona, rozhodne kompetentný orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
Pokiaľ ide o rozsah náhrady škody, povinný subjekt uhradí poškodenému zásadne skutočnú škodu okrem prípadov, keď zákon výslovne ustanovuje, že
sa poškodenému uhrádza aj tzv, ušlý zisk (podľa § 10 ods. 2 cit. zákona pri poškodení lesných porastov sa uhrádza aj to, čo by poškodený dosiahol keby k poškodeniu nebolo došlo.

Ústredným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných ogánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnaj správe lesného hospodárstva a poľovníctva v znení neskorších predpisov je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Územnými orgánmi sú oblastné lesné úrady. Pre úplnosť je potrebné pripomenúť, že v lesoch, ktoré sú nevyhnutné pre potreby obrany štátu v súlade so zákonom o lesoch štátnu správu lesného hospodárstva vykonáva Ministerstvo obrany SR.

Platná právna úprava dotýkajúca sa starostlivosti o lesy je obsiahnutá:

· v Ústave Slovenskej republiky
· v zákone č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
· v zákonoch upravujúcich problematiku vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákone SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravach, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
· v právnych predpisoch regulujúcich starostlivosť o lesy (zák. č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisoch, zák. SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisoch, vyhl. MP SR č. 79/1995 Z. z. o lesnej stráži, vyhl. MLVH SSR č. 103/1977 Zb. o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu, vyhl. MP SR č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov, vyhl. MP SR č. 65/1995 Z. z. o evidencii lesných pozemkov a stavieb).
· v právnych predpisoch upravujúcich systém organizačného zabezpečenia starostlivosti o lesy ( zák. SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisoch, zák. SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?