Oceňovanie a odpisovanie IM

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 3036×

Příbuzná témataOceňovanie a odpisovanie IM

Oceňovanie IM je peňažné vyjadrenie jeho hodnoty v SKK. Poznáme dva druhy cien:
* vstupnú
* zostatkovú
VSTUPNÁ => obstarávacia => cena obstarania
=> cena z N
reprodukčná obstarávacia cena je cena za ktorú by sa IM obstaral v čase, keď potrebujeme túto cenu poznať.
cena obstarania je cena, za ktorú sa majetok obstaral bez N na jeho obstaranie.
ZOSTATKOVÁ => je rozdiel medzi vstupnou cenou a výškou odpisov k určitému dátumu.
zvýšená vstupná cena je to vstupná cena zvýšena o technické zhodnotenie.
technické zhodnotenie sú to výdavky na dokončenie nadstavby, prístavby, rekonštrukcie a modernizácie HIM.

IM sa zúčastňuje v podnikateľskej činnosti buď * aktívne ( stroje, prístroje, zariadenia)
* pasívne (budovy, haly, stavby)
Tento sa postupne opotrebuje a u IM sa vyjadruje odpismi.
N e o d p i s o v a n ý IM sú pozemky, umelecké diela a zbierky, finančné investície, nedokončené hmotné a nehmotné investície a preddavky na N a HIM.
O d p i s o v a n ý IM je celý N a HIM okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok.

Druhy opotrebenia: => fyzické : vzniká dôlsedkom skutočného využívania IM
=> morálne : ktoré je v dôsledku rastu produktivity práce pri výrobe IM
: v dôsledku rozvíjajúceho sa technického pokroku
Odpis IM je hodnota jeho opotrebenia za určité obdobie v peňažnom vyjadrení. Odpisy máme: ÚČTOVNÉ
DAŇOVÉ
Ú č t o v n é: podnik odpisuje N a HIM na základe odpisového plánu. Určí sadzby odpisov z hľadiska času, doby upotrebiteľnosti, alebo vo vzťahu k výkonom. DN a HIM sa môže odpisovať jednorázovo. HIM sa odpisuje podľa opotrebenia ---- ekonomický odpis
NIM sa musí účtovne odpísať najneskôr do 5 rokov.

D a ň o v é: upravuje zákon SNR č.286/1996 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. H a NIM sa na daňové účely odpisuje zo vstupnej ceny, najviac do jej výšky. Podnik má zatriedený H a NIM do 5 skupín podľa doby odpisu.
Daňové a účtovné odpisy sa v mnohých prípadoch nezhodujú.

Metódy odpisovania: * rovnomerne
* zrýchlené
Pri odpisovaní sa používa nepriamy spôsob odpisovania. Spočíva v tom, že pôvodná vstupná cena ostáva stále v evidencii nezmenená, ale opravuje sa o zníženie hodnoty vyjadrenej odpismi.
Odpis je N, ktorý sa vždy vzťahuje na 1 rok.
Oprávky sú kumulované odpisy od začiatku používania IM až do jeho vyradenia z používania sa označujú pojmom oprávky k IM. Vyjadrujú celkové zníženie OC majetku k určitému dátumu.
Platí vzťah : OC - OPRÁVKY = zostatková cena.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?