Obstaranie a skladovanie materiálu

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3397×

Příbuzná témata



Obstaranie a skladovanie materiálu

Nákupná politika = súhrn prvkov a opatrení, ktoré podnik uplatňuje pri realizácii nákupu materiálu

Odbytová stratégia - výrobný program - potreba materiálu

Obstaranie materiálu
 nákup od dodávateľa
 vlastná výroba - aktivácia
 kooperácia s iným podnikom

Nákupný prieskum trhu, prieskum zdrojov materiálu, obstarávací marketing - získavanie informácii o:
 pocte zdrojov jednotlivých druhov materiálu, kvalite a rozmiestnení (dodávatelia)
 podmienkach získavania materiálov jednotlivých zdrojov (cena, doprava, colne obmedzenie, objem, dodacia lehota, ...)

Prieskum
 primárny - priame návštevy - výstavy, ...
 sekundárny - katalógy, inzeráty, adresáre firiem

Nástroje nákupnej politiky
 predmet nákupu
 zdroje nákupu
 nákupné podmienky

Predmet
 množstvo - jednorazový nákup
viac dodavok
 kvalita - aktívna politika - kupujúci si sám stanovuje kvalitatívne parametre nakupovaného materiálu
- pasívna politika - vyber z ponuky
 cena - aktívna politika - kúpiť čo najlacnejšie, rokuje o cene
- pasívna politika - prijíma ponuku

Zdroje
 typ dodávateľa - spôsob dodavky - priamy
- nepriamy
 počet dodávateľov - konkurencia, existencia substitučných materiálov
 priestorové rozloženie
 minimálne prepravne náklady
 domáci a zahraničný dodávatelia

Nákupné podmienky
 dodávateľské vzťahy
 dlhodobé
 krátkodobé
 aktívna reklama
 vlastne organy - služby cudzích nákupných organov
 kooperácia pri nákupe

Voľba dodávateľa
 vychádza z nákupného prieskumu trhu
 vyúsťuje do
 zhodnotenia trhovej pozície dodávateľa
 posudzovania dodacích podmienok - cena, kvalita, množstvo

Zhodnotenie trhovej pozície
 konkurencia
 na základe analýzy obstarávacích nákladov - obstarávacia kalkulácia - prepočet dodacích nákladov

Zásady
1. riziko nákupu sa zmenší, ak materiál nakupujeme od viacerých dodavateľov
2.

malé množstvá je lepšie nakupovať vo veľkoobchode alebo u výrobcu

Obstarávacia kalkulácia
 cena materiálu
 náklady spojene s dodaním a skladovaním materiálu (doprava, poštové poplatky, clo, ...)

Dodacie podmienky
 spôsob platby
 úhrada dodacích nákladov
 zosúladenie objemových a časových požiadaviek odberateľa s možnosťami dodavateľa

Voľba dodávateľa
 cena materiálu
 kvalita
 vzdialenosť
 spoľahlivosť
 dodacie podmienky
 osobné vzťahy
Dopyt
 kupujúci sa informuje o možnostiach dodavky na základe určitého zdroja informácii
 obsah:
 zdroj
 popis tovaru a podmienok
 očakávame ponuku

Ponuka
a) vyžiadaná - odpoveď na dopyt
b) nevyžiadaná - z vlastnej iniciatívy predávajúceho
 obsah
 odvolanie na dopyt
 predmet, množstvo, čas, dodacie podmienky, cena, spôsob dopravy
 očakávame objednávku

Kúpna zmluva
zmluva = dohoda dvoch alebo viacerých strán o ich vzájomných právach a povinnostiach
= právny vzťah, ktorý vzniká
a) súhlasným
b) adresným
c) obsahovo zhodným prejavom vole účastníkov právneho vzťahu

KZ - predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, previesť naňho vlastnícke pravo a kupujúci sa zaväzuje, že tovar odoberie a zaplatí zaň požadovanú sumu

Aby došlo k uzatvoreniu KZ, musia sa splniť podmienky:
 obojstrannosť - zúčastňujú sa obidve strany
 súhlas vôle - súhlasy s obsahom
 výkon predávajúceho - ponuka tovaru alebo služieb, dodanie tovaru
 výkon kupujúceho - tovar odobrať a zaplatiť
 dobrovoľnosť - bez donútenia
 povolenie - bez povolenia nemožno obchodovať
 možnosť - môžem predať len to, čo mám

Uzatváranie KZ
 proces, pri ktorom dochádza k rokovaniu medzi účastníkmi
 formy
 ústne - pri tovaroch dennej spotreby
 písomné - najčastejšie; výhoda - existuje doklad; Obchodný zákonník presne stanovuje, v ktorých prípadoch sa vyžaduje písomná forma
 ostatne - mlčanie - ak zmluvná strana neodmieta výslovne svoje tvrdenie (objednávam si 700 t múky - ak dodávateľ mlčí, objednávku prijíma)
 dôsledným plnením - nákup do košíka

Náležitosti KZ
 predmet plnenia
 čas
 cena
 ďalšie náležitosti
Predmet plnenia
- môže byt výrobok alebo služba; je obmedzený
a) množstvom
b) druhom
c) kvalitou
Čas
 je obmedzený
a) dátumom
b) obdobím - intervalom
Cena
 stanovená dohodou
 pevne stanovená cena
 regulovaná cena
Ďalšie náležitosti
 výsledok dohody
 napr. doprava, obaly, pokuty

Obsah KZ
 názvy a adresy zmluvných strán
 Kúpna zmluva, Zmluva o vykonaní pracovnej činnosti, Zmluva o dodávke tovaru
 povinnosť predávajúceho odovzdať tovar alebo služby v dohodnutom druhu, množstve, kvalite, čase a cene, povinnosť odovzdať doklady k predávanému tovaru (návod na obsluhu, záručný list)

Vznik KZ
 keď sú sformulovane náležitosti a obsah
 dá sa presne vymedziť okamih
a) okamih prijatia návrhu KZ medzi prítomnými
b) okamih doručenia navrhovateľovi alebo na adresu uvedenú v návrhu
c) okamih, keď strana, ktorej bol určený, sa začala podľa neho správať

Zmena KZ
 pokiaľ to neodporuje právnym predpisom alebo povahe záväzku, môžu sa zmluvne strany dohodnúť na zmene (množstvá, termínu, ...)

Zánik KZ
 splnením zmluvy (včas a riadne splnená zmluva)
 dohodou strán
 odstúpením od zmluvy (prejav vôle jednej zo zmluvných strán, keď tato strana dáva najavo svoju vôľu jednostranne ukončiť platnosť zmluvy)
 uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená

Písomnosti pri plnení KZ
 odvolávka - upresnenie KZ
 prepravne dispozície - ak nie je určený spôsob dopravy v KZ
 avízo (návestie) o zásielke - pri odosielaní veľkých zásielok; povinnosť predávajúceho (min.

3 dni vopred)
 dodací list - s tovarom; slúži na kvantitatívnu kontrolu pri prijme na sklad
 faktúra (daňový doklad) - peňažná čiastka, ktorú ma kupujúci uhradiť; zvlášť hodnota tovaru a zvlášť DPH a suma spolu
 príkaz na úhradu

Písomnosti pri neplnení KZ
Urgencia
a) predávajúci mešká s tovarom
b) kupujúci včas neodoberie tovar
- obsah:- odvolanie sa na KZ
- náhradný termín
- sankcie
- odpoveď:
- ospravedlnenie
- dôvoď
- termín

Reklamácia
a) chybne plnenie
b) chybná faktúra
 obsah:
 sprava o príchode zásielky
 popis chyby
 návrh na riešenie
 sankcie
 pripája sa zápisnica o chybách
 odpoveď:
 predávajúci uzná alebo neuzná reklamáciu; spory rieši sud
 riešenie reklamácie
 náhradná dodávka
 zľava na cene
 odstúpenie od zmluvy
 dodanie chýbajúceho množstva
 odpísanie chybného množstvá z faktúry
 Chyby
 zjavne - ihneď reklamovať
 skryte - reklamovať do uplynutia záručnej lehoty (doba, v ktorej predavajuci ručí za kvalitu tovaru; môže sa dohodnúť v zmluve, alebo ju určuje výrobca)

Upomienka
 na splnenie faktúry
 1. Upomienka = upozornenie
 2. Upomienka = dôraznejšie upozornenie, určujeme aj termín
 3. Upomienka = pokus o zmier; je podkladom pre súdne konanie
Preprava
 dopravné prostriedky dodávateľa
 dopravné prostriedky odberateľa
 verejný dopravca

Voľba druhu dopravy
 vzdialenosť
 druh materiálu Náklady
 množstvo materiálu

Materiálový tok = pohyb materiálu v podniku
Prepravca - odber - príjem - skladovanie - vydaj - výrobný proces

1. Odber od prepravcu
 kontrola zásielky, podpis prevzatia - ak je dobra, prepravca odíde, ak su chyby - vyhotoví sa zápisnica o chybách - podklad pre reklamáciu

2. Príjem na sklad
 vstupná kontrola - kvantitatívna a kvalitatívna

po kontrole - príjem na sklad - prijemka materiálu,
pripadne reklamácia (na základe zápisu o chybách)

3. Skladovanie materiálu
 2 funkcie
a) preklenutie obdobia medzi obstaraním a spotrebou
b) úprava materiálu pred výdajom do spotreby

Druhy skladov
1. kryté
polokryté
otvorené
2. podľa funkcie
a) zásobovacie
b) odbytové
c) výrobné
3. podľa organizácie
a) centralizované
b) decentralizované

Pri skladovaní teba zabezpečiť
 napojenie skladu na vnútropodnikový a mimopodnikový systém
 dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v závislosti od druhu materiálu
 prehľadné usporiadanie materiálu
 využitie skladovej techniky na uloženie a manipuláciu s materiálom
 kontrola zásob v sklade - inventúra, inventarizácia

Skladová karta
 analytická evidencia k účtu 112
 pre každý druh materiálu
 obsahuje (okrem údajov o materiály)
 začiatočný stav
 príjem - prijemka
 vydaj - výdajka
 konečný stav

4. vydaj materiálu do spotreby
 podľa požiadaviek výrobných útvarov
 výdajka - do výroby
 prevodka - pohyb materiálu medzi vnútropodnikovými útvarmi
 limitný lístok - ak je stanovený limit, do ktorého sa môže materiál čerpať

Evidencia zásob
1.

sklady - podrobne
 kniha došlých zásielok - zápis
 zápis o chybách (podklad pre reklamáciu)
 prijemka materiálu
 skladová karta podľa druhu materiálu
 závesný štítok (pre lepšiu orientáciu v sklade)
 výdajka, prevodka, limitný lístok
 inventárny súpis (na základe inventúry)
2. materiálová učtáreň podniku
 kniha došlých faktúr
 likvidačný lístok (likvidácia faktúr)
 analytická evidencia (skladové karty)
 výkazy (nadnormatívne zásoby, podnormativne)
 spolupráca pri inventarizácii

Riadenie zásob - sledovanie stavu a pohybu zásob

Druhy
1. metóda MINI - MAXI = dvojhladinová metóda
min = poistná + technická zásoba
max = bežná + poistná + technická zásoba

ak poklesne zásoba na minimum, zásobovač vystaví objednávku do výšky maxima

2. metóda ABC = diferencovaný prístup k zásobám
skupina A - 10 % poctu druhov, 70 % z hodnoty spotreby materiálu
podrobne prepočty zásob
skupina B - 20 % poctu druhov, 20 % hodnoty spotreby materiálu
objednávka - pri minimálnej zásobe
skupina C - 70 % poctu druhov , 10 % hodnoty spotreby materiálu
objednávka - podľa požiadaviek útvarov
po dodávke - spotreba
3. automatizovane systémy riadenia zásob - VYT

Oceňovanie zásob vydaných do spotreby
 priemerná cena - vážený aritmeticky priemer
 FIFO - prvý do skladu, prvý zo skladu
 LIFO - posledný do skladu, prvý zo skladu

Inventúra
- činnosť, pri ktorej sa zisťuje v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách stav obchodného majetku a záväzkov
a) fyzická - majetok sa meria, váži, počíta a oceňuje
b) dokladová - vychádza sa z dokladov predovšetkým peňažných ústavov, dodávateľov, odberateľov
- úvodná časť inventarizácie

Inventarizácia - porovnanie skutočného stavu s účtovným
Inventarizačné rozdiely
US > SS .. manko (do normy, nad normu nezavinene, zavinene)
US < SS ..

prebytok (podnik zaúčtuje ako vynos)

Skladník ma podpísanú hmotnú zodpovednosť (v prípade zavineného manka nad normu je povinný uhradiť stanovenú čiastku)

Reklamácie
 uplatňovanie peňažných nárokov voči dodávateľovi, prípadne voči prepravnej organizácii
 účtujú sa hneď pri ich zistení a vyčíslení ako pohľadávka na účte 315 so súvzťažným zápisom na účte 111

Nevyfakturované dodávky
 v bežnom účtovnom období sa uskutoční dodávka materiálu, ale faktúra za dodávku do konca tohto obdobia odberateľovi neprišla
 111/389

Materiál na ceste
 faktúra došla do konca obdobia, ale materiál nebol dodaný
 119/111
Materiál prijatý dočasne do úschovy
 materiál, ktorý sme si neobjednali a ktorý nám došiel, si musíme, pokiaľ záležitosť vyriešime s dodávateľom, nechať dočasne na sklade.

Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?