Obraz človeka v umeleckej literátúre od najstarších dôb po sučastnosť. Porovnanie jednotlivých období

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Obraz človeka v umeleckej literátúre od najstarších dôb po sučastnosť. Porovnanie jednotlivých období

Staroveká literatúra

Orientálna literatúra:

Za najstaršie literatúry pokladáme sumerskú, akkadskú a staroegypskú.
Sumerského, babylonského a asýrskeho pôvodu je Epos o Gilgamešovi. Kráľ Gilgameš je väčšej časti boh a z menšej človek.
Tento epos má dve časti: O priateľstve Gilgameša s Enkiduom
O Gilgamešovom úsilí byť nesmrteľný
Ďalej sem patrí Hebrejká literatúra. Predstavuje ju Biblia, ktorá sa delí na dve časti : Starý zákon - svätá kniha židovského náboženstva.
Nový zákon - kresťanská zbierka biblických kníh.
Z Indickej literatúry sú známe spevy Mahábhárata a Rámájana.

Antická literatúra:

Zahŕňa starovekú grécku a rímsku literatúru.
Grécka literatúra: V 7.stor.p.n.l. vznikajú epiky Hoérove a Hesiodove básne, z ktorých sú známe eposy Ilias a Odysea.
V 6.stor.p.n.l. sú obľúbené Ezopove bájky, ktorých dej sa odohráva vo svete zvierat.
Lyrika: Alkaios, Anakreon a Sapfo.
Tragédia: Euripides, Sofokles (Antigona,Kráľ Oidipus),
Aristofanes (Oblaky).
Rímska literatúra: Prevzala hotové formy z gréckeho písomníctva. Do rímskych hier sa začali zavádzať dramatické predstavenia. Dramatici: Maccius Plautus(Pseudolus, Chrastavý
vojak)
Juvenalis, Martialis - rozkvet satiry
Epika: rečníci- M.T.Cicero a G.J.Ceasar.
Poézia: Horácius, Ovídius, Vergílius.


Stredoveká literatúra

Európske stredoveké literatúry:

Stredoveká literatúra odrážala spôsob života a náboženský sveto-názor. Literárnou autoritou sa stala Biblia. Delí sa na:
1. Feudálnu náboženskú literatúru (kresťanské cnosti)
2. Feudálnu svetskú literatúru (hlav.hrdina zidealizovaný rytier)
3. Mestskú svetskú literatúru (zobrazovala každodenný život,
kritiku spoločnosti, zábavná funcia - francúzska humoristická
a satirická veršovaná poviedka)

Slovenská stredoveká literatúra:

Delí sa na 2 vývinové obdobia: 1.literat. písaná v staroslovienčine
2.literat. písaná v latinčine a češtine

Kniežatá museli bojovať proti franskím kňazom, ktorí šírili kresťanestvo, preto Rastislav požiadal cisára Michala III o vyslanie vierozvestcov Konštantína a Metoda, ktorí zostavili písmo Hlaholika a založili prvý slovanský jazyk Staroslovienčinu. Z literatúry písanej po latinsky si zasluhujú zmienku exemplá, legendy a kroniky.
Z literatúry písanej po česky sa zachovala pieseň Vítaj, milý Spasiteľu.

Humanis. a Renesanč. literatúra

(14.-17.stor.)
Humanizmus - ľudskosť - od konca l3.stor.

a začiatku l4.storočia
Návrat k antickej literatúre, obrodenie človeka v duchu antických ideálov. Dôraz na pozemský život, právo človeka na plný život na zemi.
Rozvoj výroby a rozmach mestianstva.

Predstavitelia svetovej literatúry:
Taliansko: F.Petrarca
Dante Alighieri (Božská komédia)
G.Boccacio (Dekameron)
Anglicko: W.Shakespeare- komédie (Skrotenie zlej ženy,Sen noci svät.)
- tragédie (Rómeo a Júlia,Hamlet,Othelo)
- histor.hry (Henrich VI,Richard III)
Španielsko: M.Cervantes S.- Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha

Predstavitelia slovenskej literatúry:
Ján Jesenius (Prvá pitva)

Baroková literatúra

(16.-17.stor.)
Do popredia sa dostáva náboženstvo, viera v záhrobný život, literatúra protikladov (túžba po živote - strach zo smrti, myšlienka na večnosť - svetská radosť.)
Vznik baroka bol podnietený hlavne z negatívnej spoločenskej situácie (vojny, útlaky).

Predstavitelia:
Anglicko: Johan John Milton
Taliansko: Torqato Tasso
Slovensko: Hugolin Gaulovič (Valaská škola mravov stodola)
Juraj Tranovský
Matej Bel
František Kollár
Česko: J.A.Komenský (Labirint světa)

Klasicistická literatúra

(17.-18.stor.)
Do popredia sa dostáva ľudský rozum racionalizmus a návrat k prírode. Súlad pravdy,krásy a dobra. Rozlišovanie žánrov na vysoké a nízke, ktoré sa nemohli miešať. Vysoké boli ódy a tragédie a nízke boli komédie satiry a bájky.
Klasicizmus sa utváral pod vplyvom racionalizmu /ratio - rozum/. Tento smer mal mravný cieľ - pravdu.
Zakladateľ - René Descartes

Predstavitelia:
Francúzko: Corneile (tragédia CID)
Moliére (Tarttufe,Lakomec)
Lafontaine (Bájky)
Slovensko: Osvietenecká lit. - autori sa snažili:
1. pozdvihnúť (poučiť slov.národ)
2. vytvoriť spisovný jazyk
Bajza (prvý slov.román)
Bernolák (pokus o uzák.jazyka)
Fándly (Pilný domajší a poľný hospodár)
Idea slovans.vzájomn.: J.Kollár (Slávy dcéra)
J.Hollý (Svätopluk)
P.J.Šafárik
Ján Chalupka - dramatik - div.hry Kocúrkovo

Osvietenstvo

Príčinou vzniku osvietenstva bol silný odpor proti feudalizmu a proti absolutistickému zriadeniu - cirkvi. Osvitenstvo nadväzuje na humanizmus. Predstavitelia: Francois Marie Arouet /Voltaire/
Denis Diderot - radikálnejší

Preromantizmus a Romantizmus

(komiec 18.- polovica 19.stor.)
Proti rozumu sa zdôrazňuje cit. Vzniká nová filozofia idealizmus, iracionalizmus, sentimentalizmus a pesimizmus.
Silnejúci vplyv buržoázie. Kladie sa väčší dôraz na cit.
Romantizmus
- Veľká francúzka revolúcia - sloboda, rovnosť, bratstvo
- Vytvorenie nového hrdinu, ktorý bol stále v rozpore s vládnucou
triedou.

Zostal nepochopený a osamelý, túži po ideáloch. Túto
postavu tvorí obyčajne pútnik, zbojník.
Je to literatúra plná protikladov, na jednej strane je krása proti škaredosti, láska a nenávisť atď.

Predstavitelia:
Francúzko:V.Hugo (Bedári, Chrám matky božej v Paríži)
Nemecko: J.W.Goethe (Faust)
F.Shiller (Viliam Tell)
H.Heine
Anglicko: Biron (Don Juan)
Rusko: Puškin (Kapitánová dcéra)
Česko: Mácha (Máj)
B.Nemcová (Babička)
Slovenko: Štúrovci-majú politické a jazykové požiadavky.
Ľ.Štúr, Hurban a Hodža - uzákonenie spis.jazyka 1843
Ľ.Štúr (Slovenskje národňje novini, Nauka reči slovenskej, Spevy a piesne)
Samo Chalupka (Turčín Poničan, Mor Ho!)
J.Kráľ (Duma bratislavská, Orol vták)
A.Sládkovič (Marína, Detvan)
J.Botto (Žltá ľalia, Smrť Jánošíkova)
J.M.Hurban (Olejkár, Gottšalk)
J.Kalinčiak (Púť lásky, Reštavrácia)
Realizmus

(druhá pol.19.- začiatok 20.stor.)
Rozvoj prírodných vied.
Pozitivizmus - vyzdvihuje ludské poznanie proti špekuláciám.
Zobrazuje život taký aký je. uznáva skutočné hodnoty

Predstavitelia:
Francúzko: H.Balzac (Otec Goriot, Ľudská komédia)
Stendhal (Červený a čierny)
Anglicko: Ch.Dickens (Oliver Twist, David Copperfield)

Rusko: I.S.Turgenev (Šafár, Otcovia a deti)
A.P.Čechov (Čajka, Višňový sad)
N.V.Gogoľ (Revízor, Ženba)
L.N.Tolstoj (Vojna a mier, Živá mŕtvola)
F.M.Dostojevskij (Dvojník, Idiot)

Slovensko: S.Hurban - Vajanský (Herodes, Spod jarma)
M.Kukučín (Dom v stráni, Keď báčik z Chochoľova umrie)
P.O.Hviezdoslav (Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský)
B.S.Timrava (Ťapákovci, Hrdinovia)
J.G.Tajovský (Žliebky, Na chlieb)
Česko: J.Neruda (Povídky malostranské, Písne kosmické)
A.Jirásek (Staré pověsti české, Proti všem).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?