Obraz človeka v umeleckej literatúre od najstarších čias po súčasnosť a porovnanie jednotlivých literárnych periód

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Obraz človeka v umeleckej literatúre od najstarších čias po súčasnosť a porovnanie jednotlivých literárnych periód

1 Obraz človeka v umeleckej literatúre od najstarších čias po súčasnosť Porovnanie jednotlivých literárnych periód

W. Shakespeare: Hamlet (Úryvok)

Byť, a či nebyť - kto mi odpovie,
čo šľachtí ducha viac: či trpne znášať
strely a šípy zlostnej šťasteny,
či pozdvihnúť zbraň proti moru bied
a násilne ho zdolať? Umrieť, spať -
mič viac, a namýšľať si, že tým spánkom
sa končí srdca bôľ a stovky hrôz...
Veď kto by znášal bič a posmech čias,
bezprávie tyranov a spupnosť pyšných,
žihadlá ohrdnutej lásky, krivdu,
svojvôlu úradov, ústrky,
čo schopný od neschopných utŕži,
keď poľahky je možné pokoj nájsť
jediným bodnutím: kto by sa vláčil
v pote tváre a bremenom života?

a) Vymenujte jednotlivé literárne periódy v chronologickom
slede.
b) Porovnajte chápanie človeka na dvoch obdobiach a naznačte
demoratizačné tendencie v rozvoji literatúry. Svetonázorové
zmeny v myslení človeka, jeho vzťah k svetu, k ľuďom.
c) Porovnajte úvahu v umeleckom diele s úvahou v odbornom
a publicistickom štýle a uvažovaním v bežnom živote. Ktoré
jazykové prostriedky sú charakteristické pre všetky typy
úvahy? Zoštilizujte na základe ukážky (ako motto) aspoň
dve tri vety úvodu (prípadne aj záveru) vlastnej úvahy.
d) Vysvetlite funkciu nezvyčajného použita množného čísla pri
abstraktných podstatných menách.


a) Periodizácia:
1. Staršia slovenská literatúra ( 800-1780)
STREDOVEKÁ......................( 800-1500)
HUMANISTISKÁ A RENESANČNÁ.......(1500-1650)
BAROKOVÁ........................(1650-1780)
2. Novšia slovenská literatúra (1780-1945)
KLASICIZMUS.....................(1780-1830)
PREROMANTIZMUS A ROMANTIZMU.....(1830-1850)
OD ROMANTIZMU K REALIZMU........(1850-1875)
REALIZMUS.......................(1875-1905)
SLOVENSKÁ LITERÁRNA MODERNA.....(1905-1918)
MEDZIVOJNOVÁ LITERATÚRA.........(1918-1945)
SÚČASNÁ SLOVENSKÁ LITERATÚRA....(1945-....)

Literatúra (lat. litera=písmo) = písomníctvo;
základ slovo ==> slovesné umenie

Literatúra: 1.Ľudová - ústna, folklór
2.Umelá - písomná

Lit.Veda: 1.Lit. história
2.Lit. teória
3.Lit.

kritika

b) Porovnaj dve obdobia ==> prehľad všetkých:

STREDOVEKÁ LITERATÚRA
- svet ==> hlavne latinsky
- Slovensko ==> Cyril a Metod ==> staroslovienčina (viz. ot č.2)

HUMANIZMUS A RENESANCIA
- V 14.storočí v taliansku myšlienkové a spoločenské
hnutie HUMANIZMUS (ľudský)
- Ciele: Obrodenie človeka v duchu antických ideálov
- Odmietali feudálnu a cirk. ideológiu, zdôrazňovali právo
človeka na plný a radostný život na zemi, úctu k rozumu,
podporovali vedecké bádanie, zdôrazňovali zmyslové poznanie
a význam jedinca (indivídua)
- predstavitelia : Anglicko : William SHAKESPEARE
Taliansko: Dante
Boccaccio
Francúzsko:Rebelais
- Slovesko: slabý rozvoj; hlavne na školách a medzi
duchovenstvom, rozvoj antických myšlienok;

BAROK
- Barok (perla krivého tvaru)
- od 16. storočia v Taliansku a Španielsku
- podmienky: naskrze nepriaznivé (30-ročná vojna; turecké
nájazdy, náboženské spory, sociálny útlak)
==> pocity neistoty, beznádeje, zúfalstva; PESIMIZMUS
- cirkev: život na Zemi je len odrazom života nadpozemského
==> cirkev = nádej ==> príklon k cirkvi;
- v lit. a umení sa svet zobrazoval ako odraz nadpozemského
života
- myslenie človeka je plné protirečení:
+ strach zo smrti smrť vysloboditeľka
+ túžba po svetskej nádhere pominuteľnosť svetských vecí
+ vysoký štýl v lit. nízky štýl ľudovej slov.
- barok: 1. svetský (katolícky/protestantský)
2. cirkevný (šľachtický/meštiacky a ľudový)
- štýl: dekoratívny; "zložitý"
- 2- 18. St. ==> ROKOKO

KLASICIZMUS
- potlačenie soc. nepokojov; skončenie dlhých vojen
- nové spol. a výrobné vzťahy
(vznik manufaktúr; rozklad cechov ==> kríza feudalizmu;
upevňujú sa absolutistické monarchie)
- úpadok feudalizmus ==> prekonávanie mysticizmu vo filoz.;
oslob. myslenia od cirkevného vplyvu
- do popredia ľudský rozum ==> vzniká RACIONALIZMUS (Descartes)
- ideál - jasné a presné myslenie; harmónia
- Osvietenstvo
- protifeudálne a protiklerikálne myslenie
==> ukazovateľ rozpadu feudal. a nástupu buržoázie
- zástanci postupných premien spol. št. zriadenia v záujme
buržoázie.
- Slovensko - tolerančný patent, odstr.

nevoľníctva

ROMANTIZMUS
- podmienky - rozpad feudalizmu; priem. revolúcie;
- nové vzťahy - moc peňazí
==> predstavy o ideal. spol sa rúcajú
==> odpor proti klasic. harmónii
==> OD ROZUMU K CITU
- nový hrdina: - v rozpore so spoločnosťou
- cítil sa osamelý
- bol individualista
- málo sa zapájal do spoločnosti
- často sám autor
- väčšinou je to pútnik, zbojník alebo iný
vydedenec spoločnosti
- väčš. ovládaný vášnami
- častokrát výnimočný vo výnimočnej situác.
- konflikt: - rozpor sna a skutočnosti
- rušia sa stavovské rozdiely
- jazyk má aj prvky hovorového štýlu
- téma: - historická/súčasná
- lyrika/epika/lyr.-epické útvary/bás. poviedka/balada.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?