Obdobie vrcholného feudalizmu (12. - 15. st.)

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Obdobie vrcholného feudalizmu (12. - 15. st.)

charakteristické zn.:
1. -> miest ako centier obchodu a remesiel
- od 13. st. je charakteristické rýchle zakladanie miest v celej Európe
- mestá: banské, kráľovské, vrchnostenské (zakl. ich šľachta a cirkev)
- s tým súvisí aj -> mestskej samosprávy - na čele mesta: richtár a mestská rada
- zloženie obyv.:
a) patriciát - bohatí obchodníci, kt. mesto ovládali, v Uhorsku zväčša cudzieho pôvodu
b) stredná vrstva: remeselníci a drobní obchodníci - domáci pôvod
(súhrnný názov - meštiactvo)
c) mestská chudoba (domáca)

- začínajú sa vytv. cechy ako organizácie jednotlivých remesiel
- dochádza k demograf. zmenám - presun obyv. do miest (vyludnili sa najmä pohraničné a hornaté obl.)
- najst. kráľ. mesto: 1238 - Trnava (2. decembra 1291 - BA)
- u nás boli najvýznam. banské mestá (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Smolník)

2. premena naturálnej renty na peňažnú a -> novej spoloč. triedy meštianstva
- peňažná renta u nás začína až v 14. st., keď dochádza k odbúravaniu naturálnej renty
- súvisí to s remeselnou výrobou a zapojením Uhorska do celoeurópskeho obchodu (Karol Robert z Anjou - zlatý dukát, kt. sa stal vyhľadávaným platidlom)

3. kolonizácia našich krajín
- prebehla v 3 vlnách:
a) domáca kolonizácia - 13. st.
- diala sa z vôle šľachty, panovníka al. cirvi
- na zákl. zvykového práva
- presídľovalo sa len domáce obyv., aby sa zabezpečilo rovnomerné osídlenie krajiny
- novoosídlenú pôdu dostávali len do prenájmu a boli povinní platiť vš. 3 druhy feudálnej renty

b) nemecká kolonizácia - 13./14. st.
- diala sa z vôle panovníka
- na zákl. emfyteutického (zákupného) práva
- mala do našich krajín prilákať obchodníkov a remeselníkov (v Nem. sa hustota osídlenia zväčšila a Nemci sa sťahovali do celej Európy, boli šikovní remeselníci a obchodníci a panovníci ich lákali na sv. územia)
- na strednom Slov. (Banská Štiavnica, Bystrica, Kremnica, Spiš) - väčšinou baníci; na Z Slov. - prevažne nem. obchodníci
- nem. kolonisti sa nikdy neasimilovali do slov. prostredia
- získali pôdu do dedičnej držby, povinní boli odovzdávať iba finančnú rentu a mali právo mestskej samosprávy v novozakladaných mestách
- -> lehoty - panovník usídľoval kolonistov na určitú dobu
- Nemci = hostia
- urýchlil sa výrobný proces a produktivity výroby (80% európskej ťažby Cu pochádzalo zo Slovenska)

c) valašská kolonizácia - 15. st.
- diala sa z vôle panovníka
- na zákl.

valašského práva
- panovník pozýval Rumunov a usídľoval ich v pohraničných hornatých obl. - súvisí s tým rozšírenie chovu oviec
- mali ovce valašky a ťažné kone valachov
- odovzdávali iba naturálnu rentu a roboty, nakoľko peniaze nemali
- lesy a pasienky mali iba v prenájme
- asimilovali sa do pôvodného obyv., ostali nám po nich iba názvy - Ďumbier, bryndza, valaška
- vyvrcholila za Mateja Korvína.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?