Obdobie od konca 19. storočia po prvú svetovú vojnu

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)



Obdobie od konca 19. storočia po prvú svetovú vojnu

IV. OBDOBIE OD KONCA 19. STOROČIA PO 1. SVETOVÚ VOJNU


1. TECHNICKO – VEDECKÁ REVOLÚCIA

I. Základné učivo :
a/ Technicko – vedecká revolúcia ( od poslednej tretiny 19. storočia )
- bola to nová fáza priemyselnej revolúcie, v ktorej vynikla úloha novej techniky a vo
veľkej miere sa uplatnila veda so svojimi početnými objavmi.
- medzi najvýznamnejšie prejavy patrili : 1. vznik nových technológií
2. využívanie nových zdrojov energie
( elektrina )
3. rozvoj chemického priemyslu
4. pokrok prírodnej vedy
b/ Vznik monopolov
- vzostup výroby v tomto období viedol ku vzniku monopolov
- vznikali v dôsledku koncentrácie a centralizácie kapitálu
- ich cieľom je ovládnuť výrobu ( respektívne trhy apod. ) v nejakom odvetví a zabezpečiť si tak vyššie zisky ( napr. diktovaním cien )
- monopol : združovanie výrobcov ovládajúce podstatnú časť výroby v nejakom
odvetví ( celé odvetvie = dokonalý monopol )

II. Úlohy : 1. Prečítaj si v učebnici ( 195a + 197a ) k akým došlo vo výrobe zmenám.
2. Aké formy monopolov vznikali ? ( 198c )







Obdobie od konca 19.st. po 1. svetovú vojnu č.3


3. Medzinárodné vzťahy pred 1. svetovou vojnou ( I.)

Základné učivo :
a/ Ohniská medzinárodných vzťahov :
Expanzívna politika koloniálnych mocností a národnooslobodzovací boj ( hlavne na
Balkáne ) mimoriadne vyostrili medzinárodnú situáciu. Vzniklo niekoľko ohnísk
medzinárodných rozporov : 1. Balkán
2. Blízky východ
3. Čína
4. Afrika
b/ Najvýznamnejšie mimoeurópske konflikty :
Imperialistická politika veľmocí viedla na prelome 19. a 20. storočia k mnohým
konfliktom, ktoré naznačovali, že medzinárodný vývoj smeruje k veľkej vojne.
Patria medzi ne hlavne : 1.

Americko – Španielska vojna o Kubu v roku 1898
( vyhrali ju USA )
2. Takzvaná Búrska vojna medzi holandskými osadníkmi a
Veľkou Britániou o územie v Južnej Afrike v rokoch
1899 – 1902 ( vyhrala V. Británia )
3. Rusko – Japonská vojna v rokoch 1904 – 1905 o územie na
Ďalekom východe ( vyhralo Japonsko )








Obdobie od konca 19. st. po 1. svetovú vojnu č. 5


5. Hospodárska situácia u nás v rokoch 1867 – 1900


Po rakúsko – maďarskom vyrovnaní sa vývoj v Zalitavsku čoraz rýchlejšie dostával ku kapitalizmu. a/ Poľnohospodárstvo :
- dochádza k presunom vo vlastníctve respek. k držbe pôdy v prospech veľkostatkárov a bohatých sedliakov
- Dôsledky : 1. len malé percento roľníkov môže vyrábať pre trh
2. proletarizácia roľníctva
3. vysťahovalectvo
b/ Priemysel a finančníctvo :
- zrušenie cechov v roku 1872 otvorilo cestu k slobodnému podnikaniu
- rozvoj hlavne potravinárskeho priemyslu
- slovenské priemyselné podnikanie relatívne zaostáva ( nedostatok kapitálu )
- rozvoj finančníctva ( Tatra banka v Martine ; úverová banka v Ružomberku ).

Nový příspěvek



Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?