Novácke chemické závody

Kategorie: Chémia (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 6403×

Příbuzná témataNovácke chemické závody

NCHZ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Novácke chemické závody, a.s. (NCHZ, a.s.) sú významným slovenským chemickým podnikom. Počas svojej 61-ročnej výrobnej činnosti zohrali a v súčasnosti zohrávajú významnú úlohu v regióne Hornej Nitry. Výrobné prevádzky, začlenené do piatich výrobných cechov, sú zamerané na výrobky anorganickej a organickej chémie, na výrobu a spracovanie polyvinylchloridu (PVC). Zo širokej palety výrobkov možno spomenúť chlór, acetylén, hydroxid sodný, dichloretán, polyétery, etanolamíny, trichlóretylén, monomér vinylchloridu (VC), PVC, podlahové krytiny, okenné profily. NCHZ, a.s. sú zároveň monopolným výrobcom karbidu vápnika na Slovensku. NCHZ, a.s. sú taktiež prevádzkovateľom mechanicko-biologickej čistarne odpadových vôd (MB ČOV), kde sa okrem organicky znečistených vôd z podniku čistia aj splaškové komunálne vody z mesta Novák. Každým rokom sa sprísňujú ekologické predpisy, ktoré nútia producentov zosúlaďovať ich výroby s ekologickou legislatívou, čím dochádza k zmierňovaniu resp. znižovaniu vplyvu týchto výrob na jednotlivé zložky životného prostredia. Aj NCHZ venujú veľkú pozornosť tejto problematike. V posledných rokoch bolo realizovaných viacero akcií, ktoré výrazne znížili vplyv existujúcich výrob na jednotlivé zložky životného prostredia a prispeli tak k ozdraveniu nášho regiónu. V roku 1994 bol spracovaný komplexný “Program ochrany životného prostredia”, ktorý sa každoročne aktualizuje. Jeho hlavným cieľom je zosúladenie súčasného stavu v oblasti kvality ovzdušia, vodného a odpadového hospodárstva v podniku s platnými predpismi. Dosiahnutie tohto súladu sa uskutočňuje novými investičnými akciami menšieho, ale aj rozsiahlejšieho charakteru, alebo v rámci prevádzky - údržbou alebo zámenou jestvujúcich zariadení, úpravami v technológiách a pod.
Oblasti ochrany ovzdušia je v NCHZ venovaná mimoriadna pozornosť, o čom svedčí fakt, že v roku 1994 v súvislosti s platnosťou nových zákonov a predpisov v tejto oblasti bol vypracovaný “Program ochrany ovzdušia do roku 1998”. Tento Program vychádzal zo skutočného stavu zaťaženia ovzdušia zdrojmi znečisťovania a stanovoval potrebu ich riešení. Program bol neskôr aktualizovaný a akcie pre oblasť ovzdušia boli zahrnuté do komplexného “Programu OŽP”.

Akcie uskutočňované s cieľom zníženia negatívnych vplyvov na životné prostredie sa však realizovali aj pred vypracovaním týchto programov.
Jednou z významných akcií, realizovaných v NCHZ koncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov, tj.ešte pred vypracovaním Programu ochrany ovzdušia a komplexným Programom OŽP bola investičná akcia “Ozdravné opatrenia VC/PVC”. Okrem riešenia technicko-technologickej problematiky vo výrobnom procese stavba riešila zaistenie prípustnej koncentrácie vinylchloridu v pracovnom prostredí a komunálnom ovzduší. Realizáciou tejto stavby boli riešené vysokokoncentrované, nízkokoncentrované a zriedené odplyny z výroby VC a PVC s obsahom vinylchloridu. V rámci stavby sa zároveň zaviedlo trvalé monitorovanie pracovného prostredia na obsah VC. V komunálnom ovzduší sa jeho obsah sleduje pomocou vybudovanej meracej siete, ktorú tvoria tri meracie miesta v lokalite Nováky a Zemianske Kostoľany. Realizácia stavby si vyžiadala celkové náklady cca 500 mil Sk.
Začiatkom deväťdesiatych rokov bola realizovaná aj investičná akcia “Modernizácia výroby karbidu vápnika” s celkovými nákladmi ďalších cca 500 mil Sk. V rámci modernizácie a rekonštrukcie výrobne karbidu vápnika boli dve pôvodne otvorené karbidové pece prebudované na pece uzatvorené. Odplyn z pecí je odsávaný ventilátormi do filtračných batérií s rukávovými filtrami, kde sa zbavuje prachových častíc. Tým došlo k výraznému zníženiu emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia - cca o 3 900 t/rok. Následne sa prefiltrované plyny využívajú na sušenie koksu (vstupnej suroviny v tejto výrobe) a na výrobu pary. Zníženie emisií TZL, t.j. zníženie prašnosti môžu bezprostredne posúdiť predovšetkým obyvatelia mesta Nováky. Ďalšie investičné náklady si v tejto výrobni vo výške cca 55 mil. Sk vyžiadala akcia “Odprášenie výroby karbidu vápnika”. Stavbou sa riešilo zachytávanie emisií prachu z drvenia a triedenia karbidu vápnika. Výsledkom tejto akcie nie je len zníženie emisií do ovzdušia a zlepšenie pracovného prostredia, ale aj využívanie odpadu. Ročne sa takto zachytí cca 200t karbidového prachu, ktorý sa briketuje a následne využíva v procese výroby acetylénu. Investičná akcia zameraná na zníženie emisií prachu ale aj oxidu uhoľnatého, oxidu siričitého a oxidov dusíka sa realizuje vo výrobni vápna. Vzhľadom k tomu, že táto prevádzka z hľadiska ochrany ovzdušia nevyhovovala, bola vypracovaná technicko-ekonomická štúdia s viacerými alternatívami riešenia, pričom najvýhodnejšie sa ukázalo odstavenie vápenných pecí a zabezpečenie vápna pre výrobu karbidu vápnika jeho dovozom. Preto v roku 1995 bolo postupne odstavených päť vápenných pecí a realizovala sa stavba “Úprava dopravy vápna - I. a II. etapa”. Táto investičná akcia si vyžiadala náklady vo výške cca 30 mil.

Sk, pričom v rámci jednotlivých etáp sa riešila doprava vápna a odprášenie dopravných trás.
Ďalšou z akcií zameraných na zlepšenie ovzdušia bola realizácia nového skvapaľňovania chlóru s vylúčením používania freónu. Akcia bola zrealizovaná v roku 1995 s investičnými nákladmi cca 15 mil. Sk, pričom pôvodné skvapalňovanie chlóru pomocou freónu ako chladiaceho media, bolo nahradené propylénovým chladením. Od roku 1996 teda došlo k výraznému zníženiu zaťaženia ovzdušia látkou poškodzujúcou ozónovú vrstvu Zeme. Tým, že sa už v NCHZ, a.s. nepoužíva, neemituje sa cca 1,5 tony freónu ročne. Realizovala sa aj akcia s cieľom vylepšenia pracej účinnosti ničiacej stanice chlóru. Chlórové odplyny boli pôvodne na tejto stanici zachytávané v dvoch stupňoch. V roku 1995 bol zaradený ďalší, tretí stupeň ničenia chlóru. Realizácia si vyžiadala náklady cca 1,4 mil. Sk s efektom zníženia emisií chlóru o cca 3,7 tony v roku 1996. Taktiež boli realizované technické opatrenia na zníženie emisií etylénoxidu a propylénoxidu z výrob organickej malotonážnej chémie.
Vzhľadom k tomu, že oblasť Hornej Nitry patrí k zaťaženým územiam vyžadujúcim si osobitnú ochranu ovzdušia, aj NCHZ, a.s., ako jeden z veľkých znečisťovateľov sa týmito realizovanými akciami snažil, ale aj prípravou nových akcií sa snaží aktívne prispievať k obmedzovaniu znečisťovania ovzdušia v tejto lokalite. V oblasti odpadových vôd základným cieľom a povinnosťou každého producenta je zabezpečenie ich čistenia na úrovni súčasného technického pokroku, minimalizovanie ich produkcie a negatívnych účinkov na životné prostredie, konkrétne na kvalitu podzemných a povrchových vôd. Spôsobov, ktorými sa tieto ciele dajú zabezpečiť, je viacero. Jedným zo spôsobov je minimalizácia znečistenia odpadových vôd priamo na zdroji, čiže vo výrobnom procese. Druhým spôsobom, ako minimalizovať negatívne účinky na životné prostredie je realizácia následných opatrení. Vo väčšine prípadov sa producenti odpadových vôd na Slovensku zameriavajú na obidva spôsoby minimalizácie negatívnych účinkov.
Náš podnik v oblasti ochrany kvality podzemných a povrchových vôd zrealizoval, ale aj realizuje viaceré akcie , ktoré sú taktiež zaradené do celopodnikového “Programu ochrany životného prostredia”. Medzi najvýznamnejšie opatrenia v posledných rokoch, ktoré boli zrealizované ešte pred spracovaním “Programu OŽP” bolo odstavenie vysokotepelnej pyrolýzy v roku 1993 a likvidácia tejto prevádzky v rokoch 1993 - 1995. Okrem neefektívnej výroby sa odstavením tejto technológie zrušil aj najväčší zdroj organického znečistenia odpadových vôd, ktoré sa čistili v podnikovej mechanicko - biologickej čistiarni odpadových vôd (MB ČOV).

Za účelom efektívneho využitia uvoľnenej čistiacej kapacity MB ČOV bola v roku 1993 spracovaná nová “koncepcia čistenia odpadových vôd”. Do novej koncepcie boli zaradené viaceré akcie, ktoré sa v priebehu ďalších rokov realizovali. Sú to napríklad vybudovanie prečerpávacej stanice splaškových vôd zo starého závodu, odpadových vôd z prípravy iniciátora a odpadových tenzidových vôd zo spoločnosti SLOVECA. Všetky tieto vody sa v súčasnosti dopravujú na MB ČOV, kde sa aj čistia. Realizovaním uvedených akcií sa znížilo zaťaženie odpadových vôd organického charakteru v sledovanom ukazovateli - biologickej spotrebe kyslíka (BSK5) asi o 80 t/rok. Náklady na ich realizáciu nepresiahli 1,0 mil Sk. Kapacita podnikovej MB ČOV zároveň umožňuje čistenie splaškových komunálnych vôd z mesta Nováky. V rokoch 1996-2000 sa zrealizovala sa generálna oprava sedimentačných nádrží č. 6a a 6b, cieľom ktorých bolo utesnenie dna a svahov nádrží a tým zabránenie prieniku odpadových vôd do podzemných vôd.
V oblasti odpadového hospodárstva do roku 1991, kedy bol prijatý Zákon č. 238/91 Zb. o odpadoch sa na Slovensku odpadom, ako špecifickému problému životného prostredia nevenovala potrebná pozornosť, čo platilo i pre oblasť legislatívy v tejto oblasti. Po roku 1991 sa začal vytvárať právny rámec s jednoznačným vymedzením povinností pôvodcov odpadov, prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie odpadov ( skládok, spaľovní ) ako aj štátu a jeho orgánov. Dnes už existuje celý súbor zákonov, nariadení vlády a vyhlášok v oblasti odpadového hospodárstva. Odbor ochrany životného a pracovného prostredia (OOŽPP) v rámci NCHZ, a.s. zabezpečuje zosúladenie výrobnej ale i nevýrobnej činnosti podniku s týmito predpismi.
NCHZ, a.s. produkujú ročne cca 60 000 t odpadov , z toho je 86 % odpadov technologických, vyplývajúcich priamo z výroby. Odbor ochrany životného a pracovného prostredia zabezpečuje vedenie evidencie všetkých druhov odpadov ( 42 ), ich triedenie (v členení ostatný, zvláštny, nebezpečný), ale aj správne nakladanie s nimi v zmysle platných predpisov. Zvláštna pozornosť sa venuje nebezpečným odpadom, kde je podnik povinný zabezpečiť ich správne uskladnenie a priebežné zneškodňovanie napr. prostredníctvom externých organizácií.
Z hľadiska vysokej produkcie odpadov sa hľadajú neustále možnosti využívania niektorých druhov odpadov buď priamo v podniku alebo u externých spracovateľov. Z celkovej produkcie odpadov bolo napr. v roku 1996 25 % využitých v podniku, 18 % odpredaných na ďalšie spracovanie, 16 % zneškodnených na skládke.

Najväčší podiel , cca 38% tvorí odpadové karbidové vápno z výroby acetylénu, ktoré je uskladňované v sedimentačných nádržiach. V súčasnosti sa hľadajú možnosti využitia tohto odpadu či už v procese odsírenia spalín, pri výrobe stavebných hmôt a pod. Z akcií zameraných na zlepšenie situácie v odpadovom hospodárstve (zníženie produkcie odpadov, zníženie ich nebezpečných vlastností príp. zvýšenie využívania odpadov) je nutné spomenúť nasledovné :
- náhrada vápenca dovozom vápna z Gombaseku, čím došlo k odstaveniu vápenných pecí. V podniku prestalo vznikať cca 5 500 t odpadového vápencového piesku, pre ktorý v NCHZ, a.s nebolo použitie
- generálnou opravou rotačnej vypaľovacej pece na vypaľovanie CO prachu a jej uvedením do chodu vo výrobni karbidu vápnika ( náklady cca 2 mil. Sk ) sa dosiahla eliminácia nebezpečných vlastností uvedeného odpadu natoľko, že tento odpad je v súčasnosti ( cca 2500 t ročne ) využívaný externou organizáciou
- zachytenie cca 200 t karbidového prachu z drvenia a triedenia karbidu vápnika.
Významnou akciou v oblasti odpadového hospodárstva bola v druhom polroku 2000 realizácia technických opatrení na skládke TKO a PTO Brezina Nováky, ktorých hlavným cieľom bolo uzavretie a jej príprava na rekultiváciu, čím sa má zabezpečiť ochrana životného prostredia pred negatívnymi účinkami skládky. Na zachytenie priesakovej vody spod skládky bol vybudovaný drenážny systém, akumulačná nádrž a výtlačný a postrekový systém, ktoré vracajú zachytávanú vodu na skládku a zabraňujú jej rozširovanie do okolia. Zároveň bol vybudovaný monitorovací systém na sledovanie kvality podzemných vôd, systém zachytávajúci prívalové vody z okolia a celá skládka bola oplotená, čím sa zamedzil nekontrolovateľný prístup na skládku nepovolaným osobám. Teleso skládky sa sformovalo do tvaru, ktorý umožní jej rekultiváciu. Pre zabezpečenie vhodného skladovania nebezpečných odpadov boli zakúpené EKO-sklady.
Odbor ochrany životného a pracovného prostredia vznikol v NCHZ, a.s. v roku 1992 ako odozva na rýchle a významné zmeny v ekologickej legislatíve. Ako samostatná organizačná jednotka prevzal na seba zodpovednosť za zabezpečovanie komplexnej činnosti v oblasti ochrany životného prostredia, počnúc identifikáciou problémov a končiac zavádzaním systému ekologického riadenia v podniku. Pre ďalšie obdobie je potrebné zabezpečiť ďalší rozvoj podniku z hľadiska modernizácie jestvujúcich výrob ako aj zavádzať nové výrobné programy, ktorých súčasťou je aj riešenie ekologickej problematiky.

V dôsledku viac ako 40-ročnej intenzívnej priemyselnej výroby v oblasti Novák patrí táto oblasť medzi najviac znečistené oblasti na strednom Slovensku. Aj Nováckym chemickým závodom záleží na znovuozdravení prostredia, v ktorom žijeme. Svojimi pripravovanými akciami sa snaží nielen zlepšiť doterajší stav a pripraviť nám a mladšej generácii zdravšie a lepšie životné prostredie, ale aj ďalšiu existenciu podniku a tým aj sociálne zabezpečenie svojich pracovníkov a ich rodín. .

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?