Nizozemská revolúcia (1572 - 1579)

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 5638×

Příbuzná témataNizozemská revolúcia (1572 - 1579)

- v 16. st. v Európe 4 veľké mocnosti: Španielsko (držiteľ kolónii), Francúzsko (po ukončení náboženských vojen stabilizácia moci), Svätá ríša rímska a Habsburská monarchia
- najsilnejším panovníckym rodom v 16. st. boli Habsburgovci - vládli na najvýznam. európskych trónoch, patrila im Habsburská monarchia, boli cisármi Svätej ríše rímskej a ovládali S Tal., zač. 16. st. sa dostali aj na španielsky trón
- 1. Habsburgovec na španielskom tróne - Karol I. (V. - nem. cisár) (1516 - 1556)
- Filip II. - jeho syn

- Nizozemsko - územie dn. Belgicka, Luxemburska a Holandska

1477 - Maximilián Habsburský uzavrel manželstvo s Máriou, dedičkou zosnulého Karola Smelého, burgundského vojvodu, kt. do manželstva ako veno priniesla Nizozemsko

- v 1. pol. 16. st. bolo Nizozemsko najvyspelejšou krajinou ríše Habsburgovcov - rozvoj remesiel, námorného obchodu, rybolov, finančníctvo (1531 - v Antverpách otvorená 1. burza)

1556 - cisár Karol I. (V.) Habsburský, kt. bol od r. 1516 j španielskym kráľom sa vzdal moci

Filip II.
- španielsky kráľ, syn Karola V. Habsburského
- prípad postihnutého Habsburgovca
- absolútne nespoľahlivý
- trpel fóbiou, že ho chcú vš. oklamať, podviesť
- jeho manželkou bola Mary Krvavá
- vš. št. listiny išli cez jeho ruky, no nikdy nič nerozhodol („Kráľ, kt. sa rozhodol, že sa nikdy nerozhodne")
- vytv. si sieť donášačov, žil absolútne odtrhnutý od vonk. sveta

- v pol. 16. st. - Španielsko na vrchole slávy - jeho najväčšou slávou boli kolónie
- dal vystavať Escorial - nádherný kráľovský zámok
- súčasťou španielskej koruny bolo 17 nizozemských provincií
- mali prístavy, kolónie, no aj tak živorili - kolónie nedokázali správne využívať, prestala sa obrábať pôda, zastavila sa remeselná výroba, majetky španielskej šľachty upadli (šľachta nič nerobila, len čakala, čo príde z kolónie)
- Španieli - ortodoxní katolíci, postavili sa na čelo proti reformácii -> vyčerpali vš. peniaze
- situácia krachu ho prekvapila - musel nájsť riešenie hosp. krízy -> peniaze sa rozhodol vymáhať od bohatých nizozemských provincií

17 nizozemských provincií
- politiku a št. správu si robili samostatne
- na čele provincií španielsky miestodržiteľ, kt. im menoval kráľ
- spájala ich len osoba Habsburského panovníka Filipa II., kt. sa pokúsil o získanie peňazí z provincií a o obmedzenie stavovských slobôd

Južné provincie - Flámsko, Brabantsko (7)
- centrum: Antverpy
- väčšina obyv.

šľachta a poddaní roľníci
- náboženstvo: katolícke
- poľnohospodárstvo

Severné provincie - Holland, Zeeland, Utrecht (17)
- centrum: prístav Amsterdam
- mešťania (rodiaca sa buržoázia) a slobodní roľníci
- náboženstvo: kalvinské
- rozvinutý obchod a manufaktúrna výroba

príčiny nizozemskej revolúcie:
1. ekonomická - Filip II. zvýšil dane bez súhlasu nizozemských úradov
2. obsadil nizozemské úrady Španielmi
3. náboženská - Filip II. chcel potlačiť kalvinizmus a donútiť obyv. ku katolicizmu

nizozemská šľachtická (meštiacko-šľachtická) opozícia proti Španielom
- vytv. sa proti španielskym snahám
- na čele: Viliam Oranžský a admiráli Egmont a Hoorn
- chceli, aby im Špan. nechali náboženskú slobodu a samosprávu, nechceli odtrhnutie

1566 - obrazoborecké hnutie
- proti Španielom
- ničilo symboly Španielska (katolicizmus a katolícka cirkev) -> kláštory, kostoly a vš., čo pripomínalo Španielov

1566 - 1572 - Albova hrôzovláda
- Filip II. sa rozhodol do Nizozemska vyslať Vojvodu z Alby, aby nastolil poriadok (jeden z mála Filipových dôverníkov)
- Alba dal popraviť Egmonta aj Hoorna, Oranžský si život zachránil útekom do Angl.
- obrazoborecké hnutie Alba krutým spôsobom potlačil
- zvýšil nenávisť Nizozemska voči Španielom (popravy…)
- => pravá príčina revolúcie
- r. 1572 - Filip II. ho odvolal naspäť

Viliam Oranžský
- v Angl. nazhromaždil peniaze a za podpory Angl. sa vylodil s malo armádou v Nizozemsku a ľudia sa k nemu začali pridávať

1572 - začiatok revolúcie

1579 - koniec revolúcie - zo S provincií -> samost. št. Utrechtská únia

1581 - Filip II. bol zosadený z trónu a doživotným správcom sa stal Viliam Oranžský (r. 1584 však bol zavraždený)

1581 - Utrechtská únia zmenila svoj názov na Spojené nizozemské provincie

1609 - Španielsko uznalo existenciu Spojených nizozemských provincií de facto a bolo uzavreté prímerie na 12 rokov

1648 - Vestfálskym mierom bola uznaná existencia Holandska de iure, oficiálny názov sa ustálil na Holandskú republiku

Južné provincie
- revolúciu prehrali
- ostali súčasťou Španielska až do r. 1830, kedy vzniká Belgicko

význam nizozemskej revolúcie:
1. 1. buržoázna revolúcia v Európe - 1. krát v hist. sa polit. moci ujíma buržoázia
2. Nizozemci (už bez Španielska) ovládli zámorský obchod -> Holandsko sa stáva najbohatšou krajinou Európy (-> 1. banky)
3. Nizozemci na V pobreží Ameriky založili vlastnú kolóniu Nový Amsterdam (dnes New York)
4. Holandsko sa stáva pánom svet. morí - vzniká tu Západoindická a Východoindická obchodná spoločnosť, zakladajú kolónie
5. kalvinizmus sa stal št. náboženstvom
6. 1. št., kde manufaktúrna výroba prevážila nad poľnohosp., vznikol tu kapitalistický spôsob výroby
7. 1. št., kde sa vytv.

republikánsky systém vlády - šľachta si zachovala určité práva - neodstránila úplne feudálny systém.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?