Neziskové organizácie poskytujúce všeobecno-prospešné služby

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 2126×

Příbuzná témataNeziskové organizácie poskytujúce všeobecno-prospešné služby

Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z. upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len „nezisková organizácia“).

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie „nezisková organizácia“ alebo skratku „ n.o.“ a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie krajského úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je príslušný krajský úrad v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, podľa sídla neziskovej organizácie.

Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 812 72 Bratislava.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.
K návrhu na zápis neziskovej organizácie do registra sa priloží:

1. zakladacia listina,
2. štatút v dvoch vyhotoveniach,
3. čestné vyhlásenie zakladateľov, v ktorom sa uvedú údaje o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie (pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená),
4. výpis z registra trestov riaditeľa,
5. výpis z Obchodného registra, ak je zakladateľom obchodná spoločnosť (nie starší ako 30 dní),
6. plnomocenstvo, ak zakladaciu listinu uzaviera splnomocnenec,
7. aktuálny znalecký posudok v prípade nepeňažného vkladu,
8. kolková známka v hodnote 1000,-Sk.


Zakladacia listina obsahuje:

a) názov a sídlo neziskovej organizácie,
b) dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú,
c) druh všeobecne prospešných služieb,
d) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi,
e) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady (revízora), riaditeľa a členov ďalšieho orgánu, ak je zriadený,
f) peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom, ak sú vložené.


Štatút neziskovej organizácie obsahuje najmä:

a) názov a sídlo neziskovej organizácie,
b) druh všeobecne prospešných služieb,
c) spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb,
d) orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti,
e) počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady, dozornej rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je zriadený,
f) čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie,
g) spôsob zverejnenia výročnej správy,
h) spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie.


Ak nezisková organizácia má poskytovať služby upravené osobitnými predpismi, je povinná do 30 dní od splnenia podmienok ustanovených týmito osobitnými predpismi preukázať ich splnenie registrovému úradu.

Na konanie a rozhodovanie o registrácii neziskovej organizácie sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak zakladacia listina a štatút sú v súlade so zákonom. Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, zápis sa vykoná ku dňu vydania rozhodnutia.

Údaje zapísané do registra, ako aj ich zmeny zašle registrový úrad do 10 dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku. Súčasne tieto údaje zašle v rovnakej


lehote Ministerstvu vnútra SR na účely evidencie v ústrednom registri, ako aj Štatistickému úradu Slovenskej republiky.

Registrový úrad zamietne registráciu, ak z predložených listín vyplýva, že:

a) nejde o neziskovú organizáciu podľa zákona,
b) nejde o poskytovanie všeobecne prospešných služieb,
c) zakladacia listina a štatút nie sú v súlade so zákonom,
d) zakladateľ neziskovej organizácie je súčasne zakladateľom alebo členom orgánu neziskovej organizácie, ktorá spĺňa podmienky na zrušenie, ak výdavky (náklady) neziskovej organizácie sú primerane vysoké voči rozsahu poskytovaných všeobecne prospešných služieb.


Proti rozhodnutiu zamietnutí registrácie môže účastník konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na príslušnom krajskom úrade. Odvolacím orgánom je Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 812 72 Bratislava.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená.

Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.


Nezisková organizácia sa zrušuje:

a) uplynutím času, na aký bola založená,
b) dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
c) rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
d) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
e) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f) ak nesplní povinnosť preukázať registrovému úradu splnenie podmienok ustanovených osobitnými predpismi,
g) ak nezašle registrovému úradu výročnú správu do 15 júla.


Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo po splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutej neziskovej organizácie a zápis neziskovej organizácie alebo nadácie vzniknutej k tomu istému dňu. Výmaz zlučovanej neziskovej organizácie a zápis zmeny pri neziskovej organizácii alebo pri nadácii, s ktorou sa zanikajúca nezisková organizácia zlúčila, sa takisto vykoná k tomu istému dňu.
Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu. Prioritný majetok je likvidátor povinný ponúknuť štátu alebo inej neziskovej organizácii.

Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností (§ 68 až 75).

Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá poplatky za tieto správne úkony:

1. návrh na registráciu neziskovej organizácie.............................................1000,-Sk
2. zmena štatútu a údajov zapísaných do registra ..........................................500,-Sk
3. vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený štatút .....................................................................................................................500,-Sk
4. vyhotovenie výpisu z registra neziskových organizácií .............................100,-Sk
5. vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené rozhodnutie o zápise do registra .................................................................500,-Sk
6. vyhotovenie písomnej informácie z registra neziskových organizácií........100,-Sk
7. výmaz z registra neziskových organizácií ............................................... 1000,-Sk

V prípade zmeny štatútu a údajov zapísaných do registra, registrový orgán vyberie poplatok znížený o 50 %, ak sa vykoná len zmena názvu, sídla a štatutárneho orgánu. Za súčasné vykonanie zmeny názvu a sídla sa vyberie len jede.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?