Nepriame dane

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 7277×

Příbuzná témataNepriame dane

Nepriame dane

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

DPH upravuje zákon č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších noviel. Bola u nás zavedená v roku 1993 v rámci porevolučných zmien okrem iného kôli tomu, že platnosť DPH je nevyhnutná pre vstup do EÚ. Nahradila dovtedajšiu daň z obratu, ktorá bola daňou jednorazovou a odvádzala sa len na jednom stupni reťazca, väčšinou pri predaji statkov občanom. DPH sa odvádza na každom stupni výroby aj odbytu a jej mechanizmus fungovania je založený na zdanení výstupu podnikateľa – platiteľa dane – s nárokom na odpočet dane zaplatenej na vstupe, ktorú zaplatí dodávateľovi za dodávku tovaru alebo služby pri nákupe.
DPH zaplatí vždy konečný spotrebiteľ v cene nakúpeného tovaru. DPH sa vyberá po častiach.V trhovej ekonomike sa mení pomer medzi nepriamymi a priamymi daňami. Zavedením DPH sa podstatne zvýšil podiel nepriamych daní na celkových príjmoch ŠR. Táto daň má tú vlastnosť, že zaťažuje v konečnom dôsledku spotrebu tovarov a služieb a zaplatí je konečný spotrebiteľ v ich cene.DPH je v našich podmienkach nová daň. Nie sú s ňou ešte dostatočné skúsenosti. Uplatňuje sa asi v 50 krajinách sveta.

DPH sa uplatňuje:
a). pri domácej výrobe a poskytovaní tovarov a služieb v rámci podnikateľskej činnosti
b). pri dovoze tovarov zo zahraničia a to aj mimo podnikania

Vývoz tovarov a poskytovanie služieb do zahraničia sú od DPH oslobodené.
DPH je:
- nespravodlivá (asociálna), pretože viac zaťažuje nižšie príjmy. - neutrálna, z pohľadu konkurencie

Túto daň postihuje zdaniteľné plnenie tuzemského tovaru a zahraničného.

Daň na vstupe je daň, ktorú platiteľ zaúčtoval a zaplatil za prijaté zdaniteľné plnenie platiteľovi, ktorý plnenie uskutočnil – teda daň pri nákupe.
Daň na výstupe je daň, ktorú je platiteľ povinný uplatniť za uskutočnené zdanitelné plnenie, teda pri predaji.
Odpočet dane je upravená daň na vstupe. Platiteľ má nárok na odpočet dane ak sú splnené nasledovné podmienky: a) zdaniteľné plnenie sa uskutočnilo
b) daň na vstupe zaúčtoval
c) daň zaplatil platiteľovi, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie
d) má daňový doklad a doklad o zaplatení dane

Vlastná daňová povinnosť je prevýšenie dane na výstupe nad odpočtom dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Nadmerný odpočet je prevýšenie odpočtu dane nad daňou na výstupe

Predmet dane – je tuzemský tovar a tovar z dovozu.
Pod znaniteľným plnením rozumieme zmenu vlastníckeho práva.

Táto zmena môže nastať:
1. na základe kúpnopredajnej zmluvy
2. na základe darovacej zmluvy

Predmetom DPH môžu byť ďalej aj služby:
a) opravárenské služby
b) ubytovacie služby
c) stravovacie služby
d) služby cestovných kancelárií
e) služby pôšt a telekomunikácií


Niektoré služby sú však od daňovej povinnosti oslobodené:
rozhlasové a televízne vysielacie služby, poštové služby, finančné činnosti, poisťovacie služby, výchovné, vzdelávacie a vedecké služby, služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier, prevod, prechod a prenájom nehnuteľností, predaj podniku.

Od DPH nie sú oslobodené sponzorované programy: reklama, propagácia.

Daní z pridanej hodnoty podlieha prevod a použitie práv – napr. poskytnutie práva licencií na vynálezy, prevod nehnuteľnosti u tých stavieb, ktoré boli skolaudované do 2 rokov. Platiteľ dane – je FO al. PO, ktorá vrámci podnikania odvádza daňovú povinnosť, je registrovaná ako platiteľ.
Pre FO sa daň posudzuje podľa živnostenského zákona, pre PO podľa obchodného zákonníka. Povinnosť registrácie – registrácia je povinnosť podnikateľa zaevidovať sa na daňovom úrade. Registrácia je:
a) povinná – je viazaná na obrat, ktorý musí byť vo výške 750.000 Sk. s predvídaním 3 mesiacov dopredu a 3 mesiace dozadu
b) dobrovoľná – bez ohľadu na dosiahnutý obrat, ktorý je nižší ako 750.000 Sk. Zrušenie registrácie – ak príjem podnikateľa nedosahuje výšku predpísaného obratu 750.000 Sk, môže požiadať o zrušenie registrácie najskôr po uplynutí 12 mesiacov. Základ dane – ZD pri DPH je cena, ktorá neobsahuje daň. Tento spôsob výpočtu sa používa pri bezhotovostnom platobnom styku. Pri bezhotovostnom platobnom styku daňový doklad je faktúra. Táto musí obsahovať náležitosti určené zákonom tak, aby bola uznaná za daňový doklad. Pri zdaniteľných plneniach hradených z hotovosti sa používa ako doklad výstup z registračnej pokladne. Sadzba dane – v súčastosti základná SD je 23%, pri tovare a službách uvedených v prílohe k zákonu je SD 10%. Napr: mlieko a mliečne výrobky,mlynárske výrobky a iný potravinársky tovar, predmety dennej spotreby (zošity, noviny, knihy), ale aj elektrická a tepelná energia, výroba a rozvod vody, vodná doprava, pozemná doprava okrem cestnej, atď…
Daňový doklad a jeho obsah

Platiteľ je povinný vyhotoviť za každé zdaniteľné plnenie v prospech iného platiteľa daňový doklad, a to najneskôr v deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia a najneskôr do 15 dní odo dňa jeho uskutočnenia. Platiteľ nie je povinný vyhotoviť daňový doklad za zdaniteľné plnenie oslobodené od dane. Daňový doklad musí obsahovať:
a). obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie
b). obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje
c). poradové číslo daňového dokladu
d). dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
e). dátum vyhotovenia daňového dokladu
f). názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia
g). výšku ceny bez dane
h). sadzbu dane
ch).

výšku dane celkom
Za správnosť údajov v daňovom doklade zodpovedá platiteľ uskutočňujúci zdaniteľné plnenie.
Ak súčasťou zdaniteľného plnenia je tovar alebo služba s rôznymi sadzbami dane, prípadne zdaniteľné plnenie oslobodené od dane, musí sa v daňovom doklade uviesť výška ceny bez dane a výška dane celkom oddelene podľa ustanovených sadzieb dane, prípadne výška ceny zdaniteľného plnenia oslobodeného od dane. Daň sa zaokrúhľuje pre jednotlivé sadzby dane.

Daňovým dokladom môžu byť aj:
a). dohoda o splátkach, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy alebo zmluvy o kúpe prenajatej veci
b). zmluva o dodávaní tepelnej energie, elektrickej energie, plynu a vody
Daňovým dokladom je aj doklad vyhotovený daňovým úradom pri výkone daňovej exekúcie predajom hnuteľných a nehnuteľných vecí podľa osobitného predpisu.

SPOTREBNÉ DANE

DAŇ Z VÍNA ( zákon NRSR č.309 / 1993 Z.z.v znení neskorších predpisov)
Subjekt dane – platiteľom dane je PO alebo FO, ktorá víno vyrába, víno do tuzemska dováža alebo vyváža v rámci podnikatelskej činnosti, vinár alebo iná FO, ktorá vyrobí viac ako 1000 litrov vína ročne, FO alebo PO, ktorá získa víno bez dane, alebo nevie preukázať spôsob nadobudnutia.
Predmet dane – sú vína hroznové, šumivé, dezertné a dezertné korenené vína vyrobené
tuzemsku alebo do tuzemska dovezené.
Základ dane – je množstvo vína, pri ktorom vznikla daňová povinnosť, vyjadrené v litroch.
Sadzba dane – je určená podľa druhu vína:
a) hroznové – 5 Sk / 1 liter
b) šumivé – 23,30 Sk / 1 liter
c) dezertné a dezertné korenené vína – 16,30 Sk / 1 liter
DAŇ Z PIVA ( zákon NRSR č.310 / 1993 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Platiteľ dane - je FO alebo PO, ktorá pivo: vyrába, dováža, vyváža vrámci podnikateľskej činnosti, uskutočňuje výčap, nadobúda spôsobom ako zákon nestanovuje
Predmet dane – je pivo vyrábané v tuzemsku alebo dovezené do tuzemska a má stupňovitosť 0,60° alkoholu.
Základ dane – je určovaný množstvom piva v hektolitroch
Sadza dane – bude závisieť od stupňovitosti a druhu piva. Výška sadzby závisi tak isto.
- do 11,6% stupňovitosti..............................230 Sk / hl
- od 11,7 – 13,6% stupňovitosti...................400 Sk / hl
- od 13,7% stupňovitosti..............................470 Sk / hl

DAŇ Z LIEHU ( zákon NRSR č.229 / 1995 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Predmet dane – nie je len samotný lieh vyrobený alebo dovezený do tuzemska, ale aj obsah liehu v zmesi (npr. Vermut obsahuje 22% liehu)
Platiteľ dane – je buď výrobca, kupujúci, dovozca alebo vývozca liehu
Základ dane – je množstvo liehu vyjadrené v litroch
Sadza dane – je pre lieh a liehoviny a destiláty 250 Sk / 1 liter
Platiteľ, ktorý vyskladňuje spotrebiteľské balenie liehu, je povinný každé takéto balenie označiť kontrolnou páskou.

DAŇ Z TABAKU A TABAKOVÝCH VÝROBKOV
( zákon NRSR č.312 / 1993 Z.z.

v znení neskorších predpisov)
Predmet dane – sú tabakové výrobky (ako cigarety, cigary a tiež rôzne druhy tabaku)
Platiteľ dane – PO alebo FO, ktorý vyrába tabakové výrobky, dovozca, vývozca, osoba, ktorá nevie spôsob nadobudnutia preukázať
Základ dane – u týchto komodít je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch a to u cigariet a cigár, tabak je vyjadrený v kg
Sadza dane – určuje sa od dĺžky cigariet (0,50 Sk / kus alebo 0,90 Sk / kus) a u tabaku od kilogramov (35 Sk / kg).
Zákon zakazuje kusový predaj cigariet. Tabakové výrobky vyrobené alebo dovezené do tuzemska musia byť označené kontrolnou známkou.
SPOTREBNÁ DAŇ Z UĽOVODÍKOVÝCH PALÍV A MAZÍV
( zákon NRSR č.316 / 1993 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Predmet dane – sú palivá a mazivá, medzi ktoré patria automobilové benzíny, technické benzíny, letecké pohonné hmoty, motorové nafty , stredné a ťažké oleje, ich zmesi, stlačené a skvapalnené plyny ( okrem zem. Plynu ), ekologické a biogénne palivá
Platiteľ dane – výrobca palív a mazív, dovozca, vývozca, PO al. FO, ktorá nadobudla tieto palivá alebo mazivá iným spôsobom ako ukladá zákon, správa štátnych hmotných rezerv
Základ dane – je množstvo palív a mazív vyjadrené v tonách
Sadzba dane – je určená podľa druhu zdaňovacích tovarov
Motorový benzín.................................15400 Sk / t
Minerálne oleje...................................16500 Sk / t
Ekologické palivo...............................3000 Sk / t
PRAKTICKÁ ČASŤ
Aký by mal byť budúci vývoj v oblasti sadzieb dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, možno predpokladať na základe porovnania záväzných pravidiel určujúcich sadzby dane pre štáty, ktoré sú členmi EÚ, so sadzbami platnými v SR. Úroveň sadzieb dane aplikovaných v jednotlivých európskych štátoch sa stále výrazne odlišuje. Základné sadzby dane sa pohybujú od 15 do 25 %, znížené sadzby dane od 5 do 12 %, Fínsko 17%.

Jednochý priemer základných sadzieb dane používaných v štátoch EÚ je 19,5 %, priemer znížených sadzieb dane 8 %.

Sadzby DPH v členských štátoch EÚ
ŠTÁT ZÁKLADNÁ SADZBA V % ZNÍŽENÁ SADZBA V %
Nemecko 16 7
Dánsko 25 ........................
Rakúsko 20 10 , 12
Švédsko 25 6 , 12
Francúzsko 19,6 5,5
Taliansko 20 10
Veľká Británia 17,5 5
Grécko 18 8
Fínsko 22 8 , 17
Belgicko 21 6
Španielsko 16 7
Írsko 21 12,5
Luxembursko 15 6
Holandsko 17,5 6
Portugalsko 17 5 , 12

Pokiaľ ide o zbližovanie sadzieb dane v Slovenskej ekonomike (základná sadzba dane je 23 % a znížená sadzba je 10 %) so sadzbami dane v jednotlivých krajinách EÚ, nie je možné podľa súčasne uplatňovaných sadzieb dane v jednotlivých krajinách EÚ z dôvodu ich rozdielnosti určiť, ktoré sadzby dane má Slovenská republika nasledovať.
Pozornosť treba venovať otázke vnútorného zbližovania základnej a zníženej sadzby dane s ideálnym cieľom dosiahnuť jednu sadzbu dane.
Je zrejmé, že pri budúcich legislatívnych úpravách v oblasti dane z pridanej hodnoty treba preradiť zo zníženej sadzby dane 10 % do základnej sadzby 23 % niektoré tovary a služby, napr. :
- stavby a stavebné práce s výnimkou dodávky, obnovy a rekonštrukcie bytov ako súčasti sociálnej politiky štátu
- reštauračné stravovanie
- oprava a údržba zbraní a zbrojných systémov
- právne služby pre subjekty, ktoré nie sú podnikateľmi
- služby priemyselného čistenia.
Uvedené nevyhnutné zmeny bude zrejme široká podnikateľská verejnosť, ako aj koneční spotrebitelia tovarov a služieb, vnímať negatívne, pretože daň z pridanej hodnoty je v zmysle cenových predpisov súčasťou ceny tovarov a služieb a zvýšenie dane znamená väčšinou jeho automatické prenesenie do úrovnme cien.
Daňové príjmy štátneho rozpočtu SR a vykazované daňové nedoplatky
ROK DAŇOVÉ PRÍJMY ŠR ( v mld. Sk) DAŇOVÉ NEDOPLATKY (v mld.Sk)*
1992 99,20 14,58
1993 70,69 15,87
1994 110,48 15,06
1995 136,52 18,99
1996 140,10 22,60
1997 145,52 28,78
1998 152,97 39,87
1999 160,43 52,03
2000 173,82 62,90
* -kumulovane.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?