Náuka o spoločnosti Psychológia

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 2157×

Příbuzná témataNáuka o spoločnosti Psychológia

Psychol.-psych.člov.,sk.prež a správ.živ.bytostí.Duša-starovek-nemater., nehmot.,Material.-základ sveta-hmota,dušu odmiet al.-schop.mozguIdealis.-exist.mater.aj nemat.podstata,nemat-nadradená.Met.práce-Priame pozorov., Porovnáv.,Experimentál .m.,Dotazníky,Testy-Životopisy;Odvet.ps.-Všeob., Biologi., Vývin.,Sociál.,Ps.osobnosti,Klinic.,Škol.,Pracov.,Experim.; Prežívanie-vnút.svet.člov.,uvedomov.,Správ.-pozorovateľ. prejavy člov.,-reč,výraz,konanieVývoj-doch k objavov.sa new znakov,javov,vlastn.,ich zmeny;Vývin-procesy breb.v rov. biolog a psych,(vyvin reči dieťaťa, Výv.ps.-zmeny v ps.-správ.a prežív na vyš.úrov.,Proc.socializ.-začlen.člov. do spol.Proc. individ.-člov.sa stáva sám sebou Fak.ovpliv.vývin ps.:Dedič., Prostr.-súhrn.vonk.činiteľ.,Vedomie-stav organiz.reag.na vonk. a vnút. podnety,Vnímanie-zabezp.kontakt člov.s prostr.,vstup. brána do ps.preb.v senzoric.analyzátoroch a centrách vním., Vnem-subjektív.odraz real.-celok, Vnemy z pocitov-iba časť skut.,Rozdiely vním ovplyv:vekom,prostr.,dedič., tréning, Vlastn.vním.-celostnosť,výberovosť,významov.,subjektív., Pozornosť-sústred.ps.činn.na urč.predmet,jav..,zámerná, mimovoľná poz., Vlastn.pozorn.-rozsah,koncentrácia,stálosť, intenzita,flexibilita, Pamäť: ultrakrát, krátkodobá,dlhod.,štádiá: Zapamätáv.,podrž.v pam.,rozpamät., Predstav.-úmysel,spontán., Myslenie-najzlož.proc.,v pojmoch-vyj.podstat. charakt.,súdy-myšl.,kt.niečo tvrdí,popiera,Úsudok-z niekol.súdov ďalší súd, Druhy mysl.-Kovergentné-použ.známe spôs.rieš.,Divergentné-tvorivej.char, objav.new.spôs.rieš;Myśl.potupy:analýza,synt.,abstrak, diferenciácia, generalizácia;Učenie-v šir.s.z.-vš. čo si osvoj.v styku s prostr.,v užš.s.z.-cieľaved.nadobúd.vedom. návikov,len člov.,Učenie-Intelektuálne-osvoj vedom., Motorické-osv.návik.,zruč.,Sociálne-osv.spol.správ.,Imitačné-uč.napodobňov.,Motivácia-model nedostatku:konanie člov.motiv.pocitom nedostatku,m.vybitia:k uspokoj.doch.pri vybití nahromad.napätia.Konflikt-stav napätia-člov.sa musí rozhod,Ľud.potr:1.primár.-fyziolog,2.sekund.-na zákl.návyku-fajč.,3.psycholog:vzdeláv.sa,sloboda,Mot.fakt:záujmy, postoje, hodnot.orient.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?