Náuka o spoločnosti Právo

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 1949×

Příbuzná témataNáuka o spoločnosti Právo

Podnikanie – sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Podnikateľ:
• osoba zapísaná v OR,
• osoba, ktorá podniká na základe ŽO
• osoba, ktorá podniká na základe iného než ŽO podľa osobitných predpisov
• FO, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu
Podnik – súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku.
Organizačná zložka podniku – odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku. OZ je organizačná zložka podniku, ktorá je ako OZ zapísaná v OR.
Obchodný majetok – súhrn majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie.
Obchodné imanie – súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním.
Základné imanie – peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov spoločnosti. Vytvára sa povinne v s.r.o. a a.s. Jeho výška sa zapisuje do OR.
Obchodný podiel – práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúca účasť na spoločnosti.
Obchodné meno – názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.
• OM FO – jej meno a priezvisko
• OM obchodných spoločností, družstiev, PO, ktoré sa zapisujú do OR podľa osobitného zákona – názov, pod ktorým sú zapísané v OR. Súčasťou OM PO je aj dodatok označujúci ich právnu formu.
• OM PO, ktorá sa nezapisuje do OR je názov, pod ktorým bola zriadená
• podnikateľ je povinný uvádzať OM spolu s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav (v likvidácii, v konkurze, vo vyrovnaní)
• OM nesmie byť zameniteľné a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania
• koho práva boli dotknuté neoprávneným používaním OM môže sa proti neoprávnenému užívateľovi domáhať,
o aby sa takéhoto konania zdržal,
o odstránil závadný stav
o vydanie bezdôvodného obohatenia
o primerané zadosťučinenie
o ak sa týmto konaním spôsobila škoda – náhrada škody
Obchodný register – verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Vykonanie zápisu do OR a oznámenie o uložení listín do zbierky listín registrový súd zverejní.

Do OR sa zapisujú:
• obchodné spoločnosti,
• družstvá,
• zahraničné osoby,
• iné PO, o ktorých to ustanovuje zákon,
• organizačné zložky podnikov,
• FO, ktorá je podnikateľom – na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Zapisované údaje:
• obchodné meno, sídlo u PO, bydlisko u FO,
• IČO – pridelí registrový súd, ak už ho nemá pridelené iným príslušným štátnym orgánom,
• predmet podnikania alebo činnosti,
• právna forma PO,
• označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania OZ, meno a bydlisko jeho vedúceho,
• meno a bydlisko štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozorného orgánu
• zrušenie PO a právny dôvod jej zrušenia
• vstup a ukončenie: likvidácie, konkurzu, vyrovnacieho konania, nútenej správy.
Zbierka listín:
• spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo listiny, ktoré upravujú ich založenie
• notárska zápisnica o konaní ustanovujúceho VZ a.s., o založení družstva
• každá zmena horeuvedených listín
Obchodná spoločnosť – PO založená za účelom podnikania.
Prokúra – podnikateľ splnomocňuje prokuristu na všetky práve úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, okrem scudzovania a zaťažovania nehnuteľností.

1. Kúpna zmluva
• predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu
• kúpna cena musí byť dohodnutá v zmluve alebo musí v nej byť aspoň určený spôsob jej dodatočného určenia
2. Zmluva o predaji podniku
• predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu
• musí byť písomná a musí obsahovať osvedčené podpisy predávajúceho a kupujúceho
• na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky
• kupujúci je povinný oznámiť veriteľom prevzatie záväzkov a predávajúci dlžníkom prechod pohľadávok na kupujúceho
3. Zmluva o kúpe prenajatej veci
• strany si dojednajú v nájomnej zmluve alebo po jej uzavretí, že nájomca je oprávnený kúpiť prenajatú vec počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku
• musí byť písomná
4. Zmluva o dielo
• zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať určité dielo a objednávateľ zaplatiť cenu za jej vykonanie
• dielom sa rozumie zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti
• objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať
5. Mandátna zmluva
• mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu
• mandatár je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou
• činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočnosť podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami
• od pokynov mandanta sa môže odchýliť, len ak je to naliehavo nutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas
• mandatárovi vzniká nárok na odplatu, keď riadne vykoná činnosť, na ktorú bol povinný a to bez ohľadu na to, či priniesla očakávaný výsledok alebo nie
• mandant môže zmluvu kedykoľvek vypovedať
6. Komisionárska zmluva
• komisionár sa zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú obchodnú záležitosť a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu
7. licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva
8. o kontrolnej činnosti
9. o sprostredkovaní
10. o obchodnom zastúpení
11. o tichom spoločenstve
12. o uložení veci
13. o bankovom uložení veci
14. o skladovaní
15. zasielateľská
16. o preprave veci
17. o nájme dopravného prostriedku
18. o prevádzke dopravného prostriedku
19. o otvorení akreditívu
20. o inkase
21. o bežnom účte
22. o vkladovom účte
23. o úvere.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?