Náuka o spoločnosti Osobnosť, charakter, IQ

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3631×

Příbuzná témataNáuka o spoločnosti Osobnosť, charakter, IQ

Osobnosť-sebareagujúci systém individuálne jedinečne kombinovaných psychických charakteristík, kt. sa utvárajú individuálne jedinečne v jednote dedičného a získaného a kt. fungujú v systéme vonkajších vzťahov u konkrétneho jedinca.→každý človek je osobnosťou- jedinečný, neopakovateľný,...
Typy osobnosti- podľa Hypokrata a Galena-z predstavy ,že temperament závisí od predvládajúcich tekutín:krvi(sangius),hlienu(phlegma),žlče(cholé),čiernej žlče (melan-cholé).Sangvinik-nestála povaha,živosť,pohyblivosť,rýchly vznik citov, veselý, optimistický,dobromyseľný,spoločenský.Cholerik-výbušná povaha, ťažko sa ovláda, neprispôsobyvý, netolerantný.Flegmatik-pokojná povaha,spoľahlivý, racionálne rozmýšľa.Melancholik-skôr uzavretý,nesmelý,smutný,perecitlivelý ,.Podľa Junga-Introvert-uzavretý,menej komunikatívny,nespoločenský.Extrovert-spoločenskýpovrchnejší,komunikatívny. Podľa Eysencka-introvert,extrovert+ labilný,stabilný.Charakteristika osobnosti-individuálna(moja vlastná)+ všeobecná(pohlavie,vek).Črty osob.-majú ráz trvalej charakteristiky,kt. sa v správaní vyskytuje pomerne všeobecne.Vlastnosti osob:aktivačno-motivačné (potreby,záujmy);vzťahovo-postojné(postoje,názory);výukové (schopnosti, zručnosti);dynamické(temperament);sebaregulačné(sebavedomie);psychické procesy a stavy(presnosť maslenia).Schopnosti-ide o predpoklady na vykonanie určitej činnosti,delíme:všeobecné(inteligencia)a špeciálne(pamäťové,verbálne,...).

Človek žije v skupinách. Deje v skupinách:personalizácia(človek sa stáva sám sebou-formuje si názor na svet,...),socializácia(človek sa učí žiť s druhými,osvojuje si spolužitie,spoluprácu,..,tak že nestráca svoju jedinečnosť),konformita(človek podľahne úsudku alebo konaniu skupine).Sociálna rola- súbor očakávaní členov skupiny k jednotlivcovi,vzhľadom na jeho správanie.Soc. status-miesto človeka v hierarchii,vzhľadom na vertikálne členenie.Soc. pozícia-miesto človeka v skupine ,kt. je definovaná prostredníctvom sociometrickej voľby.Na základe roly, statusu, pozície sa určuje postavenie človeka v skupine.Ja+rodičia-primárna soc. skupina Sociálna skupina-ľudia,kt.

spája vedomie vzájomnej spolupatričnosti,musia mať spoločné záujmy,...Skupiny:primárne(rodina),sekundárne(priatelia)*veľké(štát) , malé(rodina)*formálne,neformálne.*-vplyv formujúci, deformujúci.*-vzťahy-symetrické(rovnocenné),komplementárne(vodca+podriadený),*členovia skupiny-populárny,obľúbený,akceptovaný,trpený,človek stojaci mimo skupiny.*-typy správania-asertívne(nenapádanie iných),neasertívne(nepresadzje svoje práva), agresívne(napáda ostatných).


Interindividuálne rozdiely-každý je iný.(inteligencia,nadanie).Inteligencia vyjadruje určitú všeobecnú schopnosť,kt. je podkladom pre primerané prispôsobenie sa situácii.Inteligencia-nadpriemerná,priemerná,podpriemerná.IQ=(mentálny vek/ fyzický vek ).100%.Do 20-idiocia,20-49 imbecilita(20-34 ťažká,35-49 stredná) , 50-69 debilita,70-79 hraničné pásmo medzi zaostalosťou a normou,80-89 podpriemerná, 90-109 priemerná, 110-119 nadpriemerná,120-139 vysoká, 140 a viac genialita. Nadanie- súbor vlôh, či schopností pre určitú činnosť.
Debilita-ľahší stupeň mentálnej retardácie.-ľahká,stredná,ťažká.Postihnutí sú vzdelávateľný, v rámci osobitných škôl.Imbecilita-stredne ťažká úroveň mentálnej retardácie.pretrvávajú poruchy výslovnosti,niesú schopný naučiť sa čítať a písať.Idiotia-najťažší stupeň retardácie.Postihnutí často nedokážu udržať telesnú čistotu a hygienické návyky.Vyžadujú špeciálnu starostlivosť.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?