Napoleonove výboje

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 6181×

Příbuzná témataNapoleonove výboje

Napoleon Bonaparte (1769 - 1821)
- 3 mesiace pred jeho narodením sa Korzika stala Franc. ostrovom
- otec - neúspešný advokát
- ako 10 ročného ho poslal na vojenskú akadémiu do Franc.
- trpel komplexom, vš. sa mu vysmievali; otcovi napísal, že im dokáže, že je najlepší - a aj sa mu to podarilo
- najrozporuplnejšia osobnosť dejín, 1. veľký diktátor v dejinách
- získal späť prístav Toulon od Angl. + porazil royalistov = menovali ho za generála franc. armády (ako 26 ročného; dovtedy najmladší gen.)
- po nástupe girondistov (bol obdivovateľ jakobínov a Robesppiera) sa ocitol na zoznam nepohodlných a strčili ho do akéhosi archívu, kde mal spracovávať dokumenty
- v ceste za ďalším úspechom mu pomohli ženy - Jozefína bola od neho o 9 rokov staršia, rozvedená, 2 deti, manžel bol vysoký politik

- Direktórium sa rozhodlo získať slávu Franc. v zahraničí
- rozhodli sa napadnúť Rakúsko cez S Taliansko (patrilo rakúsku)
- ciele:
1. oslabiť Rakúsko
2. získať bohaté Taliansko

1796 - 1797 - výprava do Severného Talianska
- armádu viedol Napoleon (2 týždne pred ňou sa s Jozefínou oženil)
- franc. armáda bola v absolútnom rozklade: bosí, hladní, bez žoldu
- po nástupe vojakov im povedal: „Vojaci, ste hladní, neoblečení, nedostávate žold. Ja vám sľubujem, že keď sa vrátite, budete bohatí."
- Taliani Rakúšanov nenávideli, v domnení, že Franc. ich prišli oslobodiť, pridávali sa na ich stranu
- výsledok: Rakúsko muselo kapitulovať

1797 - uzavretie mieru v Campo Formio

- „Generáli, ste síce o hlavu vyšší ako ja, ale ak nebudete poslúchať moje rozkazy o túto výhodu prídete!" - na margo generálov, ak sa mu posmievali

- otvorila sa mu cesta na pápežský št.
- pápež sa naľakal a požiadal Franc. o ochranu

- ostávalo Angl. - mal v úmysle dostať sa do angl. kolónií - najprv India (chcel napodobniť Alexandra Macedónskeho)

1798 - výprava do Egypta
- cez Sýriu, úz. Prednej Ázie až do Indie
- starostlivo pripravená armáda (už nie bosí a hladní)
- Angl. o výprave do Egypta vedeli
- Franc. sa vyhýbali kontaktu na mori
- angl. lode čakali v Gibraltare
- Angl. to nestihli a Franc. už operovali vo vnútrozemí
- Franc. si počíňali veľmi kruto, stretli sa s odporom domáceho obyv. (v 1 dedine sa vzbúrilo 4 tis. ľudí, aj ženy a deti, Franc. ich postavili na breh a postrieľali)

- v Paríži demonštrácie na dennom poriadku
- Napoleon nechal vojsko v Afrike, vrátil sa do Franc.

->

november 1799 - Napoleon uskutočnil štátny prevrat
- zvrhol vládu Direktória (dovtedy s nimi úzko spolupracoval)
- nastolil vládu 3 konzulov = konzulát - obd. až do Napoleonovej korunovácie za cisára
- Napoleon sa dostáva na čelo Franc - stáva sa 1. konzulom
- uvedomil si, že treba napraviť situáciu vo vnútri a až potom dobyvačné záujmy

- vybojoval 60 väčších a menších bojov = najv. vojvoda

1801 - vymenoval sa za jediného konzula
- nepotreboval mať niekým obmedzované právomoci

1802 - konkordát s pápežom
- síce pápežom pohŕdal, no jednanie urýchľoval
- zaviazal ho vďačnosťou
- získal si katolícku cirkev
- 1. nepriateľa už vyradil

- 2 problém - royalisti - tých si získal na sv. stranu tým, že im sľúbil napravenie majetkových krívd napáchaných v revolúcii
- nemyslel to vážne a nikdy to nesplnil - peniaze totiž potreboval pre sv. šudí (mal vyprac. systém odmeňovania)

1804 - Code civil
- občiansky zákonník
- zahrnuté vš. obl. práva - občianke, rodinné, trestné…
- 1. zákonník na občianskom princípe
- z neho vychádzali v 19. st. vš. ostatné zákonníky
- dodnes tvorí základ franc. jurisdikcie
- definit. vytv. modernú franc. spoločnosť
- konštatoval:
1. rovnosť občanov pred zákonom
2. osobnú slobodu
3. ochranu súkr. vlastníctva
- občianske právo
- obsahovalo prílohu „pracovné právo" - každý má právo na prácu
- pracovná knižka - každý ju mal, vš. záznamy o pracovníkovi, v 19. st. sa rozšírila do celej Európy

- rodinné právo
- rozsiahle
- bolo vidieť, aké je postavenie ženy v spoločnosti - „žena nie je človek"
- žena nemala právo dediť, po rozvode odchádzala bez akéhokoľvek zabezpečenia a v každom príp. deti ostávali mužovi, mala obmedzený prístup k povolaniu, ak mala nemanželské deti - ona i oni na pokraji spoločnosti

- trestné právo
- trest smrti
- najvyššie tresty za porušenie súkr. vlastníctva
- ešte sa zavádzalo aj bitie mokrým povrazom

2. december 1804 - korunovácia Napoleona za cisára
- chcel obnoviť zašlú slávu Franskej ríše
- na sv. korunováciu musel zavolať pápeža Pia VII.
- vytrhol však pápežovi korunu z ruky a sám sa korunoval (pápeža potreboval ako dekoráciu)
- koniec konzulátu

protinapoleonska koalícia
- uzavreli ju Angl., Prusko, Rakúsko
- v priebehu r. 1805 sa pridalo Rusko
- cieľ: zvrhnúť Napoleona a zastaviť jeho výbojné vojny

1805 - bitka pri myse Traffalgar
- angl. vojskám velil admirál Nelson
- franc. velil Napoleon
- tu Napoleon prehral
- Angl. - páni na mori, jednoznačne zvíťazili
- sám Nelson tu padol (bol na 1 oko slepý a bez 1 ruky)

2.

december 1805 - bitka pri Slavkove („bitka 3 kráľov")

- vyprovokovali ju Rakúšania, mysleli si, že Napoleon je oslabený
- Napoleon Ako cisár, ruský cár Alexander I., rakúsky cisár František II.
- spojenci tu zažili veľkú pokoru

26. december 1805 - Bratislavský mier
- podpis. sa v Primaciálnom paláci
- Rakúsko muselo kapitulovať, opustilo protinapoleonsku koalíciu

1806 - výprava do Svätej ríše rímskej
- obsadil SRR, zvrhol posl. cisára - František II. (rakúsky panovník Habsb. ríše)
- SRR prestala exist. - vytv. nový št. útvar Rýnsky spolok (1806 - 1815)

1806 - 1815 - Varšavské vojvodstvo
- Poľsko neexist. od r. 1785
- malo byť obnoveným územím Poľska
- celé územie Poľska však nezahŕňalo
- (neurobil to kvôli Poľsku, no mal vzťah s poľskou cisárovnou grófkou Valeckou a mal s ňou nemanž. syna - chcel, aby tam raz vládol)

1806 - kontinentálny systém
- rozhodol sa Angl. zničiť hosp.
- zakazoval dovoz akéhokoľvek tovaru z Angl. a akýkoľvek vývoz do Angl. - to malo Angl. hosp. zničiť
- odôvodňoval to tým, že chce v Európe manufaktúrny systém
- výsledok bol iný:
1. európske manufaktúry nemali z čoho vznikať
2. bez niekt. angl. tovarov nemohli exist. (z Angl. sa pašovalo súkno na franc. uniformy)
3. niekt. št. životne naviazané na obchod s Angl., znamenalo to pre nich hosp. úpadok
- stretol sa s odporom, nikde sa nedodržiaval

1808 - výprava do Španielska
- v prieb. niekoľkých dní ho obsadil, zvrhol Bourbonovcov a dosadil sv. brata Jozefa
- Špan. 1. krajinou, v kt. sa zdvihlo celonár. protifranc. hnutie
- národnooslobodzovací boj Franc. kruto potláčali

1809 - bitka pri Wagrame
- Rakúšania sa rozhodli obsadiť Bavorsko (obl. dn. Mníchova)
- tým porušili Bratislavský mier a Napoleon proti nim posiela vojsko
- rakúske vojská porazené, a tým sa mu otvorili brány do Viedne

- 1. vážny pokus o atentát - pri slávnostnej prehliadke palácov
- myslel si, že je predurčený k tomu, aby vládol Európe

1810 - 2. sobáš - Mária Lujza
- dal sa rozviesť s Jozefínou (nemal syna)
- bola to jediná žena, kt. kedy miloval a ona mu ostala verná
- pochopila polit. dôležitosť a rozviedla sa, platil jej doživotnú apanáž
- 2 potenciálne envesty: dcéra ruského cára, dcéra rakúskeho cisára
- najprv požiadal o ruku dcéru ruského cára, prišla odpoveď, že má iba 14 r. a nech počká, no on čakať odmietol
- berie si za ženu 18 ročnú Máriu Lujzu (on mal 41)
- najprv bola uzatvorená sobášna zmluva (výdobytok občianskeho zákonníka)
- na sobáši Napoleona zastupoval arcivojvoda Akrol (občianskym zákonníkom exist. zástupný ženích)
- manž.

nefunkčné, narodil sa Napoleonov jediný legálny syn - Orlík (zomrel v mladom veku na TBC)

1807 - tylžský mier
- rokovania s Ruskom
- dôsledok slavkovskej bitky
- keď už obsadil celú Európu, vyzval Rusko (kt. obchodovalo s Angl.)
- vyzval cára na mier. rokovania a predložil mu mierové podm., kt. boli priateľné a ruský cár sa nechal oklamať
- dal Napoleonovi sľub, že preruší obchod s Angl. (Napoleon mu povedal, že Európsky trh je pre nich voľný)
- => dostal Rusko mimo hry

1810
- už mu patrila celá Európa okrem Ruska a Angl.
- mohol sa vydať do Ruska

jar 1812 - výprava do Ruska
- zámienka: Rusi porušujú tylžský mier a pašujú z Angl. (aj Franc. - sám Napoleon na sebe nosil angl. súkno)
- Napoleon - 600 tis. armáda (1 veľká nevýhoda - len 1/3 Franc., ostatok naverbovanci z ostat. krajín)
- myslel si, že ? tejto výpravy bude niekoľko týždňov
- keď dorazili do Varšavského vojvodstva, niekoľko týždňov sa tu armáda zbytočne zdržala (dôvodom že vraj bola grófka Valecká)
- armáda odchádzala na pochod v 1 augusta a v Rusku boli až v 1 septembra
- vojská boli ľahko oblečené

bitka pri Smolensku
- Kutuzov tu čakal na Napoloeona, no nechcel bojovať, chcel si len overiť ich silu
- Napoleon začal bojovať, Rusi ustúpili
- Napoleonovi sa víťazstvo zdalo ľahké

bitka pri Borodine
- najkrvavejšia bitka Napoleonovej éry
- 1 ruskej armády padla
- Kutuzov keď tú katastrofu videl, rozhodol sa Moskvu vydať dobrovoľne
- Napoleon mal 48 gen. zabitých, ako 150 tis. vojakov mŕtvych - stále veril, že vyhrá

bitka pri Berezine

17. september - Napoleon sa dostal do Moskvy
- Rusi ju kompletne vysťahovali (aj s potravinami) a v noci ju zapálili

- Napoleon sa rozhodol, že požiada Alexandra I. o mier, no ten to na radu Kutuzovova odmietol (aj ďalšie 2 razy)
- rozhodol sa o návrat do Franc. - boli nútení ísť po takej istej ceste, ako prišli
- zo 600 tis. armády do Európy prišlo 30 tis. ľudí - vš. padli v bojoch alebo zamrzli
- 18. decembra bol v Paríži (opustil totiž sv. vojsko)
- absolútne fiasko

16. október 1813 - bitka národov pri Lipsku
- Prusi, Rusi, Rakúšania, Angličania, Švédi
- nemohol to dopustiť, zhromaždil proti nim armádu mladých nevycvičených vojakov
- ďalšia veľká Napoleonova porážka - bol nútený abdikovať, nezvrhli ho z trónu a nezatkli, ale ho prinútili, aby odišiel do vyhnanstva na Elbu

1814 - abdikácia - Elba
- pred tým sa pokúsil spáchať samovraždu - fľaštička s ópiom (1812 požiadal lekára o silný jed, odvtedy ho nosil so sebou)
- dostal kŕče, sluh zavolal lekára
- bol vypovedaný na Elbu

Bourbonovci
- vrátili sa do Franc.
- Ľudovít XVIII.

prišiel z angl exilu (Ľudovít XVII. bol už mŕtvy)
- nepoučili sa, urobili tie isté chyby ako pred revolúciou
- vracali majetky starej šľachte, novej brali
- nastal veľký zmätok, nikto nevedel, čo komu patrí

1814 - návrat (o 100 dní)
- na Elbe mal k dispozícii 100 vojakov, vrátil sa späť
- kráľovi sa zdalo smiešne utiecť pred ním, no rozmýšľal o tom
- kráľ. dvor utiekol
- Napoleon vstúpil do Paríža, odniesli ho do paláca až na druhé poschodie
- to vš. stihol za 19 dní
- 300 dní - posl. obd. jeho vlády

1815 - bitka pri Waterloo
- gen Wellington - za Angl.
- gen. Blúcher - za Prusov
- tu bol Napoleon definitívne porazený

1815 - sv. Helena
- rozhodli s , že ho internujú na ostrov sv. Heleny (bol objavený 20. mája 1501, 1673 - Angl. ho vzali Holanďanom; 18,5° - najnižšia teplota, 24° - najvyššia teplota; vysoká vlhkosť vzduchu)
- strávil tu 6 rokov
- 13. apríla 1821 nadiktoval závet, 15. apríla ho vlastnoručne podpísal
- bol pochovaný v neoznačenom hrobe na ostrove
- po 9 rokoch ho exhumovali a previezli do Franc.
- dnes je v sarkofágu v Invalidovni
- zo závetu:
1. „Želám si, aby môj prach spočinul na brehu Seiny, medzi národom, kt. som miloval" (nápis na sarkofágu
2. „Anglický národ sa nevyhne pomste za mňa"
3. „Všetko pre franc. národ" - odkaz synovi
- príčiny smrti: rakovina žalúdka, otrava arzénom - ani jeden z predpokladov nebol dokázaný.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?