Náklady podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 5191×

Příbuzná témataNáklady podniku

Náklady podniku - peňažné vyjadrenie spotreby výrobných faktorov. Náklady mzdy vedú k zníženiu majetku podniku. Ekonomické ciele podniku - je zisk, finančná stabilita, efektívnosť.
Výkony podniku - sú výsledky výrobnej, obchodnej a inej činnosti.
a) Náklady z hľadiska podniku ako celku => sledujú sa vo finančnom účtovníctve. Nákladmi sa rozumie každé zníženie mejtku podniku vo vnútorných ukazovateľoch v SKK.
b) Náklady z vnútropodnikového hľadiska => sa sledujú vo VPÚ.
Výdavky - úbytok finančných prostriedkov platené v hotovosti.

Medzi N a výdavkami môže nastať vecný a časový nesúlad. Vyplýva z časového posunu vzniku N a výdavku. Časový nesúlad znamená, že v jednom období vznikne výdavok a tento je v inom období uznaný za N.
Členenie nákladov:
* podľa nákladových druhov
* podľa položiek kalkulačného vzorca
* podľa závislosti od objemu výkonov
* podľa požiadaviek účtovníctva na vyčíslenie HV v jednotlivých oblastiach činnosti podniku
DRUHOVÉ ČLENENIE: je základným členením v každom podniku na prvotné (externé) a druhotné .
Súčet N slúži na vyčislenie HV podniku. Podiel jednotlivých druhov označujeme pod pojmom štruktúra N. Pri členení podľa N druhov nazývame ekonomické členenie N. Podľa druhov N sa členia takto: => spotrebované nákupy
=> nakupované a použité služby
=> mzdové a ostatné osobné N
=> dane a poplatky
=> iné prevádzkové N
=> odpisy IM
=> finančné N
=> mimoriadne N
=> DzP PO
=> ostatné druhy N
Druhotné N predstavujú spotrebu výkonov iných vnútropodnikových útvarov.

Náklady podniku: * PRVOTNÉ - vznikajú pri styku s okolím
* DRUHOTNÉ - vznikajú pri vzťahu vnútropodnikových útvarov

Kalkulačné metódy a členenie N
kalkulovanie => činnosť N na konkrétny výkon
kalkulácia => je výsledkom kalkulovania na jednotku výkonu
kalkulačná jednica => výkon, na ktorý sa uskutočňuje kalkulácia N
priame N => sú tie, ktoré vznikajä v priamej súvislosti s príslušným výkonom. Označujeme ich aj pojmom jedincové N, pretože sa vzťahujú priamo na kalkulačnú jednicu.
nepriame N => spoločné N obsluhy a riadenia výroby.

Nazývame ich tiež režijné N.

Kalkulačný vzorec obsahuje: 1) PRIAMY MATERIÁL
2) PRIAME MZDY
3) OSTATNÉ PRIAME N
4) VÝROBNÁ RÉŽIA
---------------------------------------
vlastné náklady výroby

5) SPRÁVNA RÉŽIA
---------------------------------------
vlastné náklady výkonu

6) ODBYTOVÉ N
---------------------------------------
úplné vlastné N výkonu
predbežná kalkulácia - vopred stanovená výška N na výkon
výsledná kalkulácia - skutočné N na výkon
Ich porovnaním zistí podnik ako sa odlišujú vopred stanovené N so skutočnými.
kalkulácia delením - používa sa vtedy, keď sa vyrába len jeden druh výrobku
Priame N - na kalkulačnú jednicu sa určujú normami spotreby.
Nepriame N - pomocou režijnej prirážky, ktorú označujeme ako prirážkovú kalkuláciu.

Plánovanie je činnosť, ktorou sa dopredu stanovujú jednotlivé položky N na dosiahnutie plánovaných cieľov. Pracovník, ktorý plánuje N musí poznať minulé a súčasné podmienky podniku. Musí ich dôsledne analyzovať. Na základe toho zostavuje plán N podniku.
Plánovanie N je spojené s plánovaním V. Týmto vlastne plánuje HV.
Znižovanie N:
=> lepšie využívanie obežného majetku
=> skracovanie doby obratu obežného majetku
=> lepšie využívanie výrobnej kapacity podniku
=> zvyšovanie kvality výkonov
=> voľba vhodného sortimentu výroby
Prostriedky na znižovanie N sú to konkrétne opatrenia pri využítí zistených rezerv. Sú to:
* zlepšenie organizácie práce a riadiacej činnosti
* zavedenie novej modernej techniky a technológie
* zvšovanie vzdelania pracovníkov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?