Náklady a hospodársky výsledok podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Náklady a hospodársky výsledok podniku

Podstata nákladov, rozdiel medzi nákladmi a výdavkami

Náklady
- peňažné ocenenie spotreby podniku.
- sú syntetickým ukazovateľom práce podniku.
- prostredníctvom ceny vyjadrujú množstvo vynaloženej práce na výkony (výrobu). - úroveň nákladov vyjadruje hospodárenie. Úroveň nákladov zistíme, ak si náklady prepočítame na 1ks alebo 1 Sk.
Výkony
- objem hodnôt vyprodukovaných podnikom za určité obdobie.

Medzi nákladmi a výdavkami je podstatný rozdiel. Výdavky
- znamenajú zmenšenie objemu finančných prostriedkov
- vznikajú v okamihu úhrady (obstaraní materiálu)
Náklady
- predstavujú použitie prostriedkov podniku na výkony (výrobu)
- vznikajú v okamihu spotreby

Nie všetky výdavky sú nákladmi.

Určujúcim prvkom procesu vzniku a priebehu nákladov v podniku sú finálne výkony.
Materiálnym základom vzniku nákladov je spotreba elementárnych výrobných faktorov.

Vznik nákladov nieje začatím výrobného procesu. Skôr ako sa začne s výrobou je nutná technická príprava výroby.

Technická príprava výroby jedna z najvýznamnejších tvorivých činností podniku. Má zabezpečiť vysokú úžitkovosť výrobku a efektívnosť jeho výroby. Jej úlohy sú:
- Návrhy progresívnych riešení výrobkov a služieb v určitej kvalite a cene.
- Návrhy optimálnych technologických postupov výroby.
- Určovanie maximálnej časovej a materiálnej spotreby + dozor jej dodržania.
- Návrhy optimálneho technického vybavenia.
- Presadzovanie ekonomických hľadísk na posudzovanie riešení.

Klasifikácia nákladov

Používa sa na hodnotenie úrovne jednotlivých nákladových položiek. Klasifikovaním nákladov odkrývame rezervy ich znižovania.

Náklady môžeme členiť.
* podľa nákladových druhov - druhové
* podľa položiek kalkulačného vzorca - kalkulačné
* v závislosti od objemu výkonov


Druhové (ekonomické) členenie nákladov

Pri tomto členení sú náklady podniku rozdelené na rovnorodé skupiny (druhy) nákladov.
- Mzdové náklady a ostatné osobné náklady
- Dane z príjmov
- Dane a poplatky - nehnuteľnosti spotrebná daň, TV
- Spotrebované nákupy - suroviny energia
- Externé služby
- Odpisy a rezervy
- Iné prevádzkové náklady - pokuty, dary, predaný materiál
- Manká a škody - mimoriadne náklady

Význam druhového členenia nákladov:
- umožňuje zistiť koľko z nákladov tvoria jednotlivé druhy a to relatívne aj absolútne.
- zvýšenie niektorej sumy signalizuje zmeny v podniku
- rozpočet výroby umožňuje väzbu plánu nákladov s čiastkovými plánmi podniku.
- pre rozbor práce podniku (základné smery a činitele znižovania nákladov)

Klasifikácia nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca (kalkulačné)

Podstata spočíva v rozdelení nákladov podľa ich vzťahu k výrobnému procesu podniku, teda podľa možnosti využitia toho istého druhu nákladov. Kalkuláciou sa vypočítavajú a vyjadrujú náklady výrobkov a služieb. Kalkulácia nákladov predpokladá stanoviť
- náklady, ktoré tvoria obsah kalkulácie
- štruktúru nákladov v ktorej sa náklady vykazujú
- kalkulačnú jednotku (objekt kalkulácie)
Všeobecný kalkulačný vzorec má takéto kalkulačné položky:

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady
4. Výrobná (prevádzková) réžia
1. - 4. Náklady výroby (prevádzky)
5. Správna réžia
1. - 5. Náklady výkonu
6. Odbytové náklady
1. - 6. Úplné náklady výkonu
7. Zisk
1. - 7. Predajná cena

Tento vzorec obsahuje odporúčané členenia nákladov. Môže byť prispôsobený konkrétnym podmienkam. 1. Priamy materiál - tvorí ho nevyhnutný materiálový prvok výrobného procesu. (normovaná spotreba) Sú to teda pracovné predmety tvoriace jeho základ alebo nevyhnutnú zložku pri zhotovení.
2. Priame mzdy - mzdy priamo súvisiace s uskutočnením príslušného výkonu. 3. Ostatné priame náklady - neobsahujúce materiálové náklady a ktoré možno so zreteľom na ich význam stanoviť priamo na kalkulačnú jednotku. (patenty, odpisy, záručné opravy...)
4. Výrobná (prevádzková) réžia - súhrn nákladov súvisiacich s riadením a obsluhou výrobného procesu, ktoré môžeme stanoviť na kalkulačnú jednotku. (materiál, palivo, energia, voda...)
5. Správna réžia - všetky náklady súvisiace s riadením a správou podniku. 6. Odbytové náklady - odbytová réžia a priame odbytové náklady (obaly, reklama...)

Delenie nákladov na priame a nepriame (režijné) je relatívne. Závisí od konkrétnych podmienok - od foriem spoločenskej organizácie a typov výroby. Priame náklady sa dajú vypočítať na kalkulačnú jednotku pomerne s veľkou presnosťou bez väčších ťažkostí. Preto je žiaduce, aby sa ich podiel na celkových nákladoch nezvyšoval. Nepriame náklady vyčísľujeme nepresne pomocou prirážkového vzorca. Pp = Nr. 100 Sk = Nr
Zh Zmj

Pp - percento prirážky
Nr - režijné náklady
Zh - rozvrhové základňa v hodnotovom vyjadrení
Sk - sadzba v korunách
Zmj - rozvrhová základňa v meracích jednotkách

Rozvrhovou základňou v korunách môžu byť napríklad priame mzdy, priame materiálové náklady alebo priame materiálové náklady spolu.

Význam klasifikácie nákladov podľa kalkulačných položiek je v tom, že umožňuje:
* sledovanie nákladov podľa účelu ich vynaloženia a miesta vzniku
* zostavenie kalkulácie nákladov jednotlivých výrobkov
* uskutočnenie rozboru nákladov jednotlivých výrobkov a ich porovnanie s predchádzajúcim obdobím
* odkrývanie rezerv znižovania nákladov

Závislosť nákladov od objemu výroby

Zmena objemu produkcie priamo ovplyvňuje vývoj nákladov, pričom sa jednotlivé nákladové druhy, resp. kalkulačné položky či celkové náklady produkcie správajú rozdielne. Na určenie veľkosti závislosti nákladov od objemu výroby sa používa koeficient reakcie, ktorý vypočítame zo vzťahu:

Kr = PzN
PzV
PzN - percento zmeny nákladov
PzV - percento zmeny výkonov (produkcie)

PzN = N1 x 100 - 100 PzV = V1 x 100 - 100
N0 V0
Veličina Kr môže byť 0 + alebo -.


Možnosti znižovania nákladov
Medzi základné rezervy znižovania nákladov patria:
* využívanie obežného majetku a zrýchľovanie jeho obratu
* využívanie kapacity výroby
* stanovenie optimálneho sortimentu
* zvyšovanie kvality materiálu, výrobkov
Prostriedky znižovania nákladov
* zavádzanie modernej techniky
* zlepšovanie organizácie práce a riadenia činností
* zvyšovanie odborného vzdelania pracovníkov

Hospodársky výsledok
Je to ukazovateľ, ktorým sa meria výsledok hospodárenia podniku. Je to rozdiel medzi výnosmi a nákladmi organizácie. Ak sú výnosy väčšie ako náklady, hospodárskym výsledkom je zisk, v opačnom prípade hovoríme o strate. Zisk je
- pozitívny rozdiel nákladov a výnosov organizácie
- syntetický ukazovateľ činnosti podniku
- nástroj hmotnej zainteresovanosti
Hospodársky výsledok
- kvantitatívny - vyjadriteľný peniazmi
- kvalitatívny - vyjadruje hospodárenie - prosperita alebo úpadok
Poradie použitia zisku:
- tvorba rezervného fondu
- výplata dividend súvisiacich s prioritnými akciami
- rozdelenie časti zisku spoločníkom
- tvorba fondov podniku
- využitie zisku na rozvoj podniku
Náklady
Variabilné
(premenlivé, pružné) výška sa mení so zmenou objemu výroby
Fixné
(pevné, stále, nepružné) pri meniacom sa objeme zostávajú pri nezmenenej kapacite rovnaké. (mzdy, kúrenie...)

Proporcionálne
vývoj v tom istom pomere ako produkcia Kr=1
Neproporcionálne

Absolútne fixné
celková výška sa s produkciou nemení
Relatívne fixné
menia sa skokom

Progresívne
celková výška rastie rýchlejšie ako objem výkonov, pri klesaní objemu klesajú pomalšie. (nočné, opravy) Kr>1
Degresívne
rast je pomalší ako rast objemu produkcie, vzrastajúci objem vyvoláva klesanie nákladov vzhľadom na jednotku.(pomocný materiál...)Kr>0<1
Regresívne
pri raste objemu klesajú, pri poklese stúpa.
(prestoje pokuty...).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?