Multiplikátory

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 4149×

Příbuzná témataMultiplikátory

Multiplikátor
ukazovateľ vyjadrujúci kvantitatívny vzťah medzi prírastkom výdavkov a rastom národného dôchodku. Ide o koeficient, ktorý vyjadruje, aké veľké zväčšenie dôchodku bude dosiahnuté zvýšením výdavkov o 1 peňažnú jednotku.

Multiplikátor investičný
koeficient, ktorým treba vynásobiť prírastok investícií, aby sa mohol vyjadriť nimi vyvolaný prírastok národného dôchodku.

Multiplikátor medzinárodného obchodu
koeficien rast národného dôchodku v pomere k začiatočnému rastu vývozu.

Multiplikátor úveru
ukazovateľ vyjadrujúci vzťah medzi peňažnou masou a peňažnými zdrojmi alebo centrálnymi peniazmi uvedený na strane pasív emisnej inštitúcie.

Multiplikátor vkladový
násobiteľ, ktorý vyjadruje, o koľko sa bankovom systéme zvýšia celkové vklady, ak sa uloží jedna peňažná jednotka.

multiplikátor vývozný
kvantitatívny vzťah medzi prírastkom exportných príjmov krajiny a medzi prírastkom národného dôchodku. Zvýšenie národného dôchodku sa nerovná ekvivalentnému prírastku príjmov z vývozu, ale je jeho násobkom. Veľkosť uvedeného násobku je daná koeficientom vývozného multiplikátora. Podľa Keynesa je veľkosť národného dôchodku určená výškou kúpyschopného dopytu, t. j. peňažnými výdavkami. C + I = Y , kde C = spotreba,
I = investície , Y = národný dôchodok. Vo svojej teórii J. M. Keynes načrtol určitý typ vzájomnej rovnováhy medzi makroekonomickými veličinami. V otvorenej ekonomike, ktorá sa zapája do medzinárodného obchodu, k výdavkom z vyššie uvedených spotrebiteľov na tovar danej krajiny, t. j. import. Súčasne sa počíta s tým, že určitá časť výdavkov domáceho obyvateľstva sa realizuje nákupom tovaru z dovozu. Pri zohľadnení uvedených veličín potom platí nasledovný rovnovážny stav: (C – M) + (I +X ) = Y, kde X = export, M = import, rozdiel (C – M) vyjadruje výdavky na spotrebu domáceho tovaru. Túto rovnicu môžeme zapísať i týmto spôsobom: (C + I) + (X – M) = Y, kde výraz (X – M) vyjadruje obchodnú bilanciu krajiny. Z vyššie uvedených vzťahov vyplýva, že export zvyšuje výdavky na domácom trhu a súčasne i národný dôchodok danej krajiny. Dovoz naopak znižuje výdavky a súčasne i národný dôchodok. Možno to vyjadriť i nasledovne: aktívna obchodná bilancia zvyšuje národný dôchodok a pasívna obchodná bilancia národný dôchodok znižuje.

Podľa Keynesovej teórie zahranično-obchodného multiplikátora každý kapitálový vklad následne vytvorí určitý rozsah pracovných príležitostí, zvýši zamestnanosť, vyvolá rast dôchodkov a zvýši spotrebiteľský dopyt. Vzniknutý dopyt stimuluje následne rast výroby, zamestnanosti a dôchodkov i v iných odvetviach hospodárstva. Teória zahranično-obchodného multiplikátora je založená na primárnom impulze aktívneho salda na primárnom impulze aktívneho salda na primárnom impulze aktívneho salda obchodnej bilancie. Podľa tejto teórie zahraničný obchod, zabezpečujúci aktívnu obchodnú bilanciu, vedie k prílevu peňažných prostriedkov zo zahraničia a k rastu peňažných dôchodkov v krajine. Aktívna obchodná bilancia je zdrojom primárneho dôchodku, ktorý následne vytvára sekundárny, terciárny atď dôchodok. Keynes vytýčil vo svojej teórii medzinárodného obchodu nové poňatie vzťahu medzi domácou ekonomikou a zahranično-ekonomickými vzťahmi. Vytýčil určitý druh vzájomnej rovnováhy, v ktorom sa počíta so zásahmi do veličín (veličiny = investície alebo spotreba a úspory na jednej strane a dovoz a vývoz na strane druhej) v záujme dosiahnutia a udržania rovnováhy medzi nimi. Keynes zo vzájomného vzťahu medzi uvedenými veličinami a národným dôchodkom odvodzuje ďalšiu veličinu, a to sklon k dovozu a tzv. multiplikátor zahraničného obchodu. jedným z najväčších prínosov keynesovskej teórie medzinárodného obchodu bolo objavenie dôchodkového účinku, ktorý čiastočne odstraňuje nerovnováhu v obchodnej bilancii. Tento účinok je založený na to, že nerovnováha v obchodnej bilancii. Tento účinok je založený na tom, že nerovnováha v obchodnej bilancii vyvoláva zmenu národného dôchodku a tá zase vyvoláva zmenu dovozu. Dôchodkový účinok pôsobí nasledovne: ak je obchodná bilancia pasívna (napr. preto, že poklesol vývoz), nastane pokles národného dôchodku. Pokles národného dôchodku vyvolá určitý pokles v dovoze. To mierne zníži schodok v obchodnej bilancii. Ak však naopak je obchodná bilancia aktívna, zvyšuje sa národný dôchodok a s ním sa zvyšuje i dovoz. To mierne zmenší pôvodné prebytky v obchodnej bilancii. Dôchodkový vyrovnávajúci účinok pôsobí pomerne rýchlo a bol to práve tento účinok, ktorý klasici a neoklasici nepoznali a hľadali ho márne, keď objasňovali vyrovnávanie platobných bilancií pomocou cenových pružností vývozu a dovozu. Tento účinok spravidla nevyrovnáva obchodnú bilanciu úplne, ale iba sčasti. Multiplikačný efekt a efekt vývozu a dovozu na národný dôchodok možno vyjadriť pomocou Samuelsonovho modelu je rovnosť X + I = S + M.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?