MS DOS + Počítač

Kategorie: Informatika (celkem: 338 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 06. února 2007
  • Zobrazeno: 7103×

Příbuzná témataMS DOS + Počítač

POČÍTAČ

POČÍTAČ - je stroj na spracovanie informácii. Je schopný:
-spracovávať číselné údaje
-spolupracovať pri vytváraní zvuku
-spracovávať grafickú informáciu
-vyučovať napr. jazyky ...

Niečo o počítači:

počítač sa skladá z mnohých častí, ktoré sa volajú hardware. Na ňom môže byť spustený software t.j. programy, ktoré predstavujú rôzne inštrukcie preložené do jazyka, ktorému hardware rozumie.
hardware
Hardware sa skladá z viacerých častí, ktoré môžeme zahrnúť do :
-systémovej jednotky
- zariadenia pre styk s okolím:

Systémová jednotka:

obsahuje štandartne:

- sieťový zdroj
ktorý má hlavný vypínač so signálnou LED diódou. - matičnú dosku (motherboard),
ktorá obsahuje tzv. CPU t.j. srdce celého počítača, ktoré je v jednom čípe. Potrebuje podporné obvody ako napríklad tzv. hodiny, ktoré vysielajú striedavé signály 0 a 1 za časovú jednotku (sekundu). Ich počet býva od 4 do niekoľko stoviek MHz. Okrem toho je na matičnej doske tzv. pamät ROM v ktorej sú nahraté rôzne programy napr.: pre samootestovanie počítača pri spustení, zavádzací program operačného systému, nastavovací program atď. Vo väčšine prípadov obsahuje matičná doska konektory tzv. sloty, do ktorých sa vkladajú rôzne tzv. karty

- pamät' (memory)
ktorá je typu RAM v ktorej počas chodu počítača sa uchovávajú inštrukcie práve vykonávaného programu. Základom je jedno pamäťové miesto pre uchovanie základnej informácie t.j. 0 alebo 1. Toto miesto sa nazýva bit. Obyčajne je pamäť organizovaná tak, že základným adresovacím pamäťovým miestom je 8 bitou nazývajúcim sa Byte (slúži na zapamätanie napríklad jedného znaku). Počet Byteov udáva veľkosť pamäte (tzv. kapacita pamäte). - radiče pamäťových mechaník
slúžia na ovládanie mechaník do ktorých sú vložené natrvalo alebo na určitú dobu pamäťové médiá na ktorých je možné pamätať informácie aj po vypnutí počítača, prípadne tieto informácie prečítať. Pamäťovým médiom môže byť:
disketa - t.j.kotúč, je z tenkej fólie hliníka alebo umelej hmoty na ktorú je nanesená magnetická vrstva. Počet daných miest, ktoré sa dajú zmagnetovať určuje výrobca a nazýva sa hustota záznamu (density). Táto hustota závisí od priemeru kotúča a toho, či je disketa jedno alebo dvojstranná a udáva sa v KB alebo MB.

Mechaniky do ktorých sa dáva disketa sa nazývajú disky.

Podľa toho či užívateľ môže disketu kedykoľvek do mechaniky vložiť alebo ju kedykoľvek vybrať sa disky rozďeľujú na:

HD (Hard Disk), t.j. tvrdý pevný disk do ktorého sa disketa alebo diskety vložili pri jeho výrobe a sú tam na trvalo. Obyčajne je ich viac a preto HD majú kapacitu cez niekoľko desiatok MB. Každý HD má svoje označenie, ktoré presne špecifikuje akú má kapacitu a iné vlastnosti. Pamäťové médium v HD sa nedá vymieňať ani pri opravách. Dá sa vymeniť len celý HD. MS DOS používa štandartne pre označenie prvého HD písmeno C:. FD (Floppy Disk), t.j. výmenný disk, pri ktorom užívateľ môže disketu kedykoľvek do neho vložiť alebo z neho vybrať. Každý disk má na viditeľnom mieste umiestnenú LED diódu. Označenie FD začína písmenom A: a pokračuje pre ďalšie FD písmenami podľa abecedy. - vstupno-výstupné konektory (porty)
Systémová jednotka má obyčajne na zadnej strane množstvo konektorov na ktoré sa pomocou káblov pripájajú rôzne tzv. periférne zariadenia, ktoré slúžia na prenos informácií medzi okolím a systémovou jednotkou. Štandartne je vyvedený konektor pre pripojenie klávesnice (Keyboard). Klávesnica môže byť rôzneho vyhotovenia a obyčajne závisí aj od druhu použitého počítača (systémovej jednotky). Klávesnica je rozdelená do niekoľko častí :
-Písacia časť
-Kalkulačná časť
-Funkčné kľúče
-Editovacie klávesy
-Špeciálne funkčné kľúče

- radič monitora
ovláda vlastný typ monitora. Pre každý typ monitora je sanostatný raďič ktorý obsahuje konektor na pripojenie monitora

- iné tzv. rozširujúce časti

Zariadenia pre styk s okolím:

Napr.: monitor, myš, klávesnica, tlačiarne, plotery, modemy ....


Software
Programové prostriedky počítača. Celú činnosť počítača riadi procesor pomocou programu ktorý sa volá OPERAČNÝ SYSTÉM napr. MS-DOS. MS-DOS

Je diskovo orientovaný OS- ktorý umožnuje pracovať so súbormi a adresármi. MS DOS tak ako aj iné operačné systémy riadi tok informácií do a z rôznych častí počítača. Tieto častí pripraví pre príjem alebo výdaj informácií. Umožňuje informácie vytvárať, uchovávať alebo vymazávať. Celkove teda umožňuje robiť mnoho úloh, ktoré je možné rozdeliť na nasledujúce:
- práca so súbormi a adresármi
- práca s diskami
- konfigurácia hardwareu
- optimalizácia použitia pamäte
- zrýchlenie činnosti programov
- úprava činnosti podľa zákazníka

Jednotlivé úlohy je možné vyvolať zadaním tzv. príkazového riadku alebo výberom z menu. Ak chceme spustiť OS-MS DOS musíme mať na HDD nahraté aspoň tieto 3 súbory IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM. Ak nie sú na HDD musíme vložiť do mechaniky tzv. systémovú disketu. To je disketa kde sú tieto súbory nahraté.

Súbor (File)
Všetky informácie, ktoré sa v počítači používajú a spolu nejakým spôsobom súvisia sú uložené v jednom celku nazývanom súbor (file). Ak tieto informácie sú inštrukcie pre počítač čo má robiť tak tento súbor je potom program. Ak informácie sú vytvorené programom alebo pre použitie nejakého programu tak súbor predstavuje potom údaje (Data). Preto sa súbory rozdeľujú na:
- programové (program files)
- údajové (data files)
Každý súbor v MS DOS má svoje meno (Filename) napríklad: môjsúbor.txt
vlastné meno súboru
prípona (rozšírenie)

Skladá sa z dvoch častí:

- vlastného mena
- prípony, ktoré sú oddelené bodkou.

Vlastné meno môže mať maximálne 8 znakov, ktoré môžu obsahovať
- písmená A až Z
- číslice 0 až 9
- znaky: všetky okrem medzery, čiarky, bodky alebo lomítka

Prípona môže mať maximálne 3 znaky, ktoré môžu obsahovať len také znaky ako vlastné meno.


Adresár (Directory)
Disk si môžeme predstaviť ako skrinku do ktorej sa ukladajú súbory. Táto skrinka môže obsahovať určité množstvo súborov alebo dalších skriniek v ktorých opäť môžu byť súbory alebo skrinky atd'. Skrinky sa potom volajú adresáre. Samá prvá skrinka, ktorá už nemôže byť v inej skrinke sa nazýva hlavný adresár a dal'šie skrinky sa volajú podadresáre. Pri tzv. formátovaní pamätového média (vyznačení pamäťových miest) sa automaticky vytvori prvá skrinka, teda hlavný adresár, do ktorého je možné pridávať ďalšie adresáre tzv. podadresáre. Disk si môžeme predstaviť tiež ako strom u ktorého listy sú súbory. Kmeň stromu je potom hlavný adresár (tiež nazývaný Root Directory) z ktorého vystupujú konáre t.j. podadresáre, tie môžu mať konáriky tzv. podpodadresáre atď.

Takáto predstava organizácie súborov v adresároch na disku sa nazýva stromová štruktúra.

Za príkazovou nápovedou sa píše príkaz ktorý sa môže skladať s 3.častí

Meno príkazu – Celé meno alebo jeho dovolená skratka
Parametre - 1 alebo viac oddelené medzerou napr.: copy odkiaľ kde
Prepínače – 1 alebo viac oddeľujú sa / napr.: A: /4 /v

Rozdelenie príkazov

a)Interné- vykonávajú sa okamžite lebo sú zabudované v operačnej pamäti napr.: format, sys
b)Externé- nie sú zabudované v operačnej pamäti a preto na ich vykonanie potrebujeme mať i inštalačnú disketu

Skupinové znaky

Skupinové znaky sa použivajú vtedy ak chcem jedným menom označiť skupinu viacerých súborov

*- nahrádza ľubovoľný počet znakov až do prípustnej dĺžky mena súboru
?- v danej pozícii nahrádza 1 prípustný znak

*.* - všetky súbory
*.TXT- všetky súbory s príponou TXT
??.*- všetky súbory s vlastným menom na 2 znaky a ľubovoľnou príponou
A*.TXT-všetky súbory s vlastným menom na A a príponou TXT.
ZOZ?.*- všetky súbory s vlastným menom zač. na ZOZ a ďalším ľub. znakom
Príkazy MS- DOS

DIR – používa sa na výpis zoznamu súborov a podadresárov buď v aktuálnom adresáry alebo v adresáry ktorý je udaný v ceste. Napr. DIR C: -vypíše zoznam súborov a podadresárov na disku C: prepínače: /w –výpis v hustenej forme /p –výpis po stránkach

TYPE - prezretím obsahu súboru sa rozumie výpis obsahu súboru na obrazovku. Pre prezretie obsahu súboru napríklad list.txt z mechaniky B použite príkaz: type b:list.txt
Ak je súbor ale dlhší ako jedna obrazovka tak použite príkaz type b:list.txt |more
kde more znamená pokyn pre výpis obsahu aby sa zobrazil len obsah jednej obrazovky a po stlačení klávesy ďalšej obrazovky atď..


COPY - Na kopírovanie súborov sa používa príkaz copy s ktorým môžete robiť nasledujúce činnosti:
- kopírovať súbor z jedného adresára alebo disku na iný
- kopírovať skupinu súborov použitím skupinových znakov
- kopírovať zároveň súbory aj premenovávať
- kopírovať dva alebo viac súborov do jedného súboru
Kopírovanie jedného súboru
- Na kopírovanie jedného súboru napríklad adresy.dbf z mechaniky a: na mechaniku b: použite príkaz: copy a:adresy.dbf b:

REN - Pre premenovanie súboru sa používa príkaz rename skratkou len ren za ktorým ide zdrojová a potom cieľová špecifikácia súboru.
Príklad: Na disku C: máte súbor ceny.dat s aktálnymi cenami výrobkov. Na diskete v mechanike A: je tiež súbor ceny.dat ale s cenami minuloročnými (starými). Aby pri používaní nedošlo k zámene súbor na disku A: je potrebné premenovať na ceny.old, čo sa urobí príkazom:
ren a:ceny.dat ceny.old

DEL - MS DOS umožňuje staré už nepotrebné súbory vymazať. Vymazať môžete jeden súbor, skupinu súborov z daného adresára alebo všetky súbory adresára prípadne celého pamäťového média. Na vymazanie súboru z disku môžete použiť príkaz del alebo erase, za ktorým sa napíše špecifikácia súboru, ktorý chcete vymazať. Príklad: Na vymazanie súboru temp.exe z pamäťového média vloženého do prvého FD sa použije príkaz del a:temp.exe
Pre vymazanie skupiny súborov môžete použiť skupinové znaky. Napríklad pre vymazanie všetkých súborov s príponou .BAS v mechanike A: môžete použiť príkaz: del a:*.bas
Pre vymazanie všetkých súborov v podadresári POM na disku B,môžete urobiť príkazom:
del b:pom*.* alebo del b:pom


PRINT - Na tlačenie súborov sa používajú obyčajne programy v ktorých sa súbory aj tvoria. Pokiaľ však súbor je textový tak MS DOS umožňuje takýto textový súbor vytlačit príkazom print.

Tlačiť môžete jeden alebo aj viac súborov, ktoré v príkaze oddelíte medzerou.
Napríklad príkaz: print a:read.me


TREE - Na prezretie štruktúry adresárov sa používa príkaz tree. Tento vypíše len stromovú štruktúru hlavného adresára bez zoznamu súborov. Ak chcete v tomto výpise vidieť aj zoznamy súborov v jednotlivých adresároch použite tento príkaz s prepínačom /f teda použite príkaz
tree /f Ak je na disku veta podadresárov a v nich aj veľa súborov, tak aby ste si ich mohli v kľude prezrieť použite príkaz: tree /f |more
ktorý po každom výpise obrazovky zastaví výpis a čaká na stlačenie klávesy.


MKDIR - MS DOS má pre vytvorenie adresára príkaz md (skrátene) alebo mkdir. Za týmto príkazom sa napíše meno adresára ktorý sa vytvorí ako podadresár v aktuálnom adresári, alebo ak sa uvedie aj cesta, tak sa vytvorí v adresári daného cestou.
Príklad: Predpokladajme, že adresár POMDAT ja aktuálny adresár. Príkazom md east vytvoríte nový podadresár s menom EAST. Ten istý výsledok dosiahnete aj príkazom mkdir east.
Predpokladajme, že ste v podadresári TAX a máte vytvoriť v adresári POMDAT podadresár EAST. K tomu môžete použiť príkaz md pomdateast alebo md ..pomdateast Ak chcete na inej mechanike vytvoriť adresár, musíte napísať za príkazom md označenie mechaniky a až potom meno adresára.
Príklad:
Na vytvorenie adresára HOME v mechanike a: sa použije príkaz md a:home

CD – Slúži na zmenu aktuálneho adresára. Potrebné je si uvedomiť, že pre každú mechaniku je vždy nejaký aktuálnu adresár nastavený. Ak hlavný adresár nemá podadresáre tak tento je vždy aktálnym adresárom. Ak ale hlavný adresár má podadresáre tak na prechod z jedného adreára do druhého MS DOS používa príkaz cd (skrátene) alebo chdir za ktorým sa napíše cesta k požadovanému adresáru.
Príklad: Z hlavného adresára do adresám POMDATEAST sa dostanete príkazom:
cd pomdateast
a ten sa stane po vykonaní príkazu aktuálnym. CD. Skočíme do adresára o 1 úroveň nižšie
Na prechod z ktoréhokoľvek podadresára sa dostanete do hlavného adresára príkazom:

pomocou príkazu cd nemôžete zmeniť aktuálnu mechaniku ale môžete zmeniť
aktuálny adresár na ktorejkoľvek mechanike. Príklad: Predpokladajme, že aktuálnou mechanikou je mechanika A: a aktuálny adresár je hlavný adresár. Chcete na mechaniku C: nastaviť aktuálny adresár HOME. K tomu použijete príkaz: cd c:home

RD - Na vymazanie adresárov má MS DOS príkaz rd (skrátene), alebo rmdir za ktorým musíte udať meno adresára, ktorý chcete vymazať. Vymazať môžete len prázdny adresár, t.j. nesmie obsahovať žiadny súbor ani žiadny podadresár.

Teda ak chcete napríklad
vymazať adresár WORK, tak musíte najprv vymazat v ňom všetky súbory príkazom:
del work*.*

FORMAT - Pred tým ako chcete použit disketu tak musíte na nej označiť pamäťové miesta (pri prvom použití po zakúpení ak ste nekúpili už vyrobcom naformátovanú disketu) príkazom format. Keď formátujete médium vo FD alebo HD tak MS-DOS na pamäťovom médiu vyplní malú časť tzv. systémom stôp ktorý obsahuje dne častí. Ak náhodou použijete príkaz format, čím sa stratia informácie na disku, tak príkazom unformat ich môžno obnoviť.
Ak chcete použil príkaz format tak, aby sa stratené informácie nedali obnoviť , tak použite prepinač /u, po ktorom nemôžete použiť príkaz unformat na ich obnovu.
Príklad: Pre naformátovanie diskety v mechanike A: sa použije
príkaz: A:format prepínače: /v -pomenovanie diskety /s –nahrá OS


Veľká DD
Format A: /f:360
Malá DD
Format A: /f:720
Veľká alebo Malá HD
Format A:

SYS – Ak chceme na disketu nahrať OS tak aby sa predtým nevymazala použijeme
príkaz: SYS A:

DISKCOPY – kopíruje obsah jednej diskety na druhú pričom pôvodné údaje na druhej diskete sa prepíšu. Napríklad: DISKCOPY A: B: prekopíruje obsah diskety A: na disketu B:


SPUSTENIE SAMOSPUSTITEĽNÝCH SÚBOROV:
To je spustenie s príponou *.EXE, *.COM, *.BAT
Ak chcem spustiť súbor stačí napísať jeho vlastné meno(prípona nemusí byť) poprípadne udať aj cestu ak nie je v aktuálnom adresáry napr.:A:test.exe.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?