Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode v slovenskej a českej romantickej literatúre; J. Kráľ, J. Botto, K.H. Mácha

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode v slovenskej a českej romantickej literatúre; J. Kráľ, J. Botto, K.H. Mácha

Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode v sloven skej a českej romantickej literatúre; J Kráľ, J Botto, K H Mácha

Ján Botto: Smrť Jánošíkova (úryvok)

Zomrieť! tak výrok, - dobre, ja chodil po zboji;
ale kto viacej zbíjal, ja, či kati moji?!
Ja chodil po zboji, po tom šírom poli,
aby som zabudol o ťažkej nevoli,
ja chodil po zboji poľanou bezdrahou,
aby som naučil pravde pyšných vrahov;
ja chodil po zboji za slobodou zlatou,
aby som rozrážal putá svojich bratov.
Sloboda, sloboda, slobodienka moja,
pre teba mne páni šibenice straja!

a) Vysvetlite a porovnajte východiská romantického vzdoru v
tvorbe uvedených básnikov.
b) na ukážke vysvetlite kauzálne (príčinno-následné) vzťahy v
jazyku a ich význam pre racionálnu činnosť človeka: kde a
ako sa uplatňujú, v ktorom jazykovom štýle a slohovom
útvare sú najdôležitejšie. Sformulujte hlavnú myšlienku
ukážky jedným súvetím.
c) Vysvetlite a porovnajte osobitosti konfiktov a základné
prvky poetiky kompozičnej výstavby Bottovho a Máchovho
diela.

a)

JANKO KRÁĽ
- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši, študoval v Bratislave a Levoči.
- Najrevolučnejší básnik štúrovskej školy.
- Pre jeho verše je príznačná nespokojnosť a buričstvo.
- Na jeho básnický a literárny vývin malo vplyv zoznámenie
a priateľstvo so Štúrom. Keď bol Štúr z politických dôvodov
pozbavený profesúry na lýceu v Bratislave, Kráľ vyzval
a organizoval do boja proti násiliu na protest - odchod študentov
do Levoče. V revolučných rokoch 1848- 1849 osobne chodil
s priateľom po slovenských dedinách a burcoval ľud do boja proti
pánom. Vyzýval , aby nepracovali na panskom,lebo poddanstvo už
bolo zrušené. Za takúto činnosť sa dostal do väzenia v Šahách
i v Pešti a hrozila mu poprava. Podarilo sa mu v poslednej chvíli
vyslobodiť. Posledné roky života žil v Zlatých Moravciach kde
údajne aj zomrel.
- Svoje revolučné názory a nespokojnosť so svetom básnicky
najlepšie vyjadril v baladách.
- Hrdinovia jeho balád nepríjmajú údery osudu ,ale sa vzpierajú.

Túžia po veľkom čine a ustavične pociťujú rozpor medzi predstavou
a skutočnosťou.
- Podnety na básnické vyjadrenia hľadal v ľudovej poézii.
- Jeho balady riešia mravné problémy. Každé zlo je v nich
potrestané.
ZAKLIATA PANNA VO VÁHU A DIVNÝ JANKO.
- Autor tu v postave Janka zobrazil sám seba. Je to obraz
nespokojenca, ktorý chce vyslobodiť pannu, ale zahynie vo vlnách
Váhu. Pred vlastným baladickým dejom kreslí básnik človeka, ktorý
nenachádza nikde porozumenie a preto sa uťahuje do samoty, kde sa
cíti najlepšie. Je divný, smutný, krutý.
- Je to obraz básnika, ktorý mal divnú povahu, a preto mal aj
prezývku - Divný Janko. Z jeho tvorby sa zachovali len zlomky,
lebo často to, čo napísal hneď aj roztrhal. Zachovalo sa iba to,
čo sa podarilo zachrániť jeho priateľom.
Balada ZVERBOVANÝ je volaním po lepšom usporiadaní spoločnosti.
DUMA BRATISLAVSKÁ je báseň, ktorú napísal na protest zosadenia Štúra
z profesúry. Odbojne sa stavia proti tým, ktorí
chceli prekaziť rozvoj slovenského ná- rodného
života.

- Na vyslovenie odporu voči súčasnej spoločnosti využil aj
jánošíkovskú tematiku. Nesústreďoval sa na hrdinský obraz Jánošíka,
ale jeho odbojnými vlastnosťami obdarúval ľudové masy v ich odpore
proti súvekej spoločnosti.

VÝLOMKY Z JÁNOŠÍKA majú tri básne : JANKO, ŽOBRÁK, ZBOJNÍKOVA
BALADA
- V básnickej tvorbe J. Kráľa vrcholí revolučnosť slovenského
romantizmu a štúrovskej generácie.

JÁN BOTTO
- Bol najmladší zo štúrovcov.
- Národne sa uvedomoval v Levoči, kde študoval v čase, keď tam
prišli 13 štúrovci na znak protestu proti zosadeniu Štúra. Štúdium
končil v Pešti. Revolúcie sa aktívne nezúčastnil, hodnotil ju
z hľadiska štúrovcov.
- Ako ostatný štúrovci sa opieral o ľudovú slovesnosť.
- Popri Kráľovi rozvinul najmä romantickú baladu. Jeho balady:
MARGITA A BESNÁ a ŽLTÁ ĽALIA patria medzi najkrajšie v našej
literatúre.

MARGITA A BESNÁ
- rozpráva starý pltník na Váhu.
- K nebezpečným skaliskám tohto mena na Váhu sa viaže táto povesť:
Mladá vdova sa túži vydať. Ženíchom sa však viac páči jej
pastorkyňa. Vdova ju zo žiarlivosti zvrhne zo skaly do Váhu. Pod
ťarchou výčitiek svedomia aj sama skočí do rieky.

ŽLTÁ ĽALIA
- Mŕtvy muž prichádza pripomenúť svojej žene prísahu vernosti, ktorú
veľmi skoro po jeho smrti porušila. Žena (Eva), od strachu
zomrela.

Na jej hrobe rastie žl- tá ľalia, ktorú páli tŕnie
a preto stále počuť z hrobu žalostný nárek ženy - ľalie.

skladba SMRŤ JÁNOŠÍKOVA.
- Vrchol Bottovej tvorby
- Jánošíka chcel podať ako junáka slobody a symbolu predstáv
o spravodlivosti.
- Skladba má predspev a 9 spevov.
Predspev : spôsobom alegórie (obrazným vyjadrením) posiela svoje
verše po slovenskom kraji. Bojí sa, že je to zakliata
krajina a nenájdu ozvenu.
1.spev : začína radostnou oslavou 12 hôrnych chlapcov a ich vodcu
Jánošíka. Krása a sila jánošíkovskej družiny je symbol
hrdosti a sily samého ľudu.Túto silu sa však darí pánom
spútať. Jánošík - jej symbol - je zlapaný.
2.spev : je vyjadrenie žiaľu ľudu nad osudom Jánošíka. Kreslí
obraz jeho zlapania. Len veľkej presile sa podarí spútať
hrdinu. Chytený zradou 9sila je v opasku).
3.spev : Jánošík je vo väzení. Prichádza k nemu duša ľudu
v podobe dievčiny a lúči sa s ním ako milá s milým.
4.spev : Jánošík sníva vo väzení krásny sen o slobode a voľnosti.
5.spev : Svitá. Jánošík precitá a uvedomuje si svoje položenie. Verí, že raz príde spravodlivosť.
6.spev : Jánosíka vedú k šibenici. Kňaz ho vyzýva k modlitbe, ale
Jánošík káže modliť sa za úbohý poddaný ľud.
7.spev : Deň popravy.Všetko smúti.Jánošík stojí pod šibenicou.
8.spev : Predstavuje Slovensko po Jánošíkovej smrti. Všade je
smutno ako v zakliatej krajine. V tomto obraze
aktualizuje bezútešnosť slovenského života po neúspešnej
revolúcii.
9.spev : Alegorický obraz Jánošíkovej svadby s kráľovnou víl. Ukazuje vieru v budúce víťazstvo oslobodenej krajiny
a ľudu.

KAREL HYNEK MÁCHA
- literárne dielo žánrovo pestré:
lyrická poézia - próza MÁRINKA,
epická poézia - próza KŘIVOKLÁD, CIKÁNI,
dráma.
skladba MÁJ
- Najvýraznejšie dielo českého romantizmu
- Epická osnova:
Tragický osud zbojníka Viléma. Zabije zvodcu svojej milej
Jarmily pričom netuší, že zvodcom je jeho vlastný otec. Za
otcovraždu ho popravia a Jarmila sa zo zúfalstva utopí. Ťažisko
skladby je vo vylíčení suševných stavov odsúdenca, ktorý
uvažuje o zmysle života. Odmieta náboženskú vieru v posmrtný
život a desí ho predstava ničoty a prázdnoty po smrti. Filozofické úvahy Viléma sú úvahy samotného autora.

Skladba Máj
má niektoré črty pripomínajúce Bottovu Smrť Jánošíkovu.

c) Porovnanie konfilktov, poetiky a kompozície :
+----------------------------------------------------------------+
¦ SMRŤ JÁNOŠÍKOVA ¦ MÁJ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Botto ¦ Mácha ¦
¦ 9 spevov ¦ 4 spevy + 2 intermezzá ¦
¦ +---------------------------------------+ ¦
¦ ¦ Autoštylizácia ¦ ¦
¦ ¦ kontrast života a smrti ¦ ¦
¦ ¦ Zanýšlanie sa nad budúcnosťou ¦ ¦
¦ ¦ hlavná postava zbojníka ¦ ¦
¦ ¦ Vilémove a Jánošíkove úvahy vo väzení¦ ¦
¦ +---------------------------------------+ ¦
¦verí v posmrtný život ¦ neverí ¦
¦odsúdený za zbojníctvo, ¦ odsúdený za otcovraždu + ¦
¦pomoc ľudu ¦ zbojníctvo ¦
¦patrí do centra spoločnosti ¦ vyvrheľ spoločnosti ¦
¦hrdina v ľud. povedomí ¦ zabudnutý hrdina ¦
¦združený rým AABB ¦ rým sa mení ¦
¦ +------------------------+ ¦
¦ ¦ vlastenectvo ¦ ¦
¦ ¦ lyrickoepická skladba ¦ ¦
¦ +------------------------+ ¦
¦jednoduchý dej ¦ dej o niečo zložitejší, ¦
¦ ¦ nie veľmi vážny ¦
+----------------------------------------------------------------+

SLOBODA U ŠTÚROVCOV

J. Botto : slobodu ,vlastenecké a protifeudálne názory hľadal v
Jánošíkovskej tematike => SMRŤ JÁNOŠÍKOVA
Jánošík - symbol slobody a spravodlivosti
Slobodu zobrazoval ako "hmotnú" ideu,ktorá je potreb-
ná pre všetky národy
slobodu pokladal za prvú a najdôležitejšiu vec za
ktorú by mali ľudia bojovať
Slobodu dal najmä do vienka Jánošíkovi,ktorý ju mal
rozsievať po celej zemi (po slovenských mestách a de-
dinách)
Slobodu pokladal ju za jednu z významných sociálnych
podmienok .
" Ja chodil po zboji, po tom šírom poli,
aby som zabudol v ťažkej nevoli,
ja chodil po zboji poľanou bezdrahou
aby som pravde naučil pyšných vrahov,
ja chodil po zboji, za SLOBODOU zlatou,
aby som rozrážal putá svojich bratov.
Sloboda,sloboda,slobodienka moja
pre teba mne páni šibenice stroja. "
J. Kráľ : Sociálnu a národnú slobodu očakával od revolúcie =>
=> J. Kráľ najrevolučnejší zo štúrovcov
Sloboda,pocity a túžba národa sa odráža v jeho
lyrických básňach i v baladách.
Najmä v diele ZAKLIATA PANNA VO VÁHU A DIVNÝ JANKO vy-
kreslil obraz nespokojenca,ktorý chce vyslobodiť za-
kliatu pannu = slobodu, ale zahynie vo Váhu = vo feu-
dálnej spoločnosti
Báseň OROL - symbol slobody u štúrovcov
Túžba po slobode : báseň Piesne
" Keby si rástla ,sloboda,
na zelenej hore,
hľadal by ťa vo dne v noci
o slnci, o zore."
sloboda - prostriedok na splnenie predstáv o budúcnosti
sloboda ,odpor -> súčasnej spoločnosti - v jánošíkov-
skej tematike.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?