Moravsko-Panónske legendy - Konštantín a Metod

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Moravsko-Panónske legendy - Konštantín a Metod

Život Konštantína
- delí sa do 18 kapitol
- zaoberá sa jeho životom od narodenia až do smrti, sústreďuje sa najmä na jeho predmoravskú činnosť a na obhajobu slovanského liturgického jazyka v Benátkach
- napísaný ešte za Metodovho života, autor Kliment

Kapitola 2.
- rodinné zázemie (otec, matka)
Kapitola 3.
- sen v siedmich rokoch života: zo všetkých dievčat v meste si vybral Sofiu (múdrosť)
- výborný prospech v škole
- raz šiel s priateľmi na poľovačku a vzal so sebou krahulca, ale uniesol mu ho vietor. Konštantín upadol do smútku a dva dni nejedol. Rozmýšľal o prázdnote života a vtedy sa rozhodol vďaka Bohu vydať sa lepšou cestou, aby zbytočne nepremárnil svoj život
- usilovne študoval, jeho vzorom sa stal cirkevný učiteľ Gregor Nariánsky
- nemohol však celkom porozumieť jeho knihám, a tak poprosil učenca z cudziny, aby ho naučil gramatiku.

Hoci mu sľúbil aj svoj podiel na dedičstve, učenec odmietol jeho žiadosť
o jeho múdrosti a usilovnosti sa dopočul byzantský minister zahraničia a umožnil mu vyššie vzdelanie
Kapitoly 4 - 13.
- štúdium v Carihrade, o ceste k Arabom a Kozarom (kaukazský národ na pobreží Čierneho mora), najmä o jeho dišpute so Židom
- návrat do Carihradu
Kapitola 14.
- žiadosť kniežaťa Rastislava o vierozvestcov
- cisár s ňou oboznamuje Konštantína
- Konštantín argumentuje vo veci, ako môže Slovanov učiť bez písma, na čo cisár odpovedal, že mu ho môže dať Boh
- filozof sa oddal modlitbe, zjavil sa mu Boh a ihneď zložil písmená a začal písať slová evanjelia: "Na počiatku bolo slovo i slovo bolo u Boga i Bog bol slovo".
- cisár v liste Rastislavovi oslavuje Konštantína
Kapitola 15.
- príchod na Veľkú Moravu, boj s neprajníkmi Slovanskej liturgie, cesta ku Koceľovi
Kapitola 16.
- dišputa v Benátkach (867) s trojjazyčníkmi, ktorí mu vyčítali, načo učinil Slovanom knihy, ktoré dosial nik iný nevynašiel
- jeho filozofická odpoveď, ktorá ich zahanbila: "Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? Alebo či slnce nesvieti takisto na všetkých?..."
Kapitoly 17 - 18.
- odchod vierozvestcov do Ríma, prijatie u pápeža Hadriana II., vstup Konštantína do kláštora a jeho smrť
(podľa istých prameňov Konštantína v kláštore mučili a priviedli tam k smrti)

Štýl legendy
- próza + prvky veršovej výstavby - rytmizovaná priama reč
- rétorický obrazový štýl
- pestrá vetná konštrukcia
- dramatické dialógy, biblické citáty, podobenstvá, exemplá
- idealizované typizovanie Konštantínových vlastností (zbožnosť, mravná dokonalosť)
- konkretizovanie prírodnej reality na umeleckú

Život Metodov

- delí sa do 17 kapitol
- nadväzuje na život Konštantína, lebo sa nerozpisuje podrobnejšie o už spomínaných udalostiach
- najpodrobnejšie sa zaoberá jeho činnosťou vo Veľkej Morave, najmä zápasom s franskými kňazmi
- napísané tesne po Metodovej smrti, autor pravdepodobne Gorazd

Obsah
- detstvo a život v slovanskom kniežatstve ako správca, po čase sa funkcie vzdal a odišiel do kláštora na Olymp
- spolu s Konštantínom misijná činnosť v kozarskom kraji
- odchod na Veľkú Moravu
- odchod z Moravy po troch rokoch, pápež posvätil ich učenie
- smrť Konštantína
- žiadosť Koceľa (knieža v Panónii) adresovaná pápežovi, aby prepustil Metoda ako učiteľa v Panónii i v slovanských krajoch
- Metod vysvätený na biskupa, bola mu pridelená diecéza - proti čomu sa postavili jeho nepriatelia, pretože na diecézu si robili nárok už aj nemeckí biskupi
- Metod odvlečený do Bavorska, mučenie vo väzení v Švábsku (Nemecko) dva a pol roka
- správa o tomto sa dostala až k pápežovi Jánovi VIII., zakročil a dostal ho na slobodu
- po vyslobodení sa vybral ku Koceľovi, aby pokračoval v organizovaní diecézy, ale pápežov zákaz konať bohoslužby v slovienskom jazyku neposlúchol
- Moravania si uvedomili, že nemeckí kňazi im neprajú, a tak ich vyhnali a privolali k sebe Metoda za učiteľa a zverili mu všetky chrámy na všetkých hradoch
- rozkvet Moravskej ríše, premáhanie nepriateľov
- zdôrazňovanie a chvála Metodových vlastností (proroctvo)
- vyostrenie konfliktov s latinskými kňazmi - obžaloba na pápežskom dvore - obhajovanie bohoslužby pred Jánom VIII-im - pápež potvrdil pravovernosť, slovienske preklady a slovenský liturgický jazyk (evanjelium najprv po latinsky, potom po sloviensky)
- preklad Písma (okrem Makkabejských kníh), nomokánon a Ustanovenie Otcov o pokání za vraždu a o každom hriechu
- pred smrťou zvolal svojich učeníkov a za nástupcu zvolil Gorazda, lebo mohol byť prijateľný obom zložkám - slov. aj lat. - ale ani tak ho Rím neuznal a musel sa spolu s Metodovými žiakmi uchýliť do vyhnanstva

Štýl legendy
- prozaická legenda + prvky veršovej výstavby
- jednoduchšia vetná konštrukcia
- jednoduchý štýl: dialógy, biblické citáty, exemplá, úryvky z rečí a listov
- základné štylistické a jazykové prostriedky
- miestami idealizované typizovanie Metoda, ale pravdivejšie zobrazenie než u Konštantína
- trópy, figúry
- prírodná realita konkrétnej do poetickej.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?