Mládež a drogy

Kategorie: Slohy (celkem: 413 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 6907×

Příbuzná témataMládež a drogy

Co je to droga?

Zjednodušeně lze říci, že je to přírodní nebo chemicky připravená (syntetická) látka, která má vliv na vnitřní stav člověka a jeho prožívání vnější reality (tzv. psychotropní účinek), a která může vyvolat závislost.

Úvod

Drogy jsou všude kolem nás, staly se součástí našeho života. Posuzujeme je podle toho, zda jsou společností tolerovány (drogy legální) či nikoli (drogy ilegální) a podle míry rizika spojeného s jejich užíváním. Je dobré si uvědomit, že tato hlediska nejsou totožná (např. tabák a zvláště alkohol jsou drogy velmi rizikové, přestože legální). Ideální bezdrogová společnost neexistuje.Jde tedy o to, jak nejlépe se s tímto problémem vyrovnat. Výskyt drogového problému nevyloučí sebelepší výchova v nejširším slova smyslu ani prevence, ale ani sebedůmyslnější legislativní opatření. Opatřeními na co největším počtu společenských rovin (rodina, škola, sportovní a kulturní nabídka, masmédia, zdravotnická zařízení,…)však lze snížit počet konzumentů, rovněž i rizika související s užíváním.

Proč drogy v dnešní společnosti?

Moderní přetechnizovaná doba vedle výhod a vymožeností, které přinesla a přináší, má také své mínusy. Jejich kořeny jsou velmi hluboké, vzájemně spjaté a postihnout je v celé šíři zde není dost dobře možné. Pokusím se jen nastínit několik myšlenek ve spojitosti s drogovou problematikou. Drogy jsou opředeny mýtem. Dávají možnost nahlédnout někam, kam běžně není přístup a navíc je to ve většině případů zakázané, tím pádem o to lákavější. Jsou zdrojem tolika různých příjemných prožitků (z počátku) a to teď hned a bez námahy. V drogách se točí obrovské peníze. A společnost, ve které žijeme, je, ať chceme či ne, především tvrdě materialistická. V současné době jsou drogy všeho druhu k dostání všude (zejména ve větších městech – v klubech, školách, na ulici…). Užívá je stále více lidí. Nejohroženější skupinou se stala 15 – 25 letá mládež. K tomu přispěl především listopad 89. Mnoho lidí bylo svým způsobem naivních v doufání, že demokracie přinese jen krásné. Společnost byla naprosto nepřipravena čelit drogové expanzi. I přes některé varovné hlasy byl problém podceněn. Drogové mafie velmi rychle využily možnosti nového odbytiště a tradičně dobrého organizačního a inteligenčního potenciálu zdejších obyvatel. Pád socialismu a konflikt zemích bývalé Jugoslávie otevřel nové drogové trasy, z nichž některé vedou také přes naší výhodně položenou republiku.

Jedná se zejména o jednu z větví heroinové Balkánské cesty a kokainovou Jihoamerickou cestu. Nevyhovující stav legislativy.Nedostatečné množství specializovaných policistů. Snadná dostupnost drog, určitá módnost a přídech zakázaného ovoce udělaly a dělají na české drogové scéně své.

Několik poznámek k české drogové scéně

Věk prvokonzumentů drog včetně tvrdých klesá. Dvanáctiletí “heroinisté” už vůbec nejsou výjimkou. Čím je organismus nezralejší, tím snáze se poškozuje, tím rychleji vzniká závislost a tím větší jsou následky na psychickém vývoji jedince. Zvláště mladší přistupují k drogám (jakýmkoli) velmi lehkovážně, bez rozlišení, bez znalosti rizik (nedostatečná nebo selhávající primární prevence).Poptávka stále ještě vzrůstá. Ale např. marihuanu si každý vypěstuje sám, neprodává se, ale daruje, a to jen přátelům. Současná praxe je taková, že se naopak zneužívá mladistvých pod hranicí trestní odpovědnosti k dealerství a tím většinou i ke konzumaci. Čistota drog je v pouličním prodeji velmi kolísavá (někdy klesá až na 20%). Používá se nejrůznějších příměsí např. kakao, hlína, mouka, cukr, sádra…

Důvodů užívání drog je několik. Především se jedinec snaží uniknout před problémy v rodině, škole a celé společnosti. Dalším důvodem může být např. vliv party, zvědavost, nedostatečná společenská vytíženost apod. Droga se v poslední době velmi často objevuje i v širších sociálních skupinách, a to u vojáků základní služby a sportovců.

Drogová prevence

V primární drogové prevenci jde zejména o to, aby se co nejvíc snížila poptávka po drogách, aby drogy nebyly vyhledávány a konzumovány a aby vůbec nebyl důvod je vyhledávat a konzumovat. Je zde snaha ovlivnit chování jedince tím, že se vypůsobí změna norem a hodnot společenství, ve kterém žije, a které do jeho života přináší určitá rizika, a tak je odstranit nebo alespoň oslabit, aby v jejich důsledku nemohl drogový problém vzniknout, a to ani na bázi experimentu. Účinnost přímé (specifické) prevence závisí na několika požadavcích. Měli by ji provádět ti, kdož v drogové problematice přímo působí anebo ti, kteří byly náležitě proškoleni a jsou schopni hlubšího pohledu v souvislostech (nejlépe pedeagogové, kteří dobře znají své svěřence a dokáží drogovou problematiku nenásilně včlenit do výuky). Jednoduchá strategie zaměřená pouze na jednu společenskou oblast (např.

přednáška pro dospívající) vyjde naprázdno, je nutná kombinace mnoha způsobů zaměřených na různé skupiny a prostředí, ve kterém se vytvářejí normy a hodnoty.

Sekundární drogová prevence je vlastně vyhledání problému, který již vznikl a jeho léčba. Tedy jak pomoci těm, kteří již pravidelněji nebo pravidelně drogy berou, najít cestu zpět do života bez drog. Jak to udělat, aby člověk drogu užívající ji opět přestal vyhledávat a konzumovat a aby byl zdravotními důsledky (otrava, infekce…) této konzumace co najméně poškozen.

Drogy a zákon

Pokud máš drogu v malém množství (není nikde specifikováno), jedná se o přestupek.

Při “větším” množství si odsedíš až dva roky, při “větším rozsahu” jeden až pět.

Dáš někomu drogu a máš “ubytování” na rok až pět let (pokud se nebude jednat o přestupek).

Dáš drogu osobě mladší než 18 let, dostaneš dva až deset (vždycky).

Těžká újma na zdraví nebo smrt – deset až patnáct.

Máš nebo někomu dáš předmět na výrobu drog, máš jeden až pět, nebo pokutu, nebo propadnutí věci.

Jestliže znáš někoho, kdo spáchal činy uvedené výše a neudáš ho, můžeš dostat až tři roky.

Důsledky

Policie bude hlavně zatýkat “malé ryby”

Zvýší se cena drogy, proto naroste i kriminalita uživatelů drog.

Činnost nestátních protidrogových center bude ohrožena.

Dealeři nebudou mít drogy u sebe, prokázání trestného činu se nezjednoduší.

Otázky do diskuse:

Je současná právní úprava dostatečná?
Názor na prevenci a v čem by se měla zlepšit?.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?