Mikroekonómia

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 13. února 2015
  • Zobrazeno: 539×

Příbuzná témataMikroekonómia

Metódy mikroekonómie

Mikroekonómia a makroekonómia predstavujú dva síce rôzne, ale vzájomne sa doplňujúce pohľady na tú istú ekonomickú realitu, preto aj základné metódy majú spoločné. Najvšeobecnejší postup vedeckého skúmania predstavuje všeobecná vedecká metóda Je vlastná každému vedeckému skúmaniu, uplatňuje sa teda aj v ekonomických disciplínách. Predstavuje všeobecný cyklus vedeckého poznania, ktorého súčasťou sú nasledujúce čiastkové postupy, resp. fázy skúmania: · procesy pozorovania ekonomických javov, · ich opisovanie, analýza, porovnávanie a triedenie, · utváranie a formulovanie hypotéz, · testovanie hypotéz, napr. formou riadených experimentov, porovnávaním, ekonomickým modelovaním · formulovanie teórie v podobe zákonov a zákonitostí, ako výsledku syntézy poznatkov a ich zovšeobecnenia. V rámci ekonomickej analýzy sa využívajú také metódy ako napr. dedukcia, indukcia, metódy matematickej štatistiky. Pri testovaní hypotéz sa používajú okrem kontrolovaných experimentov najmä ankety, komparatívne metódy (metódy porovnávania), ekonomické modelovanie a iné.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekon%C3%B3mia

K odhaleniu dôležitých súvislostí sa využíva vedecká abstrakcia považovaná za základnú metódu ekonomickej teórie. Spočíva v skúmaní vybraných javov, pričom sa neuvažujú činitele, ktoré z hľadiska skúmanej stránky javu nemajú podstatný vplyv, alebo ich pre daný prípad považujeme za nemenné. Tento predpoklad, označovaný ako „ceteris paribus“ (t.j. ostatné podmienky nezmenené) umožňuje skúmať vzťah nezávislej a závislej premennej pri vylúčení vplyvov ďalších možných (menej podstatných) činiteľov. Napr. pri skúmaní vplyvu zmeny ceny automobilov na zmenu predaného množstva neuvažujeme vplyv ďalších premenných (zmeny cien potravín, pohonných hmôt, zmeny príjmov obyvateľov, a pod.). Vyjadrením týchto vzťahov sú ekonomické modely. Mikroekonomické modely umožňujú vysvetliť napr. vzájomný vzťah trhovej ponuky a trhového dopytu, umožňujú podnikom a spotrebiteľom riešiť ekonomické problémy tak, aby ich činnosť priniesla najvyšší možný efekt, pomáhajú trhovým subjektom rozhodovať a správať sa efektívne.

wikipedia.org/ekonomia

Pomocou mikroekonomických modelov vyjadrujeme podstatné vzťahy medzi zvolenými premennými mikroekonomických javov, zjednodušujú realitu a umožňujú pochopiť podstatné 8 mikroekonomické javy a procesy, vyjadrujú alebo vysvetľujú stav resp. potrebu zmeny stavu (normu). Okrem podmienky ceteris paribus však predpokladajú, že sa ekonomické subjekty správajú racionálne, t.j. v súlade so svojimi potrebami, cieľmi a možnosťami. V praxi riadenia podnikového hospodárstva sa využívajú ďalšie vedecké metódy a špecifické postupy ako napr. rozhodovacie metódy, metódy prognózovania a plánovania, metódy analýzy ekonomického prostredia, rozpočtovanie, metódy riadenia zásob, nákladové metódy a pod. Avšak ani využívanie vedeckých metód nezabráni, aby pri skúmaní mikroekonomických javov a procesov nedochádzalo k niektorým chybám. Najčastejšie dochádza k chybnému usudzovaniu o príčinách a dôsledkoch, k nezohľadnení vplyvu niektorého z podstatných faktorov, častou chybou je i nesprávne usudzovanie zo správania jednotlivcov na správanie celku. To treba brať do úvahy pri výbere jednotlivých metód, pri konštrukcii modelov a najmä pri interpretácii výsledkov skúmania.Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?