Metrika

Kategorie: Gramatika (celkem: 174 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 7392×

Příbuzná témataMetrika

Rytmus - založený je na opakovaní istých javov

Prozódia
- systém pravidiel, kt. platia pre rytmus istého druhu
- prozódia v slovenčine:
o časomerný veršový systém - založený na striedaní krátkych a dlhých slabík (klasicizmus - J. Hollý, J. Kollár)
o sylabický veršový systém - opiera sa o ľudovú slovesnosť (štúrovci)
o sylabotonický veršový systém - založený na striedaní prízvučných a neprízvučných slabík a na zachovávaní rovnakého počtu slabík v jednotlivých veršoch (obd. od Hviezdoslava po voľný verš)

Stopa
- základná metrická jednotka platiaca pre rytmus
- najmenšia jednotka časomerného a sylabotonického veršového systému
- v časomiere sa stopa skaladá z jednej dlhej (-) a jednej al. viacerých krátkych slabík (u)
- v sylabotonizme sa striedajú prízvučné a neprízvučné slabiky
- móra = čas, za kt. sa vyslovuje krátka slabika
- anakrúza = predrážka, prvá slabika vo verši
o trochej (- u) (časomiera - krátky, sylabotonizmus - to je)
o jamb (u -) (idúc) (blankvers = päťstopový, obyčajne 10- al. 11-slabičný jambický verš bez rýmov a strof; W. Shakespeare - Hamlet, P. O. Hviezdoslav - Herodes a Herodias)
o spondej (- -) (páví)
o daktyl (- u u)
o anapest (u u -)
o amfribrach (u - u)
o choriamb (- u u -) - trochej + jamb
- dipódia - spájanie 2 a 2 stôp, čím sa vytvára dvojstopa.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?