Medzinárodný marketing v podmienkach poskytovateľov poštových a telekomunikačných služieb

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)Medzinárodný marketing v podmienkach poskytovateľov poštových a telekomunikačných služieb


Medzinárodný marketing v pošte a telekomunikáciách je koncepciou podnikania v oblasti poštových a telekomunikačných služieb na svetovom trhu .

Aspekty uplatňovanie medzinárodného marketingu:

 domáca konkurencia využíva v plnom rozsahu výhody domáceho prostredia
 marketing sa realizuje v rôznych krajinách rôzne, nutnosť adaptovať svoju marketingovú politiku v dôsledku činnosti vonkajšieho prostredia ( uplatňovanie všetkých známych nástrojov marketingového mixu, často však vo veľmi rozdielnych podmienkach)
 globálny prístup na trhy poštových a telekomunikačných služieb, ktoré sa v podstatnej miere chápu ako jednotný svetový trhNa základe tejto predstavy je potrebné v rámci trhovo orientovaného a multifunkčného pohľadu definovať:
- ktoré globalizačné sily pôsobia na poštový a telekomunikačný podnik,
- aké ciele môžu byť v globálnej stratégii dosiahnuté,
- akými formami internacionalizácie a konkurenčnými stratégiami by mal byť "globálny marketing" vytváraný,
- pomocou akých konkrétnych opatrení je možné implementovať koncepciu globalizácie do života firmy,
- ako by mala byť stratégia globalizácie úspešne implementovaná

Medzinárodný marketing
je
na rozdiel od jednoduchej transakcie medzinárodného obchodu alebo výmeny,
marketingovou stratégiou,
ktorá je realizovaná na základe marketingového programu,
ktorý zahŕňa komplex činností
poštovej a telekomunikačnej firmy orientovaný na poznanie a využitie trhu.

Manažment medzinárodného marketingu
je
manažmentom marketingu
so zameraním na medzinárodné podnikateľské prostredie.

Schéma medzinárodného marketinguRealizácia činností v rámci medzinárodného marketingu závisí:
od stupňa angažovanosti poštového a telekomunikačného podniku v medzinárodnom marketingu, ktorý možno kvalifikovať vo všeobecnosti ako:
- žiadny
- nepravidelný
- pravidelný
- globálny
Stratégia poštového a telekomunikačného podniku v súlade so stratégiou internacionalizácie, v porovnaní s niektorými vybranými produktami:

Výhody
globalizácie
(integrácie)Výhody miestneho hľadiska(diferenciácie)
Stupeň angažovania
poštovej a telekomunikačnej firmy
v medzinárodnom marketingu
závisí
 od jej vnútorných podmienok pre poskytovanie poštových a telekomunikačných služieb
 od vonkajších podmienok a podnetov, ktoré motivujú medzinárodné podnikanie

Podmienky určujúce dosiahnutie vyššieho stupňa angažovania firmy v medzinárodnom marketingu:
- veľkosť firmy daná jej súhrnným obratom, tržbami, objemom základného kapitálu
- vecné zameranie podnikateľského programu - produktové zameranie, služby, ktoré firma poskytuje, atď.
- konkurenčná schopnosť produkcie a poskytovaných služieb
- finančná situácia firmy a finančné zdroje
- závislosť firmy od zahraničných zdrojov
- organizačná vyspelosť
- personálne a manažérske zdroje firmy pre medzinárodný marketing
- skúsenosti firmy v medzinárodnom marketingu
- obchodné a podnikateľské spojenia doma i v zahraničí

Príčiny a podnety angažovania poštových a telekomunikačných firiem v medzinárodnom marketingu
vyplývajú z podmienok zahraničného i domáceho prostredia, ako aj z vnútorných podmienok a vzťahov firiem
Angažovanie v medzinárodnom marketingu:
 rozširuje pre tieto firmy krátkodobé ziskové možnosti
 poskytuje neporovnateľne širší priestor pre dlhodobý rast. Ciele orientované bezprostredne na zisk:
- maximalizáciu zisku
- stabilitu a optimalizáciu zisku
- návratnosť a rentabilitu investícií
- rentabilitu predaja
- tempo rastu predaja, obratu, zdrojov firmy, atď.

Ďalšie ciele poštovej a telekomunikačnej firmy:
- želaný alebo optimálny objem predaja poštových a telekomunikačných produktov
- optimálny podiel na trhu
- stabilitu podniku a podnikania
- budovanie značky a goodwill podniku
- udržanie sa na trhu
- získanie technológie, know-how
- finančnú likviditu a solventnosť
- zabezpečenie existujúceho manažmentu vrátane personálneho,
- zabezpečenie a udržanie zamestnanosti
- zníženie podnikateľských, finančných, konkurenčných, obchodno-politických rizík
- službu zákazníkom
- charitatívnu činnosť, atď.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?