Medzinárodné inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských práv

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Medzinárodné inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských práv

Rada Európy
- je najstaršia európska politická organizácia, založená 5. mája 1949 pre medzivládnu a medziparlamentnú spoluprácu
- 41 členských št. - je spoločenstvom krajín, vyznávajúcich rovnaké hodnoty, ktoré sú zakotvené v štatúte organizácie: pluralitná demokracia, ľudské práva, právny štát
- pôsobí vo všetkých oblastiach, s výnimkou obrany a hospodárskej integrácie
- sídlo organizácie: Štrasburg (Francúzsko)
- jeden z hl. cieľov: ochraňovať ľudské práva a posilňovať pluralitnú demokraciu

- zákl. dokumentom tejto organizácie je Dohoda o ochrane ľudských práv a základných slobôd
- za dobu sv. existencie sa stala najprepracovanejšou a najúčinnejšou zmluvou o ľudských právach na svete
- na rozdiel od vš. ostatných dohôd a deklarácií o ľudských právach, disponuje Rada Európy ochranným mechanizmom, kt. umožňuje prešetrenie priestupkov proti ľudským právam a zjednanie nápravy al. odškodnenie
- za uvedeným účelom boli vytvorené nasledovné orgány: Európska komisia, Európsky súd a Výbor ministrov sídliaci vo franc. meste Strasbourg
- ochranný mechanizmus môže byť použitý proti ktorémukoľvek signatárskemu št.
- umožňuje jednotlivým členským št. vzniesť žalobu proti inému št., či jednotlivcovi proti členskému št.

Organizácia spojených národov
- ustanovujúca konferencia sa konala v San Franciscu za účasti 51 protifašistických krajín, kt. tu prijali Chartu OSN
- organizácia oficiálne vznikla 24. októbra 1945, keď Chartu ratifikoval dostatočný počet signatárskych št. - jedným z jej hl. cieľov je aj podpora ľudských práv a slobôd pre všetkých
- 189 členských št. - najvýznam. dokumentom, kt. definuje ľudské práva je Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá Valným zhromaždením OSN 10.12. 1948 - tento deň je na celom svete na počesť tejto udalosti pripomínaný ako „Deň ľudských práv"
- ďalšími významnými dokumentmi v tejto obl. sú Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (16.12. 1966)
- okrem týchto prijala OSN celý rad dokumentov o právach detí, žien, mládeže, proti rasovej a inej diskriminácii

Konferencia o európskej bezpečnosti a spolupráci v Európe
- podpísaním Helsinského Záverečného aktu (1. august 1975) vznikla Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe
- na summite v Budapešti 1994 sa formálne prijal nový názov OBSE, ktorý je platný od 1.1. 1995.
- 54 členských št.

- členské štáty sa zaviazali rešpektovať ľudské práva a základné slobody, demokraciu, princípy právneho štátu a zabezpečiť sociálnu spravodlivosť a ochranu životného prostredia.

- členmi tejto inštitúcie sú európske št., USA a Kanada
- medzi problémy prerokúvanými touto organizáciou má nezastupiteľné miesto aj problematika ľudských a občianskych práv
- najvýznamnejšími podujatiami v rámci KBSE, na kt. sa prerokúvali humanitárne problémy, boli následné schôdzky KBSE v Madride (1983), Viedni (1989), ale najmä v Paríži a Kodani (1990) a Moskve (1991)
- v dokumentoch z týchto konferencií sa št. zaviazali dodržiavať ľudské a občianske práva definované dokumentmi OSN ako i princípy demokratického usporiadania št. - okrem podpory všeobecne platných dokumentov sa konferencia zaoberala problematikou možnosti odmietnuť vojenskú službu z dôvodu svedomia, podmienkami vyhlásenia výnimočného stavu, vzťahmi a právami národnostných a etnických menšín, definovaním právneho št.…

- ochranou ľudských práv sa zoberá rad medzinárodných organizácií a inštitúcií a sú vo väčšej al. menšej miere obsahom ústav a zákonov demokratických št. sveta


Základné dokumenty vzťahujúce sa k ľudským právam
- Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948, OSN)
- Dohoda o politických právach žien (1952, OSN)
- Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a zákl. slobôd (1950, Rada Európy)
- deklarácia práv dieťaťa (1959, OSN)
- Dohovor UNESCO o odstránení diskriminácie vo vzdelávaní (1960)
- Medzinárodný dohovor o odstránení vš. foriem rasovej diskriminácie (1966, OSN)
- Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966, OSN)
- Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966, OSN)
- Deklarácia OSN o odstránení diskriminácie žien (1967)
- Záverečný akt helsinskej Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (1975).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?