Matej Bel životopis

Kategorie: (celkem: 853 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. července 2006
  • Zobrazeno: 2225×

Příbuzná témataMatej Bel životopis

BEL, Matej (Belius, pseud. Bujdosó Magyarfi, Meliboeus, Mit Beter,
Milovník Bedlivý, Manželúv Bedlivý Ctitel, Milovník Božích Prikáza-
ní, Milovník Božího slova) -. polyhistor, vlastivedný pracovník,
stredoškolský učiteľ (22. 3. 1684 Očová, okr. Zvolen - 29. 8. 1749
Bratislava). Otec Matej B. - Funtík, poddaný roľník a mäsiar
(?-1702), matka Alžbeta, rod. Česneková. Manželka Zuzana, rod. Hermanová (?-1767), dcéra banskobystrického lekárnika, mal 8 detí,
z nich => Karol Ondrej, -=> Matej Gottfried a Ján Teofil, gelnický
lekár.

Rektor školy v Klosterbergene pri Magdeburgu, 1708 prorektor,
1710 rektor ev. gymnázia, 1708-09 zároveň ev. pastor pri špitálskom
kostole sv. Alžbety v Banskej Bystrici,1714-19 rektor ev. gymnázia, od
1719 farár nem. ev. cirkvi v Bratislave, od 1748 na dóchodku. Zomrel na
ceste z rak. kúpelov Altenburg, kde bol na liečení.

Na gymnáziu v Banskej Bystrici ho ovplyvnili jeho prof. J. Burius ml. a J. Pilárik, na univerzite v Halle najmá prof. morálnej filozofie A. H. Francke (začas bol vychovávatelom jeho syna), prof. filozofie J. F. Buddaeus, latinčiny K. Cellarius-Keller, prirodzeného a verejného
práva Ch. Thomasius a J. P. Ludewig. V období jeho štúdia prevládal
na hallskej univerzite protischolastický duch, bola centrom nem. pietizmu, náboženského prúdu, kt. mal objektívne spoločenské korene
a zo zač. sa prelínal s raným osvietenstvom a jeho teóriou prirodzeného
práva. Pretože na Slo. na ružomberskej synode 1709 bol pietizmus
najmá zásluhou D. Kana odsúdený a zakázaný, sám sa musel po
zvolení za farára v Banskej Bystrici podrobit skúškam z pravovernosti. Zostal však jeho trvalým, aj ked umierneným prívržencom, jeho
zásluhou sa Bratislava stala jeho uh. centrom (malé Halle). V 20. rokoch sa v kontakte s protestantskými členmi náboženskej snemovej
komisie zasadzoval za spoluprácu luteránovi s kalvínmi, v čom vplýval
aj na D. Krmana. Pietizmus ho ovplyvňoval najmá v náboženskej
a pedagogickej oblasti.

Jeho svetonázor v mladosti výrazne ovplyvnilo stavovské povstanie
uh. šlachty proti Habsburgovcom, vedené Františkom II. Rákocim, kt. dávalo protestantom možnosti náboženských slobôd. Ako jeho prívr-
ženca, ho v januári 1709 v Banskej Bystrici odsúdil cisársky generál
Heister ako buriča. na smrt, napokon ho omilostil. Za svoje pokrokové
spoločenské názory mal neprajníkov najmá medzi šlachtou, meštian-
stvom i v samej cirkvi v Uhorsku aj mimo nebo.

Okolo 1720 ho obvinili,
že študijné cesty po Uhorsku, na kt. skúmal prírodné podmienky
jednotlivých oblastí a možnosti ich ekonomického využitia, využíva na
špionáž pre cudzie mocnosti. Tomuto obvineniu sa ubránil a svojou
vedeckou prácou získal verejné uznanie, nezvyklé na ev. vzdelanca:
cisár Karol VI. financoval vydávanie jeho vlastivedných práv, vysoká
kat. cirk. hierarchia vydávanie hist. prameňov, zlatú medailu s vlast-
ným portrétom mu venoval pápež Klement XII.

Uh. vlastenec, kt. sa však úplne nestotožňoval s dobovým patriotiz-
mom uh. šľachty. Vo verejnej, pedagogickej a vedeckej činnosti venoval
veľké úsilie vzájomnému pochopeniu a zblíženiu národov Uhorska. Jeho rodina bola nem., jeho synovia sa stali nem. vzdelancami, ako
farár nem. církvi sa zameral na dejiny a súčasný stav Nemcov
v Uhorsku. Za vládnúci národ pokladal Madarov, resp. mad. šľachtu;
v prospech mad. kultúry vykonal najviac v histórii, jazyku a literatúre. Nezabudol ani na svoj slov. póvod, slov. povedonůe prejavil v mnohých
právach: v Notitiách vyzdvihol populačnú silu, pracovitost a podnika-
vost slov. ľudu, pri opise národnostných bojov v mestách očividne
podporoval Slovákovi proti nem. patriciátu, vyzdvihol schopnost slov. vzdelancov plebejského póvodu, v duchu Maginovej Apológie, kt.
výskumu prameňov k dejinám Uhorska. Plánoval vydať 3 zv., v každom
po 10 prameňoch. Vyšiel iba 1. zv., z dalšieho 2 pramene, ostatné zostali
v rkp. Jednotlivé časti venoval významným magnátom al. kat. cirkevným hodnostárom, prevažná časť prameňov sa vzťahovala na uh. dejiny 16. a 17. stor.

Jeho hl. životným dielom bol projekt komplexného vlastivedného
hist.-geografického výskumu Uhorska. Podľa rkp. diela (Descriptio
Hungariae) slov. exulanta v Nemecku K. Parschitia vypracoval
1718-19 dotazník opisu uh. stolíc, 1723 svoj projekt Posol starého
a nového Uhorska (Hungariae.. prodromus). Podľa neho mal staré
Uhorsko spracovať v 4 knihách (Skýtska, Hunská, Avarská, Madar-
ská), nové v 3 knihách (Dejiny, Zemepis, Prírodopis). Zemepis mal
okrem všeobecného geografického opisu obsahovať hist.-geografický
obraz všetkých 48 uh. stolíc. Prírodopis mal mať 14 častí. Z tohto
projektu sa realizovala iba kniha Zemepisu - Notitia. Z jej plánova-
ných 6-7 zv. vyšli 4: 1. zahrnuje hist.-geografické poznatky (notitie)
Bratislavy a Bratislavskej stolice, 2. dokončeme Bratislavskej stolice,
stolicu Turčiansku, Zvolenskú a Liptovskú, 3. stolice Pešť, Pilis a Solt,
4.

Novohradskú, Tekovskú, Hontiansku, Nitriansku a Malohontskú
stolicu. (V 5. zv. ma.li byť stolice Gemer, Šariš, Zemplín, Abov, v 6. Komárno, Ostrihom, Orava, Trenčín). Notitie ostatných uh. stolíc
ostali v rkp, v jeho rkp. pozostalosti sa zachovali takmer všetky
podklady knihy Prírodopis, sú v mad. archívoch (najmä v Budapešti
a Esztergome), jeho vdova ich 1760 predala arcibiskupovi J. Baťánovi,
časť kúpil A. F. Kollár pre Dvorskú knižnicu vo Viedni.

Skúsenosti z kolektívnych prác na Notitiách i poznatky z vyspelejších
európskych krajin ho podnietili zabezpečiť širšiu a trvalejšiu organizač-
nú bázu rozvoja vedeckého života v Uhorsku. R. 1735 vypracoval
a vrcholným uh. orgánom predložil návrh na založenie celouh. učenej
spoločnosti so sídlom v Bratislave. Mala mať 4 tr. a svojím členom
vydávať časopis Observationes Posonienses. Návrh však narazil na
odpor jezuitov a nerealizoval sa. Zakladateľ uh. vlastivednej školy, kt. principy pretrvali až do 19. stor. Vedecké práce publikoval v Miscella-
nea Berolinensia, Nova Lipsensia, Hamburger Magazín a i. (písal
v 4 rečiach).

Jedna z najväčších uh. a slov. vedeckých postáv 18. stor. (Veľká
ozdoba Uhorska-Magnum decus Hungariae), rešpektovaná aj v zahra-
ničí: člen londýnskej Royal Society, berlínskej der Wissenschaften,
jenskej Societas latina, olomouckej Societas incognitorum. 300. výročie
jeho narodenia zaradili do kalendára výročí UNESCO na rok 1984.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?