Marihuana a alkohol v školách

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 4333×

Příbuzná témataMarihuana a alkohol v školách

1. Predmet výskumu

Problematika užívania marihuany a alkoholu je v súčasnosti veľmi aktuálna, dotýka sa celej spoločnosti. Predmetom výskumu sú študenti stredných škôl vo veku od 15 do 17 rokov v meste Banská Bystrica.


2. Cieľ a úlohy výskumu

Cieľom výskumu bude poukázať na frekvenciu užívania marihuany a alkoholu a príčiny, ktoré k užívaniu vedú.

Úlohou výskumu je:

v zistiť aká je veková hranica, kedy sa mladiství prvýkrát dostali ku konzumácií marihuany a alkoholu
v zistiť v akej frekvencií dochádza k užívaniu marihuany a alkoholu
v zistiť aký podiel má užívanie na prospech a správanie mladistvých
v zistiť aký je vzťah medzi užívaním marihuany a alkoholu a rodinným prostredím, v ktorom mladistvý žije


3. Vedecké hypotézy

H1: K užívaniu alkoholu a marihuany nabádajú mladistvých častejšie ľudia, ktorých lepšie poznajú ako neznámi.

H2: Mladiství, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín častejšie inklinujú k užívaniu takýchto látok.

H3: Mladiství s horším prospechom sú náchylnejší na užívanie marihuany a alkoholu.

H4: Podchytením aktivít, ktoré súvisia s voľným časom mladistvých školou a rodinou, by sa znížilo riziko užívania a vzniku závislosti.


4. Výskumné metódy

Prvá fáza výskumu bude zameraná na štúdium literatúry a na získavanie teoretických vedomostí o danej problematike.
Druhá fáza výskumu sa zameria na zber empirických faktov. Výskum bude prebiehať formou dotazníka. Dotazníková metóda zaručuje anonymitu respondentov, čím sa zvýši pravdepodobnosť, že budú na otázky odpovedať pravdivo.
Tretia časť predstavuje spracovanie a vyhodnotenie získaných výsledkov. Pri vyhodnocovaní výsledkov použijeme:
- kvantitatívnu analýzu
- kvalitatívnu analýzu.
V štvrtej časti zovšeobecníme výsledky a porovnáme ich s výsledkami podobného výskumu realizovaného v minulosti.


5. Cieľ výskumnej vzorky a lokalita výskumu

Výskumnú vzorku budú predstavovať náhodne vybratí mladiství od 15 do 17 rokov. Výskum sa bude uskutočňovať na stredných školách v Banskej Bystrici.


6. Organizačné zabezpečenie výskumu

Pre úspešnú realizáciu výskumu a získanie podkladov pre spracovanie a vyhodnotenie výsledkov výskumu je potrebné zabezpečiť tieto opatrenia:

1. Zostaviť otázky v dotazníku tak, aby boli jasne a zreteľne formulované.

2. Zabezpečiť si povolenie od vedenia škôl pre realizáciu výskumu.

3. Určiť si najvhodnejší čas na vyplnenie dotazníka.


7. Finančný rozpočet

1.

Materiálno-technické zabezpečenie 700,– Sk
2. Náklady na dopravu 250,– Sk
Spolu: 950,– Sk


8. Časový harmonogram

Prvá fáza výskumu bude trvať 2 mesiace. Príprava dotazníka potrvá 1 týždeň. Čas potrebný na prácu s respondentmi bude 1 mesiac. Spracovanie a vyhodnotenie získaných informácií bude trvať 3 týždne.


9. Výstup

Po vyhodnotení získaných informácií výsledky výskumu porovnáme s hypotézami. Výsledok porovnania formulujeme tak, aby bol zrozumiteľných a najmä využiteľný v praxi. Vyhodnotenie poskytneme vedeniu škôl, kde sa výskum uskutočnil.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?