Manažment

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 21. ledna 2007
  • Zobrazeno: 20961×

Příbuzná témataManažment

1. MANAŽMENT AKO SAMOSTATNÁ VEDNÁ DISCIPLÍNA; PODSTATA MANAŽMENTU A ZÁKLADNÉ PRÍSTUPY K JEHO VYMEDZENIU
manažment - teória a prax riadenia vo vyspelých krajinách s trh. hospodár-stvom, ktoré sa vyznačuje pružnou konkurenčnou štruktúrou a neblokova-nými cenami
významy: 1. M ako praktická činnosť - druh práce alebo aktivít, ktoré. sa musia vykonať na dosiahnutie cieľa?2. M ako teória či vedná disciplína - naaku-mulovaný a logický usporiadaný súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia ?3. M ako osobitná skupina ľudí - ľudia, kt. poslaním je plniť manažérske funkcie
2. PODSTATA A SYSTÉMY MANAŽMENTU VO SVETE A ZÁKLADNÉ ROZDIELY MEDZI NIMI
1.) americký (M vznikol v USA) - tradícia; metódy just in time, riadenie kvality, totálna údržba, logistika, totálna akosť
2.) euro-americký (západoeurópsky, západný, nemecký výrobný spôsob) - Nemecko - rovnocenné (málo štrajkov, krátky prac.čas), odborná príprava
3.) japonský - Edwards Deming (zdokonaľovanie kvality), Joseph M. Juran (just in time), Peter Drucker (manažment v marketingu)
Americký model1. Indiv.proces prijímania rozhodnutí2. Individuálna zodpovednosť3. Prísne formalizovaná štruktúra4. Prísne formalizov.postupy kontroly5. Individ.kontrola zo strany vedenia6. Rýchle hodnotenie a realizácia7. Orientácia procesu výberu na pro-fesionálne návyky a iniciatívu8. Štýl vedenia orient.na jednotlivca9. Orientácia vedúcich na dosahova-nie individuálnych výsledkov10. Cieľové formálne pracovné vzťa-hy s podriadenými11. Postup založený na individuál-nych úspechoch a výsledkoch12. Špeciálna odborná príprava (úzko zameraní odborníci)13. Úzka závislosť výšky príjmov od individ.výsledkov a produktivity14. Krátkodobá zamestnanosť Japonský model1. podľa princípu konsenzu2. Kolektívna zodpovednosť3. Pružný neformálny prístup4. Všeobecné, neformálne5. Skupinové formy kontroly6. Pomalé hodnotenie a realizácia7. Výber vedúcich podľa schopnosti koordinovať a kontrolovať8. na skupinu9. na dosahovanie harmónie v skupine a skupinové výsledky10. Osobné, neformálne vzťahy s podriadenými11. Postup podľa veku a odpracova-ných rokov12. Nešpecializovaná odborná prí-prava (vedúci univerzálneho typu)13.Urč.výšky príjmov od iných fakto-rov (odprac.roky, výsl.skup.práce)14. Dlhodobá zamestnanosť
3. PODSTATA A HLAVNÉ SMERY TRADIČNEJ ŠKOLY MANAŽMENTU
a.) "Vedecké riadenie" - taylorizmus
- základy - Frederick W. Taylor (1856-1915)?nevytvoril teóriu riadenia fir-my??skúmanie človeka ako objektu riadenia?štandardizácia, resp.

normo-vanie práce - roboš je lenivý?materiálna motivácia robotníka - penia-ze?dôsl. deľba práce medzi fyzickou (roboš) a duševnou (vedenie)?funkčný systém riadenia
- princípy taylorizmu: 1. vytvorenie skutočnej vedy o riadení?2. vedecký výber robotníkov?3. vedecký výcvik a zdokonaľovanie robotníkov?4. čo najpria-teľskejšia spolupráca vedúcich s robotníkmi
- fordizmus - hromadnosť, technická normalizácia a pásová výroba
- batizmus, toyotizmus - vylúčenie plytvania, kvalita, množstvo
b.) procesný prístup k M
- základy - teória "administratívneho riadenia" - Henry Fayol (41-25)?skúmanie človeka ako subjektu riadenia
- výrobné podniky plnia 6 činností - funkcií, kt. tvoria objekt riadenia: 1. tech-nickú (ťažba, výroba, premena)?2. obchodnú (nákup, predaj, výmena)?3. fi-nančnú (obstar., spracov. a využívanie kapitálu)?4. ochrannú (ochrana stat-kov a osôb)?5. účtovnú (inventariz., bilancov., určenie ceny, náklady, šta-tist.)?6. riadiacu (administratívnu, resp. správnu)
- obsah riadenia (M) vymedzil pomocou 5 prvkov (činností): 1. predvída-nie?2. organizovanie?3. prikazovanie?4. koordinovanie?5. kontrola
- základ "adm. t." tvorí 14 zásad: deľba práce, autorita, disciplína, jednotné pri-kazovanie, jednotné vedenie, podriadenie čiastkových záujmov spoločnému záujmu, odmena, centralizácia, stupnica hodností, slušnosť, poriadok, stá-losť zamestnancov, iniciatíva, súlad, jednota zamestnancov
c.) byrokratický prístup k organizácii
- Max Weber (1864-1920)
- zákl. princípy: 1. celk. činnosť sa má rozčleniť na elementárne, najjedno-duchšie operácie a podľa toho aj úlohy a povinnosti každého článku organi-zácie?2. princíp hierarchie - podriadenosti - autority?3. potreba pravidiel - štandardnosť uskutočň. úloh?4. formálne, neosobné, nestranné, racionálne riadenie?5. zamestnanie - kariéra, lojálnosť a kvalifikovanosť?6. byrokr. sys. - najvyšší stupeň efektívnosti - presnosť, stálosť, pevnosť disciplíny a spoľahlivosť
- tradič. teória - kritika - absolutizácia formálnej stránky organizácie a posu-dzovanie organizácie ako uzatvoreného systému
4. ŠKOLA MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV
- zdôrazňovanie psychologicko-sociálnej stránky M - obracajú sa na člove-ka?Mary M.

Folletová, Elton Mayo - hawthornské experimenty?proti Taylo-rovmu "ekonomickému" človekovi - vnímali človeka ako sociálnu bytosť
- vypracovali názory dotýkajúce sa ľudského správania v organizáciách: fir-ma nielen ekonomický a technický, ale aj sociálny systém?jednotlivca moti-vujú aj sociálno-psychologické stimuly?produktivita práce súvisí so spokoj-nosťou robotníkov?dominantné miesto majú neformálne pracovné skupi-ny?štýl vedenia - modifikovať - demokratické štýly vedenia?riadenie vyžaduje - vedúci aj sociálna schopnosť?dôležité vytvorenie efektívnych komunikačných kanálov
??vplyv na myslenie v riadení a na vývoj M, ako aj na vtedajšiu prax vedenia
- táto teória - prudký rozmach pred 2. sv. vojnou
- Chester Barnard: rozporné zadelenie v rámci škôl?usiloval sa vytvoriť celo-svetovú teóriu organizácie?najpodst. charakt. skupiny - systém súčinnosti a spolupráce?veľká pozornosť motivácii ľudí - rovnosť medzi ich prínosom a uspokojením?pojem "efektívnosť" - spájal s "prežívaním organizácie"?najdôl. charakt. organizač. systému - spojenie (vzťahy) v ňom?prudké rozšírenie tejto teórie po 2. sv. vojne
- Abraham Maslow (hierarchia potrieb), Douglas McGregor
- psych.-sociálne prístupy - obsahová nehomogénnosť v čas. vývoji i v jednotl. etapách
5. PODSTATA A HLAVNÉ SMERY MODERNEJ ŠKOLY MANAŽMENTU
- rozširovanie interdisciplinárneho charakteru aplikovaním poznatkov nových vied (kybernetiky, všeobecnej t. systémov, uplatň. počítačov)
a.) rozhodovací prístup k riadeniu - Herbert A. Simon
- pozornosť na dva problémy: 1. na vypracovanie racionálneho postupu rozho-dovania, s čím súvisí vznik heurisitiky?2. na vypracovanie a využívanie ta-kých spôsobov rozhodovania, aby najefektívnejšie riešenie z rôz. variant
b.) matematický prístup k riadeniu - Churchman, Ackoff, Arnoff
- najznámejšia skupina vedcov operačného výskumu?matematické, heuristic-ké, kvantitatívne a sieťové metódy
c.) systémový prístup k riadeniu
- súvislosť so vznikom všeobecnej teórie systémov a kybernetiky?Ludwig von Bertalanffy - všeobecná teória systémov?Norbert Wiener - kyberneti-ka?objasnenie "spätnej väzby"
- zákl. charakteristické znaky: 1. organizácia je otvorený systém - interakcie so svojim okolím?2. uplatňovanie syntézy a integrácie objavených prvkov
- W. G. Scott - char. ľudskú organizáciu ako totálny systém, kt. tvoria: 1 časti (zložky) systému (jednotlivci, formálna a neformálna organizácia, fyz. pros-tredie), 2 spojovacie procesy (komunikácia, rovnováha, rozhodovanie), 3 ciele systému (stabilita, rast, interakcia)
6. VZNIK, VÝVOJ A HLAVNÉ SMERY A HLAVNÉ PRÍSTUPY V AMERICKOM MANAŽMENTE
M vznikol v USA (2.pol 19.st - nedostatok prac síl a nízke prac.tempo)?50% svet.produkcie (v 10.-60.rokoch 20.st.)?nové trendy (návrat ku klasickej a neoklasickej škole?po 2. sv.vojne - výsadne postavenie (zastavenie inová-cií, Európa a Japonsko dobiehajú)
mená: Taylor, Peters, Waterman, McKinsey, Towne
počítače - metódy: just in time, logistika, totálne riadenie akosti, údržby, parti-cipatívne riadenie, horizontálna organizácie

7. EMPIRIZMUS V AMERICKOM MANAŽMENTE PO 2. SVETOVEJ VOJNE
Peter F. Drucker - jeho koncepcia M ako umenie
- všetci manažéri - 5 zákl. činností: 1. určenie cieľov?2.

organizovanie prá-ce rozdeľovaním činností?3. motivovanie ľudí a zabezpečenie komuniká-cie?4. meranie a hodnotenie výsledkov práce (kvantita a kvalita)?5. zabez-pečovanie kvalifikačného rastu pracovníkov?
- koncepcia "riadenia podľa cieľov" - MBO?otázky organizácie - "štruktúru podmieňuje stratégia"?nevyhnutnosť zmeny M myslenia a konania v obd. ved.-tech. p.?jedinečné udalosti nemožno plánovať
- Alfred Chandler, Paul R. Lawrence, Jay W. Lorsch
- strateg. riadenie - spojené s kultúrou riadenia organizácie?kritické chyby riadiaceho myslenia a konania: 1 orientácia na krátkodobé ciele, 2 nesús-tavné a povrchné rozhodov. (hasenie problémov), 3 snaha o rýchly a oka-mžitý zisk (výsl.)
- Kenichi Ohmae-3C-sústredenie myslenia na:zákazníkov, konkurentov a vlastný podnik
- Hickman a Silva - podnik. kultúra - ďalšie 3C - spolupatričnosť, podpora schopných a súdržnosť
- odkladajú autoritatívne štýly riadenia v prospech neformálnych
8. PRAGMATIZMUS V PRÁCÁCH PETERSA A WATERMANA
- kritika ? "riadenie závisí od prehnaného používania analýzy a úzko vymedze-nej racionálnosti"
- 8 znakov vynikajúcich a inovujúcich spoločností: 1. sklon k aktívnemu kona-niu?2. spojenie so zákazníkom?3. autonómnosť (samostatnosť) a podnika-vosť?4. zvyšovanie výkonnosti (produktivity) prostredníctvom ľudí?5. drža-nie sa hodnôt (cieľov) firmy?6. držanie sa toho, čo firma vie a pozná?7. jed-noduchá organizačná forma a malý riadiaci aparát firiem?8. simultánne spá-janie pevných a voľných vlastností riadenia
9.

VÝVOJ JAPONSKÉHO MANAŽMENTU A JEHO SÚČASNÁ TENDENCIA ROZVOJA
I etapa: 1864-1945 - základ konfucionizmus?1864-pád feudalizmu?budovanie kapitalizmu?dominancia rodinných firiem?4 články: hlavný podnik, satelitné podniky, obchodný podnik, vnútropodniková banka?začiatky manažmentu - princípy: sociálny status pracovníka, princíp celoživotného pracovného po-meru, systém odmeňovania (vzdelanie, počet odpr.rokov), metódy riadenia (ringi systém, kaizen, kanban, TQM, metóda zero), systém výchovy a vzde-lávania (rotácia pracovníkov)
II.etapa: po 2.sv.vojne - v 60.rokoch hospodársky zázrak?1950-60: lacná pra-covná sila, lacné produkty, automobily, odvetvia náročné na prácu, 30% produkcie do USA, výchova mladej generácie - 400 univerzít, reorganizácia a reštrukturalizácia hospodárstva)?v súčasnosti: duálny systém (veľké a malé podniky), podniky riadi ministerstvo priemyslu a zahraničného obchodu (MITI); podnik si hľadajú zamestnancov (na celý život), prešli na a-mer.systém vzdelávania, silný taylorizmus a fordizmus
E.Deming (kvalita a skúšky akosti); J.Juran (just in time); P.Drucker (manaž-ment a marketing
10. CHARAKTERISTIKA A PRINCÍPY BAŤOVHO SYSTÉMU RIADENIA
snaha vytvoriť z podniku demokratický štát
princípy: samospráva dielní, decentralizácia riadenia, podiel na zisku, individu-álna zodpovednosť, plynulá výroba, prevodné karty na účtovanie medzi od-deleniami, účasť na zisku, informovanosť pracovníkov, týždenné konferen-cie, integrácia pracovníka do problémov spoločnosti, individuálna úkolová mzda, mali vysoké mzdy, 3-ročné plánovanie, v ústrety zákazníkom, dopln-kové služby (pedikúra), sociálne služby zamestnancom (banka, škôlka, jedá-leň)
11. EUROMANAŽMENT
- ovplyvňuje procesy globalizácie; vyžaduje novú orientáciu v oblasti vzdeláva-nia,
EU: škandinávske teritórium, anglo-americké teritórium, románske teritórium, germánske teritórium
euromanažment spája konvergentné činnosti (informatika, právo, chronomika-všeobecné problémy) a divergentné (problémy vyplývajúce z rozdielov medzi teritóriami)
myslitelia: Ulrich Steger (Volkswagen, porovnáva európske a americké firmy), Michal Albert (spochybňuje americké závery), Gilbert Probst, Peter Gomez, Cliff Bowman, Jean Claudi Larréche, Manfred Kets de Vric,
12. SYSTÉMOVÁ TEÓRIA MANAŽMENTU; PODSTATA A PREDSTAVITELIA
- súvislosť so vznikom všeobecnej teórie systémov a kybernetiky; snaha teo-reticky vysvetliť a odôvodniť pohyb reálnych objektov pomocou systé-mov?základné charakteristické znaky: 1. organizácia je otvorený systém - interakcie so svojim okolím; 2. uplatňovanie syntézy a integrácie objave-ných prvkov
- Ludwig von Bertalanffy - všeobecná teória systémov
- Norbert Wiener - kybernetika; objasnenie "spätnej väzby"
- W. G. Scott - char. ľudskú organizáciu ako totálny systém, kt. tvoria: 1 časti (zložky) systému (jednotlivci, formálna a neformálna organizácia, fyz. pros-tredie), 2 spojovacie procesy (komunikácia, rovnováha, rozhodovanie), 3 ciele systému (stabilita, rast, interakcia)
13. KOMPLEXNÁ (VIACDIMENZIONÁLNA) CHARAKTERISTIKA MANAŽMENTU
- komplexný sys.prístup - integrujú sa tu viaceré hľadiská; rôzne časové po-hľady;
- proces M - integrácia týchto čiastkových charakteristík; 1. funkčnej (pomo-cou manažérskych funkcií)?2. rozhodovacej?3. informačnej
- hľadiská: funkcie manažmentu, prijímanie a realizácia rozhodnutí, informačný proces
14.

MANAŽMENT AKO PODNIKATEĽSKÝ PRÍSTUP
- základom podnikania je kapitál, nápad, cieľ
každé podnikanie je vyjadrené princípom ekonomickej racionality (princ.objemu výroby a pr.vyhľadávania príležitostí) a spojené s mierov rizika
podnikateľské riziká: potencionálny prínos a potencionálne náklady (personál-ne, vecné a práne riziká) - potreba určiť potencionálne riziká
prepojenie manažmentu a podnikania: 1.tvorba výrobno-predajnej štruktúry (ži-votnosť výrobku, špecializácia a diverzifikácia, straté-gia)?2.plánovanie?3.financovanie??4.marketing (čo, za koľko, kedy, kde vy-rábať)?5.organizovanie; 6.ľudský faktor
15. VNÚTORNÝ MECHANIZMUS FUNGOVANIA HOSP.ORGANIZÁCIE; PODSTATA A ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA
základná charakteristi-ka:1.ekologická?2.technická?3.technologická?4.sociálno-psychologická?5.ochodná?6.ekonomická?7.právna?8. sociologicko-politická
výrobné možnosti podniku: prac.sily, prac.prostriedky, prac.predmety (jadro hosp. organizácie)
ekonomické procesy: procesy koncentrácie, špecializácie centralizácie, de-centralizácie, integrácie, diverzifikácie?technické procesy: procesy mecha-nizácie, automatizácie, elektronizácie, chemizácie, biologizácie?vyvolané procesy (sú zachytené vo výrobnom programe): na pracovné sily (zvyšova-nie kvalifikácie), na prac.prostredie (investičná výstavba, technický rozvoj), na pracovné predmety (proces zásobovania a odbytu)?hodnotové procesy: tvorba a zdokonaľovanie org.štruktúry, tvorba základných a obežných fon-dov, tvorba nákladov a cien
- technické a ekonomické procesy vplývajú na výrobné možnosti (sú zohľad-nené vo výrobnom pláne)
- optimum 10: rentabilita, efektívnosť, účinnosť
16. VÝZNAM POJMU ORGANIZÁCIA; PODSTATA A OBSAH ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY
poslanie organizovania - určiť úlohy ľudí a ich potrebné činnosti?obsah organi-zovania - určenie sústavy činností, ich priradenie jednotl. vykonávateľom, ich zoskup. do celkov, stanovenie úloh právomocí a zodpovednosti, zabez-peč. koordinácie?organizovanie - proces rozdelenia celk. úlohy na jednotl. práce a ich opätovné spojenie
organizačná štruktúra: formálna a neformálna?množina prvkov, resp. štruktúr-nych jednotiek organizácie a vzťahov medzi nimi? rôzne kvantitatívne a kvalitatívne zmeny?prvkom ( štruktúrnou jednotkou) - útvar alebo pracovi-sko?riadiaceho systému (riadiace orgány) alebo riadeného (výkonná jed-notka)
- pri tvorbe organiz. štruktúry - dve otázky:
1. org. diferenciácia činností - vymedzenie podsys. kvalitatívne a kvantita-tívne
- vertikálna a horizontálna diferenciácia činností (deľby práce)
2. org. integrácia činností - integrácia vedúcimi, samointegrácia, integrácia pomocou tímov
- prostriedky: hierarchickosť , formalizácia, sys. určov. a zebezpeč. plánov. cieľov
- hlavné stránky organizačnej štruktúry: 1. konfigurácia a členitosť org. štrukt.?2. spôsob organizačného členenia?3. deľba rozhodov. právomoci?4. druhy útvarov a usporiad. ich vzťahov v o. š.?5. formalizácia o. š.
- vyhranené spôsoby riešenia stránok o.š. predstavujú typy org. štr.17.

KONFIGURÁCIA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY; PLOCHÁ A VYSOKÁ ŠTRUKTÚRA
- organizačné štruktúry podnikov - pyramídové organizačné štruktúry
- dva základné typy - 1. široká (plochá) organizačná štruktúra (malá vertikálna členitosť - málo stupňou, veľa pracovísk)?2. vysoká organizačná štruktúra (veľký počet stupňov riadenia)
- postupne sa mení obsah aj forma (tvar) organizačných štruktúr
- druhy a počet stupňov organizácie vnútorných organizačných jednotiek
- vertikálna členitosť OŠ - výslednica dvoch typov stupňov riadenia - základ-ných (rozhodujúce) a medzistupňov (medzičlánky)
- základné jednotky - podnik, závod (s obmedzenými právomocami, so značný-mi právomocami), prevádzka, dielňa
- varianty vertikálnej členitosti: 1. jednostupňová - malé podniky, 2. dvojstup-ňová, 3. trojstupňová, 4. štvorstupňová
- rôzne medzistupne a počty stupňov
následky rôznej vertikálnej členitosti organizačnej štruktúry a faktory ju pod-mieňujúce
- OŠ s malým počtom stupňov - prednosti: krátke vzdialenosti medzi najvy-šším a najnižším stupňom riadenia, veľa podriadených jednému vedúcemu (podriadení - vlastné schopnosti), väčšie nároky na vedúcich?nevýhody: neúčinnosť riadenia pre veľa podriadených, problémy s koordináciou veľké-ho počtu podriadených
- OŠ s veľkým počtom stupňov - prednosti: deľba práce, dôsledné a podrobné riadenie v dôsledku menšieho počtu podriadených, lepšia koordiná-cia?nevýhody: predlžuje a komplikuje sa cesta príkazov a informácií, znižuje sa osobný kontakt, väčší počet pracovníkov odborného aparátu
- faktory: 1. veľkosť organizácie, 2. územný rozptyl organizácie, 3. rôznorodosť vyrábanej produkcie, 4. typ výroby, 5. uplatňovanie počítačov, 6. miera cen-tralizácie riadenia, 7. schopnosti a záujmy riadiacich pracovníkov
18.

POČET PODRIADENÝCH PRACOVNÍKOV JEDNÉMU VEDÚCEMU (ROZPÄTIE RIADENIA)
- skutočný a optimálny počet podriadených jednému vedúcemu
skutočný počet podriadených jednému vedúcemu?v praxi - rôzny počet - aj úz-ke aj široké rozpätie riadenia?počet klesá s klesaním stupňa riadenia
následky rozdielneho počtu podriadených jednému vedúcemu
- malý počet - výhody: vedúci má viac času, lepšie vzťahy, menšia kvalifikácia vedúceho?nevýhody: menšia pozornosť vedúceho, možné znechutenie pra-covníkov v dôsledku podrobnejšieho sledovania, centralizačné tendencie, väčší počet riadiacich pracovníkov
- veľký počet - výhody: znižuje sa počet stupňov riadenia - zmenšuje sa vzdia-lenosť, decentralizované právomoci, zrýchlenie a skvalitnenie rozhodova-cieho procesu?nevýhody: málo času vedúceho, vedúci neprenikne do pod-staty problému, nedostatočná oboznámenosť vedúceho
- v organizáciách - čo najmenší počet stupňov
určovanie počtu podriadených jednému vedúcemu
- 1. empirický (tradičný) prístup - jednotné konkrétne počty pracovníkov (urče-nie maximálneho počtu)
- 2. analytický prístup - neexistuje všeobecne platný počet podriadených
- faktory: charakter práce, plánovitosť vykonávania práce, jednoznačnosť a trvácnosť rozdelenia úloh, deľba rozhodovacích právomocí, priestorové rozmiestnenie kolektívu, druhy a kvalita komunikačných prostriedkov, tech-nické vybavenie práce, podiel času, schopnosti a kvalifikácia vedúceho a podriadených, veľkosť a rast organizácie
19. ZÁKLADNÉ MODELY ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTURALIZÁCIE PODNIKU
- základné modely členenia - na základe čiastkových úloh:
1. funkcionálny - členenie podľa druhu činnosti?princíp funkčných úloh je pri-márny pred princípom objektových úloh?primárne funkčne zamerané útvary - veľké - preto aj druhotné?podľa druhotných útvarov - vychádzajúce z čiast-kových činností, predmetovo organizované, predmetovo a činnostne organi-zované, územné členenie
2. výrobkový - podľa rovnorodých výrobkov (služieb)?zjednodušená org. štruk-túra a doplnková org. štruktúra?podľa druhotných útvarov - členenie podľa činností, výrobkov, činností a výrobkov
3. územný (teritoriálny) - podľa územia, miesta, teritória?v rámci jednej krajiny, medzinárodné hosp. subjekty?jednoduchý a zložitý model?podľa druhotných útvarov - podľa činností, výrobkov, činností a výrobkov, územný princíp
4. odberateľský - podľa stálych odberateľov
5. kombinované (zmiešané) modely
20.

FUNKCIONÁLNA A DIVIZIONÁLNA ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
- dve základné koncepcie (typy) organizačnej štruktúry
funkcionálna - na základe príbuzných funkcií
- výhody: dôsledná deľba práce, jednotnosť riadenia, unifikácia prác, obmedzuje duplicitu, účelné využitie odborníkov, pracovníci sa stávajú špecialistami, vysoká statická efektívnosť?problémy: zabezpečenie úzkej súčinnosti medzi útvarmi, koordinácia útvarov s najvyšším vedúcim, vedenie zaťažené operatívnymi úlohami, centralizácia rozhodovania, no osobnosti s komplexnými riadiacimi schopnosťami
- v malých organizáciách nezávisle od výrobného a odbytového programu?vo veľkých organizáciách so stabilnou produkciou (podobnou)
objektová - podľa objektov - hlavne výrobkov (služieb) a územia
-výhody: uzavretosť a nezávislosť útvarov (no koordinácia s vedením), decen-tralizácia rozhodovania, rýchlejšie reakcie a prispôsobivosť, vedenie rieši koncepčné otázky, vedúci s komplexnými schopnosťami?problémy: väčšie nároky na vedúcich (komplexnejší), zlá koordinácia a unifikácia rovnakých činností, väčšia administratíva, uprednostňované lokálne záujmy pred cel-kovými
- vo veľkých organizáciách s viac druhmi výrobkov?pri veľkom územnom roz-ptyle organizačných jednotiek
- v praxi aj ich kombinácia - vo vyspelých krajinách oboje
- divizionálna štruktúra - 1920-21 - USA (aj Európa a Japonsko)
21. PODSTATA, TYPY A DÔSLEDKY CENTRALIZÁCIE A DECENTRALIZÁCIE ROZHODOVANIA V PODNIKU
- výsledný význam (stav, vlastnosť) a aktívny význam (proces zmien intenzi-ty)?majú predmet a nositeľa?vlastnosť OŠ - vyjadruje rozdelenie právomocí
typy - centralizovaný typ (vedenie rozhoduje o strategických aj operatívnych otázkach - jedna alebo viac osôb)?decentralizovaný typ (vedenie odovzdá-va značnú časť rozhodovacej právomoci nižším zložkám)
- primeraná (zodpovedá potrebe) a neprimeraná (nezodpovedá)
- miera C a D:kvalitatívne hľadisko-určuje druhy právomocí (ich výz-nam)??kvantitatívne hľadisko-rozsah práv určitého druhu?hĺbka delegovania - nižšie stupne delegovania
prednosti a nedostatky C a D rozhodovania
- C - prednosti - jednotnosť a koordinovanosť celku, rozhodujúci vplyv vedenia, odstránenie duplicity v riadení?nedostatky - obmedzené možnosti a časové náročnosť získavania informácií, nie konkrétne ale všeobecné rozhodnutia, sťažená adaptácia, problémy pri odovzdávaní rozhodnutí, potreba viac po-drobnejších informácií, zvýšenie nákladov na riadenie, mechanickosť plne-nia príkazov, byrokracia
- D - prednosti - odbremenenie vedenia od operatívnych úloh, poznanie prob-lémov subjektom riadenia, skrátenie cesty informácií, potreba menej infor-mácií, rozvoj schopností pracovníkov?nedostatky - veľká rozdrobenosť a nezávislosť pracovníkov, vyžaduje koordináciu, vážne následky chybných rozhodnutí, oneskorené prijatie rozhodnutí, duplicita v riadení
22. ZÁSADY A FAKTORY OPTIMÁLNEJ DEĽBY ROZHODOVACEJ PRÁVOMOCI V PODNIKU
- predpokladom efektívneho fungovania organizácie je zabezpečenie optimálnej deľby rozhodovacej právomoci?opt. deľba RP - premenlivá veličina - ne-možno určiť jednotne - rieši sa diferencovane?vychádza sa - rozhodnutie sa má prijať rýchlo a blízko zdroja informácií?princíp vzájomného zosúladenia ukladaných úloh (funkcií), právomocí a zodpovednosti?rozhodnutia - delenie - nemôžu sa decentralizovať, môžu sa D, čiastočne sa môžu D
- D - nevyhnutná u bežných, operatívnych otázkach
- C - podmieňujú ju - jednotnosť organizácie ako celku (dlhodobé a strategické rozhodovanie) a ekonomická výhodnosť koncentrácie niektorých činností
- diferencované riešenie C a D
- C a D závisia od faktorov: podmienky (okolie), veľkosť, charakter činnosti, územné rozmiestnenie, metódy a nástroje riadenia, charakter a významnosť riadiacich činností, spôsob org. členenia, využívanie výpočtovej techniky, kvalifikácia manažérov, filozofia riadenia
23.

LÍNIOVÉ A ŠTÁBNE ÚTVARY V PODNIKU A VZŤAHY MEDZI NIMI
- základom sú líniové útvary - navzájom sa dopĺňajú so štábnymi
- vytvorenie štábnych útvarov - dôležité organizačné opatrenie - na skvalitne-nie riadenia
- na odlíšenie štábnych a líniových útvarov - ich vzťah k hlavnej činnosti - štábne nemajú právo zasahovať do hlavnej činnosti
- štáb: podľa úloh: osobný - drobnosti?generálny (všeobecný) - odborný po-radca?špecializovaný (účelový) - špecializované úlohy - poskytujúce ra-dy?služby
- jednopólové alebo viacpólové usporiadanie štábnych útvarov (viac útvarov na viac stupňoch riadenia)?organizácie - rozlične veľké štáby aj rozlične členité?rastie úlohy, vplyv a moc štábnych útvarov
vzťahy medzi líniovými a štábnymi útvarmi
- dva základné druhy - 1. vertikálne - líniové (nadriadenosť a podriadenosť) a funkčné (nad a podriadenosť iba v určitých druhoch činn.)?2.horizontálne -charakter kooperácie
- vzťahy a integrácia líniových útvarov so štábnymi - základné riešenia: a) štábne útvary poskytujú rady a služby predovšetkým líniovým vedúcim (zá-sada jednotnosti riadenia)?b) štábne útvary majú funkčnú právomoc (presu-nutá časť právomocí)
- nedostatky - vznik rozličných variantov obmedzeného funkcionalizmu
- funkčná právomoc štábnych útvarov - a) metodicko-kontrolná - vymedzená oblasť pôsobenia?b) rozhodovaco-prikazovacia
- zásada jednotného riadenia - jednotlivec môže dostávať príkazy od viace-rých vedúcich, ale tieto musia byť jednoznačné (jednoznačné pôsobenie)
24. CIEĽOVO-PROGRAMOVÉ ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY PODNIKU
- podstata a typy cieľovo-programových organizačných štruktúr
- vyplývajú z nedostatkov líniovo-štábnej štruktúry (tie aj v súčasnosti)
- cieľovo-programové - na systémovom prístupe
1. projektová koordinácia - poslaním koordinátorov - zabezpečovať vzťahy medzi jednotlivými štábnymi útvarmi?pri jasnom a známom postupe
2. projektová organizačná štruktúra - projektová skupina preberá komplexnú zodpovednosť za projekt?vytvorenie osobitnej projektovej zložky - veľa vý-hod: úplná koncentrácia pracovníkov, sústredenie a kooperácia špecialistov na ňom...? problémy: schopný vedúci, uvolnenie pracovníkov z útvarov, zlo-žitá koordinácia s inými útvarmi...
3. maticová organizačná štruktúra - cieľom je zjednotiť úsilie rozličných od-borníkov na riešení určitej úlohy (projektu)?pracovníci - dvojitá podriadenosť (aj materským aj vedúcemu projektu)?organizačná štruktúra - z líniových, štábnych a projektových útvarov - umožňuje využívať ich kladné stránky a obmedzovať ich nedostatky
- najväčšie nebezpečenstvo - v narušení niektorých princípov klasickej py-ramídovej organizačnej štruktúry?najnáročnejšia - pri mimoriadne dôležitých úlohách
pružnosť a stabilita organizačnej štruktúry
- netradičné - cieľovo-programové - zvyšujú pružnosť
- tradičné organizačné formy - pri rutinných, neinovačných činnostiach
25. FORMÁLNA A NEFORMÁLNA ORGANIZÁCIA PODNIKU
- celkovú organizáciu - tvorí formálna a neformálna organizácia
- formálna org. - vopred určené a pomocou určitej sústavy znakov vyjadrené jednotlivé stránky organizácie?neformálna org.

- to, čo v organizácii existuje (vzniká nedôsledným plnením organizačných noriem, alebo neurčením čin-ností a vzťahov týmito normami)
podľa podielu F a NF organizácie: 1.byrokraticko-mechanický, 2.adaptabilno-organický
- stupeň formalizácie - faktory - druh činnosti, prepojenia činností jednotlivých organizačných jednotiek, veľkosť
spôsob a miera F - mení sa - odklon od nepružnej byrokratickej, k dynamickej štruktúre
26. PODSTATA A KLASIFIKÁCIA ORGANIZAČNÝCH NORIEM PODNIKU
- vymedzujú systém riadenia
- predmetom je najmä úprava: poslania org., org. štruktúry, procesov v org., funkcií a vzťahov jednotl. org. prvkov, začlenenia týchto noriem do systému riadenia
- najdôležitejšie funkcie org. noriem - konštitutívna, racionalizačná, arbitrážna, modelu systému riadenia
- org normy používané v jednej organizácii tvoria sústavu organizačných no-riem
- druhy: stanovy (najdôležitejšie - postavenie a činnosť org.), org. poriadky (o-pisuje org. prvky), smernice (spôsob vykonávania jednotl. funkcií), pokyny (vydávané vedúcimi), postupy (predpisujú spôsob a techniku výkonu)
- vyjadrovanie - verbálne a neverbálne
27. PLÁNOVANIE A PLÁNOVACÍ SYSTÉM PODNIKU
- východisková a najdôležitejšia f. M - ovplyvňuje všetky ostatné?pomocou plánovania sa určuje cieľ (ciele) a určujú cesty?vzťah plánovania a rozho-dovania - plánovanie je proces prijímania rozhodnutí?úzky súvis s informá-ciami (externé a interné)?výstupom procesu P - sústava plánov?realizácia plánov - kroky - analýza situácie, rozhodnutie o variante, implementá-cia?každý plán rieši dve zákl. otázky: 1 sústavu cieľov, 2 zoznam zdrojov
- podľa času: 1. dlhodobé,2. strednodobé,3. krátkodobé
- 1. strategické - podnik. Stratégia; 2. strednodobé - most medzi 1 a 3; 3. vykonávacie plánovanie a plány (operational planning)
- usporiadanie P podľa času - pyramída (krátko - dole, dlhodobé - vrchol)
- podľa hľadiska objektov riadenia v organizácii
1. plánovanie p. ako celku?2. plánovanie jeho jednotlivých častí
- podľa funkčného (procesného) hľadiska:
1. pl. výkonných činností p. ako celku?2. pl. jednotlivých výkonných činností (zákl. oblasti: výskum a vývoj, zdroj. zabezpeč., výroba, predaj, fin. výsled-ky)
- podľa inštitucionálneho (organizač.) hľadiska:
1. celkové plánovanie podniku?2. pl. jednotl. inštit. podsystémov p.
28. KONTROLA A KONTROLNÝ SYSTÉM PODNIKU
- je úzko spojená s plánovaním a s rozhodovaním?chápeme ju v širokom výz-name
- úlohou kontroly je: 1. hodnotiť a merať výkonnosť, 2. porovnávať skutočný vývoj s určeným, 3. vyvodzovať závery pre ďalšie rozhodovanie
- hlavné znaky: 1. potrebná na meranie a zhodnotenie výkonnosti?2. dynamic-ký a stále prebiehajúci proces?3. dotýka sa všetkých stránok organizá-cie?4. je rovnaká bez ohľadu na objekt a kto ho vykonáva
- úzko súvisí s informáciami - tri typy informácií: 1. z okolia - všeob. platné normy a predpisy?2. zo sústavy plánov - opisujú predpokl. výstupy?3.

o sku-točnom priebehu procesov
- výstupy - charakter hlásení a navrhovaných opatrení
- spôsoby vykonávania kontroly - 1 vnútená a 2 samokontrola
- klasifikácia kontroly - 1. podľa pôvodu subjektov a vzťahu k organizácii: vnú-torná a vonkajšia?2. podľa úrovne riadenia - na vrcholovej a na nižších ú-rovniach r.?3. podľa šírky kontrol. objektov - všeobecnú a špecifickú?4. podľa štádia činnosti kontrol. objektu - predbežná (vstupná), priebežná a konečná (výstupná)?5. podľa pravidelnosti - pravidelná a nepravidelná
- fázy kontrolného procesu - hlavné fázy (kroky):1. vypracovanie a určenie štandardou (ciele a podciele)?2. meranie skutočného výkonu (osobným, neosobným spôsobom)?3. hodnotenie skutočného výkonu oproti štandar-dom?4. uskutočnenie korekcie
- spätná väzba - informácia vytváraná kontrolnými systémami
- metódy kontroly - 1. zamerané na finančné hodnoty - rozpočtová?2. zamera-né na fyzické hodnoty - kontrola kvality, zásob

29. OBSAH, HLAVNÉ ZNAKY A PRVKY ROZHODOVANIA V PODNIKU; KLASIFIKÁCIA A DRUHY ROZHODOVACIEHO PROCESU
- obsah, hlavné znaky a prvky rozhodovania - hl. činiteľ kvality M je kvalita rozhodovacieho procesu (najmä v plánovaní)?v M sa začala vytvárať teória rozhodovania - opisuje rozh. situácie a jeho pravidlami?subjektom rozhodovania - človek
- pojem R - rôzna obsahová šírka (ako riadenie, alebo jeho časť) - R v širšom a užšom zmysle
- R - znaky: 1. existuje možnosť výberu?2. výber riešenia je vedomí (založe-ný na myšlienkovom procese)?3. výber je cieľavedomí?4. výber riešenia sa uskutočňuje podľa urč. kritérií?5. výber sa končí konaním
- zákl. prvky R - problém a cieľ, subjekt, R stratégiu, podmienky R
klasifikácia a druhy R - hľadiská:
1. podmienky R podľa informovanosti - prvky R - informácie o alternatíve, stavoch okolia, úžitkovosti
a) R v podmienkach istoty - plná informovanosť a racionálne správanie - ten, kto rozhoduje pozná všetky 3 prvky
b) R v podmienkach neistoty (rizika) - známe alternatívy, ich úžitkovosť pri stavoch okolia - nevieme, ktorá nastane
c) R v podmienkach neurčitosti - úplná neznalosť
2. postup (program) R - a) programové R - presný model postupu - program
b) neprogramové R - nové riešenia - nie štandardný postup
- algoritmizované a nealgoritm. R
3. závažnosť (význam) R - a) strategické (koncepčné) R - vonkajšie vzťahy na dlhšie
b) taktické R - umenie používať prostriedky - súčasná situácia alebo krátka budúcnosť
c) operatívne R - bežné, každodenné
4. subjekt R - individuálne (rýchle R) a kolektívne (zložité R)
5. metódy R - R aj iné hľadiská - čas, opakovateľnosť, štruktúry, prácnosti, na-liehavosti R, použitých podkladov, rozsahu R, záväznosti a formy
30.

ŠTRUKTÚRA ROZHODOVACIEHO PROCESU Z ČASOVÉHO HĽADISKA
- R proces - postupný rad činností - fázy: 1. identifikačno-analytická - skúma-nie, určenie cieľa?2. návrhová - zber, analýza a zhodnotenie informácií, hľadanie riešenia?3. výberová - výber, odôvodnenie a formulácia variantu R
- 1 a 2 - prípravné - využívajú sa v poslednej - najdôležitejšia fáza
31. METÓDY A POSTUPY PRI ROZHODOVANÍ
spôsoby riešenia problémov (prípravy a prijatia rozhodnutia)
- na základe skúseností - rutinné, opakujúce sa rozhodnutia - zvyk - ignorova-nie procesu prípravy rozhodnutia?základ každého rozhodnutia - predstava - potreba objektizovať predstavy - zvýšiť ich spoľahlivosť?hodnotenie alterna-tív rozhodovania - metódy - výpočet efektívnosti (no hierarchia cieľov, no kvalitatívne ciele), odhad (tradičná intuitívna, na základe kritérií, rozličné)
metódy rozhodovania - základ prijímania R - delenie
1. empirické - a) tradičné - empiricko-intuitívne (skúšky a omyly), empiricko-analytické (aj analýza)
b) expertné - experti vyjadrujú svoje subjektívne predstavy a názory? zalo-žené na dotazovaní alebo kolektívnom vybavovaní myšlienok?brainstorming - kolektív jednoliatou skupinou - akékoľvek asociácie?synectics (Gordono-va) - analogické myslenie - precíznejšia?delfská - opakovaný prúd informá-cií
2. matematicko-štatistické - exaktné metódy - najmä opakované situácie
- metódy - a) matematickej štatistiky (t. pravdepodobnosti, korelačná, časo-vých radov)?b) matematickej analýzy a lineárnej algebry (matice, diferen-ciálny počet)?c) operačnej analýzy (matematické programovanie, štruktúrna analýza, t. nadväzných procesov, stochastické modely)
3. ostatné (základom sú heuristické) - existujú 2 druhy úloh - algoritmické (opa-kované situácie) a neúplne štruktúrované (faktor náhodnosti)
- heuristika - štúdium, hľadanie, objavovanie nových postupov, stratégií a metód na riešenie nových a neznámych problémových situácií
- pri riešení nových problémov - analýza elementov a relácií medzi nimi
- štandardné vlastnosti H postupov (6)
- systematická heuristika - konštrukcia programov na riešenie problémov
- význam H metód bude pravdepodobne narastať
32. PODSTATA POJMU INFORMÁCIA, KLASIFIKÁCIA A DRUHY INFORMÁCIÍ
- v riadení - na prijímanie odôvodnených rozhodnutí a splnenie prijatých roz-hodnutí a efektívnosť výstupnej informácie
- podstata a druhy informácií
podstata informácie - dve stránky - kvantitatívna (syntaktická úroveň - počet písmen, slov) a kvalitatívna (významová) - sémantická a pragmatický obsah informácie (dáta, údaj, správa)
klasifikácia a druhy informácií : 1.

podľa zobrazovaných procesov - ekono-mické a mimoekonomické?2. podľa pôvodu - externé a interné?3. podľa dôsledkov (dosahu) - strategické, taktické, operatívne?4. podľa vzťahu k cieľu organizácie - potrebné na určenie cieľa, zabezpečujúce realizáciu cie-ľa, slúžiace ku kontrole plnenia cieľa?5. podľa úlohy v činnosti organizácie - vyvolávajúce rozhodnutie, konanie, neutrálne?6. podľa odvodenosti - pr-votné (pôvodné) a druhotné (odvodené)?7. podľa dôležitosti - základné (rozhodujúce) a doplnkové?8. podľa trvácnosti - fixné a premenlivé?9. podľa dokumentácie - dokumentované a nedokumentované?10. ďalšie spôsoby - určenie adresáta, vzťahu k prítomnosti, záväznosti, komplexnosti, formalizá-cie, vyjadrenia, utajenia, životnosti, spracovania, opakovateľnosti
33. INFORMAČNÝ SYSTÉM PODNIKU
- prirovnáva sa k nervovému systému
podstata, obsah a vlastnosti informačného systému
- IS v širšom zmysle - vytváranie ? využívanie
- IS v užšom zmysle - zber a aktivizácia ? vykonávanie
- rozdeľuje komunikačný systém na - tvorbu I, sprostredkovanie I a spotreba I
- IS - súbor I zložiek a I prvkov spolu s ich vlastnosťami a vzťahmi, ktoré tvoria usporiadaný celok smerujúci k plneniu určitého spoločného účelu
- úlohou IS - vypracovanie nevyhnutných I na účinné riadenie organizácie a spojenie jej riadiaceho a riadeného systému
- zákl. požiadavky na IS - sprostredkovanie potrebných I vstupov a výstupov, príprava všetkých vnútorných I (preto...), poskytovanie jednotlivým zložkám všetky potrebné informácie, plnenie integračnej funkcie, prispôsobivosť, e-fektívnosť (vnút. aj vonk.)
informačné činnosti, prvky a správanie sa IS
- základom IS - jeho funkčné zložky realizované I procesmi
- I proces - 1. zber a prenos I, 2 uchovávanie I, 3 spracovanie I, 4 distribúcia I
- I činnosti sa uskutočňujú v rámci organizačných zložiek a pomocou I prvkov (hmotné a nehmotné) - najdôležitejšie: I dokumenty a I pracovníci
- funkčné zložky a prvky I systému majú rozličné vzťahy
- IS - má svoje správanie?tok (postup) I - rozličný - aj šumy (nežiadúce javy)
členenie a podsystémy IS
- formálny IS (nezávislý, stabilný) a neformálny IS (závisí od konkrétnych osôb) - v každej organizácii je potrebná určitá optimálna proporcia
- FIS - dve hlavné zásady - organizačná (v zhode s organizačnou štruktú-rou)?funkčná (podsystémy podľa objektu riadenia - ako celok alebo jednotli-vé podsys.; podľa subjektu riadenia - relatívne samostatné podsystémy)
- druhy IS - 1. podľa miery automatizácie - ručné, čiastočne automatiz., auto-matizované?2.

podľa miery komplexnosti - komplexné a lokálne?3. podľa intenzity väzby na rozhod. procesy - riadiace a neriadiace?4. podľa miery centralizácie - centralizované a decentralizované?5. podľa charakteru (po-slania) IS - dozerajúce a informačno-spravodajské sys.
- IS - podliehajú zmenám - lebo - zdokonaľovanie IS alebo zmeny v ostatných podsystémoch - zdokonaľuje systém manažmentu
34. STRATEGICKÁ A TAKTICKÁ FÁZA V MANAŽMENTE
- stratégia - všeobecne orientovaná na hlavné smery a ddb zámery,formulácia cieľov,organizácie a rámcových postupov
- taktika - manévrovanie vo vymedzenom priestore, stratégiou determinovanou reakciou na konkrétne situácie,voľba spôsobov použitia prostriedkov
5P stratégie - plán, model, manéver, postavenie, perspektíva
- črty S a T: istota-neistota (stratégia je rizikovejšia), rozsah vplyvov okolia (T-bezprostredné okolie; S-širšie okolie), časové rozlíšenie príčin a účinkov (S-výrazné rozdiely), kritériá pre posudzovanie efektívnosti (kdb-ddb), dôsledky prijatých rozhodnutí, opakovateľnosť rozhodovacích situácií,všeobecnosť a konkrétnosť
- fázy rozvoja strategického M: fin.založené plánovanie, predpovedne oriento-vané plánovanie, externe orientované plánovanie, strategický manažment
- príčiny neúspechu strat.plánovania: nedôvera, nedostatočná realizácia stra-tégií, nedostatočná hodnovernosť strat.plánovania
- proces strategického manažmentu: skúmanie prostredia, formovanie straté-gie, implementácia stratégie, hodnotenia a kontrola

35. CIELE PODNIKU, KLASIFIKÁCIA A RIADENIE POMOCOU CIEĽOV (MBO)
- poslanie podniku: predstavuje účel a zmysel existencie podniku
- užšie alebo širšie vymedzenie poslania (doprava lebo letecká)
- ciele sú najdôležitejší prvok pri formulovaní stratégie
strategické ciele: všeobecné ale aj špecifické; formulované konfliktne (jednotli-vé ciele si protirečia - zamestnanci, akcionári a pod.) alebo synergicky (sú korelované)
ciele podniku musia byť presne vymedzené, kvantifikované a časovo limitova-né
36.

ANALÝZA PROSTREDIA PODNIKU, JEJ OBSAH A VZŤAH K FORMULÁCIÍ STRATÉGIE
- štruktúra prostredia: externé (spoločenské alebo interakčné), interné (štruktú-ra podniku, podniková kultúra, zdroje podniku)
analýza externého prostredia: kroky: skúmanie prostredia, súčasný stav a trend, prognózovanie vývoja a vízia pre stratégiu
analýza interného prostredia: silné a slabé stránky podniku (hmotné zdroje, ľudské zdroje, organizačné zdroje, technologické zdroje), porovnávanie s konkurenciou, analýza zdrojov (analýza a hodnotenie existujúcich zdrojov, analýza vývoja podnikových zdrojov a ich hodnotenie z pohľadu konkuren-cie)
- analýza zdrojov z pohľadu konkurencie: postup pri výbere faktorov: analýza hodnotených zdrojov, zostavenie zoznamu faktorov, výber najdôležitejších faktorov, hodnotenie vlastnej pozície a postavenie konkurentov
- analýza základných strateg.faktorov (SWOT - strenghts, weaknesses, op-purtunities, treats)
37 38 39. TYPY STRATÉGIÍ
typy stratégií na úrovní podniku: str.rastu, útlmu, stability, kombinovaná
stratégie rastu - progresívny, populárny typy: 1.interný rast (zvyšovanie ak-tív)?2.splynutie (fúzia 2 podnikov)?3.horizontálna integrácia (rovnaké zame-ranie)??4.vertikálna integrácia (nadväzujúce)?5.konglomerátna diverzifiká-cia (rozširovanie podniku)?6.joint ventures (spoločné projekty)
stratégie stability - udržanie existujúceho stavu, vhodná ddb efektívna, drobné korekcie
stratégia útlmu - regresívna, redukcia aktivity, typy: 1.stratégia zvratu (reduko-vanie činnosti a konsolidácia, expanzia)?2.stratégia vyradenia (vyradenie neefektívnych jednotiek)?3.stratégia likvidácie
kombinovaná - kombinuje viacero stratégií
typy stratégií na úrovni podnikateľskej jednotky (tzv.súťažné): 1.str.minimálnych nákladov?2.str.diferenciácie (špecifické vlastnosti tovaru - jedinečnosť)??3.str. špecializácie (určenie okruhu zákazníkov, tovaru, tr-hu)
40. IMPLEMENTÁCIA V STRATEGICKOM MANAŽMENTE
- proces plánovitej prípravy realizácie stratégie
podstata a význam I: tvorba programov (konkretizuje potrebné opatrenia na dosihnutie cieľov, 1-3 roky, oblasť marketingu, výroby financií a pod.), roz-počtov (dopracovanie programov do peňažného vyjadrenia) a procedúr (po-drobné rozpracovanie jednotlivých činnosti súvisiacich s realizáciou prog-ramov)
- prevažne pre určité úlohy a práce vyžadujúce špecifikáciu pracovných postu-pov (zásobovanie, skladovanie, odbyt a pod.)
41. HODNOTENIE A KONTROLA V STRATEGICKOM MANAŽMENTE
kontrola - umožňuje vznik mimoriadne dôležitej spätnej väzby v strateg.manažmente
proces hodnotenia a kontroly: určenie čo merať, stanovenie štandardu, mera-nie výkonu, výkon zodpovedá štandardu (ak nie - korekcia)
typy kontroly: strategická (strat.rozhodnutia), taktická (na úrovni divízií), ope-račná
42.

CHARAKTERISTIKA A KLASIFIKÁCIA MANAŽÉROV A ICH PRÁCE
manažéri a proces M
- nejednotnosť - zväčša širší výklad pojmu manažéra - v pojme a obsahu M
- objektom manažérskeho pôsobenia sú hlavné zdroje organizácie (ľudské, fy-zické, finančné, informačné) ? ich kombináciu pomocou hlavných manažér-skych funkcií (plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrola) ? cieľ
- pri prístupe z hľadiska rozhodovania - sú to ľudia zodpovední za rozhodova-nie a implementáciu rozhodnutí
- manažér - človek, ktorého primárnymi aktivitami sú funkcie manažmentu, po-mocou ktorých pôsobí na objekty manažmentu; človek, ktorý organizuje, plá-nuje, vedie a kontroluje ľudské, finančne a informačné zdroje (prezident, ge-nerálny riaditeľ, predseda predstavenstva, a pod.)
typy (druhy) manažérov:
1. podľa druhov organizácií
2. podľa úrovne (stupňa) ich pôsobenia - vrcholoví, stredná úroveň, prvo-stupňoví - rozdielny podiel manažérskych funkcií medzi nimi
3. podľa poslania a postavenia - generalisti (všeobecné právomoci) a špe-cialisti (špecializovaná zodpovednosť)
roly a schopnosti manažérov a predpoklady ich nadobudnutia
43. POŽIADAVKY NA MANAŽÉRA
roly manažéra
1. interpersonálne - manažér ako reprezentant organizácie, ako vodca, ako spojka
2. informačné - ako monitor, ako rozširovateľ informácií, ako hovorca
3. rozhodovacie - ako podnikateľ, ako riešiteľ porúch, ako alokátor zdrojov, ako rokovateľ
- desať rolí manažéra - jeden celok - nerovnaká pozornosť, lebo manažér je individualita
schopnosti:
1. odborné - schopnosti špecializovaných aktivít
2. interpersonálne - schopnosť komunikovať, pochopiť a motivovať ľudí
3. koncepčné - rozumová kapacita
4. diagnostické - správne diagnostikovať
5. analytické - určenie kľúčových faktorov
- rozsah a podiel jednotlivých druhov schopností - rôzny
vzdelanie a prax - predpoklady na získanie manažérskych schopností: nevy-hnutnosť teoretickej prípravy a praxe?schopnosti možné na základe kombi-nácie teórie a praxe?aj rôzne osobné vlastnosti
44. PODSTATA, CIELE VEDENIA PRACOVNEJ SKUPINY; METÓDY A ZÁSAHY VEDENIA; TYPY A ŠTÝLY VEDENIA
- zameriava sa na ľudí ?ovplyvňovanie ich správania
- hlavné prístupy k štúdiu vedenia: 1. prístup na základe čŕt (znakov) vedúce-ho - fyzické (vek, výška, hmotnosť), profilové (výchova, skúsenosti, mobili-ta, soc. pôvod), inteligencia (znalosť, úsudok), osobnosť (agresivita, domi-nantnosť...), charakteristiky vzťahujúce sa na úlohy (zodpovednosť, vytrva-losť, iniciatívnosť), sociálne charakteristiky (kooperatívnosť, prestíž, tak-tnosť, diplomacia)
2. správanie a štýl vedúceho - vedenie orientované na úlohu alebo na oso-bu - rovnováha
3. situačný prístup - flexibilita vedenia - prispôsobivosť situácii, úrovni a zrelosti podriadených, štýlu vedenia
- štýly vedenia: autokratický (založený na vedomostiach, vo výnimočných situ-áciách, diktátorský), liberálny (liberalistický, pasívny, laissez-faire), demo-kratický (čistý alebo participatívny)
45. ZÁSADY EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE PRI VEDENÍ
- prenos informácie od vysielajúceho k prijímaciemu
- model procesu komunikácie - odosielateľ, zakódovanie, správa, médium, od-kódovanie, príjemca, šum, spätná väzba
- dva druhy: 1. organizačná - formálna (smerom dole, hore, horizontálna resp. diagonálna) a neformálna?2.

interpersonálna - verbálna a neverbálna
46. TEÓRIE MOTIVÁCIE A ICH CHARAKTERISTIKA
Abraham Maslow - hierarchia potrieb - správanie ovplyvňujú iba neuspokojené potreby, potreby sú hierarchicky usporiadané: fyziologické, bezpečia, so-ciálne, uznania, sebarealizácie
Frederick Herzberg - dvojfaktorová t. m. - motivátory (samostatná práca, uznanie, úspech...) a hygienické resp. udržiavacie faktory (pracovné pod-mienky, medziľudské vzťahy, bezpečnosť...)
ďalšie teórie: C.P.Alderfer - teória troch faktorov; D.McCleelend - teória achievementu; V.H.Vroom - motivačná teória očakávania
47. ZÁKLADNÉ CIELE MOTIVÁCIE, MOTIVAČNÉ SYSTÉMY, POSTUPY A ICH REALIZÁCIA
- pojem aplikovaný na celostnú sústavu snáh, túžob, potrieb, želaní a iných po-dobných síl
- motivácia a výkon nie sú totožné pojmy.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?