Manažment

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 17075×

Příbuzná témataManažment

Manažment je proces, v ktorom riadiaci pracovníci pomocou vedeckých poznatkov, ale najmä praktických odporúčaní, vedia vykonávať základné manažérske funkcie za účelom určovania a dosahovania podnikateľských cieľov organizácie
Základné podoby manažmentu: práca ľudí (deľba práce medzi riadiacimi a výkonnými pracovníkmi) ; funkcia (riadiaca funk.

v podniku s dôrazom na účelovú stránku riadenia, treba pod tým rozumieť: prístupy, techniky a metódy používané v riadení podniku) ; inštitúcia (riadiaci a správny aparát podniku – vykonávatelia, pyramída manažmentu podniku: vrcholový, stredný a najnižší manažment) ; profesia (teoretické vedomosti a praktické skúsenosti = manažérske schopnosti) ; proces (neustále prebiehajúci cyklický, relatívne uzavretý proces, pozostávajúci z nadväzujúcich fáz - predvídanie, vytyčovanie cieľov, organizovanie, výber a príprava ľudí, vedenie a kontrolovanie so spätnou väzbou)
Prístupy k modelovaniu manažmentu: jednodimenzionálne (vychádza sa iba z 1 hľadiska – prístup z hľadiska rozhodovania, kybernetický prístup, sociálno-psychologický prístup, matematický prístup; výhody: dôslednosť analýzy; nevýhody: často umožňuje zveličovať význam niektorej stránky) ; viacdimenzionálne (je výhodnejší pri komplexnom systémovom modelovaní manažmentu, integrujú sa v ňom všetky jednotlivé čiastkové prístupy do celku)
Funkcie riadenia: plánovanie (stanovenie cieľov a postupov na ich dosiahnutie, voľba cieľa, zhodnotenie alternatívnych ciest, rozhodnutie o postupe) ; organizovanie (stanovenie a usporiadanie realizačných úloh ľudí, ktorí v priestore a čase splnia plán) ; výber a rozmiestnenie pracovníkov (identifikácia nárokov na pracovníkov ich výber a rozmiestnenie) ; vedenie ľudí (priame i nepriame usmerňovanie ľudí za účelom efektívneho a včasného splnenia úlohy) ; kontrolovanie (porovnáva zámer s realitou, meria kvalitu výsledkov a vyvodzuje závery)
Manažérske role: rozhodovacia (výber jedného z riešení, alokácia činností a zdrojov) ; interpersonálna (medziľudský kontakt s partnermi mimo podnik i v podniku) ; informačná (účasť na vytváraní, zbere, prenose, triedení, filtrácii a využití informácií) ; administratívna (koncipovanie, kontrola a podpisovanie dokladov a dokumentov) MR sú komplementárne
Plánovanie: vytýčenie cieľov, prostriedkov a ciest ako ich dosiahnuť; kritériá na dosiahnutie cieľa: (jednoznačná formulácia, vecné vymedzenie cieľa, merateľnosť, časová dimenzia (krátko, stredno, dlhodobá)) ; určenie prostriedkov (pracovné zdroje, materiál, výrobné kapacity, financie, ostatné (informácie, čas)); ďalšie kroky: určenie ciest a výber najlepšej alternatívy, rozbor východiskovej situácie, prognózy rozvoja, stanovovanie cieľov a väzieb, návrh postupov na dosiahnutie cieľov, výber najvhodnejšej varianty, spôsob realizácie
3 zákl. procesy tvorby plánov: strategické, taktické, operatívne
Plánovacie kategórie: poslanie(zmysel existencie), ciele, stratégie(spôsob správania sa), taktiky(dokumenty s návodmi), postupy, pravidlá(spôsob a návody pre každú činnosť), rozpočty, prognózy
Metóda riadenia podľa cieľov : MBO (Management By Objectives): = riadenie podľa cieľov ; zhora dolu v hierarchii riadenia sa skracuje časový horizont úloh a zmenšujú sa čiastkové ciele
Analytická časť: Swot analýza(silné, slabé stránky, príležitosti a hrozby); Portfóliové matice: BCG(podiel na trhu, miera obratu(h,o,p,dk);MKV(silné stránky, počet ciest ku konkur.

výhode; GE(atraktivita, silné stránky(stúpajúca priamka);
Organizovanie možno chápať ako proces tvorby a usporadúvania prvkov určitého objektu a vzťahov medzi nimi v priestore a čase s tým, aby sa efektivita jeho fungovania zvýšila vzhľadom na stanovené ciele.;
činnosti patriace do organizovania vyjadruje systém OSCAR: ciele, špecializácia, koordinácia, autorita(kompetencie), zodpovednosť;
Organizačné štruktúry:
podľa počtu prvkov: plochá(doširoka), štíhla;
podľa spôsobu riadenia: centralizovaný, decentralizovaný(výhody, nevýhody);
podľa právomocí:
- líniová os : podriadenosť nižších útvarov jednému zodpovednému vedúcemu(najstaršia)
- funkčná : špecializácia podnikovej činnosti na funkčné oblasti (výroba, marketing)
- líniovo – štábna : kombinácia predošlých; na každej úrovni je ešte štábny útvar
cieľovo programové OŠ:
: projektová organizačná štruktúra – tvorba teamov na riešenie projektov
: maticové organizačná štruktúra – líniová výkonné útvary, funkčné špecializované oblasti projektové útvary
podľa združovanie činností: objektovo orientované OŠ, divízne usporiadanie
organizačná filozofia: špecifický podnikový spôsob konania podniku navonok aj vo vnútri; (symboly – dokumenty, oblečenie; modely – vzory typické pre zamestnancov; rituály – oslavy, oceňovanie; hodnoty – čo má význam pre firmu)
organizačná filozofia: všeobecná formulácia cieľov a smerovania podniku smer dnu aj von;
organizačný imidž: záležitosť pohľadu okolia na podnik
Funkcie personálneho manažmentu a ich obsah + štýly vedenia ľudí
funkcie: staffing(zabezpečenie ľudí), leading(vedenie ľudí)
zabezpečenie: ako získať, pripraviť a udržať zamestnanca; získanie pracovníka na konkrétne posty, pracovné činnosti;
základné funkcie staffingu: personálne plánovanie(učiť počet a štruktúru), analýza práce a špecifikácie požiadaviek(výsledkom je popis práce aj vzájomné väzby; požiadavky: vítané, mininálne), vyhľadávanie a nábor(dlhodobé alebo krátkodobé, využívam interné aj externé prostredie, inzercia, plagáty, letáky, úrady práce, štipendiá), výber(predbežná selekcia podľa požiadaviek; osobný pohovor), prijatie a adaptácia(skúšobná lehota), kvalifikačná príprava(v prípade firemných zmien vopred pracovníkov pripraviť; zvyšovanie kvalifikácie – v odbore; rekvalifikácia – na inú odbornú činnosť), rozvoj kariéry(nie u všetkých zamestnancov, posilňuje imidž podniku), uvoľňovanie pracovníkov(krátkodobé, natrvalo)
vedenie ľudí – štýl vedenia – spôsob vedenia pracovníkov ktorý motivuje ich správanie; osobným príkladom, nepriame pôsobenie;
štýly vedenia :
a) byrokratický – prikazovanie
b) nebyrokratický – tvorivá aktivita pracovníkov
c) autoritatívny – manažér trvá na rozhodnutiach a príkazoch
d) participatívny – atmosféra vzájomnej dôvery
e) demokratický – manažér sa radí s podriadenými
f) liberálny – mäkkosť príslušného vedúceho
vedenie ľudí: stimulácia(vonkajšia stimulácia), motivácia(vnútorné podnety, Maslowova pyramída(fyziologické potreby, potreby existenčnej istoty, sociálne potreby, osobného uplatnenie, sebarealizácie), hodnotenie, odmeňovanie
Finančná stratégia – charakteristika základných finančných výkazov
a) výsledovka (výkaz ziskov a strát) – robí sa za určitý čas
výnosy – príjmy z predaja
náklady – nákup materiálu, mzdy, fondy, nájomné, energie,....
b) súvaha – robí sa k určitému času, porovnávajú sa aktíva a pasíva
aktíva – hotovosť, pohľadávka, zásoby, HIM, NIM, odpisy
pasíva – záväzky, krátko, stredno, dlhodobý úver, vlastné imanie, nerozdelený zisk, vlastný vklad
c) cash flow – prehľad toku hotových peňazí
schopnosť plniť záväzky, vyplácať dividendy, realizovať investičné akcie
potreba externých financií, bežná likvidita
Marketingová stratégia – postavenie marketingového prieskumu (na čo sa zameriava)
hovorí, akým spôsobom zabezpečiť predaj výrobku na trhu na základe analýzy trhu:
info o zákazníkoch – či spĺňa potreby zákazníka, aký je potenciál kúpy, spôsob predaja (vhodnosť nevhodnosť)
info o veľkosti trhu – zistiť trhový potenciál, zistiť podiel na trhu(záleží od počtu a veľkosti konkurencie, ceny, výhod výrobku, vzdialenosti od zákazníka, efektívnosť reklamy)
spôsob komunikácie so zákazníkom – presviedčanie zákazníka, aby si kúpil môj výrobok;
4 časti: reklama a podpora predaja (nielen info o výrobkoch, ale aj ako s ním narábať, ako službu využiť, ukázať výrobok v činnosti; spôsob zvýhodnenia distribútora(rabaty, zľavy) a zákazníka(kupóny, darčeky, vzorky zdarma, starý za nový, na úver)
spôsob distribúcie (maloobchod, veľkoobchod, priamo u výrobcu)
spôsob stanovenia ceny (rešpektuje výrobné náklady; pod cenu aby sa uchytil; cenové stratégie: stratégia mimoriadnej ceny, stanovenia ceny podľa cien na trhu, ceny podľa hodnoty výrobku, cena podľa kapacity produkcie)
spôsob predaja (závisí od: odvetvia, komunikácie so zákazníkom, technickej náročnosti výrobku;
Kontrolovanie
zameriava sa na hodnotenie javov a procesov, ktoré už prebehli, prebiehajú alebo sa očakávajú; kontrolovanie: proces sledovania, rozboru a prijatie záver v súvislosti s odchýlkami, ktoré charakterizujú rozdiel medzi zámerom a skutočnosťou
základné činnosti v kontrolovaní:
a) stanovenie cieľov kontrolovania
b) stanovenie kontrolných kritérií, meradiel, štandardov
c) získavanie, triedenie a verifikácia potrebných informácií
d) rozbor sledovaných procesov a stanovenie relevantných odchýlok
e) vyhodnotenie zistených odchýlok a prijatie záverov(buď významné, nevýznamné)
f) zabezpečenie realizácie prijatých záverov prípadne nová kontrola
controlling – činnosť súvisiaca s účtovníckymi aktivitami;
klasifikácia kontrolovania:
- podľa obsahu kontrolovaných činností (predvýrobné, výrobné, postvýrobné)
- podľa úrovne riadenia (strategické – spadajú do kompetencie topmanažérov; operatívne – čiastkové oblasti činnosti podniku)
- podľa charakteru kontrolnej činnosti (pravidelné, nepravidelné, nepretržité; externé, interné; preventívne, priebežné, následné)
- podľa výkonu manažérskych aktivít (podnecovacie, prikazovacie)
- podľa lokalizácie kontrolnej činnosti (priame a nepriame kontrolovanie)
- podľa rozsahu kontrolných činností (komplexné, čiastkové)
- podľa spôsobu kontrolovania (kontroluje jeden, autokontrola, kontrola traťou osobou)
Informácie – charakteristika informácie pre rôzne úrovne riadenia
údaj(to čo objektívne existuje, ale nie je využité); informácia (až keď údaj aktívnej využijem)
a) kvantitatívna stránka – syntax – zloženie správy zo znakov
jednotka informácie – 1 bit
b) kvalitatívna stránka – sémantita (vzťahy) + pragmatická (význam) stránka, t.j. primeranosť zobrazenia skutočnosti danou informáciou, užitočnosť obsahu informácie pre príjemcu; má 7 vlastností: včasnosť, dostupnosť, presnosť, úplnosť(inak by mohla zavádzať), pravdivosť, relevantnosť(využiteľnosť), zrozumiteľnosť;
informácia je ekonomická veličina;
a) vrcholový manažment : informácie charakterizujúce podnik ako celok, majú dlhodobejší charakter
b) stredný manažment : informácie o plánoch a politike firmy, strednodobý charakter
c) najnižší manažment : informácie vyjadrujúce stav, priebežná činnosť, týkajú sa konkrétneho procesu
Rozhodovanie – charakteristika základných prvkov rozhodovacieho procesu
proces nenáhodného výberu z viacerých variant;
znaky: možnosť výberu; vedomý proces; je cieľavedomý; na základe kritérií; má byť realizovateľný;
model rozhodovacieho procesu má fázy:
popisná – diagnostická (popis problému, východiskového stavu
analytická (stanovujem, rozoberám jednotlivé varianty riešenia
výkonná - optimalizačná (hľadám z alternatív najlepšie riešenie)
realizačná (presadenie prijatého riešenia)
Klasifikácia rozhodovacích procesov:
- podľa stupňa informovanosti (rozhodovanie v podm. istoty, neistoty, neurčitosti)
- podľa formalizácie rozhodovacích činností (heuristické, exaktné, empirické)
- podľa významu rozhodovacích činností (strategické, taktické, operatívne)
- podľa subjektu rozhodovania (individuálne, kolektívne)
- podľa postupu rozhodovania (programované, neprogramované)
Historické základy manažmentu
a) vedecké riadenie - racionalizácie výrobných a obslužných procesov na najnižších úrovniach podnikového riadenia, normovanie a plánovanie, organizácia spoločnosti, evidencia nákladov a výsledkov, motivovanie a odmeňovanie
b) škola ľudských vzťahov – psychologické a sociálne činitele pôsobia na výsledky práce ľudí; vytváranie vhodných podmienok pracovného a sociálneho prostredia, význam právomoci, autority a zodpovednosti,
c) správne riadenie – úloha riadiacich pracovníkov + organizovanie riadiaceho procesu; v tejto dobe funkcie správy: plánovanie, organizovanie, prikazovanie, koordinácia a kontrola
d) byrokratická organizácia – význam pevnej administratívnej organizácie riadenia, spravodlivý správny štáb, ktorý bdie nad dodržiavaním povinností; systém fungujúci na základe pevných noriem;
Základné procesy rozvoja:
kvantitatívne – založené na nástrojoch, ktoré sú súčasťou operačnej analýzy
empirické – snažia sa zovšeobecniť zadokumentované postupy špičkových manažérov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?