Majetok

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 3547×

Příbuzná témataMajetok

Majetok - všetky hmotné aj nehmotné veci, ktoré podnikateľ potrebuje pre svoju činnosť
1. INVESTIČNÝ - majetok podniku, ktorý mu slúži dlhší čas (viac ako 1 rok), v priebehu svojej životnosti si zachováva svoju pôvodnú formu a používaním sa len opotrebúva
a) nehmotný - nehmotné zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 20 000,-- v jednotlivom prípade a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
b) hmotný - pozemky, budovy, stavby, umelecké diela bez ohľadu na obstarávaciu cenu a samostatné hnuteľné veci, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 10 000,-- a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok
c) finančné investície - investičné CP, ktoré bude mať účtovná jednotka v držbe dlhšie ako 1 rok, dlhopisy, termínované vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok, nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky, ktoré účtovná jednotka vlastní s cieľom obchodovania s nimi
2. OBEŽNÝ - mení pri hospodárskej činnosti svoju formu, spotrebúva sa naraz, je v ustavičnom pohybe, obehu
a) zásoby - predstavujú stav skladovaného materiálu, nedokončenej výroby, polovýrobkov vlastnej výroby, výrobkov, zvierat a tovaru
b) pohľadávky - vyplývajú z obchodných vzťahov, t. j. pohľadávky voči odberateľom za predané a dosiaľ nezaplatené výrobky, práce a služby
c) finančný majetok - predstavuje peniaze v hotovosti, šeky, ceniny, peniaze na účtoch v banke, cenné papiere iných organizácií určené na predaj do jedného roka
Vlastníctvo = vzťah k majetku
1. súkromné - 75 - 90 %
 vlastníkom majetku je súkromná osoba - fyzická alebo právnická
2. štátne - vlastníkom majetku je štát
 štát zveruje majetok do správy príslušným subjektom
3.

družstevné - vlastníkom majetku je družstvo (neobmedzené množstvo osôb)

Kapitál
 všetky veci dlhodobej spotreby, ktoré sa používajú v niekoľkých výrobných procesoch a v každom sa opotrebúvajú
 statky dlhodobej spotreby, ktoré boli vyrobené preto, aby slúžili na výrobu iných statkov
 členenie
a) fyzický (vecný) - vo forme hmotných produktov - budovy, stroje, dopravné prostriedky
b) finančný (peňažný) - forma peňazí alebo rôzne druhy CP
 z časového hľadiska
c) fixný - kapitál, ktorý sa v procese výroby nespotrebúva naraz, ale sa používa vo viacerých výrobných procesoch a v každom sa čiastočne opotrebúva
d) cirkulujúci - ustavične mení svoju formu (zásoby tovaru, peňažná hotovosť, ...)

Vlastné imanie
= čisté obchodné imanie, vlastný zdroj krytia
 vlastný, dlhodobý zdroj krytia obchodného majetku
 tvorí:
1. základné imanie - trvalý zdroj krytia časti obchodného majetku. Ide o finančný podiel, ktorý do podnikania vložil vlastník (vlastníci) a je zapísaný v obchodnom registri.
2. kapitálové fondy - fondy tvorené najmä z vonkajších vkladov do spoločnosti. Môžu sa tvoriť aj prevodom fondov tvorených zo zisku.
3. fondy tvorené zo zisku - vlastný zdroj krytia obchodného majetku. Patrí sem predovšetkým rezervný fond, ktorý slúži ako dlhodobý zdroj krytia podnikateľských rizík (straty)
4. zisk bežného obdobia
5. nerozdelený zisk minulých rokov

Emisné ážio - kladný rozdiel medzi skutočne dosiahnutou predajnou cenou akcií alebo vkladov a ich nominálnou hodnotou pri zvyšovaní základného imania upisovaním nových akcií alebo vkladov.

Základné imanie
 trvalý zdroj krytia prevažnej časti obchodného majetku podniku. Ide o finančný podiel, ktorý do podnikania vložil vlastník (vlastníci) a je zapísaný v obchodnom registri
 peňažné vyjadrenie peňažných i nepeňažných vkladov spoločníkov do spoločnosti alebo členov do družstva
 výšku upravuje Obchodný zákonník podľa právnej formy spoločnosti. Obchodný zákonník upravuje aj spôsoby zvýšenia alebo zníženia základného imania.
 jeho výška musí byť zapísaná v obchodnom registri
 zvýšenie:
 upisovaním nových akcií (353/411)
 z majetku spoločnosti
 zo zisku (431/411)
 z kapitálových fondov (413/411)
 z fondov tvorených zo zisku (427/411)

Fondy
1. Kapitálové
 tvoria sa napr.

z prijatých darov, z emisie ážia, dotácií do vlastného imania, z precenenia majetku, ktoré sa vykonávajú na základe právneho predpisu
a) 412 - Emisné ážio - rozdiel medzi nominálnou cenou a vyššou predajnou cenou akcií, prípadne vkladov, upisovaním akcií, prípadne nových vkladov
b) 413 - peňažné a nepeňažné vklady určené na zvýšenie vlastného imania, môžu to byť dary, dotácie, členské príspevky, fondy tvorené prevodom z fondov tvorených zo zisku
c) 414 - môžu ho použiť iba investičné spoločnosti a investičné fondy, ktoré vznikli v súlade s právnymi predpismi pre investičné spoločnosti a fondy, ak sa zmení kurz CP, ocenenia hnuteľného a nehnuteľného majetku investičnej spoločnosti alebo fondu - zaúčtuje sa to na 414, čím sa zvýši , zníži hodnota vlastného imania, účet pasív, ktorý môže mať aktívny zostatok, ale v súvahe sa vždy vykazuje na strane pasív
d) 415 - používa ho len spoločník kapitálovej obchodnej spoločnosti a člen družstva - ak účtovná jednotka je kapitálový účastník v inom podniku
2. Ziskové
a) zákonné - povinné - 421 - Zákonný rezervný fond 422 - Nedeliteľný fond
b) ostatné - z rozhodnutia účtovnej jednotky - štatutárny fond - 423
ostatné fondy - 427 (analytická evidencia)
Súvaha
 prehľadné usporiadanie jednotlivých zložiek obchodného majetku podľa formy a účelu, t. j. aktív, ktoré sa uvádzajú na ľavej strane a podľa zdrojov krytia, t. j. pasív, ktoré sa uvádzajú na pravej strane v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu
 pojem pochádza z latinského “bilanx libra” = dvojmisková váha (v slovenčine súvaha, v češtine rozvaha)
 majetok alebo zdroj krytia uvedený v úvahe slovným opisom a peňažnou sumou je súvahová položka
 peňažné vyjadrenie majetku alebo zdroja krytia v súvahe sa nazýva súvahový stav
 členenie
1. riadna - označuje sa aj ako ročná, zostavuje sa pravidelne vždy k poslednému dňu účtovného obdobia, t. j. 31. 12.
2. mimoriadna - zostavuje sa vo výnimočných prípadoch
a) úvodná - zostavuje sa pri založení podniku k prvému dňu podnikateľskej činnosti
b) likvidačná - zostavuje sa pri rušení, likvidácii podniku ku dňu likvidácie

Súpis majetku
Stav obchodného majetku a záväzkov i stému časovému termínu sa zisťuje inventúrou.
Inventúra
 činnosť, pri ktorej sa zisťuje v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách stav obchodného majetku a záväzkov.  členenie
a) fyzická - majetok sa meria, váži, počíta a oceňuje - kontrola zásob, hmotného a nehmotného majetku a peňazí v hotovosti
b) dokladová - vychádza sa z dokladov predovšetkým peňažných ústavov, dodávateľov a odberateľov
 úvodná časť inventarizácie (úlohou inventarizácie je zistiť, či stav zistený inventúrou je zhodný so stavom podľa účtovných zápisov a usporiadať prípadné inventarizačné rozdiely, ktorými môže byť manko alebo prebytok)
Jednotlivé druhy majetku a záväzkov, pri ktorých sa vykonala inventúra, sa zaznamenávajú v podrobných inventúrnych súpisoch.
Zhrnutím obsahu inventúrnych súpisov vzniká podrobný a úplný zoznam všetkých podnikových aktív a pasív, tzv. súpis obchodného majetku a záväzkov (zostavuje sa pri zriadení podniku, pri jeho zlúčení s iným podnikom a pri jeho zrušení. Pravidelne sa zostavuje ku koncu kalendárneho roka, t. j. k 31. 12.).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?