Majetok podniku

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 12. března 2007
  • Zobrazeno: 7191×

Příbuzná témataMajetok podniku

Majetkom podniku rozumieme všetky prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa a vytvára, a s ktorým vo vlastnom záujme účelne hospodáril
Základné členenie: INVESTIČNÝ
OBEŽNÝ
I N V E S T I Č N Ý: => Hmotný: * budovy, haly, stavby
* stroje, prístroje, zariadenia
* dopravné prostriedky
* inventár
* pozemky
* nedokončené hmotné investície
* obstaranie HIM
=> Nehmotný: ** zriaďovacie výdavky
** software
** oceniteľné práva
** nedokončené nehmotné investície
** ostatný NIM
=> Finančné investície: *** dlhodobé CP a vklady
*** dlhodobé pohľadávky z pôžičiek
*** ostatné finančné investície
O B E Ž N Ý: => Zásoby: - materiál
- nedokončená výroba
- polotovary vlastnej výroby
- výrobky
- tovar
- zvieratá
=> Pohľadávky: -- odberatelia
-- ostatné pohľadávky
=> Finančný majetok: --- pokladnica
--- ceniny
--- účty v bankách
--- krátkodobý finančný majetok
=> Ostatný obežný majetok: ---- iné pohľadávky (N budúcich období)
---- iný majetok (peniaze na ceste)
Kritériom pri členení majetku je účel obstarávania. Ak podnik obstaráva majetok na podnikateľskú činnosť, je to IM. Ak nakupuje majetok s cieľom ďalšieho predaja, je to obežný majetok. Ďalším kritériom je doba použitia. IM používa podnik dlhodobo (viac ako 1 rok). Obežný majetok sa používa krátkodobo (do 1 roka, prípadne sa spotrebuje naraz).
Nie každý majetok, ktorý sa podľa predchádzajúcich dvoch kritérií dá začleniť ako IM, aj napriek tomu takým majetkom je. Musí splniť ďalšie kritérium a to hodnotové (20,000,-- Skk).
Ďalším kritériom je likvidnosť, tj. premna na peňažnú hotovosť. U IM potrebujeme viac času i námahy na premenu na peniaze.
Obstarávanie IM sa označuje ako investičná činnosť.

Spôsoby obstarania:
* kúpa
* vytvorenie vlastnou činnosťou
* bezplatný prevod
* preradenie z osobného vlastníctva do podnikania
* finančný leasing
Majetok nakupujeme za obstarávaciu cenu, ktorá sa skladá z ceny samotného IM a N, ktoré vznikli s obstarávaním.
Reprodukčná cena je to ocenenie darovaného HIM a NIIM, vytvoreného vlastnou činnosťou, nadobudnutím na základe zmluvy o kúpe najatej veci alebo dohodnutí pri bezplatnom prevzatí, alebo novozískaného majetku v účtovníctve pri inventúre.
Financovaním rozumieme získavanie zdrojov pre potreby založenia podniku alebo jeho činnosti. Zdroje financovania sa označujú ako kapitál a členíme ich: * vlastné
* cudzie
Vlastný kapitál tvorí ZI. Financovanie z vlastných zdrojov sa volá s a m o f i n a n c o v a n i e.
Cudzí kapitál sú rôzne druhy záväzkov.
EXTERNÉ zdroje => vklady vlastníkov, záväzky, úvery a dotácie
INTERNÉ zdroje => vnútorné
Obnova IM=> súhrn činností, ktorými sa buď čiastočne, alebo úplne odstraňujú dôsledky všetkých foriem opotrebenia.
Obnova môže byť: * úplná : IM sa likviduje, vyraďuje sa z prevádzky a nahradí sa novším a modernejším
* čiastočná : odstraňovanie dôsledkov opotrebenia pomocou pravidelnej údržby a opráv (údržba - predchádzanie opotrebeniu).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?