Lyrizovaná próza, jej vývin a miesto v slovenskej literatúre, hlavné znaky a špecifické črty v diele M. Figuli - Tri gaštanové kone

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Lyrizovaná próza, jej vývin a miesto v slovenskej literatúre, hlavné znaky a špecifické črty v diele M. Figuli - Tri gaštanové kone

Lyrizovaná próza, je vývin a miesto v slovenskej literatúre, hlavné znaky a špecifické črty v diele M Figuli Tri gaštanové kone

M. Figuli: Tri gaštanové kone
(úryvky)

Keď sa kôň ani pri najbolestnejších úderoch nepohol,
lebo bol už celkom dobitý,Zápotočný prešiel k jeho hlave
a luzol ho dva razy po pysku. Kôň sa vyhodil vysoko do
povetria a vytrhol Magdaléne uzdu z ruky. Zápotočný
v zúrivosti zahnal sa na Magdalénu, ale odhodila sa
a znova chytila s námahou remence.
- Drž ho! - zaškrečal a v tom už aj ťal, ako bez rozumu
zviera po papuli, po ušiach, po očiach.
Kôň sa metal a hľadal záchranu. Hodil sa vše napravo a
zas naľavo. Magdaléna ho už nevládala udržať a pustila
remence. Kôň sa zahodil ponad ňu a vyvrátil z brázdy pluh. Magdaléna ostala ležať pod jeho bruchom a stačil zásah
kopytom, aby dokonala.

----------

Tma tejto noci bola presýtená tuhou jarnoyu vlahou. Zem
pod kopytami našich troch gaštanových koní sa parila
a kyprela. Oblaky viseli na hviezdach a prisávali sa
k nebu ako decko kprsníku matere. Hory voňali čečinou,
lebo sú tam samé čečinové, a zdali sa zdvihnuté vysoko
proti obzoru.
Preniknutý zázrakom tejto noci a tejto našej tichej
cesty, naraz som pochopil, prečo je všetko okolo nás také
krásne, len čo sme osameli.

a) analyzujte spoločenské a literárne podmienky vzniku
lyrizovanej prózy.
b) Vyvoďte z diela Tri gaštanové kone hlavné znaky,
porovnajte s inými dielami lyrizovanej prózy.
c) Zhodnoťte význmam opisu v umeleckom diele, v odbornej
literatúre a v bežnom opise. Charakterizujte opis ako
slohový postup a útvar v odbornom a publicistickom štýle.;
rôzne druhy opisu podľa autorovho prístupu - zaraďte
ukážky.
d) Porovnajte stavbu (druh) jednotlivých viet (podmet,
prísudok...) a súvetí posledného odseku prvej ukážky. Preštylizujte druhú ukážku ako odborný alebo jednoduchý
opis.


Je to literárny smer,ale aj literárna skupina. Ako literárna skupina
má spoločný postoj k svetu,názory a typické prvky. Vzniká v 30. rokoch
tohoto storčia. Autori hľadali istotu v prírode a na dedine.Vznik je
podmienený dobovou situáciou (vojna v Španielsku, hospodárska kríza,
vzťahy medzi ľuďmi boli narušené). Lyrizácia prebieha po etapách :

1.

ETAPA : JOZEF CÍGER HRONSKÝ ,MILO URBAN - prenikajú do vnútra
postavy,vnútorné monológy,autorská reč.
2. ETAPA : jadro lyrizovanej prózy : ĽUDO ONDREJOV, DOBROSLAV CHROBÁK,
MARGITA FIGULI,FRANTIŠEK ŠVANTNER

- vznik: 2- 30. rokov a 2.sv. vojna
- základ: vo svete: severská lit. (najmä švédska)-+
franc. lit ¦
švajčiarska lit. +-------------+
-+ ¦
¦
príroda ==> regionalizmus hnací
princíp
- je výnimočný, nie vždy zarad. do konkrétnej spol. situácie
- idealizácia postáv
- konflikt: etický (dobro x zlo)
- žáner: novela (rozprávka pre dospelých, baladický tvar ale
šťastný koniec)
- človek a príroda: 1.kontrast
2.symbióza
- príroda: - priamy dejotvorný činiteľ - naturalizmus
- oslava, úcta, stotožnenie sa s prírodou
- jazyk: lyrický, bohatý na umelecké prostriedky, ťažiskom je
umelecké rozprávanie
- reč: autorská reč alebo "ich" forma
- 3. Mýty: DOBRA, LÁSKY, SPRAVODLIVOSTI

znaky lyrizácie :
1.dôraz na motívy,ktoré obsahujú lyrický náboj(láska, spomienky na
domov, priateľstvo - zobrazujú kvetnato)
2.presun z opisovania udalostí na prežívanie udalostí
3.lyrizácia jazyka (vnútorný monológ, prirovnania, metafory, folklórne
prvky)
4.kratšie epické útvary (poviedky, novely, často balady)
5.vytváranie výnimočných postáv vo výnimočných situáciách (vrchol
u Švantnera)
6.hrdinovia sú vyčlenení z historického času a sú zaradení do
prírodnobiologického času (začiatok aj koniec na jar)
7.využíva sa fantázia, rozprávkovosť

Lyrizácia vychádza z :
regionalizmus - Jean Giono, Charles Ferdinad Ramuz - vytvárali postavy
horalov (odlúčení, sú sami)
naturizmus - (stále o tom istom ako reg. a lyr.

)
objektivizácia - uvedie sa miesto a čas
subjektivizácia - nejaká katastrofa, ľudia sa o nej vyjadrujú
a nakoniec nevieme či sa im to len nezdalo (zahmlievanie)

ĽUDO ONDREJOV - písal poéziu i prózu
- Poézia: zbierka BEZ NÁVRATU
- znechutenie modernou civilizáciou, nostalgia,smútok
- expresionizmus
- túži po slobode ,voľnosti -> štylizuje sa do podoby
tuláka
MARTIN NOCIAR JAKUBOVIE
- lyricko episká poéma
- autobiografické črty,romantický príklon k Matke Zemi,
návrat k prírode
zbierka PIJANSKÉ PIESNE
- Próza
- 7 kníh pre mládež
- trilógia i pre dospelých
- ZBOJNÍCKA MLADOSŤ
- hlavná postava Jerguš Lapin: spätý s prírodou, magické oči
(dokáže chytiť zvieratá,ktoré iní nedokážu)
- romantické postavy: zbojník Turoň - rozpráva o Jergušovom
otcovi ktorý bol zbojníkom
- Jerguš sa tiež musí stať zbojníkom
- sociálny motív - súcit s chudobnými
- Jerguš sa zbližuje s Červenákom, Maťom Kliešťom
- nenávisť k mestu
- prírodno historický čas - počas jedného roka
- výrazové prostriedky: citáty, parafrázy piesní a rozprávok
JERGUŠ LAPIN
- pokračujú osudy Jerguša, Jerguš odchádza na front,dej sa odo-
hráva na fronte a v meste
NA ZEMI SÚ TVOJE HVIEZDY
- dej sa odohráva na fronte, 2. svetová vojna
- hlavná postava je Ondrej Šimčisko
- prezývka - tmavý Urda - až v závere vysvitne,že je to Jerguš;
zomiera

JERGUŠ LAPIN: lyrické prvky - zobral si svojich 7 vecí
7 .. magické čislo (rozprávkové)
ostrihané vrkoče, odhodené na smetisko - pripomína
Detvana - slovenského supermana - zjav,fujara dlhé
vlasy, odvážny, prirovnania: dni sa hnali ako povodeň
strminou ...

Zbierka próz : ŠIBENIČNÉ POLE

DOBROSLAV CHROBÁK
Jeho prvá poviedka sa nazýva KAMARÁT JAŠEK. Zo začiatku ho brali ako
plagiát (napodobeninu), neskôr sa však k nemu správali menej macošsky. Bol považovaný za plagiát diela Spev Vlkov (Jean Gionon)

Spoločné znaky týchto dvoch diel :
1. Hlavný hrdina - horal (Jaško Mihálik ,je z Oravy)
2. tajomný démonický zvodca ( Chrchliak )
" pliaga chrchľavá, skaza ho vie odkiaľ "
" nádherne spieva, svojím spevom vie každého zlákať "
" každé slovo čo vypustí z úst smrdí ako zaparený hnoj "
Zlákal faktorovu (úradníkovu) dcéru Etelku do mesta (démonickým
spevom) za Chrchliakom. 3.postava kamaráta - rozprávač Sojčiak
- ide do mesta , nájde Etelku, zabije Chrchliaka, Etelka tam
robí prostitútku proti svojej vôli, Chrchliak jej robí pasáka
Etelka sa umyje v Tatranskej vode a môže sa vrátiť, je
znovučistá a nevinná. Etelka sa vracia k Jaškovi, Sojčiak sa
ide udať. - poviedka NÁVRAT ONDREJA BALÁŽA.
- Po 17 rokoch sa vracia z vojny do rodnej dediny. Od kolena bez
nohy. Vidí pomník padlým a na ňom aj jeho meno.Prichádza do
svojho domu, ale manželka sa medzitým vydala a dcéra mu zomrela
na španielsku chrípku. Vydáva sa za Ondrejovho priateľa, necháva
to všetko tak, nechce pokaziť šťastie blízkym. Ako spravodlivý
človek odchádza z dediny.
- DRAK SA VRACIA (1943)
- novela
- Stretávame sa tu s umelckým postupom od nejasného k jasnému. (Stará mama rozpráva vnúčikovi rozprávku o svojej mladosti. Je to
Eva, žena Šimona Jariabka, za slobodna Hajnákovie ).
- Sú tu 3 hlavné postavy: Drak - Martin Lepiš Madlušovie, Eva
Hajnáková - Jariabková a Šimon Jariabek.
- Dva hlavné konflikty :
- Drak a Šimon ( Eva chodila s Drakom a keď Drak odišiel, vzala
si Šimona )
- Drak a dedina (Eva mala s Drakom syna ,ktorého vychovávala 2.

babka vo vedľajšej dedine. Keď sa Drak vracia,
Eva si myslí, že k nej a k synovi ).
- Hlavná myšlienka : Hľadanie stratenej cti ,lásky a dôvery.
- Drak : má tajomný pôvod ,našiel ho starý Lepiš - hrnčiar ,ktorý
bol slepý. Drak sa naučil hrnčiarstvu. Keď mal 14 rokov, mal
spôsoby ako dospelý. Dedina mu prisovala všetko zlé, čo sa
udialo. Preto ľudí obchádzal širokým oblúkom. Drak používal vo
svojej reči také výrazy ako jeho opatrovník. Ľudia z dediny si
mysleli, že Drak zabil starého Lepiša pre peniaze, že ho sotil do
jamy, kde pri páde na hlinu zomrel. Pripisovanie nezvyčajných
vlastností Drakovi sa prejavilo aj nasledovnej situácii: V dedine
bol hlad. V tom čase si priviezol Drak hlinu na svoje výrobky. Ľudia si však mysleli,že to nie sú vrecia s hlinou ale s múkou. Keď rozpárali vrecia, nepriznali si svoju vinu, ale obvinili
Draka z čarovnej premeny múky na hlinu. Draka bola 3-krát
navštíviť nepríjemná návšteva z dediny. Na tretí raz ho poridne
doriadili a Drak z dediny odišiel. Odišiel, pretože ho nenávidela
celá dedina. Keď sa Drak vracia, Eva doma pracuje. Všetko je
pokojné, ale zrazu nastanú zmeny. Všetko sa zmenilo, potok sa
zastavil.. Nastalo obdobie katastrof a neúrody. Drak však
zachraňuje dobytok celej dediny pred ohňom, vracia sa aj so
svojou milou Žoškou, Šimon sa udobrí s Evou, daruje jej
vyrezávanú kúdeľ, ktorú pre ňu urobil.
- Typické črty lyrizovanej prózy v tomto diele :
- výnimočný hrdina vo výnimočných situáciách
- hrdina (Drak) má neznámy pôvod, volá sa Martin Lepiš Madlušo
vie, lebo starý hrnčiar sa volal Lepiš Madlušovie. Drak je
vychovávaný na samote, s jeho osobou prichádza do dediny
katastrofa
- tajomnosť, ktorá je vytváraná prírodou (svetelný kríž)
- rozprávkovosť ; využitie magických čísiel (3), názov (Drak)
(3) : 3 z dediny chceli zistiť, kto vlastne je
dvakrát ho chceli podpáliť,aj psa mu
otrávili,na 3. raz ich zbil, do tretice
Drak odchádza (po prepade)
- symbolika farieb : oblečenie pri záchrane dobytku.

Drak celý
v čiernom a Šimon v bielom.
- prírodný čas (vrátil sa o Jáne, o Jakube bola tráva vysušená)
- autor používa mykanie
- autor zahrňuje aj seba do pozorovania ,akoby sa pridal
k Šimonovi.
- Drak je reálna postava s kladnými aj zápornými črtami (chladne
zabil pred prahom jahňa, akoby to nemohol urobiť za rohom, všetko
bral ako samozrejmosť a dedine to vadilo). Drak bol
vysoký,štíhly, mal tmavé oči, ktorými si všetko podmanil, keď sa
vrátil ,pribudla mu jazva, ostarel, vlasy mal šedivé. Drak bol
štíhlejší ako Šimon,Šimon bol nižší, Drak bol skoro raz taký starý
ako Šimon.
- Eva - mladá žena,okrúhle,pevné tvary ,útle chodidlá, našpúlené
ústa ,dlhé vlasy po pás, najprv 2 potom 1 zapletený vrkoč.
Autor ju opisuje pri práci - opis s dejovým rámcom

MARAGITA FIGULI
- Vo svojej tvorbe sa sústredila na novely a romány.
- zbierka noviel POKUŠENIE
- ľúbostné témy, cigánske prostredie, dedinské prostredie,
o starých ľuďoch ..
- autobiografický román MLADOSŤ
- návrat na rodnú Oravu
- autobiografický román ADRIANINA NIŤ
- Ďalšie romány VÍCHOR V NÁS, VLCI V DOLINÁCH, DETI POD HVIEZDAMI
- novela TRI GAŠTANOVÉ KONE
- objektivizácia: zasadené do historického času
- nezamestnanosť, hosp. kríza, 30. roky
- miesto je uvedené: Turiec, Babia Hora, pri pašovaní sa spomínajú
poľské hranice, Leštiny - dedina,kde sa to odohráva
- postavy majú aj mená aj priezviská, iba Peter nemá priezvisko a
mládenec s fúzikmi tiež nemá konkrétne meno
- Téma : Hlboká láska Petra a Magdalény
(Jano týra Magdalénu - kúpi si divé kone a núti ju aby ich
držala, tým ju týra, ale aj seba, lebo ju veľmi miloval
napriek tomu, že ona milovala Petra.)
- Na jednej strane láska Jana a na druhej obojstranná láska Petra
a Magdalény. Petrova láska je natoľko silná, že sa dokáže Magdalény
vzdať.
- Peter: rozprávač,dielo je písané v 1. osobe. Peter je pôvodne tulák
ktorý skupuje drevo, je sirota .
- Magdaléna: čisté, citovo založené dievča, peknej postavy, žlté
vlasy, pracovitá, spätá s prírodou (Magdaléna a zem - veci
nerozlučiteľné). Vplyvom Magdalény sa z Petra stáva gazda. V tomto
diele je však Magdaléna skôr pasívna postava, nezasahuje svojím
konaním závažne do deja.
- Peter a Magdaléna sú hlboko nábožensky založení.
- Magdaléna nechcela ísť proti vôli matky.
- Peter - stály, mravný, chudobný, kôň bol jeho priateľom, mal svoju
lásku k Magdaléne a k zvieratám. Vzdal sa Magdalény za podmienky,
že ju Jano nebude trápiť. Jano však na takúto podmienku pristúpiť
nechcel.
- Peter dostal od Magdalény 3 úlohy, ktoré keď splnil získal svoju
milovanú.

Tieto tri úlohy boli: postaviť dom, vzdať sa tuláckeho
spôsobu života a prísť pre ňu na troch gaštanových koňoch.
- Koniec bol rozprávkový. Všetko sa dobre skončilo. Peter postavil
dom, usadil sa a prišiel na troch gaštanových koňoch pre Magdalénu. Magdaléna odišla s Petrom a ich životy pokračovali vo vzálomnej
zhode, láske a šťastí.
- Jano: pašerák koní (pre majetok), krutý, surový, neverný(Eva),
namyslený.
- Dej; Peter - od detstva zaľúbený do Mag. 5. rokov sa nevideli - ide
za Mag. požiadať ju o ruku. Cestou stretne Mag. bratranca Jožka
Greguša a Jana Zápotočného, kt. pašujú kone z Poľska. Zistí, že
Jano chce tiež Mag. - je najbohatší v dedine. Všetci na 3 gašt. koňoch. Jano popýta Magdalénu. Matka - súhlasí - prednosť bohatstvu
pred citmi, otec je za Petra (kedysi si ho chcel zobrať k sebe,
keďže bol sirota. Peter+Mag. - sľub stretnú sa na mieste kde sú 3
gaštanové kone - Peter - dom v Turci - Mag. - bude verná, čistá. Jano vypočul za kríkom, zneuctil Mag. - musí sa za ňho vydať. Peter
domov - plní sľub. Po dvoch rokoch Peter ide po Mag. V hostinci sa
dozvedá o tom, že je vydatá a o jej živote: Jano je surový, Mag. -
utrpenie. Jano bije koňa, splaší sa, Mag. pod koňa, Peter omráči
Jana, Mag. - šok; ľudia vravia že zomrie. Peter - chce ju vidieť -
nemôže. Mag. vyzdravie. Janova sestra - opak jana - hurhaj, Jano
mučí koňa.
"Dobil ho tak neľútostne z nenávisti k tej trojke, ktorá bola
znamením nášho stretnutia"
Kôň zabil Jana. Peter+Magdaléna ==> svadba.

FRANTIŠEK ŠVANTNER
- Typické črty pre Švantnerovu tvorbu:
- tajomnosť
- chýba šťastný koniec
- v mnohých je hl. hrdina rozprávačom
- v popredí stojí príroda
- rozpor medzi svetom tam dolu v dedine a svetom tam hore
v horách
- 2 zbierky noviel/poviedok
- MALKA, súčasný názov je HORIACI VRCH
- V popredí je tajumnosť. Nachádzajú sa v nej rovnomenné
poviedky MALKA a HORIACI VRCH.
- DÁMA - realistickejšie ladená ako MALKA
- 2 romány
- román ŽIVOT BEZ KONCA - sfilmovaný (seriál)
- román NEVESTA HÔĽ
- dielo je venované Gejzovi Bočovi.
- Je to óda na hole okolo Brezna, ktoré mu skrášľovali
mladosť.

Najprv sa mala volať Vlkolak, Tavo, Biela
lasica,Zaklia- ta mladosť a na koniec nie Nevesta hôr ale
Nevesta hôľ.
- hole - hrdina, hlavná jednajúca osoba
- Zámer: dielo malo byť prípitkom života vtedy, keď ostatní
pripíjali smrti, oslavou človečiny vtedy, keď táto
človečina smrdela, rozkladala sa
- Je to dielo o láske. Ústrednou postavou je Zuna. Okolo nej
sú 3 muži,ktorí ju mali určitým spôsobom radi. "Láska má tú
hodnotu , akú jej my dávame ." Každý z troch mužov dáva
láske inú podstatu.
- Je tu veľa citosloviec vyjadrujúcich živelnosť : aaá, hu, huhú

- Kompozícia: Dielo má 3 časti. Záver každej časti je zlomom.
- Hlavné postavy :
ZUNA: počerná dievčina z mlyna, mlynárova dcéra, matka sa
jej v stave utopila, otec je slepý, Zuna žije mimo dediny,
je opradená tajomstvom, túla sa, sama smučičká po holiach. Liborovi predstavujú Zunu ako pobehlicu. Libor začne piť. Chodí k Tavovi. Tavo si však všetko vymyslel, aby od nej
odpútal ostatných chlapov. Zuna bola čistá ako ľalia.
LIBOR: rozprávač,horár,po 10 rokoch sa vracia do dediny
Prietržiny v ktorej prežil svoju mladosť, výnimočný hrdina,
matka mu zomrela ešte keď bol maličký, o otcovi nevieme,
vychováva ho tetka, ktorá ho poslala ku známemu horárovi
(do školy) pri Štiavnici. Potom dostal miesto horára
v Prietržinách. Libor sa vracia do Tatranskej prírody. V srdci má lásku k Zune.
WEINHOLD: krčmár, myslí si,že Zunin otec má majetok a pre
majetok si chce Zunu zobrať
TAVO: uhliar,žije pri kotlisku,vysoko v horách,veľa
pije, je, vymýšľa si báchorky o Zuninej matke a v nich si
robí nároky na Zunu
- (Povery: kotlisko-vrch, vlčie oči, vlčí muž z kotliska,
vyzerá ako mŕtvola, duch Kotliska)
- V závere 1. časti "zblúdila guľka z Poľska" a skoro trafila
Libora. Jeho kôň mu zachránil život, pozastavil sa a guľka
preletela na 3 prsty vedľa Liborova.
- Postavy: reálne: Libor, Weinhold
tajomné : Tavo, Zuna, vojak = Vlkolak = vlčí muž
z kotliska = 4. Zunin nápadník
prírodné : Kotlisko, Veľký Zvon (vrch), Eguš - pes
- V druhej časti Libor vidí Zunu s akýmsi sokom
(s vlkolakom). Deva i zviera sa na seba pozerali. Zviera
obiehalo oklo Zuny. Libor zabije vlka. Mŕtvolu priviaže na
koňa a zavedie do dediny. Tým akoby priviedol nešťastie do
dediny.

Keď Libor povedal Zune,že vlka zabije, vrhla sa na
neho, škriabala ho, pokúsala krk, ale kým sa Libor
spamätal, Zuna so smiechom zmizla preč. V závere 2. časti
Eguš zhorí. Niekto zapálil erárne humná. Ráno sa Libor
zobudí z opice a zistí, že Eguša nechal tam, kde horelo.
- Zuna sa mala vydávať za Tava, za Weinholda, ale nevydala
sa. Weinholdovi utiekla spred sobáša.
- V závere 3. časti Tavo privedie Libora na čistinku:
Zuna sedí na čistinke. Pri nej vojak (čo bol predtým
vlkolakom). Hrala sa s ním ako s vlkom. V závere zápasu sa
mu vrhne na krčnú tepnu, prekusne ju a vojak umiera. Tavo
vyhlási: "Bol prislabý na jej ľúbosť ! "
- Zuna zmizla a Tavo povedal Liborovi :
" Zuna vyrástla medzi vrchmi. Poznala ich silu i ľúbosť,
preto sa s nimi už dávno zasnúbila. Hole si ju vychovali,
nuž si ju i vzali, lebo aj ony majú svoje nevesty. ".

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?