Literatúra Štúr, Chalupka, Kráľ, Sládkovič, Botto

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Literatúra Štúr, Chalupka, Kráľ, Sládkovič, Botto

Ľudovít Štúr
-1835-podpredsedom Spoločnosti Českoslovan.
-24 apríl 1836-vychádzka štúrovcov na Devín-dali si slovanské mená
-osvetová činnosť: samovzdel. spolky; nedeľné školy; spolky striezlivosti; svojpomocné sýpky;
svojpomocné pokladnice; prvé ochotnícke divadel. scény
-odsudzoval maďarizačnú politiku, stal sa úradom nepohodlný
-1843 zbavený prednášania na lýceu; jeho poslucháči protestovali-hromadne odišli na lýceum do Levoče 1844
-pokračoval ako súkr. učiteľ
-Otázka jednot. spis. jazyka
-obrana jazyk. a kultur. práv
-1843 Hlboké Š, H, H uzákonili u Holleho spis. jazyk(základ stredoslov. nárečie)
-2. ročník almanachu – Nitra prvá kniha v Šťúr. jazyku
-Tatrín – celonárod. spolok; v Lip. Mikuláši; predseda Hodža; uznával spis. slovenčinu; vidával knihy
-Slovenské národ. noviny s lit. prílohou Orol tatranský – 1. slov. polit. noviny
-Šťúr – poslanec Uhor. snemu za Zvolen (Reč na Uhor. sneme 1848-15.1. – chcel zrušenie poddanstva, slovenčinu v školách)
-Žiadosti sloven. národa – reakcia na revoluciu, žiadajú autonómiu Slovenska
Uh. vláda – zatykač na Š, H, H, odchádzajú do Prahy
-sept.1848-Viedeň-prvé politické centrum-SNR(na čele Š,H,H)
-3 dobrovoľníčke výpravy proti maďar. vojskám, ich požiadavky zostali nesplnené
-1849 maďarský odboj potlačený za pomoci Ruska
-14. 12. 1855-nehoda na poľovačke-12. 1. 1856 zomrel(otrava krvi)
-jazykovedná tvorba-Nárečie slovanskuo alebo potreba písať v tomto nárečí; Náuka reči slovan.-základy gramatiky, fonetic. pravopis, vychádzal zo stredoslov. nárečia
-literárno-teoretické práce-O národnich písní a pověstech plemen slovanských
-filozof. tvorba-Slovanstvo a svet v budúcnosti-kritika rakúskej ríše
-básne-Dumki večerní, Smlúva Slováku-odholanie bojovať za Slovákov; Spevy a piesne-epické, lyrické, elegické básne, opisuje rodný kraj


Samo Chalupka
-tvorba: narod. a hrdinské epiky
-študoval: na Gemery, Kežmarok, Rožňava, evan. lýceum v BA, teológiu vo Viedni
-zúčastnil sa povstania v Poľsku proti cársk. Rusku 1830
-(dielo) Spevy – 25 básní
rozdelenie 1. básne s národ. tematikou (Mor ho!)
2. s Jánošíkovskou tém. (Likavský väzeň, Kráľohoľská, Junák)
3. s protitureckou tem. (Boj pri Jelšave, Turčín Poničan, Branko)
-Mor Ho!-hrdin. epic. skladba; námet – Šafárikove dejiny Slovan. reči a lit.


Andrej Sládkovič (vl. meno-Braxatoris)
-študoval-evan. lýceum v Ban. Štiav. a v BA
-vychovávateľ v Rybároch, evan.

kňaz v Hrochoti a Radvani
-Sôvety v rodine dušanovej-filozof.-alegoricka skladba; postavy-Umko, Túžbena, Pravduša, Srdoš, Blud, Strachoš
-Marína-lyric.-epic.-reflexivna bas. skladba
-o láske mladosti a kráse
-protiklady
-skladá sa z 291 10-veršových slôh
-1. túžba po kráse; 2. téma lásky; 3. téma mladosti
-Detvan-250 strof po 10 veršov
-5 spevov 1.Martin-zabil kráľovského sokola
2.Družina-na salaši; oslobodí Elenu od zbojníkov, jedného neúmyselne zabije
3.Slatinský jarmok na jarmoku kráľ Matiaš-Martin sa ospravedlňuje že zabil sokola, ale zato že zabil aj zbojníka je odmenení
4.Vohľady-k Elena čká na Martina, ale príde preoblečený kráľ
5.Lapačka.kráľ berie Martina do čierneho pluku; Martin mu sľúbil poslušnosť, ale chcel si nechať kroj, fujaru, vrkoče, valašku
-Nehaňte ľud môj; Milica; Gróf Mikuláš Šubič Zrínsky na Lehoti; Svätomartiniáda

Janko Kráľ-najrevolúčnejší zo štúrovcov
-1848 vyzýval sedliakov aby odmietali pracovať na panskom-zato bol uväznení v Šahách
-lyryka-Orol vták; Jarná pieseň-básne, túžba po slobode, nespokojnosť so spoločn.
-Duma bratislavaská-báseň, protest proti odvolaniu Štúra z lýcea
-Šahy-o neúspechu revolúcie a o jeho uväznení
-Zakliata panna vo Váhu a divný Janko-balada; 1. časť-13 slabičné verše, osobná spoveď romantic. samotára, jeho vnútor. nepokoja, vzťah básnika k ľud. prostrediu
2. časť-7-6 slabičné verše, o zakliat. panne-kto ju vyslobodí-bude odmenení, gradácia, Janko zahinie-neprevrátil si vrecko na kabáte
3.13 salbič. verše, opis mŕtveho ležiaceho Janka na brehu Váhu
-využíva zdrobneniny, prirovnania, kontrast pochmúrnosti(polnoc, čierna skala) a idili(pokojný život pastierov)
-baldy-Bezbožné dievky; Kríž a čiapka; Zverbovaný; Pán v tŕní; Kvet; Povesť; Zabitý
-Výlomky z Jánošíka
-Dráma sveta-cyklus básní; o rozporoch jeho doby; opisuje minulosť, prítomnosť budúcnosť; dejiny-boj o moc

Ján Botto
-balady-Žltá ľalia; Margita a besná; Ctibor
-Smrť Jánošíkova-lyric-epic. skladba
-predspev a 9 spevov(majú alegoricky význam)
-Bottov Jánošík len spomína na svoj odboj, a nieje zobrazovaní hrdinsky v bojoch
-1.spev-oslava Jánošíka a jeho družiny a jeho odboja(spomienka na aktivitu štúrovcov pred revolúciu-alegória)
2.spev-zlapanie Jánošíka zradou (zrada Viedne voči štúrovcom)
3.obraz väznenia Jánošíka-bojí sa (obraz vlády, kt. národ utláča)
4.najpochmúrnejší, úvahy Jánoš. o zmysle života(úvahy o zmysle činov štúrovcov)
5.najkrajší; o voľnosti, slobode, vyjadruje, že národu môže pomôcť len silný jedinec
6.Jánoš.

sa cíti byť zodpovedný za osud ľudu, poprava; tragická smrť Jánoš.-tragickou smrťou celého národa
7.situácia po poprave(situácie po revolúcii)
8.ľud si rozpráva povesti o Jánoš.(viera v lepší život)
9.svadba Jánoš. s kráľovnou víl-symbol slobody(vízie o budúcnosti slov. národa
-forma básne-združený rým, ľudové slová, zdrobneniny, metafory
.lyric. básne-Svetský kňaz; Báj na Dunaji.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?