Literárne pojmy

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 42175×

Příbuzná témataLiterárne pojmy

Literárne Pojmy

AFORIZMUS – stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku
ALEGÓRIA (inotaj) – skrytý, utajený, hlbší zmysel
ANAFORA – je to opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov alebo viet
ANEKTODA – je krátky epický príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, ktorá má neočakávaný záver s humorným vyznením, podmienkou dobrej anektody je krátky rozsah, vtip a nečakaná pointa
ANTONYMÁ (opozitá) – slová s opačným výrazom ; napr.

čistý – špinavý
AUTORSKÁ REČ – reč autora alebo rozprávača, ktorý komentuje činnosť postáv a rozvíja dej
BÁJ – zvyčajne krátky prozaický útvar, prostredníctvom ktorého ľudia vyjadrovali svoje domnienky o prírodných úkazoch, o bohoch, o vymyslených bytostiach a o živote na Zemi
BÁJKA – epické dielo – jednoduchý príbeh, v ktorom rastliny a zvieratá na seba preberajú ľudské vlastnosti – cieľom bájky je podať mravné ponaučenie
BALADA – epická skladba – má pochmúrny dej, rýchly spád, je plná napätia – vystupujú v nej nadprirodzené bytosti a odohrávajú sa nadprirodzené deje – záver je tragický
BÁSNICKÁ (rečnícka) OTÁZKA – je taká otázka, ktorá nevyžaduje odpoveď, alebo na ňu básnik na inom mieste v básni odpovedá
ČINOHRA – hra zobrazujúca vážne spoločenské problémy, nemusí sa končiť tragicky
DEJ – tvoria ho udalosti, ktoré autor opisuje alebo o ktorých rozpráva
DEJSTVO – etapa divadelnej hry, ktorá sa skladá z jednotlivých výstupov
DENNÍK – je to literárne dielo monografického charakteru písané formou denných záznamov
DERNIÉRA – posledné uvedenie dramatického diela
DETEKTÍVKA – je určitý typ populárnej literatúry, patrí k epike, ale aj k poviedke a románu, aj filmovo spracovaná
DETEKTÍV – je najdôležitejšou postavou v detektívke, snaží sa vyriešiť prípad a odovzdať vinníka súdu
DIALÓG – rozhovor 2 alebo viacerých postáv
DRÁMA – literárny druh – príbeh je v ňom rozprávaný, no nie je prítomný rozprávač – dej prebieha prostredníctvom konania postáv a ich dialógov a monológov
DRAMATICKÉ DRUHOVÉ ÚTVARY – tragédia, komédia, činohra
ELÉGIA – žalospev
ENCYKLOPÉDIA – náučné literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne podáva informácie a problematiku z určitej oblasti v abecednom usporiadaní
EVERGREEN – je staršia populárna pieseň, ktorá osloví poslucháča aj v súčasnosti
EPICKÉ DIELO – literárne dielo, ktorého základom je dej a rozprávanie – vystupujú v ňom postavy diela a rozprávač
EPIGRAM – krátka satirická báseň, v ktorej autor satiricky a kriticky prezentuje svoj názor na danú spoločnosť alebo jednotlivcov
EPITETON (básnický prívlastok) – autor ním zdôrazňuje určité vlastnosti osôb, zvierat, vlastností a dejov
EPOS – epické dielo väčšieho rozsahu, ktorého pôvod je antický – témou je zvyčajne významná historická udalosť
EPIZEUXA – je opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni
FEJTÓN – je to kratší útvar, v ktorom sa autor pohotovo a zaujímavo, niekedy aj žartovne vyslovuje k aktuálnym otázkam
FORMA – je to spôsob, akým autor obsah realizuje
GRADÁCIA – stupňovanie deja
HÁDANKA – malá forma ľudovej slovesnosti – skryto pomenúva určitý jav, predmet alebo dej pomocou iných javov, predmetov a dejov
HLAVNÝ HRDINA – je postava, okolo ktorej sa sústreďuje dej
HOMONYMÁ – rovnozvučné slová – ktoré rovnako znejú, no ich význam je odlišný
IDEA DIELA – hlavná myšlienka diela
KOMÉDIA – veselohra
KOLEDA – vianočná, novoročná alebo veľkonočná pieseň
KOMIKA – nazývame tým humorné smiešne miesta
KOMIKS – dobrodružný alebo komický seriál, v ktorom sú jednotlivé časti deja znázornené obrázkami – dialógy postáv sú napísané v slovnej bubline
KOMPOZÍCIA – je to usporiadanie tematických a jazykovo-štylistických prostriedkov do 1 celku , odvíja sa od témy, prostredia a postáv
KONFLIKT – je to rozpor medzi jednotlivými postavami v texte
LEGENDA – literárny útvar, v ktorom sa opisuje významná historická udalosť alebo život významnej osoby
LITERÁRNE DRUHY – lyrika, epika, dráma
LYRICKÉ DIELO – literárne dielo, pomocou ktorého autor vyjadruje svoje pocity, myšlienky, nálady – nemá dej
LYRICKO-EPICKÉ DIELO – dielo, v ktorom sa uplatňujú lyrické i epické postupy
LYRIZOVANÁ PRÓZA – literárny smer 20. storočia, ktorý má poetický rytmus viet, obsahuje básnické trópy a využíva rozprávkové motívy
ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ – súhrn slovesných výtvorov, ktorých pôvod môžeme hľadať v širokých ľudových vrstvách – napr.: ľudové rozprávky, piesne, básne, povesti, porekadlá, pranostiky, ...
METAFORA – pomenovanie vecí, vlastností, alebo deja pomocou inej veci, vlastnosti alebo deja na základe vonkajšej podobnosti ; napr. hora sa trasie
MONOLÓG – dlhší prehovor 1 osoby
NONSENS – odborný názov pre nezmysel v literatúre, napr. voda sa sypala a piesok sa lial
NOVELA – epický žáner stredného rozsahu, nemá opis, tá istá neznáma udalosť, náhly koniec, zaujímavé postavy, málo postáv, dej sa sústreďuje na všedný život
OBSAH DIELA – zložka literárneho diela pozostávajúca z témy a idey diela
ÓDA – oslavná báseň
PERSONIFIKÁCIA – zosobnenie – prenášanie ľudských vlastností na zvieratá alebo neživé veci
POÉZIA – literatúra písaná vo veršoch
POINTA – zhrnutie alebo vyvrcholenie myšlienky
POPULÁRNA PIESEŇ – je v určitom období všeobecne známa a obľúbená pieseň
POREKADLO – malá forma ľudovej slovesnosti – krátky výrok, ktorý výstižne životnú skúsenosť – nevyplýva z neho ponaučenie; napr. Sýty hladnému neverí.
POVESŤ – kratší prozaický útvar rozprávajúci o živote hrdinov, o rozličných udalostiach vzťahujúcich sa na určitú dobu, miesto a čas
POVIEDKA – krátky epický útvar opisujúci 1 udalosť zo života človeka – málo postáv, ich charakter sa v priebehu deja nevyvíja
PRANOSTIKA – malá forma ľudovej slovesnosti – krátky výrok, v ktorom je vyjadrená dlhoročná skúsenosť ľudu z pozorovania prírody
PREMIÉRA – 1. predstavenie (filmové, divadelné)
PRIROVNANIE – porovnáva dve veci alebo dva javy, ktoré majú spoločné znaky
PRÍSLOVIE – malá forma ľudovej slovesnosti – krátky výrok, v ktorom je vyjadrená dlhoročná skúsenosť ľudu – vyplýva z neho ponaučenie; napr.

Kto vysoko lieta, nízko padá
PROSTREDIE – miesto deju
PRÓZA – literatúra písaná voľnou rečou
REPORTÁŽ – prináša informácie o významných aktuálnych udalostiach, prináša presné údaje, zároveň používa aj rozprávanie, charakteristiku osôb, dialógy, ...
REPRÍZA – opakovanie predstavenia
ROMÁN – veľká epická forma – autor vykresľuje široký okruh života, dej sa odohráva v dlhšom časovom rozpätí (aj niekoľko generácií), vystupuje v ňom 1 alebo viac hlavných postáv a vedľajšie postavy – okrem hlavnej dejovej línie sa prelínajú vedľajšie
ROZHLASOVÁ HRA – stavia na zvukovej stránke, na epickom vyrozprávaní príbehu
ROZPRÁVANIE – opisuje hlavnú dejovú líniu alebo vedľajšie dejové línie -dej opisuje aj s okolnosťami, v ktorých sa odohráva (čas, miesto, spôsob, ...)
ROZPRÁVKA – kratší prozaický útvar, má jednoduchý dej, vystupujú v nej často abstraktné bytosti, boj dobra a zla, dobro víťazí
RÝM – zvuková zhoda slabík na konci veršov
RYTMUS – spôsob pravidelného striedania prízvučných a neprízvučných slabík vo verši
SATIRA – ostrý, útočný, uštipačný výsmech
SLANG – súbor nespisovných slov, ktoré používa určitá skupina ľudí (žiaci)
SLOVNÉ FIGÚRY – sú to umelecké jazykové prostriedky, majú ozdobnú funkciu a v umeleckých dielach slúžia na ozvláštnenie textu, zakladajú sa na opakovaní tých istých slov alebo pojmu
SONET – lyrická básnická forma, pomocou ktorej autor vyjadruje svoje pocity, nálady a myšlienky – má 14 veršov rozdelených do 2 trojveršových a 2 štvorveršových strof
STOPA – rytmická jednotka, ktorá sa pravidelne opakuje alebo strieda vo verši, má 2 alebo 3 slabiky
STROFA-(sloha)- skupina veršov usporiadaných do celku
SYNONYMÁ – rovnoznačné slová – ktorých význam je zhodný , napr.: báť sa- triasť sa - obávať sa – strachovať sa
SYMBOLIZMUS – je to literárny smer, ktorý uprednostňuje symbol pred ostatnými umeleckými prostriedkami
TELEVÍZNA HRA – je dramatický žáner , technické audiovizuálne umenie, dôraz sa kladie na audiálne, založená na slove, tematikou sú domáce, rodinné a spoločenské udalosti v krátkom čase, málo postáv, dialógy, detaily
TRAGÉDIA – hra s vážnou tematikou, silnými hrdinami s tragickým zakončením
TRÓPY – sú umelecké jazykové prostriedky, predstavujú skupinu výrazových prostriedkov, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy na základe podobnosti prenášajú pomenovanie z 1 javu na 2.(epiteton, metafora, metonymia, alegória, symbol, prirovnanie, personifikácia)
UMELECKÁ LITERATÚRA – zobrazuje skutočnosť prostredníctvom umeleckých obrazov – UMELÁ, ĽUDOVÁ
VARIÁCIA – opakovanie deja s podobnosťami
VECNÁ LITERATÚRA – je to súhrn všetkých písomných prejavov okrem umeleckej literatúry, presnosť a jednoznačnosť vyjadrovania, nové poznatky, poučenia, informácie – ODBORNÁ, PUBLICISTICKÁ, ADMINISTRATÍVNA
VERŠ – 1 riadok básne
VÝSTUP – časť dejstva, v ktorom vystupuje určitá osoba
ZDROBNENINA – zjemnený tvar slova; napr.: mačička, hlavička
ZVUKOMAĽBA – napodobenina zvukov vhodným zvolením hlások v slovách.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?