Literárna história a kritika v období realizmu

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 07. dubna 2007
  • Zobrazeno: 2889×

Příbuzná témataLiterárna história a kritika v období realizmu

Jaroslav Vlček (1860 - 1930)
- próza: Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj a úspěchy (Příspěvek k dejinám písomníctva československého) (1881) - cieľ: informovať českú verejnosť o slov. lit. a kult. vôbec
- stúpenec kollárovsko-šafárikovskej koncepcie nár. života => vlastná slov. lit. začína v 19. st. (len diela v bernolákovčine a štúrovčine)

Dejiny literatúry slovenskej (1890)
- zakončenie 1. etapy literárnovedného výskumu dejín slov. lit.
- 1. moderné dejiny o našej národnej lit. - pri ich tvorbe si osvojil stanovisko nem. lit. historika Hermanna Hettnera - „dejiny lit. nie sú hist. kníh, ale ideí"

- aj významným historikom českej lit. (prof. Karlovej uni v Prahe)
- zbližoval českú a slov. lit. - informácie o súčasnej slov. lit. v českých lit. časopisoch a Listy z Čiech uverejňované v slov. časopisoch (najprv v Orle, potom v Slovenských pohľadoch)

Jozef Škultéty (1853 - 1948)
- redaktorský, vydavateľský pracovník; tvorca v rozlič. oboroch - od lit. kritiky a hist. cez jazykovedu, kultúrnu hist., národopis až po polit. publicistiku (redaktor Národných novín)
- schopnosť priťahovať k lit. tvorbe mladé talenty
- ako redaktor Slov. pohľadov - rozmnožil počet prispievateľov, napr. Timrava, Tajovský, Podjavorinská, Jesenský
- jeden z prvých kritikov a interpretov tvorby sv. generačných druhov - Vajanského, Hviezdoslava, Kukučína, Šoltésovej, Vansovej
- sv. estetický ideál videl v Hviezdoslavovej, Vajanského a Kukučínovej tvorbe, kt. pre neho znamenala uzavretý systém lit. hodnôt
- zaujímal sa i o slov. lit. dedičstvo - vydával a poznámkami osvetľoval diala klasikov a sústavnejšie sa zaoberal lit. hist.
- časť jeho literárnohist. prác vyšla knižne pod názvom O Slovákoch (1928)
- mnohé z jeho prác majú polemický a obranný charakter, vyznač. sa dôrazným odvolávaním na fakty, vzťahujúce sa na vývin slov. národného sebauvedomovania
- takýto ráz aj diela:
o Stodvadstaťpäť rokov zo slovenského života (1920)
o Slovensko v minulosti (1926)
o „Nehaňte ľud môj!" Črty zo slovenskej minulosti (1928)
o Zo slovenskej minulosti (1936)

Ľudovít Vladimír Rizner (1849 - 1913)
- lit. pracovník
- v prvých rokoch učit. pôsobenia sa začal venovať metodike vyučovania
- pre ľudové školy vydal:
o Dejepis Uhorska (1875)
o Živočíchopis (1875)
o Krátky zemepis so zvláštnym ohľadom na kráľovstvo uhorské (1876)
- písal lit.

pre deti, patril medzi prispievateľov Včielky - „časopisu pre školskú mládež", v kt. pod pseudonymom Strýčko Slavoš uverejnil najväčší počet básní
- samost. básnické zb.:
o Od srdca k srdcu (1882)
o Našim maličkým (1883)
o Zo života malých (1883)
- výchovný smer detskej lit.
- zakladal čitateľské spolky a knižnice
- viedol obľúbenú ľudovýchovnú Knižnicu slovenského ľudu
- písal a prekladal poučné poľnohosp. články
o najhodnotnejšia: monumentálna 6-zväzková Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900 - doteraz najvýznam. bibliograf. práca v dejinách slov. lit.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?