Lexikológia

Kategorie: Gramatika (celkem: 174 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 05. července 2007
  • Zobrazeno: 21089×

Příbuzná témataLexikológia

Lexikológia (náuka o slovnej zásobe)
Slovná zásoba (súhrn všetkých slov jazyka)
Jadro slovnej zásoby (slová, ktoré v bežnom živote používame najčastejšie)
Okraj slovnej zásoby (slová, ktoré v bežnom živote používame zriedkavo)
Slovo (skupina hlások, ktorá má v istom jazyku ustálený význam)

Etymológia

Etymológia je náuka o pôvode slov. Obsah slova (vecný význam) tvorí súbor jeho podstatných znakov (definícia).


Členenie slovnej zásoby

1. členenie podľa vecného významu
plnovýznamové - neplnovýznamové
jednovýznamové (chlapec) - viacvýznamové (oko)
základné (strom) - odvodené (stromček) - zložené (vodovod)
synonymá (pekný, krásny, nádherný)
homonymá (termín – termín)
antonymá (dobrý - zlý, dobre – zle)
základný význam (hlava)
prenesený význam
metafora (z oblohy sa odlomil blesk)
metonymia (hlava na hlave)

2. členenie podľa dobového výskytu
neologizmy (nové)
zastarané - archaizmy (sa už nepoužívajú)
- historizmy (stratili opodstatnenie, lebo predmety a deje, ktoré pomenúvali sa už nevyužívajú)

3. členenie podľa pôvodu
domáce (chlieb, soľ, voda)
cudzie (talent)

4. členenie podľa citového zafarbenia
neutrálne (strom)
citovo zafarbené - zjemňujúce (zdrobneniny – stromček)
zhoršujúce (hanlivé – stromisko)

5. členenie podľa príslušnosti k štýlovej vrstve
neutrálne (štylisticky bezpríznakové)
štylisticky príznakové - spisovné - odborné
- básnické (poetizmy)
- hovorové
- nespisovné - slangové
- nárečové

6. frazeologizmy: ustálené spojenia s preneseným významom

Obohacovanie slovnej zásoby

1.odvodzovaním
slovotvorného základu (SZ - chod)
slovotvornej prípony (SP - chodec, chodca, chod)
slovotvornej predpony(SP - odchod, prechod)

2.skladaním (zemeguľa, vodovod)

3.spájaním slov
do združených pomenovaní (vysoká škola, minerálna voda)
do frazeologických jednotiek (hlavou múr neprerazíš)
tvorením jednoslovných pomenovaní (minerálka)

4.skracovaním
skratky (a. i., atď., napr.)
značky (SR, kg)

5.preberaním slov z cudzích jazykov
internacionalizmy (futbal, lexikológia)
zdomácnené slová (fén)
kalky (computer - počítač)
prevzaté slová

6.prenášaním významu
metafora (hlava štátu)
metonymia (čítať Kukučína).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?