Leasing, kalkulácie leasingových operácií

Kategorie: Ekonómia (celkem: 556 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 23. února 2007
  • Zobrazeno: 1694×

Příbuzná témataLeasing, kalkulácie leasingových operácií

Leasing, kalkulace leasingových operací

1. Podstata a základní formy leasingu

S postupným vytvářením podmínek pro vznik tržní ekonomiky se v naší podnikatelské veřejnosti dostává stále více do popředí dlouhodobý pronájem investičního zboží - leasing. Tato forma investování u osobních a užitkových automobilů, výpočetní techniky, civilních dopravních letadel apod. je dnes již zcela rozhodující formou financování. V našich podmínkách se leasing intenzivně prosazuje teprve v posledních letech.

Hlavními příčinami jeho nynější ohromné popularity jsou zejména tyto faktory:
- rozvoj soukromého sektoru za situace, kdy začínající podnikatelé mají k dispozici omezené (minimální) kapitálové prostředky z vlastních zdrojů.
- podstatné omezení fondového hospodářství a přechod na systém hotovostních peněžních toků (cash flow) u podnikatelských subjektů.
- postupné vytváření podmínek v odpisové a daňové politice v souvislosti se zavedením nové daňové soustavy od roku 1993

V dnešní době je všeobecně známo, že nejméně efektivní a tím nejnákladnější formou je financování investičních inovací z vlastních zdrojů, vlastním kapitálem. Proto nové formy financování počítají především s využitím úvěru.
Požadavky na takovou formu financování investic plně uspokojuje finanční leasing. Leasing je nutno chápat jako ekonomickou kategorii, založenou na finanční podstatě, která umožňuje investorovi využít cizí disponibilní kapitál k efektivní aplikaci nejnovějších poznatků vědy a techniky do praxe. Aplikace leasingu k hospodářské praxi by se však měla zvažovat jako alternativa k jiným metodám financování. Srovnání by mělo být provedeno ve vztahu k bankovnímu úvěru a koupi za hotové.

Doslovný překlad slova "leasing" z anglického jazyka je "pronájem". Jako moderní forma financování se více prosazuje finanční leasing, na který buď hledíme jako na třístrannou smlouvu nebo je možno rozložit transakci finančního leasingu na smlouvu kupní a nájemní. Finanční leasing je vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem, který zařízení od dodavatele koupí a nájemcem, jemuž je zařízení dáno do užívání. Vlastním smyslem leasingové transakce je přítomnost pronajímatele společnosti, kterou je banka, popř. společnost bankou založena, který celou transakci financuje.

Je však nutno vidět, že zapojení pronajímatele (leasingové společnosti) do transakce finančního leasingu je zcela odlišné od banky poskytující úvěr buď prodávajícímu nebo kupujícímu, neboť banka nevstupuje do smluvních vztahů týkajících se samotného zařízení. Pronajímatel (banka - leasingová společnost) se stává vlastníkem zboží a vstupuje do omezených právních vztahů ohledně zařízení.

Postupem doby vykrystalizovaly dva základní typy leasingových smluv:
- LEASING FINANČNÍ
- LEASING OPERATIVNÍ

Finanční leasing je založen na dlouhodobém pronájmu upraveném příslušnou smlouvou, v jejímž rámci vlastních zařízeni převádí na uživatele v podstatě všechna rizika a výnosy spojené s vlastnictvím daného majetku. V průběhu dohodnutého nájemního vztahu by nájemce měl pronajímateli prostřednictvím dohodnutých splátek uhradit pořizovací náklady předmětu, úrokové náklady z dané finanční transakce a odpovídající ziskovou marži.

Operativní leasing je potom vše ostatní, přičemž pronajímatel nejen vlastní daný předmět, nýbrž ho i často udržuje. Jde tedy zpravidla o krátkodobý pronájem specifických druhů strojů, dopravních prostředků, počítačů apod. kde v průběhu pronájmu nedochází k plné amortizaci tohoto zařízení.

VÝHODY LEASINGU PRO UŽIVATELE:

1) Především je třeba vidět, že leasing může krýt až 100% nákladů na pořízení daného předmětu. V některých případech se totiž nepožaduje žádný počáteční vklad nebo záloha, i když existují určité výjimky.
2) Leasing dále neváže vzácný provozní kapitál nebo úvěry. Tím umožňuje použít potřebné likvidní zdroje na jiné účely. Leasing jde přitom mimo bilanci, neboť nejde o klasickou výpůjčku. Nevzniká zde tedy požadavek na účetní vykazování a odpovídající povinnosti vykazovat budoucí splátky nájemného v bilanci uživatele.
3) U leasingu se nevyskytují úvěrové podmínky a investiční omezení. Tímto způsobem financování lze obejít různá omezení, která existují u výpůjček.
4) Leasing poskytuje výhody cash flows. Lhůta leasingu je obvykle odvozena z užitečné životnosti zařízení.
5) Leasing dále představuje určitou obranu proti inflačnímu vývoji, neboť zařízení je nakupováno za běžnou cenu a spláceno z budoucích výnosů.
6) Leasing je dále nevypověditelný - na rozdíl od překročitelného úvěru, vypověditelného a splatného na požádání.
7) Leasing je vhodným prostředkem k drobení akcií. Jde prakticky o jediný způsob, jak získat k dlouhodobému užívání větší majetkové složky, jež podnik potřebuje bez zvýšení kapitálové základny.
8) Leasing minimalizuje administrativní náklady a zjednodušuje daňové a účetní řízení. Odpisy z majetku jsou totiž záležitostí a povinností vlastníka.
9) Zjednodušen je i celý proces prokazování a dokladování. Leasing je výhodný z hlediska daňového.

Jde totiž obvykle o odčitatelnou položku (provozní náklad).

Každý podnikatelský subjekt si musí ve svém vlastním zájmu zvážit všechny možné varianty pořízení investic. V úvahu dnes připadají 3 základní varianty.

- nákup za hotové
- nákup na úvěr
- finanční leasing.

Pokud je pronajímatelem nebo nájemcem subjekt, který nemá sídlo na území České republiky (není zde registrován), jde o tzv. zahraniční leasing. Pokud jak pronajímatel, tak i nájemce jsou subjekty České republiky (jsou zde registrovány), jde o tuzemský leasing. Členění z teritoriálního hlediska má význam zejména v daňové oblasti a v případě zahraničního leasingu je nutno respektovat i platné celní zákony a předpisy.

Při konkrétní leasingové transakci modeluje leasingová společnost potřebné parametry v závislosti na daných podmínkách, toto modelování je založeno na těchto úvahách.
- Základními parametry každého leasingového případu jsou kupní cena investičního zboží, akontace, úrok, počet úrokovacích období za rok a doba celkového trvání leasingu
- Počáteční hodnota je dána odečtem akontace od kupní ceny. Konečná hodnota je částkou, na kterou úročením za dobu leasingu vzroste počáteční hodnota. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami udává, o kolik navíc celkem zaplatí nájemce pronajímateli za dobu leasingu (úrok vyjádřený absolutně v peněžních jednotkách).
Samostatnou kapitolou institucionálního zabezpečení leasingu je poskytování bankovních záruk (garancí).
U některých leasingových operací požadují leasingové společnosti bankovní záruky - garance, které mají snížit riziko podnikání. Jde především o takové investiční zboží, které má specifický nebo jednoúčelový charakter, takže v případě insolventnosti nájemce by bylo velmi obtížné nalézt dalšího zákazníka. V našich podmínkách až doposud drtivou většinou těchto bankovních záruk poskytovala při leasingových operacích Českoslovanská obchodní banka. Bylo to dáno jejím zahraničním renomé. Zkušenosti personálu i technickými prostředky. V současné době u nás neexistuje jediný předpis, který by celkově upravoval problematiku leasingu. Tato úprava je obsahem specializovaných zákonů a předpisů, k nimž je možno především zařadit:
- Občanský zákoník
- Obchodní zákoník
- Zákon o daních z příjmu
- Zákon o dani z přidané hodnoty
- Zákon o účetnictví
- Celní zákon

Povolení provádět leasing ani jeho využívání není spojeno se žádnou centrální reglementací, takže se nevyžaduje povolení.

2. Investování a odpisování při leasingu
2.1 Vymezení hmotného majetku určeného k pronajímání
Z hlediska věcného vymezení lze podle právního řádu pronajímat:
1. Nebytové prostory podle zákona o pronajmutí a podnájmu nebytových prostor.
2.

Nemovitosti a movité předměty podle obč. zákoníku.
3. Dopravní prostředky podle obch. zákoníku, a rovněž motorové vozidla podle živnostenského zákona.
4. Nemovitosti a movité předměty s právem koupě najaté věci podle obch. zákoníku.

Z hlediska metodicky správného investování a odpisování by smlouvy o pronájmu kromě jiných náležitostí měly zejména obsahovat:
1. datum přenechání pronajaté věci k užívání nájemci
2. dohodu o pronájmu na dobu určitou nebo neurčitou
3. dohodu o podmínkách, za kterých je smlouva vypověditelná
4. určení činnosti, v níž bude pronajatá věc užívána
5. zda v případě pronajaté věci se zajišťuje nájemci předkupní právo
6. plánek stavebního objektu s označením pronajatých části, a zda na těchto částech bude osazen samostatný vodoměr, plynoměr, elektroměr a telefon
7. výše nájemného celkem a s rozpisem sjednaných částek na sjednaná období
8. kdo bude hradit opravy a služby včetně úklidu, a zda v nájemném a úhradě služeb bude zohledněn pohyb cen
9. kdo provede technické zhodnocení pronajaté věci a stane se jeho vlastníkem 10. jak bude vypořádáno technické zhodnocení při zániku nájemní smlouvy.

2.2 Pořízení hmotného majetku
Podle účetní legislativy platí zásada, že věci pořizované pronajímatelem k pronájmu jsou investice, a to jak bez ohledu na výši pořizovací, resp. Vstupní ceny, tak bez ohledu na způsob pořízení, např. koupí, výstavbou nebo vytvořením vlastní činnosti. Na účtě 042 - Pořízení hmotných investic se zachytí a sečtou výdaje spojené s pořízením na celkovou částku, v níž bude investice oceněna při zařazení na příslušný účet hmotného majetku, tj. účtové skupiny 02. Clo, dopravné a montáž jsou cenotvornými složkami a vstupují do pořizovací ceny majetku.

2.3 Zatřídění a evidence majetku k pronajmutí
Důležitým krokem souvisejícím s pořízením hmotného majetku k pronajímaní je jeho zatřídění a evidence. Pomoc při zatřídění majetku poskytují poradenská a konzultační pracoviště pro jednotnou klasifikaci, která pracují na komerční bázi.
Pronajímatel vede k pronajímanému majetku analytickou evidenci podle jednotlivých složek majetku tak, aby sloužila identifikaci zejména z hlediska názvu, popisu a číselného označení, data pořízení, data uvedení do užívání, data zaúčtování na příslušný majetkový účet, ocenění, metody daňového a účetního odpisování, sazby daňových a účetních odpisů, částek daňových a účetních odpisů za zdaňovací období, data a způsobu vyřazení.

Nájemce eviduje najatý majetek v podrozvahové evidenci, s výjimkou případů, kdy majetek za výše stanovených podmínek odpisuje.

2.4 Daňové odpisování při pronájmu
Daňové i účetní odpisování je založeno na vlastnickém principu tj. že pronajímatel má v rozvaze pronajatou věc a odpisuje ji.
V případě operativního leasingu pronajímatel daňově odpisuje pronajímaný majetek obdobně, jako ostatní majetek používaný pro vlastní potřeby.
V případě finančního leasingu movitých věcí lze odpisovat rovnoměrnou nebo zrychlenou metodou, a kromě toho také lze rovnoměrně odepsat až 90% vstupní ceny. Vstupní cenu lze rovnoměrně odepsat za jednu polovinu stanovené doby daňového odpisování. Rovnoměrné odpisování vstupní ceny v případě pronájmu s následnou koupí najaté věci se může zahájit buď dnem přenechání pronajaté věci do užívání nájemci anebo počátkem měsíce následujícího po tomto dni.
V případě finančního leasingu nemovitostí neplatí pro daňové odpisování odchylka a postupuje se běžným způsobem.

2.5 Účetní odpisování při pronájmu
Pro vytváření oprávek na účetní období si účetní jednotka sestaví odpisový plán, který tvoří:
1. plánovaný stav odpisovaného hmotného majetku
2. postup účetního odpisování, tj. odpisovou metodu a odpisovou sazbu účetního odpisování.

Postup účetního odpisování účetní jednotka
2. si stanoví sama, a to s ohledem na opotřebení odpovídající běžným podmínkám používání, jak stanoví zákon o účetnictví.
3. uvede v analytické evidenci a v příloze uzávěrky.

Účetní odpisy za účetní období se vyjádří jednou částkou v účetní závěrce.
U pronajímaných movitých věci je v zásadě možné dobu účetního odpisování stanovit
1. na předpokládanou celkovou dobu postupného pronajímání v případě operativního leasingu
2. na sjednanou dobu pronájmu v případě finančního leasingu.

3. Kalkulace leasingových operací
(následující kalkulace jsou vyňaty z propagačních materiálů firmy ŠkoFIN )

Finanční leasing osobních vozů pro plátce DPH
Při následujících výpočtech se vycházelo z pořizovací ceny vozu 300 000 Kč vč.

DPH.

Počet měsíčních splátek: 36
---------------------------------------------------------------------
Akontace: 15% - 45.000 Kč
Výše měsíční splátky: 300.000 x 3,014% = 9.042 Kč
Leasingový koeficient: 1,236
Zůstatková hodnota: 122 Kč
---------------------------------------------------------------------
Akontace: 30% - 90.000 Kč
Výše měsíční splátky: 300.000 x 2,482% = 7.446 Kč
Leasingový koeficient: 1,194
Zůstatková hodnota: 122 Kč
---------------------------------------------------------------------
Akontace: 70% - 210.000 Kč
Výše měsíční splátky: 300.000 x 1,063% = 3.189 Kč
Leasingový koeficient: 1,083
Zůstatková hodnota: 122 Kč
---------------------------------------------------------------------
Finanční leasing osobních vozů pro neplátce DPH
Počet měsíčních splátek: 42
---------------------------------------------------------------------
Akontace: 15% - 45.000 Kč
Výše měsíční splátky: 300.000 x 2,717% = 8.151 Kč
Leasingový koeficient: 1,292
Zůstatková hodnota: 122 Kč
---------------------------------------------------------------------
Akontace: 30% - 90.000 Kč
Výše měsíční splátky: 300.000 x 2,238% = 6.714 Kč
Leasingový koeficient: 1,240
Zůstatková hodnota: 122 Kč
---------------------------------------------------------------------
Akontace: 70% - 210.000 Kč
Výše měsíční splátky: 300.000 x 0,959% = 2.877 Kč
Leasingový koeficient: 1,103
Zůstatková hodnota: 122 Kč
---------------------------------------------------------------------
Finanční leasing užitkových vozů pro plátce DPH
Počet měsíčních splátek: 42
---------------------------------------------------------------------
Akontace: 15% - 45.000 Kč
Výše měsíční splátky: 300.000 x 2.830% = 8.490 Kč
Leasingový koeficient: 1,278
Zůstatková hodnota: 122 Kč
---------------------------------------------------------------------
Akontace: 30% - 90.000 Kč
Výše měsíční splátky: 300.000 x 2,330% = 6.990 Kč
Leasingový koeficient: 1,229
Zůstatková hodnota: 122 Kč
---------------------------------------------------------------------
Akontace: 70% - 210.000 Kč
Výše měsíční splátky: 300.000 x 0,998% = 2.994 Kč
Leasingový koeficient: 1,098
Zůstatková hodnota: 122 Kč
---------------------------------------------------------------------

4. Závěr
Z této seminární práce jsem došla k závěru, že díky možnosti leasingu mají šanci se uchytit i nové začínající firmy, které jsou většinou bez počátečního kapitálu a nechtějí se zatěžovat úvěrem, který je rizikovější v případě opožděných nebo vůbec neplacených splátek.
Z kalkulací jasně vyplývá, že výše celkového leasingového koeficientu závisí na pořizovací ceně, výši akontace (splátky předem) a době leasingu. Toto vše je relativní když vezmeme možnost pořízení investic i bez kapitálu což jistě nesolventní firmy velmi oceňují.

5. Slovníček leasingových pojmů
Délka trvání leasingu - je doba, na kterou je uzavřena leasingová smlouva - 36 nebo 42 měsíců (47 měsíců pouze nákladní vozy s nosností nad 3,5t)

Leasingový koeficient - vyjadřuje poměr mezi součtem všech plateb při leasingu a cenou vozu při koupi za hotové

Leasingové splátky - jsou částky, které pravidelně (ke každému prvnímu dni v měsíci) platíte (trvalým příkazem ze svého účtu) během trvání leasingové smlouvy, nezahrnují žádné služby (servis, pojištění, daně, poplatky...)

Pojištění - při předání vozu podepíšete návrh pojistné smlouvy a vinkulaci vozidlo je pojištěno od okamžiku převzetí. ŠkoFIN spolupracuje především s Alianz pojišťovnou a.s., Českou pojišťovnou a.s. a Generali Pojišťovnou a.s. Záloha na nájemné - je částka, kterou je nutno zaplatit před převzetím vozu u obchodníka do obdržení splátkového kalendáře vedeno jako záloha v účetnictví po obdržení splátkového kalendáře - daňového dokladu lze vyúčtovat jako daňově uznatelnou 1. leasingovou splátku a časově rozlišenou splátku předem

Splátka předem - součást zálohy na nájemné o splátku předem se snižuje pořizovací cena při výpočtu měsíčních splátek její dolní hranice se liší podle typu a ceny vozu a podle toho, zda se jedná o zákazníka ŠkoFINu s alespoň rok uzavřenou leasingovou smlouvou a bezproblémovým placením nebo o zákazníka nového horní hranice je pro všechny typy vozů 70%

Splátkový kalendář - je rozpis splátek na celou dobu leasingu a slouží jako účetní a daňový doklad a obdržíte jej poštou 14 dní po předání vozu a budete přesně vědět, kolik a kdy máte platit

Zůstatková hodnota - je cena vozu po ukončení leasingu, za kterou vůz odkoupíte do svého vlastnictví, stanovuje se při uzavírání leasingové smlouvy a činí 122Kč.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?