Kultúra a spoločnosť v období včasného stredoveku

Kategorie: Dejepis (celkem: 1094 referátů a seminárek)Kultúra a spoločnosť v období včasného stredoveku

- celoeurópska kult.
- zákl. zdroje:
1. antika
- antická kult. predstavovala kult. pohanskú a Európa bola kresťanská - nemohli prevziať výtv. umenie (nahí ľudia)
- prevzali len to, čo im vyhovovalo

2. hebrejská kult.
- kresťanstvo -> z judaizmu

3. prvky pohanskej kult.
- Európa osídlená rôznymi kmeňmi
- niekt. zvyky sa zachovali dodnes (Morena, Vianoce)

- ďalší dôležitý znak kultúry: jednotiaci jazyk - latinčina - stmeľovala kult. poznatky, písomné pramene => obmedzovala sa iba na úzky okruh ľudí (až do reformácie r. 1517) - iba pre vzdelancov, prednášalo sa v latinčine
- ďalší znak: kultúra a vzdelanosť v rukách cirkvi (neexistovali svetské školy iba školy pri kláštoroch a kostoloch)
- základom vzdelania sa stalo 7 slobodných umení - študovali sa v 2 častiach (trívium a kvadrium); poznanie týchto 7 slob. umení bolo podmienkou pre štúdium teológie
trívium: latinská gramatika, rétorika, logika
kvadrium: aritmetika, geometria, astronómia, hudba
- knihy a lit. prepisované ručne (až 1445 kníhtlač)
- kresťania prevzali iba Hyppokratove poznatky a niekt. poznatky Aristotela a Platóna
- knihy boli písané ručne a bohato zdobené - najmä obrázky zdobené zlatom = iluminácie; prvé písmeno vždy veľké a zdobené
- lit. obsahovala predovš. náboženské témy: hagiografie, legendy, kroniky, náboženské spevy

Patristika
- vo včasnom stredoveku sa cirkev rozhodla prijať jednotný výklad sveta a toto víťazstvo sa prejavilo -> kresťanskej filozofie patristiky - fil. kresťanských otcov
- v tomto obd. sa sformovali zákl. kresťanské dogmy (niečo, čo o sebe tvrdí, že je 100% pravda)
- dogmy: viera v jediného Boha, viera v trojjedinosť Boha (Boh, boží syn, duch svätý), 10 božích prikázaní (vytv. kresťanskej morálky)
- otec kresťanských dogiem: sv. Augustín - najvyšší predstaviteľ patristiky, dielo: Boží štát (až do 13. st. základ kresť. učenia)

Svätý Augustín
- narodil sa v S Afrike
- jeho otec: rímsky vojak - pohan
- matka: Svätá Monika - kresťanka (neskôr vyhlásená za svätú, bola za to prenasledovaná)
- do 33. roku života hýrivý spôsob života - nemanželské deti, milenky, kradol
- ako 33 r. odchádza s matkou do Milána a tu začína žiť asketickým životom veriaceho kresťana, odvrhol antický spôsob
- čo je viera a prečo verí: „Verím, lebo je to absurdné"
- viera stojí nad rozumom, súvisí s našimi citmi => cirkev ako inštitúcia stojí nad svetskou mocou
- št., kt. je pozemský - dielo satana, utrpenie, ťažký údel
št.

boží - vykúpenie
- trp, pracuj, poslúchaj, lebo vykúpenie príde až v posmrtnom živote

- začali sa črtať podmienky pre -> univerzít - 1094 - mesto Rawena - najprv patrilo do Byzantskej ríše, Bologna (na prelome včasného a rozvinutého stredoveku).

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?