Konflikty

Kategorie: Psychológia (celkem: 235 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

  • Přidal/a: anonymous
  • Datum přidání: 01. července 2007
  • Zobrazeno: 7616×

Příbuzná témataKonflikty

Konflikty sú prirodzenou súčasťou života a stretávajú nás všade, kde ľudia navzájom určitým spôsobom prichádzajú do kontaktu, spolupracujú. Napriek tomu mnohokrát reagujeme na druhých neprimerane. Kto v takomto prípade pomáha je mediátor ako vecno-ľudský znalec, tretia strana hádajúcich sa strán, aby aktívne a zodpovedne spracoval ich vzájomný konflikt.
Konflikt je vyjadrený zápas medzi nezávislými stranami založený na nerovnakom znímaní toho istého cieľa. Objavujúci sa spor je rozhovor, v ktorom diskutujúci zistia, že sa objavili veci, ktoré nevedia vyriešiť k obojstrannej spokojnosti. Spor môže prerásť do konfliktu, pričom strany veľmi často prestanú spolu komunikovať alebo sa začnú vzájomne urážať. Na tento typ sporu je vhodná mediácia, pretože jej cieľom je obnoviť komunikáciu, stanoviť jej presné pravidlá a vytvoriť priestor pre riešenie sporu.
Sociálny konflikt je zrážka dvoch protikladných pozícií, presvedčení alebo motívov, rozličných činov, ktoré sa navzájom vylučujú alebo majú tendenciu uplatňovať svoju nadvládu v tej istej oblasti.
Rozlišujeme rôzne druhy konfliktov:
1. vnútroosobnostný konflikt vo vedomí jednotlivca – zrážka rovnako silných motívov, potrieb, záujmov
2. medziosobnostný konflikt – jednotlivci z hľadiska interakcie ľudí majú odlišné ciele, uznávajú iné hodnoty a normy, a snažia sa dosiahnuť cieľ
3. medziskupinový konflikt – v konkurencii vystupujú sociálne skupiny snažiace sa dosiahnuť rozdielne ciele.
Sociálny konflikt je potrebné analyzovať a usilovať sa o jeho rozuzlenie.
Vyjadrenie súčasného nároku dvoch záujemcov o tú istú vec, ochtných o ňu bojovať.

Mediácia v tomto prípade hľadá stranám cesty ako uspokojiť ich záujem tak, aby boli obe strany spokojné.
Konflikty môžu mať rôzne úrovne:
1. intrapesonálne – konflikty vo vnútri jedného človeka
2. interpersonálne .- konflikty medzi viacerými osobami
3. intranacionálne – konflikty vo vnútri jednej skupiny (triedy, oddelenia)
4. internacionálne – konflikty medzi viacerymi skupinami (rasový, konkurenčný)
Sociálny konflikt sa nerieši, ale reguluje.Metódy riešenia konfliktov z hľadiska vplyvu zúčastnených:
súd, arbitráž, rozhodcovské konanie · sudca· arbiter, rozhodca · proces je formálne daný· dohoda sa nedosahujevyjednávaním· obsahom sú práva sporiacich sa strán, nie ich záujmy a potreby· sudca (rozhodca) rozhodnepodľa zákonov, zvyklostí alebo precedensov· o výsledku nemožno vyjednávať
riešenie autoritou · učiteľ· poradca· nadriadený· rodič · o čase· o vine a nevine· o obsahu dohody riešenia· o procese riešenia
vyjednávanie · právnik· zástupca· sporiace sa strany · sporné strany alebo ich zástupcovia dohodnú sporné body, naplánujú postup jednania a vyjednajú dohodu
facilitácia · facilitátor, sporiace sa strany · sporiace sa strany rozhodujú o všetkom
mediácia · mediátor, sporiace sa strany · sporiace sa strany rozhodujú o všetkom
Špecifickým konfliktom je konflikt generačný ako rozpor v procese vývoja, kedy každá generácia vystupuje ako relatívne samostatná sociálne formujúca sa sila. V rovnakej dobre žijú spolu príslušníci viacerých generácií a stupeň ich socializácie je odlišný. Uznávajú alebo chcú uznávať rozdielne hodnotové systémy, čo vedie ku generačným konfliktom.
Generácia – veľká sociálne diferencovaná skupina ľudí, ktorú spája dobovo podmienené myslenie a konanie, zhodné historické a kultúrne podmienky. Časový postup sa pohybuje od 15 do 30 rokov. Generačný vzťah mladej generácie k staršej sa označuje ako generačný problém a patrí so spoločenských vzťahov a konfliktov.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?