Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v terminálnom stave

Kategorie: Biológia (celkem: 966 referátů a seminárek)Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v terminálnom stave

KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA V TERMINÁLNOM STAVE.

Jednou z najsmutnejších povinností, ktorá čaká sestru pri ošetrovaní chorých, je starostlivosť o umierajúcich a mŕtvych. Patrí to nepochybne medzi jej najzávažnejšie úlohy. Veď zomieranie a smrť sa hlboko dotýkajú každého človeka, zdravotníckych pracovníkov nevynímajúc. Táto okolnosť je u sestry znásobená tým, že je prítomná pri zomieraní a smrti chorých. Nie každá sestra je schopná prekonať túto psychickú záťaž rovnako. Smrť chorého prežíva veľmi intenzívne najmä mladá sestra a s odchodom nevyliečiteľne chorých sa vyrovnáva iba po istom čase - po PROFESIONÁLNEJ ADAPTÁCII. Ale vždy musí mať dosť sily a pochopenia pre takýchto chorých a uvedomiť si význam ľudského prístupu k nim. Od sestry sa vyžaduje pokojný, vyrovnaný, hlboko ľudský postoj k postihnutému človeku.

CHARAKTER PRÁCE SESTRY.
Prístup k chorým a požiadavky na prácu sestry sú podmienené priebehom choroby. Každý dospelý človek si uvedomuje nevyhnutnosť smrti, aj keď v zdraví na to nerád myslí. O to viac sa otázkou smrti zaoberá nevyliečiteľne chorý človek, ak si uvedomuje svoj stav; tým viac ho opantáva strach, úzkosť, pocit beznádeje. V svojom osamotení hľadá oporu a porozumenie. Preto je psychická starostlivosť o takýchto chorých práve taká dôležitá ako starostlivosť ošetrovateľská. Sestra má poznať psychický stav zomierajúceho, uvedomovať si jeho pocity a zaujať k nim správny postoj. Je dôležité, keď je umierajúci pri vedomí, aby ho sestra trpezlivo vypočula, pozhovárala sa s ním, odviedla pozornosť od najťažších pocitov a prejavila porozumenie pre jeho telesný a duševný stav. Zomieranie je často spojené s citeľným telesným oslabením, keď sa okolie domnieva, že umierajúci je v bezvedomí, neschopný vnímať. Vnímať a počuť však môže aj chorý, ktorý nereaguje na vonkajšie podnety. Preto sa sestra nikdy nesmie pred zomierajúcim zmieňovať o jeho stave. V takýchto vážnych chvíľach treba mať na zreteli aj vek zomierajúceho.

PRÍZNAKY UMIERANIA.
Rôznorodý klinický stav chorôb končiacich sa smrťou, ovplyvňuje proces zomierania, a tým aj jeho príznaky. Chorý môže zomierať pri zachovanom vedomí, v úplnej apatii alebo v nepokoji. Môže byť v rozličných stupňoch bezvedomia, niekedy spojených s kŕčmi.
Krátko pred smrťou sa zjavuje agonálne dýchanie, ktoré sa vyznačuje lapavými dychmi tak, ako po častiach ochrnuje dýchacie centrum. Činnosť srdca je nepravidelná, pulz sa dá ťažko nahmatať. Vzhľad chorého je zmenený.

Koža je bledá, až sivá, okolo úst a na koncoch prstov cyanotická. Oči sú vpadnuté, s tmavými kruhmi. Niekedy sú naširoko otvorené s neprítomným výrazom, inokedy polozatvorené až zavreté. Nastáva samovoľný odchod moči a stolice. Stav vyúsťuje do celkového zlyhania orgánov, až sa životné funkcie dýchanie a srdcová činnosť zastavia. OŠETROVANIE UMIERAJÚCEHO.
Ošetrovanie umierajúceho si vyžaduje aktívnu ošetrovateľskú starostlivosť a stálu prítomnosť sestry. Sestra do poslednej chvíle chorého neopúšťa, pracuje zodpovedne a svedomite, všetky výkony robí presne podľa ordinácie lekára. Nikdy nesmie zanedbávať chorého len preto, že mu niet pomoci. Usiluje sa mu poskytnúť čo najviac úľavy a pohodlia: zistí, či ho niečo netlačí, upraví vankúš, zmení polohu. Stará sa o jeho hygienu a podľa potreby vymení bielizeň. Ak chorému odtekajú sliny alebo hlien, nakloní mu hlavu nabok a podloží buničitou vatou, prípadne odsáva. Suché pery a jazyk navlhčuje a podľa okolností mu ponúkne nápoj. Ak chorý zomiera v kŕčoch, chráni ho pred poranením a aspiráciou vyvráteného obsahu. Sestra pozoruje príznaky zhoršenia stavu, ich priebeh zapisuje a informuje o tom lekára. Keď chorý zomrie v neprítomnosti lekára, sestra ho ihneď zavolá.

PRÍZNAKY SMRTI.
Podozrenie, že pacient zomrel, sestra vysloví na základe neistých známok smrti. 1. zastavenie srdcovej činnosti (pulz na veľkých tepnách nemožno nahmatať),
2. zastavenie dýchania (pacient nedýcha, aj keď má dýchacie cesty priechodné),
3. zrenice nereagujú na svetlo (sú fixované a široké).
Nález istých známok smrti sa prejavuje postupne a je nezvratným dôkazom biologickej smrti
1. posmrtné škvrny,
2. posmrtná stuhnutosť,
3. rozklad organizmu
DOKUMENTÁCIA
Smrť potvrdzuje vždy lekár obhliadkou mŕtveho tela. Sestra pripraví pre neho vždy túto dokumentáciu:
1. chorobopis
2. list o prehliadke mŕtveho ( v 4 exemplároch)
3. sprievodný list k pitve ( v 2 exemplároch)
Smrť pacienta zahlásime prijímacej kancelárii a oboznámime príbuzných.
STAROSTLIVOSŤ O MŔTVE TELO
Poslednú službu zomretému sestra vykoná s úctou, šetrne a taktne. Zoblečie mu bielizeň a umyje zašpinené miesta. Po umytí ho uloží do vodorovnej polohy, horné končatiny položí voľne pozdĺž tela. Z postele odstráni vankúše, prikrývku a pomocné zariadenia. Dbá, aby mal mŕtvy zavreté oči a ústa. Mihalnice mu privrie a zľahka zatlačí. Ak sa oddeľujú, pridrží ich štvorčekom buničitej vaty navlhčenej v alkohole. Ústa sa pridržia pomocou šatky alebo ovínadla, ktorým sa podviaže brada.

Obväzy z rany sestra neodstraňuje, iba ich prelepí čistým sacím obväzom. Pôvodný stav rany je dôležitý pri pitve. Drény nevyťahuje, podľa potreby ich skráti. Telo zabalí do plachty.
K dôležitej povinnosti sestry patrí správne označenie mŕtveho. Na stehno pravej nohy sestra napíše tlačeným písmom genciánovou violetou meno, priezvisko, vek, oddelenie, dátum a hodinu smrti. Telo zostáva na oddelení dve hodiny a potom sa odváža na patológiu.
Ak zomrelý mal na oddelení nejaké vlastné veci, sestra ich vezme, napíše presný zoznam, ktorý dá potvrdiť inej sestre ako svedkovi. Tieto veci odloží na oddelení a pri príchode príbuzných mŕtveho im ich odovzdá. Prevzatie osobných vecí musia príbuzní podpísať.
Voľnú posteľ po odnesení mŕtveho musí sestra starostlivo upraviť. Všetkú posteľnú bielizeň odstráni na určené miesto. Posteľ aj nočný stolík mechanicky očistí a umyje dezinfekčným prostriedkom. Matrace, vankúše a prikrývku nechá napr. na balkóne dobre vyvetrať, potom ich povysáva a vypráši. Podľa potreby vykoná účinnejšiu dezinfekciu. Pri úprave čistej postele použije rezervné matrace, vankúše a prikrývku.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?