Kompletná literatúra 1. ročníka na gymnáziu

Kategorie: Literatúra (celkem: 527 referátů a seminárek)Kompletná literatúra 1. ročníka na gymnáziu

PERIODIZÁCIA LITERATÚRY

· Je rozdelenie literatúry do jednotlivých období
· Delenie: podľa a) času
b) spôsobu, akým bolo dielo napísané
c) autora
d) druhu
e) spoločenských problémov
· časová periodizácia: antika (3000 pnl.- 5. stor. nl.)
stredovek (5.- 15. stor.)
humanizmus a renesancia (13./14.- 16./17.)
barok (16.- 17.)
klasicizmus (17.-18.)
romantizmus (18.- 19.)
realizmus (19.- 20.)
literárna moderna (1890- 1918)
medzivojnová literatúra (1918- 1945)
súčasná literatúra (1945-...)
STAROVEKÁ LITERATÚRA
(3.itsíc.- 5.stor. nl.)

· delenie: STAROORIENTÁLNA: 1. SUMERSKÁ
2. HEBREJSKÁ
3. INDICKÁ

ANTICKÁ: 1. GRÉCKA
2. RÍMSKASUMERSKÁ LITERATÚRA

Sumeri sídlili v južnej časti Mezopotámie od 4.-3. tis. Pnl. Vynašli a zdokonalili klínové písmo. Hlavnou pamiatkou je EPOS O GILGAMEŠOVI (asi 2000 pnl.). Je to monumentálny historický epos. Jeho hrdinovia žijú a umierajú aj keď sú obdarení nadľudskou silou.HEBREJSKÁ LITERATÚRA

BIBLIA- skladá sa z: 1. NOVÉHO ZÁKONA- kresťanská lit.
2. STARÉHO ZÁKONA- židovská lit.

STARÝ ZÁKON- obsahuje 46 kníh, ktoré sú rozdelené na tri skupiny:
1. HISTORICKÉ KNIHY- prvá kniha Genezis- o stvorení sveta, Kniha sudcov
2. POUČNÉ A BÁSNICKÉ KNIHY- Žalmy, Kniha prísloví
3. PROROCKÉ KNIHY- Daniel, Ezechiel
- je napísaný hebrejčinou a armejčinou
- najstarší opis je LENINGRADSKÝ KÓDEX- 1007

NOVÝ ZÁKON- obsahuje 27 kníh rozdelených na:
1. HISTORICKÉ- 4 evanjeliá (Matúš, Marek, Lukáš, Ján)
2. POUČNÉ- Listy sv. Pavla
3. PROROCKÉ- posledná kniha- Apokalypsa- o zániku sveta
- je napísaný gréčtinou- k o j n éINDICKÁ LITERATÚRA

HRDINSKÉ EPOSY: Mahábhárata- bratovražedný boj o trón; obsahuje veľa ďalších príbehov rozličného charakteru, legiend, bájok, politických, filozofických a náboženských výkladov
Rámájana- opisuje tragický údel kráľovského syna Rámu a jeho ženy Síty

ANTICKÁ LITERATÚRA

· Delenie: 1. GRÉCKA (6.- 9. stor. pnl.– 5. stor. nl.)
2. RÍMSKA (3. stor. pnl.– 5. stor. nl.)
· V preklade stará, starobylá
· Znaky:1. vznikla v Grécku a v Ríme
2. boh- človek- príroda tvoria jednotu
3. téma trójskej vojny
4. anakreónska poézia- ľahká; téma vína, lásky, priateľstva
5. hrdina je všestranne rozvinutá osobnosť
6. pestuje sa teória kalokagatie- harmónie krásy a dobra
7. idealizmus sa mení na racionalizmus
8.

v dielach vystupuje zbor starcov- predstavuje zdravý ľudský rozum
9. krásne je to, čo je smutné
10. žánre: vyššie: tragédie, eposy
nižšie: komédie, bájky


1. GRÉCKA LITERATÚRA

· HOMÉR: hrdinské eposy: Ilias- zachytáva trójsku vojnu; 7. stor. pnl.
- 51 dní trójskej vojny( Trója a Sparta); vyvolal ju Paris, syn trójskeho kráľa Priama
- hl. motívom je boj gr. bojovníka Achilia
Odysea- 10 ročné putovanie kráľa Odysea, ktorý sa 10 rokov túla po svete a vracia sa domov, kde ho čaká manželka Penelopa
· EZOP: bol otrokom a do Grécka prišiel z Trácie
Písal bájky, ktoré väčšinou pochádzali zo sveta zvierat, vystupujú tu aj ľudia. Ich hlavnou úlohou je podať mravné ponaučenie

Lyrika: - piesne, ktoré sa spievali za doprovodu nejakého nástroja; najprv lýra, potom píšťala
- grécka lyrika: ARCHILOCHOS
ALKAIOS
ANAKREÓN
SAPFO- Modlitba k Afrodite

Dráma: - málo hercov, väčšinou traja- hrali iba muži; v každom divadle bol zbor starcov; hry sa hrali na oslave štyroch ročných období a na oslavu boha Dionýza ; muži si obúvali topánky k o t u r n e
- grécka dráma: AISCHYLOS: Pripútaný Prométheus
Oresteia
EURIPIDES: Trójanky
Medea
SOFOKLES: Antigona
Kráľ Oidipus
ARISTOFANES: komédie: Oblaky
Jazdci
Lysistrata

ďalšie pojmy: silifovská práca- zbytočná a náročná práca
Oidipovský komplex- syn chorobne viazaný na matku
Jablko sváru- jablko, ktoré stálo pri zrode trójskej vojny

Epos - rozsiahla epická báseň, rozpráva významné udalosti zo života ľudu alebo národa
- znaky: 1. má veľkú epickú šírku ( je rozsiahly)
2. okrem hl. deja je tu veľa opisov, ktoré zaznamenávajú veľa podrobností, ktoré súvisia s dejom
3. má veľa figúr, trópov
- hrdinský epos STAROGRÉCKY- bol určený pre poslucháča, nie pre čitateľa
- bol verejným umením
- prednášateľ ho prednášal pre veľké skupiny
- podrobne sa opisovalo oblečenie a vonkajší vzhľad ľudí
- vystupujú tu bohovia
- druhy: 1. idylický
2. zvierací
3. hrdinský
4. duchovný
5. komický2. RÍMSKA LITERATÚRA

· Začína sa rozvíjať v čase, keď grécka lit. už prekvitala- mladšia sestra gr. lit.

Dráma: TITUS MACCIUS PLAUTUS (Maukcius): 21 komédií- námety zo života
Komédia o hrnci
Chvastavý vojak

Epika: GAIUS MARCS JULIUS CAESAR: Zápisky o vojne v Galií
TITUS LUCRÉCIUS CARUS: O podstate sveta

Lyrika: QUINTUS HORÁCIUS FLACIUS: Ódy
Satiry
PUBLIUS VERGÍLIUS MARO: Buecolica
Georgica
Alneac ( Eneas)
PUBLIUS OVÍDIUS NASO: zbierka: Lásky- báseň Umenie milovať
Metamorfózy
Žalospevy
Listy z PantuSTREDOVEKÁ LITERATÚRA
(5.- 15.stor)

· Hl. heslo: ORA ET LABORA- MODLI SA A PRACUJ
· Znaky: 1. celá lit. pod vplyvom Cirkvi; delí sa na náboženskú a svetskú
2. v popredí je cit
3. funkcia lit. je poznávacia a náučná
4. typický synkretizmus- splývanie umeleckej a vecnej lit. 5. obsah je menej dôležitý ako forma
6. TRANSCENDENTÁLNOSŤ (nadzmyselnosť)- viera v nadpozemský život
7. metóda: IMITÁCIA- napodobňovanie
8. TOPIKA- preberanie celých fráz a celých štylistických prostriedkov
9. štýl je kvetnatý, ozdobný- EMOCIONÁLNY
10. žánre: v náboženskej: PIESNE, KÁZNE, LEGENDY- celý život svätého, EXEMPLÁ- iba časť života; tá, v ktorej svätý urobil zázrak
v svetskej: PIESNE, ROMANCE, EPOSY
11. štylistické prostriedky: synonymá, personifikácie, prirovnania, hyperboly, anafory, epifory
12. hrdina: v náboženskej: svätec
v svetskej: rytier alebo šľachtic
13. autori sú obyčajne anonymní
· Predstavitelia: ORIENTÁLNA: INDICKÁ: KALIDÁSA
ČÍNSKA: TU FO
LI PO
ARABSKÁ: KORÁN- posvätná kniha Moslimov
- náb. dielo islamskej a arabskej lit.
TISÍC A JEDNA NOC
EURÓPSKE : FRANCÚZSKO: PIESEŇ O ROLANDOVI (Trubadúri)
NEMECKO: PIESEŇ O NIEBELUNGOCH (Minäsengri)
ŠPANIELSKO: PIESEŇ O CIDOVI- romanca
RUSKO: PIESEŇ O PLUKU IGOROVOM
ČECHY: HOSPODINE, POMILUJ NY (11. stor.)
CHRONICA BOEMORUM- KOSMAS; latinsky
DALIMILOVA KRONIKA ( 14. stor.); po česky
JÁN HUS- (15. stor); latinsky, potom česky
POSTILA- zbierka kázní, písal vo vyhn.
VÝKLAD VIERY, DESATERA A PÁTEŘE
- tvorca moderného českého jazyka
SLOVENSKÁ STREDOVEKÁ LITERATÚRA

· Podľa jazyka ju delíme: 1. Staroslovienska (863- 1000)
2. Latinsky písaná literatúra (1000- polovica 14. stor.)
3. Liter. písaná slovakizovanou češtinou (pol. 14. stor.-15.stor.)

· STAROSLOVIENSKA LITERATÚRA:
1.DEJINY VEĽKEJ MORAVY: vznik: 833; vznikla spojením Moravského (Mojmír) a Nitrianskeho (Pribina) kniežatstva. Mojmír vyhnal Pribinu a spojil obidve kniežatstvá. Pribina ako odškodné dostal územie pri Blatnohrade. Po Mojmírovi nastúpil Rastislav (846- 870). Veľký vplyv mali franskí a bavorskí kňazi. Rastislav poprosil byzanského cisára Michala III., aby mu poslal vierozvestov, ktorí by šírili kresťanstvo na VM v zrozumiteľnom jazyku. Michal III. Mu vyhovel, a tak roku 863 prichádzajú na VM Konštantín a Metod, ktorí pochádzali z okolia Solúna a ovládali macedónske nárečie.

Po príchode na VM šírili kresťanstvo a vykonávali liturgiu v staroslovienskom jazyku. Zakladali vyššie a nižšie školy (hlavne teologické) a od svojho príchodu viedli boj s franskými kňazmi. 866/67 sa vypravili (K a M) do Byzantska. Cieľom tejto cesty bolo vysvätenie učeníkov a schválenie slovanskej liturgie. Cestou sa zastavili u Koceľa (Pribinov syn), a asi ½ roka tam vyučovali. Z Blatnohradu odišli do Benátok a tu ich zastihlo pozvanie pápeža Mikuláša I., aby prišli do Ríma. Mikuláš I. zomrel a novým pápežom bol Hadrián II. Práve on schválil bohoslužby v staroslovienskom jazyku. Metod a učeníci Konštantína boli vysvätení za kňazov. (Angelár, Sáva, Kliment, Gorazd ...). Konštantín ochorel a vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a o 50 dní zomrel. Bol pochovaný v Chráme sv. Klimenta. Metod sa vrátil na VM aj s bullou, v ktorej Hadrián II. schválil slovanskú liturgiu. Evanjelium najprv po latinsky až potom po slovensky. Metod sa vracal, zastavil sa u Koceľa, ktorý bol nespokojný, pretože chcel, aby bol Metod vysvätený za biskupa, a tak ho poslal späť do Ríma. Metoda vysvätili za biskupa a chcel sa vrátiť na VM. Cestou ho zajali franskí a bavorskí kňazi. Odvliekli ho do Bavorska, dali ho do väzenia do Švábska, kde bol 2 roky. Z väzenia ho vyslobodil pápež Ján VIII., ktorý vydal bullu, v ktorej zakázal starosloviensku liturgiu (873). Metod to nerešpektoval a opäť odišiel do Ríma, aby obhájil starosloviensku liturgiu. Keď sa vrátil, odišiel do Carihradu. Po návrate na VM boli rozpory veľmi vyhrotené. 885 Metod zomiera a za svojho nástupcu zvolil Gorazda. Po Metodovej smrti vládol na VM Svätopluk (VM má najväčší územný rozsah) a všetkých učeníkov Metoda vyhnal. Títo odišli do Bulharska, Chorvátska, Macedónie a do Čiech (Sázovský kláštor- až do 18. stor. tu boli bohoslužby v staroslovienskom jazyku). Štvrtým panovníkom bol Mojmír II. Za jeho vlády VM zanikla- 906/907. 2.LITERATÚRA NA VM:
a)pôvodná: PROGLAS- prvá slovanská báseň, v ktorej Konštantín obhajuje staroslovienský jazyk; vystupuje proti trojjazyčníkom- sú to tí, ktorí uznávali iba tri jazyky ( latinčina, hebrejčina, gréčtina)
- má 110 veršov
- autor: KONŠTANTÍN
MORAVSKO- PANÓNSKE LEGENDY:
ŽIVOT KONŠTANTÍNA- autor: KLEMENT
- zobrazuje život K. od narodenia, mladosť, až po príchod na VM; vykresľuje jeho povahu a náb. kultúrnu činnosť; štylisticky je náročnejšia a rozľahlejšia ako druhá legenda
ŽIVOT METODA- autor: GORAZD
- je stručnejšia, zobrazuje pôsobenie M.

na VM, jeho spory s biskupmi, a tak má pre nás väčšiu historickú hodnotu
LITERATÚRA MIMO VM: ŽIVOT NAUMOU
POJEDNANIE MNÍCHA CHRABRA O PÍSMENÁCH

b)prekladová: pred príchodom na VM zostavili písmo- HLAHOLIKU, podľa písmen malej gréckej abecedy MINUSKULY
- jej úpravou vznikla CYRILIKA- veľká grécka abeceda MAJUSKULA
- prvý jazyk- STAROSLOVIENČINA
-preložili: EVENJELIÁR
BIBLIA- okrem 5 kníh MAKABEJSKÝCH
-KONŚTANTÍN: 4 EVANJELIA
SKUTKY APOŠTOLSKÉ
BREVIÁR
SPEVNÍK
EPIŠTOLY
-spolu: MISÁL- omšová kniha
NOMOKÁNON- omšová kniha
- METOD: HOMÍLIE- kázne
PATERIK- Životopisy sv. otcov
- prvá právna regula na VM: ZÁKON SUDNIJ LJUDĚM
c) pamiatky- odpisy: ŽALTŚR SINAJSKÝ
EUCHOLÓGIUM SINAJSKÉ
EUCHOLÓGIUM CIVIDALSKÉ
SAVINA KNIGA
FRIEZINSKÉ PAMIATKY
KYJEVSKÉ LISTY
PREŽSKÉ ZLOMKY
3. VÝZNAM VM: 1. prvý spoločný štát Slovanov
2. prvý jazyk, písmo
3. šíri sa tradícia VM (mnohí autori sa vracajú na VM:
DANIEL SINAPIUS HORČIČKA
JÁN BALTAZÁR MAGIN
štúrovci
P. J. ŠAFÁRIK
MILAN FERKO
Ľ. ZÚBEK
MATÚŠ KUČERA
KONŠTANTÍN: PREDSLOV K SVÄTÉMU EVANJELIU
Chcem radšej iba pätoro slov povedať,
rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť,
aby aj bratia všetko porozumeli,
než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.
HUMANIZMUS A RENESANCIE
(13./14.- 16./17.)na Sl.

· HUMANIZMUS- znamená ľudský
· RENESANCIA- znamená znovuzrodenie alebo obnova

· Spol. podmienky: prechod od stredoveku do novoveku, feudalizmus zaniká, rozvíja sa kapitalizmus, manufaktúry, továrne, dochádza ku kríze Cirkvi, rozvoj miest a mešťanov
· Významné objavy: Amerika (1492), kníhtlač {J. Gutenberg(1443/1445)}, kompas, pušný prach, strelné zbrane
· Znaky: 1. vznik 13./14.- 16./17.- Taliansko
2. v popredí je rozum
3. od nadpozemského k pozemskému- hlása radostné prežívanie na tomto svete
4. obroda k duchu antických ideálov
5. vznik 3 nových myšlienkových smerov: racionalizmus- rozum
senzualizmus- zmyslové vnímanie
individualizmus- v popredí je jednotlivec
6. hrdina: mešťan alebo šľachtic
7. žánre: vyššie: tragédia
nižšie: komédia, epos
8. jazyk: národné jazyky
· Predstavitelia: Taliansko: DANTE ALIGHIERI
GIOVANNI BOCCACCIO
FRANCESCO PETRARCA
LODOVICO ARIOSTO
Francúzsko: FRANCOIS VILLON
FRANCIS RABELAIS
Anglicko: WILLIAM SHAKESPEARE
JEFRI CHAUSEIR
Španielsko: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
PEDRO CALDERON DE LA BARCA
LOPE DE VEGA
Nemecko: HANS SACHS
Poľsko: JAN KOCHANOVSKI („FRAŠKY“, zb. básní: „TRENY“)
Čechy: JÁN BLAHOSLAV


Taliansko
· DANTE ALIGHIERI: Božská komédia- obsah je stredoveký, ale forma je už humanistická
- 3 časti: 33 spevov + 1 predspev = 100 spevov
- 1. časť: PEKLO: alegória zla a hriechu
2. časť: OČISTEC: alegória pokaania
3.

časť: RAJ: alegória dobra a šťastia
- Peklom a Očistcom sprevádza Danteho Vergílius (návrat k antike), Rajom ho sprevádza jeho milá Beatrice. - Vergílius predstavuje zdravý ľudský rozum, Beatrice lásku a náboženstvo, no a Dante celé ľudstvo


· GIOVANNI BOCCACCIO: Dekameron- zbierka 100 noviel, ktoré si rozprávajú 10 ľudia počas 10 dní. Utekajú pred morom z Florencie na vidiek; vystupuje tu 6 žien a 4 muži
-ženy- múdre a prefíkané
-muži- stále oklamaní a smutní
-novely vyjadrujú radosť zo života a vyplýva z nich ponaučenie

· FRANCESCO PETRARCA: Sonety pre Lauru- sonet- znelka, má 14 veršov (4433), skladá sa z dvoch častí: v prvej si autor dáva otázku, v druhej na ňu odpovedá
-prvé lyrické dielo o láske k milej Laure
-má 366 sonetov, ktoré venoval Laure
-má dve časti: prvá za života Laury, druhá po jej smrti
-Laura- symbol lásky, šťastia; skutočná bytosť, ktorú autor ospieval veľmi horúcimi slovami; verše po jej smrti sú veľmi melancholické

Anglicko
· JEFRI CHAUSEIR: Canterburské poviedky

· WILLIAM SHAKESPEARE: jeden z najlepších svetových dramatikov
Jeho tvorbu delíme do troch období:
1.obd. OPTIMIZMU- do 1600; píše komédie a historické hry
KOMÉDIA OMYLOV
SKROTENIE ČERTICE
VESELÉ PANIE Z WINDSORU
VEĽA KRIKU PRE NIČ
- hist. hry: RICHARD VI.
RICHARD II.
RÓMEO A JÚLIA
2.obd. PESIMIZMU- 1600-1608; píše tragédie a problémové hry
HAMLET
OTELO
KRÁĽ LEAR
MACBETH
3.obd. VYROVNANIA- 1608-1612
- tragikomédie: BÚRKA
ZIMNÁ ROZPRÁVKA
znaky jeho tvorby: 1. námety čerpal z kroník a zo životopisov slávnych
2. postavy: typický renesančný hrdina, ktorý je plný citu a vášne, je strojcom svojho osudu
3. cez svoje postavy kritizoval negatívne stránky renesančnej doby
Francúzsko
· FRANCOIS VILLON: Malý testament- rozlúčka so svojimi priateľmi pri odchode z Paríža
Veľký testament- spomienka na mladosť, lásku, študentskú veselosť

· FRANCOIS RABELAIS: Gargantua a Pantagruel- satira na sorbonských sudcov a teológov
- hl.

postavy: obri, ktorí putujú po svete a stretávajú sa s mnohými ľuďmi
Španielsko
· LOPE DE VEGA: zakladateľ komédie; písal hry náboženského charakteru, historické hry a komédie
-komédie: Záhradníkov pes
Učiteľ tanca

· MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA: básnik, dramatik, prozaik
- román: Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha- dobrodružný román; celé dielo je satirou na rytierske romány; má 2 diely, nemá pevnú dejovú líniu, je to súbor príbehov z dobrodr. cesty rytiera, v ktorom sa odrážajú reálne pomery v Španielsku

- Hamlet a Don Quijote: Hamlet šialenstvo len predstieral, ale Don Quijote šialený bol; obidvaja boli sčítaní a vzdelaní a mali vysoké postavenie v spoločnosti


SLOVENSKÁ HUMANISTICKÁ A RENESANČNÁ
LITERATÚRA

· Spol. podmienky: 16.-17. stor.; turecké výboje, reformácia a protihabsburské povstania
- hl. vrstva: mešťania
- veľká pozornosť na dvore Mateja Korvína, ktorý založil prvú univerzitu v BA- ACADEMIA ISTROPOLITANA (1465/1467)
- rozvoj národného jazyka (na Slov.: čeština, neskôr slovakizovaná čeština
- liturgický jazyk evanjelikov: latinčina
· Literatúra: Próza:
· MARTIN RAKOVSKÝ: O spoločenských vrstvách v štáte a príčinách prevratov
- toto dielo je veršované a má 5 častí:
1. PROLÓG: obsahuje vzývanie múzy; cieľ a zámer diela
1. časť: podáva rozdel. spol. vrstiev v štáte
2. časť: opisuje pomery v ideálnej obci
3. časť: príčiny prevratov v kráľ. a cisárst.
2. EPILÓG: vzdáva úctu Maximilánovi II. Habsburgovi a želá mu všetko dobré
- spol. vrstvy v diele: bohatí, chudobní; sedliaci, remeselníci, obchodníci, robotníci členovia rady, zámožný stav
O svetskej spravodlivosti- model spravodlivého panovníka
· JAKUB JAKOBEUS: Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa- v popredí sú národno- vlastenecké myšlienky
Poézia: 1. hist. piesne- protiturecké a protihabsburská tematika
Píseň o zámku muránském- MARTIN BOŠŇÁK
Píseň o sigetském zámku
Píseň o Modrém Kameni, Divíne a Zvoleně
2. ľúbostná: veršovaná romanca: Píseň o dvúch uherských pánoch a tureckého cisáre dcére
3. duchovná: JÁN SILVÁN
ELIÁŠ ALÁNI
- prvý evanjelický spevník: CITHARA SANCTORUM
- autor: JURAJ TRANOVSKÝ- 1636
Dráma: PAVEL KYRMEZER: Komedia nová o vdově
Komedia česká o bohatci a Lazarovi
B A R O K
(16.- 17.)

· Význam: perla nepravidelnej krásy
· Spol. podmienky: súperenie panovníckych rodov v Európe, turecká expanzia, živelné pohromy, 30- ročná vojna (1618- 1648), rozpory medzi katolíkmi a evanjelikmi
· Znaky: 1. vznik: 16.- 17. stor. v Španielsku
2. hl. heslo: „VANITAS VANITATUM“ („Márnosť nad márnosť všetkého pominuteľného
3. dekoratívnosť- ozdobnosť
4. pompéznosť- nádhera
5. patetickosť- nadnesenosť
6. skutočnosť sa mení na symboly
7.

v popredí je cit- snaží sa zapôsobiť na zmysly človeka
8. vyznačuje sa veľkými protikladmi (dobro- zlo, radosť- smútok, život- smrť)
9. štýl- je veľmi ozdobný; množstvo básnických ozdôb a trópov
10. jazyk: národné jazyky

· Predstavitelia: Taliansko: TORQATO TASSO (epos: OSLOBODENÝ JERUZALEM)
Anglicko: JOHN MILTON (eposy: STRATENÝ RAJ
RAJ ZNOVU NÁJDENÝ)
Nemecko: HANS JACOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN
(jeho román: DOBRODRUŽNÝ SIMPLICIUS SIMPLICISSIMUS)
Čechy: JAN AMOS KOMENSKÝ

Čechy
· JAN AMOS KOMENSKÝ: predstaviteľ exulantskej lit.; jeho začiatky v meste Fulnek (Morava), potom Lešno (Poľsko) a nakoniec Amsterdam (Holandsko), kde aj zomrel
- zverovali mu zakladanie škôl a písanie učebníc; usiluje sa o reformu školstva
- TVORBA: stredobodom je človek, sociálne, náboženské a politické otázky
Labyrint světa a ráj srdce- zobrazuje svet ako mesto, ktorým prechádza autor- pútnik so svojimi dvoma sprievodcami; prvý zosobňuje úsilie človeka poznať a druhý zosobňuje vlastnosti pohodlného človeka; autor utečie zo sveta do svojho vnútra a len tu, v „raji srdca“, nachádza pravý pokoj
Didactica magna- 1657; zaoberá sa v nej takmer všetkými otázkami výchovy a vzdelávania; v tomto diele položil základy svojej ďalšej pedagogickej činnosti
Brána jazykov otvorená- významná učebnica latinčiny
Svet v obrazoch- jazyková obrázková učebnica
Informatorium školy mateřské- venuje sa predškolskej výchovy v rodine
SLOVENSKÁ BAROKOVÁ LITERATÚRA
(1650- 1780)

· Spol. podmienky: protihabsburské povstania, rozpínavosť Habsburgovcov, náboženské boje (katolíci a evanjelici), reformácia a protireformácia
- reformácia- snaha zobrať cirkvi moc a bohatstvo
- protireformácia- snaha o navrátenie tejto moci cirkvi
- EVANJELICI- centrum: PREŠOVSKÉ KOLÉGIUM
BRATISLAVSKÉ LÝCEUM
- tlačiareň: LEVOČA
- KATOLÍCI- centrum: TRNAVSKÁ UNIVERZITA (zakl.: PETER PÁZMANY [pazmaň])
- tlačiareň: TRNAVA
· Znaky: 1. prevahu má náboženská lit. 2. od konca 17. stor. sa odčleňuje aj svetská lit. (meštianska, ľudová)
3. úcta k slov. jazyku a záujem o slov. dejiny

Poézia: 1. NÁBOŽENSKÁ- katolícka duchovná poézia sústredená v spevníkoch
- 1. tlač. kat.

spevník.: CANTHUS CATHOLICI- 1655
- autor: BENEDIKT SZOLOSI
- piesne českého pôvodu s teologickým zameraním (koledy, uspávanky); má latinský predhovor, v ktorom autor spomína cyrilometodejskú tradíciu a chváli slov. ľud preto, že bohoslužbách spieva vo svojom jazyku
2. SVETSKÁ- písaná v latinčine alebo v slovakizovanej češtine, neskôr v bohemizovanej slovenčine
-delenie: a) ľudová
b) poloľudová
c) umelá- autor bol konkrétny alebo anonymný
- zachytená je v SPEVNÍKOCH alebo v ZBORNÍKOCH
- najznámejšie: Zborník Jána Lányho
Zborník Jána Buoca
Zborník Juraja Lányho
Mikulášsky zborník
DIONÝZ KUBÍK: Slovenské verše
- mnohé zborníky obsahujú svetskú ľúbostnú poéziu, v ktorej sa ľúbostný cit stvárňuje ako bolesť a omdlievanie a človeka z toho môže vyslobodiť iba smrť
-pieseň: Ámor, ó Ámor
- JÁN SEKÁČ: Laskavé karhání smíšnopochabných svetských mravúv
- zachytáva populárne zábavné veršované témy a cieľom bolo poučiť čitateľa zábavnou formou
- ŠTEFAN FERDINAND SELECKÝ: Obraz panej krásnej perem malovaný
- umelá ľúbostná báseň, v ktorej sa ľúbosť podriaďuje zmyslu pre česť a úctu ku krásavici, ktorá žije v Trnave a celá báseň je alegóriou na trnavskú univerzitu
- JARMOČNÉ PIESNE- šírili sa tlačou, ktoré sa predávali na jarmokoch; mali spravodajský charakter, šírili správy o historických udalostiach a o živelných pohromách a mnohokrát mali katastrofický charakter


· DIDAKTICKO- REFLEXÍVNA LYRIKA- zverejňovala sa v rukopisnej podobe, až neskôr tlačou
- časne sa prebásňovali príslovia, ktoré podávali mravné ponaučenie a dávali návod, ako sa zachovať v rôznych životných situáciách
- predstavitelia: PETER BENICKÝ
HUGOLÍN GAVLOVIČ

· PETEER BENICKÝ: pochádzal zo zemianskej rodiny, mal dobrý vzťah so svojimi poddanými
- TVORBA: Slovenské verše- tlačou:1873
- v zbierke sa spája jeho humanistické vzdelanie s ľudovou múdrosťou
- dotýka sa ľudských chýb i predností, podáva príslušné rady, zaujíma kladný postoj k učeniu, k vede i vzdelaniu, ironizuje pretvárku a panovačné ženy, sympatizuje so sedliakmi a podáva sa tým na šľachticov a pánov
- jazyk diela: slovakizovaná čeština
- forma: 12- veršové strofy
· HUGOLÍN GAVLOVIČ: bol františkánom a ochorel na pľúca, a preto sa musel liečiť, chodil do hôr, liečil sa na salašoch
- TVORBA: Valaská škola mravúv stodola- dielom podáva rady zábavnejším spôsobom, jeho cieľom je vyškoliť čitateľa v životnej múdrosti a skúsenosti pastierov; zaoberal sa vzťahom jednotlivca k Bohu, k blížnemu a spoločnosti; oslovuje všetkých ľudí bez ohľadu na majetok a spol.

postavenie, odsudzuje poverčivosť a upozorňuje na nevyhnutnosť smrti

· ROKOKO- v preklade mušlička; umelecký sloh, ktorý sa vyvinul na zač. 17. stor. vo Francúzsku a vyvrcholil v dobe vlády Karola XV.
- bolo prijaté za vlastnú meštiacku kultúru; rozvíjalo celý komplex prvkov, ktoré neskôr prevzal klasicizmus, potom romantizmus a neskôr v Nemecku Biedermeier
- výtvarné umenie: typické sú drobné a pôvabné tvary, zvlnené línie a asymetrické meštiacke ornamenty
- architektúra: zaoblené rohy, presvetlený interiér, ktoré sú umocnené farebnými pastelovými farbami (ružová, modrá)
- sochárstvo: prevládajú dekoratívne prvky, pôsobí tu hra svetla a tieňov, v popredí elegantné postoje figúr, individualizmus a intimita figúr
- literatúra: chápaná ako hra, ktorá poskytuje spoločenskú zábavu, využíva nižšie žánre
- dráma: baletná a pastierska hra
- epika: epos a veršované poviedky
- lyrika: erotická anakreónska poézia (LA FONTAINE)KLASICIZMUS
(17.-18.)

· Význam: vynikajúci, príkladný
- umelecký smer, ktorý sa uplatňoval v európskych krajinách v 17. a 18. stor.
· Spol. podmienky: vznik za vlády Ľudovíta XIV., vrcholí vláda feudalizmu, rozvíjajú sa manufaktúry, vznikajú absolutistické monarchie, feudalizmus vystrieda kapitalizmus, v popredí je túžba človeka po poznaní
· Zakladateľ: RENÉ DESCARTES: „Myslím, teda som.“ („Cogito ergo sum.“)
· Osvietenstvo: smer, ktorý vzniká v klasicizme; myšlienkové hnutie v období zániku feudalizmu a vzniku kapitalizmu
- predstaviteľ: FRANSOA VOLTAIRE
· Znaky: 1.návrat k antickým ideálom
2. v popredí je rozum (racionalizmus)
3. vznikol v 17. a 18. stor. vo Francúzsku
4. presné a jasné myslenie
5. píše sa presne podľa šablóny- nesmú sa miešať ani žánre, ani hrdinovia
6. rozpor medzi citom a povinnosťou- víťazí stále povinnosť
7. dráma dodržuje 3 jednoty: miesta- dej sa odohráva na jednom mieste
času- dej sa odohráva za 24 najviac 30 hodín
deja- jeden príbeh (motív)
8. žánre: vysoké: óda, elégia, epos, tragédia
nízke: bájka, satira, komédia
9.

hrdina: mešťan alebo šľachtic
· Predstavitelia:
Dráma: PIERRE CORNEILLE: prvý dramatik
- Cid- námet čerpá zo Španielska, hlavný hrdina je kresťanský rytier, ktorý je oddaný svojej viere a kráľovi, rozpor medzi láskou a cťou, vystupuje tu malé množstvo postáv, hra nemá vedľajšie epizódy, v diele sú porušené princípy klasicizmu- TRAGIKOMÉDIA
JEAN RACINE: tvorca psychologickej drámy
- Faidra- príbeh o žene, ktorá je zachvátená zločinnou láskou k nevlastnému synovi
Komédia: JEAN BAPTISTE POQUELIN: (MOLIÉRE)
- napísal 33 komédií
- najznámejšie:
Misantrop- človek, ktorý nenávidí ľudí a stráni sa im
Lakomec- hl. postava: Harpagon
Zdraví nemocní, meštiak šľachticom
Bájky: JEAN DE LA FONTAINE: zbierka: Bájky

FRANSOA VOLTAIRE: vášnivý odporca cirkvi- pokladá ju za hlavného nepriateľa štátu a pokroku, no náboženstvo neodsudzuje; uprednostňuje satiru, ktorú používa ako hlavný prostriedok kritiky
- tragédia: Candide- filozofická poviedka
- Prostáčik- hl. hrdina je Huron, ktorý sa na svet díva veľmi dôverčivým pohľadom
NICOLAS BOIELO: zveršoval pravidlá poetiky: Básnické umenie
- do popredia dáva rozum a tvrdí: KRÁSNE JE TO , ČO JE PRAVDIVÉ


· Osvietenstvo:
Je to pokrokové hnutie v 18. stor., ktoré ovládlo Európu (Fr. a VB). Toto hnutie sa zakladalo na dôvere „v osvietený rozum“ a pravde, ktorá bola poznaná buď rozumom alebo skúsenosťou.
Začalo viesť vytrvalý zápas s predsudkami a presadzovalo slobodu myslenia. Presadzovalo myšlienku, že ľudia sú od prírody rovní a nemusí im vládnuť žiaden despotický panovník
Znaky: vzájomná súhra rozumu a citu, pri ktorej môžeme vyčleniť dve estetické koncepcie:
a) STARŠIA- súvisí s doznievajúcim klasicizmom; v popredí je racionálny prvok
b) MLADŠIA- súvisí s nastupujúcim preromantizmom; v popredí je individuálnosť ľudského citu
Predstavitelia: Francúzsko: CHARLES- LOUIS DE MONTESQUIEN
JEAN- JACQUES ROUSSEAU
DENIS DIDEROT („ENCYKLOPÉDIA“ 1751- 1765, 35 zväz.)
FRANSOA VOLTAIRE („CANDIDE“, „PROSTÁČIK“)
Anglicko: DANIEL DEFOE („ROBINSON CRUSOE“)
JONATHAN SWIFT („GULIVEROVE CESTY“)
Čechy: JOZEF DOBROVSKÝ- zaoberal sa českými dejinami a jazykom; zakladateľ modernej českej jazykovedy a slavistiky
TVORBA: Dejiny českého jazyka a literatúry
Základy jazyka staroslověnského
Nemecko- český slovník
JOZEF JUNGMANN- 1.

česká príručka poetiky: Slovesnosť
Slovník česko- nemecký
VÁCLAV KRAMERIUS- vydával kalendáre a noviny


SLOVENSKÝ KLASICIZMUS
(1820- 1840)
· Oneskoroval sa
· Národné obrodenie: je to proces, kedy sa stará feudálna národnosť mení na novodobý národ
- národnosť sa mení na národ, ak má svoje územie, kultúru, jazyk, minulosť
- 3 etapy: a) 1780-1820- Bernolák, Bajza, Fándly
b) 1820-1835- Kollár, Hollý, Šafárik
c) 1835-1845- v romantizme
d) 1845-1848- vrcholná fáza; v romantizme
· Rozvoj osvietenstva: hnutie, ktoré sa snaží obrodiť cirkev pomocou reforiem
- Mária Terézia (1740-1780)- jej reformy:
a) 1767- TEREZIÁNSKY URBÁR
b) 1775- ROBOTNÝ PATENT
c) 1777- školská reforma- RATIO EDUCATIONIS- vyčlenila všetky typy škôl, zaviedla povinnú školskú dochádzku (od 6 do 12 r.)
-1. triviálne školy- čítať, písať, počítať (farnosti)
-2. gymnáziá- 5-ročné
- normálky- školy pre učiteľov
-3. vysoké školy a univerzity
- Jozef II. (1780-1790)- jeho reformy:
a) 1781- zrušil nevoľníctvo v Čechách
b) 1785- zrušil nevoľníctvo na Slovensku
c) 1781- TOLERANČNÝ PATENT- zákon, ktorý zrovnoprávňoval evanjelikov a katolíkov
· Prvá etapa nár. obrodenia (1780-1820):
1. vytvárajú sa dve vierovyznania: KATOLÍCKE, EVANJELICKÉ
2. snaha o uzákonenie spi. Slovenčiny
3. v popredí je snaha o povznesenie slov. ľudu, a to vydávaním časopisov a kalendárov
-vychádzali: Prešporské noviny (1783-1787)- vydával ich Štefan Leška
Staré noviny literního umění (1785-1786)- Ondrej Plachý
Týdeník (1812-1818)- Juraj Palkovič
-spoločnosti:1. Učená spol. malohontská (1808)
2. Učená spol. banského okolia (1810)- Bohuslav Tablic
3. Slov. učené tovarišstvo (1789-1792)- v Trnave; Bernolák, Fándly


· ANTON BERNOLÁK (1762-1813)
Život: * na Orave, študoval teológiu v Trnave, vo Viedni a v BA, pôsobil ako kaplán v dnešnom Bernolákove a ako dekan v NZ, kde je aj pochovaný
-1787- ako druhý sa pokúsil uzákoniť spis. slov. jazyk, na základe kultúrnej západoslovenčiny

Tvorba: Jazykovedno-kritická rozprava o slov. písmenách
- jeho pravopis bol postavený na foneticko-fonologickom princípe
- znaky jeho pravopisu: 1. odstránil rozdiely i/y, ponechal iba i a í
2. mäkkosť sa označovala (ďeťi)
3. predložky s a z sa písali podľa výslovnosti (s kelu)
4. písmeno j písal ako g
5. zaviedol skupinu šč (ešče)
6. všetky pod. mená písal veľkým písmenom
Gramatica slavica- 1790
Etymológia slovenských slov- spis o tvorení slov
Slovar Slovenskí-Česko-Latinsko-Nemecko-Uherskí- chcel dokázať, že slov. jazyk má rovnako krásne slová, ako ostatné jazyky, ktoré uviedol v slovníku
- jeho J A Z Y K sa N E U J A L, pretože bol tvrdý (západ- východ) a v tomto období boli veľké rozpory medzi katolíkmi (biblická čeština)


· JURAJ FÁNDLY (1750-1811)
Život: * v Častej pri Trnave, teológiu študoval v Trnave a v Budíne, pôsobil ako katolícky kňaz v Seredi
- je tvorcom prvej slovenskej prozaickej reči; ako prvý uviedol do života Bernolákov jazyk

Tvorba: náboženský spis: Dúverní zmluva mezi mníchem a dáblem (1789)- použil formu satirického dialógu medzi mníchom ATANÁZIOM a diablom TITINILOM
-týmto dielom reagoval na zrušenie žobravých reholí Jozefom II.

a toto zrušenie podporuje
- po vydaní tohto diela píše len diela, ktorými chce pomôcť slov. ľudu, šíri nimi osvetu:
Pilní domajší a poľní hospodár
O úhoroch a včelách
Slovenský včelár
Zelinkár
· JOZEF IGNÁC BAJZA(1755- 1836)
Život: * v Predmieri, teológiu študoval vo Viedni, ako katolícky kňaz pôsobil v Dolnom Dubovom, zomrel v Bratislave a pochovaný je v Dóme sv. Martina
- v slov. lit. má 3 prvenstvá:
1. ako prvý sa pokúsil uzákoniť spis. slov jazyk, na základe Trenčianskej stolice; jazyk bol veľmi tvrdý, N E U J A L S A, a preto týmto jazykom písal len on sám
2. prvý zaviedol nový lit. útvar ROMÁN
3. svojim románom nastolil vážne problémy súčasného života (národné, kultúrne a sociálne)

Tvorba: Slovenské dvojnásobné epigrammatá (1794)- kritizuje ľudské vlastnosti a chyby
- prvý román: René mláďenca príhodi a skúsenosťi- didaktický román, v ktorom autor použil satiru a mnohé príhody vyznievajú ako ANEKDOTY; autor využil retrospektívu

· Druhá etapa národného obrodenia (1820-1835):

· JÁN KOLLÁR (1793-1852)
Život: * v Mošovciach, jeho otec nechcel, aby študoval, no on sa rozhodol študovať teológiu v Bratislave a v Banskej Bystrici; čítal rímskych klasikov a nemeckú poéziu; študoval v Jene (centrum nemeckej mládeže) v Nemecku, keď sa tu slávilo 300. výročie Lutherovej reformy; veľký vplyv na Kollára mal mysliteľ Hegel; v Jene sa zoznámil s Friderikou Schmidtovou- MÍNA; po návrate z Nemecka pracoval ako evanjelický kňaz v Pešti
- Kollár tvrdil, že neexistuje národ český a národ slovenský, ale iba jeden československý, a teda nie je ani jazyk český a slovenský, ale iba československý- a tým sa dostal do rozporu s Ľudovítom Štúrom. Túto teóriu ďalej tvrdil T. G. Masaryk.

- Kollár šíril aj myšlienku slovanskej vzájomnosti- štyri slovanské národy (Poliaci- Rusi- Lužickí Srbi- Česi a Slováci) si majú navzájom pomáhať, a to hlavne na kultúrnom poli (knihy, spolky, spoločnosti, divadlá)
- Kollár bol RUSOFIL- tvrdil, že Slovanov môže zachrániť jedine veľké a silné Rusko
Tvorba: rozsiahla skladba: Slávy dcéra- dielo o láske k žene, k vlasti inšpirované Friderikou Schmidtovou
ďalšia tvorba: Básne Jána Kollára
Národnie spievanky
O literárni vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými
Hlasové o potřebe jednotného spisovného jazyka pro Čechy,
Moravany a Slováky- týmto dielom reagoval na rozpory s Ľudovítom Štúrom

· PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK (1795-1861)
Život: * na Gemeri, študoval v Rožňave, Dobšinej a v Kežmarku, teológiu študoval v Jene, venoval sa aj dejepisu, filozofii, prírodným vedám a hvezdárstvu, pôsobil ako profesor na gymnáziu v Srbsku a od roku 1833 ako cenzor a riaditeľ Univerzitnej knižnice v Prahe
- Šafárik šíril myšlienku slovanskej vzájomnosti
Tvorba: prvá básnická zbierka: Tatranská Múza s lyrou slovanskou
prozaická tvorba: Dejiny slovanskej reči a literatúry- napísané po nemecky
Slovanský národopis- dielo o slovanskej súčasnosti
Slovanské starožitnosti- dielo o slovanskej minulosti

· JÁN HOLLÝ (1785-1849)
Život: * v Šaštíne, študoval v Skalici a v Bratislave, teológiu v Trnave a pôsobil ako katolícky kňaz v Maduniciach (1843 fara vyhorela) a na Dobrej Vode
- uviedol do praxe Bernolákov jazyk a týmto jazykom prekladal diela antických autorov, no aj napriek tomu štúrovcov podporil pri vzniku nového spisovného jazyka

Tvorba: Rozličné básne- preklady antických autorov
Selanky- 21 idylických básní, v ktorých ospieval krásu slovenskej prírody; témy sú rôznorodé, vystupujú tu slov. postavy odeté v antickom rúchu
žalospev: Plač matki slávi nad odrodilími sinami- elégia
eposy: Sláv
Svatopluk
Cirillo-Metodiada
- písal aj oslavné básne


· JÁN CHALUPKA (1791-1871)
- dramatik, starší brat Sama Chalupku
Život: študoval na gymnáziu v Ožďanoch, v Levoči a teológiu študoval v Jene, učil na gymnáziu v Ožďanoch a neskôr na lýceu v Kežmarku; od roku 1824- pôsobil ako farár v Brezne
- prvýkrát v slov. lit. vytvoril typ národovedeckého učiteľa a oživil jánošíkovskú tradíciu
- význam Jána Chalupku: 1. tvorca slovenskej veselohry
2. položil základy ochotníckej činnosti na Slovensku
3. zakladateľ dramatickej tradície, z ktorej vyrástli ďalší (Záborský, Palárik)

Tvorba: satirická fraška: Kocúrkovo s podtitulom Len aby sme v hanbe nezostali- 1830-túto hru vydal GAŠPAR FEJÉRPATAKY-BELOPOTOCKÝ (vydavateľ ľudových kalendárov)
ďalšie hry: Všetko naopak
Trasorítka
Trinásta hodina
Starúš plesnivec
Juvelír
Hrdá pýcha skrotla
satirický román: Bendeguz- zosmiešnil maďarský šovinizmus, napísal ho po maďarsky a anonymne ho vydal v nemčineROMANTIZMUS
(koniec 18.-polovica 19.)

· Spol. podmienky: rozpad feudalizmu, rozvoj kapitalizmu, kapitalistické vzťahy ovládli jednotlivca aj spoločnosť, jednotlivec stráca pocit istoty
- vzniká nová filozofia IDEALIZMUS, ktorá pokladá za prvoradé myšlienku, vedomie a ducha a za druhoradé hmotu a bytie; zakladateľom je HEGEL
- z tejto filozofie vychádza aj IRACIONALIZMUS- rozumom nepochopiteľné- popieral rozumové a logické myslenie a uprednostňuje vieru a inštinkt
- rozvíja sa aj SENTIMENTALIZMUS- filozofický a literárny smer, ktorý sa opiera o city, citové zážitky, vyzdvihuje jednotlivého človeka s jeho radosťami aj starosťami
· Znaky: 1. 18.-19. stor.
2. vznikol vo Francúzsku; zakladateľ JEAN JACQUES ROUSSEAU
3. v popredí je cit a obrazotvornosť
4. hlavný rozpor medzi snom a skutočnosťou, medzi krásou a škaredosťou- harónia kontrastu
5. iracionalizmus- uprednostňuje vieru a inštinkt
6. sentimentalizmus- uprednostňuje city a citové zážitky
7. individualizmus- v popredí je jednotlivec
8. titanizmus- jednotlivec pomáha ľuďom a vzdoruje osudu
9. je dovolené miešať hrdinov a žánre
10. hrdina- človek, ktorý chce vykonať veľký čin, spoločnosťou je nepochopený, búri sa, odchádza do prírody a tam väčšinou hynie
11. žánre: vo svete: romány
u nás: lyrické alebo lyrickoepické skladby
12.

jazyk- jednoduchý; ovplyvnený ľudovou slovesnosťou
· Predstavitelia: Francúzsko: JEAN JACQUES ROUSEAU
VICTOR HUGO
ALEXANDER DUMAS
Anglicko: GEORGE GORDON BYRON
PERCY BISSHE SHELLEY
WALTER SCOTT
JOHN KEATS
Nemecko: JOHANN WOLFGANG GOETHE
FRIEDRICH SCHILLER
HEINRICH HEINE
Rusko: ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN
MICHAIL JURIEVIČ LERMONTOV
Poľsko: ADAM MICKIEWICZ
Maďarsko: SÁNDOR PETOFI
Čechy: KAREL HYNEK MÁCHA
JOZEF KAJETÁN TYL
KAREL JAROMÍR ERBEN
BOŽENA NĚMCOVÁ


Nemecko
- útlak, nesloboda a nespokojnosť vyvolali hnutie nazývané Sturm und Drang (Búrka a Nápor)-
-príslušníci sa búrili proti vtedajšej spoločnosti, ich vzbura bola živelná a žiadali uplatniť všetko, čo je v človeku prirodzené- cit, lásku a slobodu

· JOHANN WOLFGANG GOETHE (1749-1832)- predstaviteľ p r e r o m a n t i z m u
Tvorba: dve obdobia: 1.časť- spadá do obdobia Sturm und Drang
- patrí tu: óda: Prometheus- buričské nadhľady
román: Utrpenie mladého Werthera- romantický román o nenaplnenej láske
2.časť- WEIMARSKÁ KLASIKA- 1775-stal sa ministrom, staral sa o zveľaďovanie vojvodstva, venuje sa prírodným vedám; vzdal sa buričských myšlienok a ideálom pre umenie sa stáva ANTIKA
- patrí tu: drámy: Ifigénia v Tauride
Torquato Tasso
Egmont
veršovaná dráma: Faust

· FRIEDRICH SCHILLER (1759-1805)- vyjadruje túžbu po osobnej a národnej slobode
Tvorba: dráma: Zbojníci- vyjadril svoj postoj- protest proti tyranii; hl. postava KAROL MOOR- otec ho vydedí a vyženie z domu, on sa stáva zbojníkom a nakoniec zomiera pre svoju lásku k slobode
tragédia: Úklady a láska- dráma o láske šľachtica k dcére chudobného muzikanta; aj keď sa syn postaví proti otcovi, nakoniec uverí o nevere svojej milej; nakoniec obidvaja zomierajú
óda: Pieseň na radosť- zhudobnil Ludwig van Beethoven vo svojej
9. symfónii (Óda na radosť)
drámy: Mária Stuartová
Panna Orleánska
Viliam Tell- zobrazil boj švajčiarskeho ľudu proti Habsburgovcom v 14.storočí

· HEINRICH HEINE (1797-1856)- najrevolučnejší nemecký básnik
Tvorba: zbierka: Kniha piesní- básne z vlastnej mladosti
kniha: Obrazy z ciest- vytvoril nový druh f e j t ó n u- zmes obrazov z ciest po Nemecku, Anglicku, Francúzsku a Taliansku, ku ktorým sa pridáva spoločensko-politická satira
satirická skladba: Nemecko, Zimná rozprávka- kritizuje sociálnu nerovnosť medzi ľuďmi, triedami; je písaná hovorovým štýlom na spôsob starých nemeckých ľudových piesní
-Heine roku 1731 odišiel do Paríža, kde žil do svojej smrti; tam vydal:
zbierka: Časové básne- najznámejšia je Sliezski tkáči

Poľsko
· ADAM MICKIEWICZ (1798-1855)
Život: člen tajného študentského spolku, ktorého cieľom bola vlastenecká výchova a vzdelávanie; po odhalení spolku ho odsúdili do vyhnanstva, v roku 1829 emigroval a pôsobil ako publicista
Tvorba: báseň: Óda na mladosť
historický epos: Konrad Wallenrod
národný epos: Pán Tadeáš- obraz poľského života, zvykov a mravov vidieckej šľachty
Francúzsko
· JEAN JACQUES ROUSEAU (1712-1778)
Život: * v Ženeve, viedol tulácky život a mal mnoho povolaní; po príchode do Paríža chcel zožať veľký úspech ako hudobný skladateľ (skutočný úspech však dosiahol ako spisovateľ)
Tvorba: Rozprava o nerovnosti- v diele hlása návrat k prírode a útočí na súkromné vlastníctvo, ktoré pokladá za hlavnú príčinu nerovnosti medzi ľuďmi
pedagogický román: Emil alebo O výchove – zaoberá sa otázkami výchovy
román: Júlia alebo Nová Heloisa- vrcholné dielo európskeho sentimentalizmu; príbeh šľachtičnej k učiteľovi písaný formou listov
Základná myšlienka: Hlása návrat k prírode a protestuje proti spoločenskej pretvárke.
Človek je dobrý, ale pokazilo ho zlé usporiadanie spoločnosti.

· ALEXANDER DUMAS- tvorca historického románu
Charakteristika jeho tvorby: 1. v popredí je dej, ktorý je najdôležitejší
2. romány sú napínavé a zaujímavé
3.

zobrazuje významné udalosti a historické osobnosti francúzskych dejín
Tvorba: Kráľovná Margot
Gróf Monte Christo
Jozeph Balsamo
Kartúra Parmská
Traja muškatieri
Salvador

· VICTOR HUGO (1802-1885)
Život: začal písať veľmi mladý, jeho básne dosiahli veľký úspech; bol stúpencom monarchie, stal sa republikánom (1848); po nástupe Napoleona III. na trón odišiel do exilu a až po 18 rokoch sa vrátil do vlasti
Tvorba: básnická skladba: Kontemplácie
cyklus epických básní: Legenda vekov
úvod k dráme Cromwell- úvod sa stal manifestom programu romantikov
- žiadal v ňom slobodu umenia oproti záväzným pravidlám klasicizmu
dráma: Hernani- hl.

hrdina je mladý muž, ktorý obetuje pre česť lásku aj život; typický romantický konflikt (túžba po slobode a spravodlivosti- odpor proti násiliu šľachty)
romány: Chrám Matky Božej v Paríži
Bedári- v exile (1815-1833)
Robotníci mora
Deväťdesiattri- námet čerpá z veľkej francúzskej revolúcie

Maďarsko
· SÁNDOR PETOFI (1723-1849)
Život: pochádzal z chudobnej dediny, obdivoval francúzskych a nemeckých romantikov; putoval po krajine a inšpiroval sa ľudovou slovesnosťou
Tvorba: veršovaná rozprávka: Víťaz Janko- hrdina prežíva rôzne dobrodružstvá, bojuje proti Turkom; láska a spravodlivosť zvíťazia
epos: Apoštol- má dramatické napätie, končí sa atentátom na kráľa; autor vyjadruje nenávisť k tyranii a predvída premeny spoločnosti

Anglicko
· GEORGE GORDON BYRON: pochádzal z aristokratickej rodiny, mal búrlivú povahu, určitý čas pôsobil v snemovni lordov, obhajoval anglických robotníkov, cestoval po Európe
Tvorba: lyrickoepická skladba: Childe Haroldova púť- opisuje cesty a úvahy pútnika; hrdinom je básnik, ktorý je rozčarovaný spoločnosťou, cíti sa osamelý a búri sa proti neslobode porobených (zotročených) národov a tyranii
-je tvorcom básnickej romantickej poviedky- okrem fabuly (deja) obsahuje básnikove myšlienky, úvahy, city
básnická skladba: Don Juan- satira na negatívne spoločenské javy a problémy
známa báseň: Chillonský väzeň- vyjadruje túžby Švajčiarov oslobodiť sa spod cudzej nadvlády
-vytvoril nový typ hrdinu - TULÁK, VÄZEŇ- akýsi TITAN, ktorý sa snaží zvíťaziť nad spoločnosťou, ale nedarí sa mu, lebo je osamelý


· PERCY BISSHE SHELLEY: písal lyrické básne a veril, že človeka môže zmeniť len láska
Tvorba: Odpútaný Prometheus- hrdina je titan, ktorý predstavuje ľudskosť; je prikovaný ku skale, ale nevzdáva sa; oslobodí ho Herkules
- celá hra je proroctvom o nevyhnutnom páde tyranie a o oslobodení celého ľudstva


· JOHN KEATS: vo svojich dielach krásu a lásku celého sveta
Tvorba: epos: Hyperion


· WALTER SCOTT: zakladateľ historického románu v Anglicku
Tvorba: román: Ivanhoe

Rusko
· ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN (1799-1837)
Život: pochádzal zo šľachtickej rodiny, odporca cárizmu, bol vo vyhnanstve
Tvorba: veršovaný román: Eugen Onegin- zobrazuje „zbytočného človeka“, ktorý nebol schopný urobiť šťastným ani seba, ani iných; Eugen odchádza na vidiek, kde chce nájsť zmysel života vo zveľaďovaní majetku, potom putuje po Rusku a vracia sa do Sankt Peterburgu
povesť: Kapitánova dcéra- ľúbostný príbeh mladého šľachtica a dcéry veliteľa pevnosti
romantické poémy: Kaukazský zajatec
Cigáni
báseň: Na Sibír
tragédia: Boris Godunov- zobrazuje históriu Ruska, otázky slobody a zodpovednosti, spravodlivosti a krivdy
romantický príbeh: Piková dáma
· MICHAIL JURIEVIČ LERMONTOV (1814-1841)- jeho tvorba je pokračovaním humanistických myšlienok; vo svojej tvorbe zobrazuje nenávisť k policajnému režimu, lásku k slobode, k pravde, k vlasti, k ľudu, k prírode
Tvorba: básne: Na smrť Puškinovu
Loďka; Kaukaz
Čechy
- v tridsiatych rokoch zložitá spoločensko-ekonomická situácia
- hlavnou úlohou bolo rozšíriť české národné obrodenie
- hlavná myšlienka: sloboda národa
- veľký vplyv na mladšiu generáciu mali revolučné udalosti v Európe


· KAREL HYNEK MÁCHA (1810-1836)- romantik revolty (vzbury)
Život: * v Prahe, študoval právo, mal veľký záujem o českú minulosť, jeho rodina žila v biede
Tvorba: lyrické, lyrickoepické skladby, próza i dráma
hist. próza: Křivoklad
autobiografická próza: Marinka
román: Cikáni
lyrickoepická skladba: Máj- autor v skladbe rieši vzťah spoločnosti a jednotlivca v prospech jednotlivca; skladba je postavená na kontrastoch


· JOZEF KAJETÁN TYL (1808-1856)- svoju tvorbu orientoval na problémy súčasnosti
Tvorba: poviedky a divadelné hry
div. hra: Fidlovačka- znela v nej pieseň Kde domov muj- zhudobnil ju FRANTIŠEK ŠKROUP
Strakonický dudák- vernosť človeka a kladné ľudské vlastnosti


· KAREL JAROMÍR ERBEN (1811-1870)- romantik zmierenia
Tvorba: bás. zbierka: Kytice
balady: veľmi dramatické, rieši otázky ľudského šťastia a lásky; vynikajú krásou českého jazyka
Polednice
Svatební košile
Vodník


· BOŽENA NĚMCOVÁ (1820-1862)
Život: * vo Viedni, o jej výchovu sa starala babička, mala blízky vzťah k Slovensku a k štúrovcom, zbierala tu ľudové rozprávky
Tvorba: Babička
Chyže pod horami
V zámku a v podzámku

SLOVENSKÝ PREROMANTIZMUS

· KAROL KUZMÁNY (1806-1866)- odporca klasicizmu; svojou teoretickou i umeleckou tvorbou pripravoval cestu štúrovskej literatúre; predseda Matice slovenskej
Tvorba: hist. epos: Běla- predstavuje ideálny meštiansky život
román: Ladislav- jadro tvorí sentimentálna poviedka a cestopis; autor reagoval na súčasnosť, zamýšľal sa nad otázkami slovenského národa a kultúry, obhajoval slovenčinu
hymnická pieseň: Kto za pravdu horí


SLOVENSKÝ ROMANTIZMUS
(1830-1850)

· Spol. podmienky: revolučný (meruôsmy) rok 1848, tretia etapa nár. obrodenia, feudalizmus sa dostáva do krízy
-10.5.1848- Žiadosti slovenského národa- 14 bodov, 3 skupiny
-jún 1848- Štúr, Hurban a Hodža odchádzajú na SLOVANSKÝ ZJAZD
-na zjazde bol prijatý MANIFEST K EURÓPSKYM NÁRODOM
-po zjazde Štúr odchádza do Modry a Hurban a Hodža sa zúčastnili troch dobrovoľníckych výprav: 1. jesenná 1848
2. zimná 1848
3. letná 1849
-revolúcia 1848 nebola úspešná, ale 12.6.1848 bolo zrušené poddanstvo
-júl 1863- uzákonenie nového spis. jazyka
-vznikajú spolky a spoločnosti:
1829-1837- Spol. česko-slovanská
1803- Katedra reči a lit. slovanskej pri lýceu v Bratislave
1837- tajný spolok Vzájomnosť
1844- spolok Tatrín
1810- Učená spoločnosť banského okolia (Bohuslav Tablic)
· Znaky: 1. časovo sa oneskoruje
2.

v popredí je záujem o vlastný národ a jazyk
3. odmieta titanizmus
4. žánre: lyrika: básne, balady, dumy, ponášky na ľudové piesne
próza: historické prózy (aj satirický tón), kratšie prózy
5. vychádza z ľudovej slovesnosti
6. autori využívajú prozodický systém sylabický
· Predstavitelia: ĽUDOVÍT ŠTÚR
JOZEF MILOSLAV HURBAN
MICHAL MILOSLAV HODŽA
ANDREJ SLÁDKOVIČ
JÁN BOTTO
JANKO KRÁĽ
SAMO CHALUPKA
JANKO KALINČIAK
SAMO TOMÁŠIK

· ĽUDOVÍT ŠTÚR (1815-1856)- vedúca osobnosť národného obrodenia, stojí na čele štúrovcov
„Za osud národa je zodpovedný sám národ. História je pre národ tým, čo svedomie pre človeka.“
Život: * v Zay Uhrovci v rodine učiteľa, študoval na nemeckom gymnáziu v Rábe, v roku 1829 prišiel na lýceum do Bratislavy (študoval tu aj jeho brat Karol), na jeden rok prerušil štúdia kvôli finančným problémom a pôsobil ako pisár v Zay Uhrovci; 1837 zastupoval profesora Palkoviča, odchádza študovať do Halle- veľký vplyv Hegel; zomrel roku 1856 v Modre na následky zranenia pri poľovačke
Tvorba:
Štúr ako: NOVINÁR: vydával almanach Tatranku
1845- Slovenskje národňje novini + príloha Orol tatránski
BÁSNIK: prvá zbierka: Dumky večerní- v češtine, vyznieva v nej smutný romantický tón
-ako prvý vytvoril OSOBNÚ a REFLEXÍVNU LYRIKU
-druhá zbierka: Spevy a piesne- má dve časti: I. spevy bohatierske (Matúš Čák...)
II. spomienky (jeho najbližší)
-Márii Pospíšilovej venoval báseň Rozžehnání
-ďalšie knihy: O národních písních a pověstech plemen slovanských (1853)- v knihe vyjadril svoje názory na lit., vydaná po česky v Prahe; vyslovil myšlienku, že základ poézie Slovanov tvorila ľud. slovesnosť
Slovanstvo a svet budúcnosti (1867)- vyjadril sklamanie z výsledkov revolúcie 1848; dielo napísané po nemecky, po jeho smrti vyšlo v ruskom preklade a v slovenčine roku 1994
POLITIK: poslanec za mesto Zvolen
-december 1847/1848- reč na uhorskom sneme
-v článku Kde leží naša bieda sa zamýšľa nad príčinami zaostalosti slov.

národa
-10.5.1848 v Liptovskom Mikuláši predstavitelia národného hnutia sformulovali Žiadosti slovenského národa
-jún 1848- Slovanský zjazd v Prahe- Štúr objasnil myšlienky Žiadostí
-september 1848- vo Viedni sa utvorila Slovenská národná rada- na čele Štúr
ORGANIZÁTOR KULTÚRNEHO ŽIVOTA:
-1836 zorganizoval vychádzku na Devín (účastníci prijali slovanské mená;
Štúr- V E L I S L A V)
-1828- člen Spoločnosti česko-slovanskej; 1835- jej predseda
JAZYKOVEDEC:
-1843- Štúr, Hurban a Hodža s požehnaním Jána Hollého na fare Dobrá Voda uzákonili nový spis. jazyk na základe kultúrnej stredoslovenčiny
-jazykovedné dielo: Nárečja slovenskuo a potreba písaňja v tomto nárečí- v diele odôvodnil potrebu uzákonenia spis. slovenčiny
-gramatika k jazyku: Náuka reči slovenskej- zahrnul do nej hláskoslovie, morfológiu, pravopis i skladbu
Nový spis. jazyk: Znaky: 1. nepoužíval ľ a ä
2. namiesto iu píše ú (božú)
3. namiesto é píše je (dobrjeho)
4. namiesto ia, ie píše ja, je
5. namiesto l píše u- v slovesách (mal/mau)
6. neurčitok má príponu- úvať (obedúvať)
7. dôsledne píše i, í
8. nepoužíva y, ý
-1844- nový spis. jazyk bol vyhlásený na zasadnutí spolku Tatrín
-1847- dohoda medzi štúrovcami a bernolákovcami na stretnutí v Čachticiach
-1852- kodifikácia jazyka- Martin Hatalla: Krátka mluvnica slovenská
-I. kniha napísaná týmto jazykom: druhý ročník almanachu Nitra (vyd. Hurban)
-I. báseň v tomto jazyku: J. F. Rimavský: Mojim vrstovníkom na pamiatku
· JOZEF MILOSLAV HURBAN (1817-1888)- najplodnejší štúrovský prozaik
Život: * v Beckove v rodine evanjelického kňaza, študoval na lýceu v Bratislave, neskôr teológiu a pôsobil ako kaplán v Brezovej a farárom v Hlbokom, bol členom SNR a zúčastnil sa dobrovoľníckych výprav 1848-1849
Tvorba: časopis: Slovenskje Pohľadi na vedi, umeňja a literatúru (1846)
druhý ročník almanachu Nitra (1844)
besednice: Korytnické poháriky (1847)- pomocou satiry a humoru kritizuje záporné stránky života (alkoholizmus...)
novela: Od Silvestra do Troch kráľov- spoločensko-kritické postrehy autora; novela kritizuje meštiactvo a protivníkov slovenskej idey
hist. prózy: Svadba krále veľkomoravského
Svatoplukovci
hist. povesť: Olejkár- zobrazil Matúša Čáka ako silného a spravodlivého panovníka; dej sa odohráva v okolí Trenčína; hl. postava je veľmi idealizovaná
román: Gottšalk- odsudzoval násilné nemecké pokresťančovanie Slovanov
vedecké práce: Slovensko a jeho život literárny- podáva prehľad dejín slov. literatúry od najstarších čias po štúrovcov
Životopis Ľudovíta Štúra- nedokončené· ANDREJ SLÁDKOVIČ (1820-1872)
Život: vlastným menom Braxatoris; * v Krupine v rodine učiteľa ôsmy zo sedemnástich detí, študoval na gymnáziu v Krupine a na lýceu v Banskej Štiavnici, roku 1838 prerušil štúdium a prijal miesto pomocného učiteľa v Ladzanoch, po roku sa vrátil na lýceum, dával súkromné hodiny (zaľúbil sa do Márie Pišlovej- Marína), r.

1843odchádza študovať do Halle (veľký vplyv Hegel), od roku 1847 pôsobil ako evanjelický kňaz v Hrochoti a v Radvani, kde aj zomrel; založil slovenský spevokol; 1841- založil slovenské národné divadlo v Sobotišti; bol jedným zo zakladajúcich členov Matice slovenskej
Tvorba: filozofická skladba: Sôvety v rodine Dušanovej- vážna kritika niektorých javov v živote jednotlivca i spoločnosti
básne: Nehaňte ľud môj
Mládenec
Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti- privítal ňou revolúciu 1848
Pamiatka pre deň 4. august- privítal vznik Matice slovenskej
lyrickoepické skladby: Marína- inšpirovaný láskou k Márii Pišlovej
Detvan- vyzdvihuje krásy slovenského ľudu
· JÁN BOTTO (1829-1881)- básnik, ktorý najdôslednejšie vychádzal z ľudových foriem
Život: * vo Vyšnom Skálniku v roľníckej rodine, roku 1844 začal študovať na lýceu v Levoči, pracoval v krúžku Jednoty mládeže slovenskej, ktorú viedol Ján Francisci
Tvorba: alegorické skladby: Báj na Dunaji- Slovensko-zakliata krajina, ktorá čaká na víťaza, ktorý ju oslobodí
Svetský víťaz
Poklad Tatier
zbierka: Piesne vojenské- revolúcia 1848 (nezúčastnil sa)
- známa báseň: K mladosti
balady: Žltá ľalia- o porušení manželskej vernosti
Margita a Besná
Ctibor
vrcholné dielo: Smrť Jánošíkova- predsmrtné vízie a smrť Jánošíka a žiaľ jeho družiny
· JANKO KRÁĽ (1822-1876)- najrevolučnejší štúrovský básnik
Život: o jeho živote vieme veľmi málo, bol divný; * v Liptovskom Mikuláši, študoval v Kežmarku a v Levoči, roku 1842 prišiel na lýceum do Bratislavy, po zosadení Ľ. Štúra aj on odišiel z Bratislavy do Levoče; roku 1848 chodil po južnom Slovensku a burcoval ľudí do boja, priamo sa zúčastnil výprav, bol väznený v Šahách, zomrel v Zlatých Moravciach ako chudobný advokát
-položil základy REFLXÍVNEJ a REVOLUČNEJ LYRIKY
Tvorba: 1. ponášky na ľud. piesne: Moja pieseň
Bojazlivá
2. balady- vyjadruje nespokojnosť s dobou a spoločenským zriadením:
Skamenelý; Zabitý; Zverbovaný
Pán v tŕní; Kríž a čiapka
Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
3. básne: Šahy
Orol- symbol slobody
Orol vták- symbol slobody
Duma bratislavská- napísal o zosadení Ľ. Štúra
Dráma sveta- cyklus básní- nedokončený
Jarná pieseň- zobrazil revolučný rok 1848
Krajinská pieseň- zobrazil revolučný rok 1848
Duma o dvoch bratoch- zobrazil smrť študentov Holubyho a Šuleka, ktorí padli v revolúcii 1848
Výlomky z Jánošíka· SAMO CHALUPKA (1812-1883)- najstarší štúrovec
Život: * v Hornej Lehote v národno-uvedomelej rodine (jeho brat Ján- spisovateľ), 1827 študoval na lýceu v Bratislave, neskôr teológiu, zakladateľ Spoločnosti česko-slovanskej, 1830- odchádza ako dobrovoľník proti cárskemu Rusku
Tvorba: tvorca hist. epiky a hist.

spevu; básne písal biblickou češtinou, neskôr po slovensky; venoval sa folklóru, písal ponášky na ľudové piesne
-prvá zbierka básní: Spevy- angažované básne na počesť nár. obrodenia
-jánošíkovská téma: básne: Likavský väzeň- Jánošík uvažuje o svojom osude, verí v slobodu; autor vložil hrdinu do kolektívu; v popredí je monumentálnosť- veľkoleposť; celý dej sa odohráva v okolí hradu, kde sa odvíja hlavný osud hrdinu
Junák- Jánošík a hôrni chlapci bojujú proti pánom, všetci v boji padnú, ale autor verí v jánošíkovský odboj
Kráľohoľská- opisuje iba Jánošíkovu družinu ako bojovníkov za národnú slobodu
-protiturecká téma: básne: Boj pri Jelšave- zobrazuje zápas bojovníkov proti Turkom
Turčín Poničan- láska k vlasti víťazí nad bohatstvom
Branko- o zvolenskom zbojníkovi
Mor ho!- najvýznamnejšia báseň· MICHAL MILOSLAV HODŽA (1811-1870)
Život: významný publicista, politik, člen SNR, obranca slovenčiny, aktívne sa zapojil do revolučného hnutia (1848-49)
Tvorba: Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo- odpovedá na Kollárove útoky proti slovenčine


· JÁN KALINČIAK (1822-1871)- najvýznamnejší a najkritickejší štúrovský prozaik
Život: * v Hornom Záturčí v rodine evanjelického farára, po štúdiách v Gemeri a Levoči prichádza na lýceum do Bratislavy, roku 1843 odišiel do Halle, kde sa venoval filológii a histórii, po návrate pôsobil ako riaditeľ gymnázia v Modre a roku 1858 v Tešíne; člen Spoločnosti česko-slovanskej; redaktor a vydavateľ mesačníka Orol
Tvorba: epická báseň: Králuv stul- zobrazil v nej kráľa Matiáša a jeho boj proti Turkom
Smutný pohreb- lúči sa so svojou láskou aj poéziou
povesti: Púť lásky
Milkov hrob
Bratova ruka
novela: Reštavrácia· SAMO TOMÁŠIK (1813-1887)prozaik, básnik
Tvorba: bojová pieseň: Hej, Slováci!- výrazné vlastenecké motívy
vlastenecko-revolučná pieseň: Hej, pod Kriváňom
povesť: Kuruci· Význam štúrovcov:
1. vrchol slovenského romantizmu
2. básnickú reč spájali s rečou ľudu, s formami ľud. slovesnosti
3. v popredí je ľudový hrdina
4. forma: lyrická a lyrickoepická
5. vznikli nové žánre: duma, balada
6. próza plnila národno-vzdelávacie poslanie- len kratšie prózy
7. dráma sa rozvinula až v druhej polovici 19.

stor.- mladšia generácia štúrovcov
8. štúrovci uzatvárajú epochu národného obrodenia
Diela na podrobnú analýzu

1. Epos o Gilgamešovi
2. Sofokl

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?