Knižnično-informačný systém

Kategorie: Nezaradené (celkem: 2976 referátů a seminárek)Knižnično-informačný systém

Knižnično-informačný systém
Charakteristika, štruktúra, prostredie

- KIS je systém, ktorý sprostredkuje infos od tvorcov k používateľom. Skladá sa zo 4 podsystémov:
1. akvizícia, ktorá zahŕňa
a) sledovanie inf. produkcie (aké dokumenty vychádzajú)
b) výber najvhodnejších dokumentov (tie, ktoré sú v súlade s profilom knižnice)
c) získavanie dokumentov (nákup, výmena, povinný výtlačok, dar)
d) kontrola úplnosti
e) evidencia

2. spracovanie informácií
a) triedenie dokumentov do tematických skupín
b) vytváranie katalogizačných al. bg. záznamov príp. faktografických kartoték

3. podsystém tvorby informačného fondu
- práca s dokumentmi:
a) primárne dokumenty poukladané do regálov, do skladov - tieto tvoria dokumentačný fond
b) sekundárne dokumenty - kartotečné a bg. lístky - založené do katalógov a kartoték
- tvoria bg. al. dokumentografický fond

4. podsystém výstupného spracovania - poskytovanie inf. služieb
a) jednorázových (výpožičky)
b) priebežných (adresné rozširovanie infos vo vopred dohodnutých intervalov)

KIS môžeme chápať aj širšie, t. j. tvorba, sprostredkovanie a využívanie infos
- jeho podsystémami sú
a) tvorcovia infos (vedci, autori)
b) sprostredkovatelia infos (inf. inštitúcie knižnice)
c) používatelia infos

Vonkajšie a vnútorné prostredie v knižnici
- každá organizácia pôsobí v určitom prostredí, ktorého podmienky rôznou mierou ovplyvňujú jeho funkcie, obsah a prejav. - rozoznávame vonkajšie prostredie inštitúcie (makroprostredie) a vnútorné PI (mikroprostredie)

VPI chápeme ako spoločenské okolie, ktorého podstatnou alebo významnou mierou ovplyvňuje činnosť a budúci rozvoj knižnice. Základné prvky VOP knižnice sú:
1. sociálno demografické (veková, vzdelanostná štruktúra obyvateľstva a pod)
2. ekonomické prostredie (inflácia, ceny materiálov)
3. prírodné prostredie (rozdiely na vidieku a v meste, v bohatších a chudobnejších regiónoch)
4. technologické prostredie (rozvoj informačných technológií, počítače, digitálne zdroje infos)
5. politické prostredie (legislatíva, volný prístup k infos, štátna správa, financovanie knižníc)
6. kultúrne a vzdelávacie prostredie (školy, záujmové organizácie)

VNPI - chápeme ako súhrn vzťahov, ktoré bezprostredne ovplyvňujú činnosť knižnice, jej schopnosť plniť svoje poslanie.
- prvky:
1.

postavenie knižnice
a) právne postavenie
b) vzťah k zraidovateľovi
c) funkcie, ktoré plní vo svojom prostredí
d) organizačná štruktúra
e) kvalita ľudských zdrojov
f) kvalita a kvantita poskytovaných služieb
g) úroveň komunikácie a kultúry činnosti vo vnútri a navonok

2. dodávatelia knižnice
a) všetky inštitúcie, ktoré zásobujú knižnicu materiálovými zdrojmi a službami
b) kvalita dodávateľsko-odberateľských vzťahov
c) cenová politika

3. konkurencia
a) slabosti a prednosti konkurencie
b) metódy práce konkurencie
c) možnosti spolupráce a pod

4. používatelia
a) jednotlivé skupiny používateľov
b) ich postoje, potreby, požiadavky vo všetkých zložkách činnosti knižnice

5. verejnosť - potreby a požiadavky skupiny skutočných al. potenciálnych používateľov knižnice, ktoré môže ovplyvniť dosahovanie cielov knižnice

- analýza vnútorného prostredia knižnice by mala zodpovedať následovné otázky:
1. aké služby knižnica poskytuje
2. ako knižnica uspokojuje požiadavky používateľov
3. čo knižnica nerobí a mala by robiť
4. v čom je knižnica úspešná a v čom nie je
5. do akej miery je jej finančné zabezpečenie adekvátne.

Nový příspěvekOchrana proti spamu. Kolik je 2x4?